Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 156/10 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) oraz § 13 ust.3 Uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 238.060zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 238.060zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 40.790zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 40.790zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem - 16.998.823zł
2) Wydatki ogółem -19.695.953zł
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.697.130zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665zł ,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 823.465zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 156/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 26 stycznia 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.
DZIAŁ ROZDZIAŁ § ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
853 85395 2708 231.922 -
853 85395 2709 6.138 -
853 85395 4018 - 64.354
853 85395 4019 - 1.703
853 85395 4118 - 9.768
853 85395 4119 - 259
853 85395 4128 - 1.526
853 85395 4129 - 40
853 85395 4178 - 64.844
853 85395 4179 - 1.716
853 85395 4218 - 36.192
853 85395 4219 - 958
853 85395 4308 - 43.791
853 85395 4309 - 1.159
853 85395 4448 - 2.679
853 85395 4449 - 71
853 85395 4748 - 779
853 85395 4749 - 21
853 85395 4758 - 7.989
853 85395 4759 - 211
- OGÓŁEM: - 238.060 238.060
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 156/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 26 stycznia 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.
DZIAŁ ROZDZIAŁ § ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
852 85214 3110 17.790 -
852 85214 3119 - 17.790
758 75818 4810 2.000 -
801 80113 4360 - 2.000
852 85295 3110 21.000 -
852 85295 4010 - 15.600
852 85295 4110 - 2.500
852 85295 4120 - 470
852 85295 4280 - 100
852 85295 4440 - 1.100
852 85295 4700 - 230
852 85295 3020 - 1.000
RAZEM: - - 40.790 40.790
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 156/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2009 r.
1. do § 1 
1) W rozdziale 85395 zwiększono dochody o środki na realizację projektu " Teraz młodzież" realizowanego przez MGOPS w Drohiczynie w ramach PKOL i przeznaczono na wydatki związane z realizacją tego zadania.
2. do § 2 
1) W rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne i przeznaczono na świadczenia spoleczne jako udział w projekcie " Teraz młodzież" kwotę 15.000zł ze środków dotacji na zasiłki okresowe oraz zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne i przeznaczono na świadczenia społeczne jako udział w projekcie " Teraz młodzież" kwotę 2.790zł ze środków własnych.
2) Zmniejszono rezerwę ogólną i przeznaczono w rozdziale 80113 ( dowożenie dzieci do szkół) na zakup usług telefonii komórkowej .
3) W rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w dożywianiu a przeznaczono na wynagrodzenia , pochodne , szkolenia , usługi zdrowotne, zakup odzieży i odpis na ZFSS kierowcy- konserwatora zatrudnionego do dowozu zup (środki własne).
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe