Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/136/10 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.:Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art.211, 212 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240), uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załaczniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 9 374 171 zł
2) plan wydatków ogółem: 9 956 171 zł;
3) deficyt budżetu w wysokości 582 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki.
§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.doc

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2010 R
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.doc

OBJASNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe