Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 435/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 1 lutego 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budzecie miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam co następuje:
§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.400 zł:
a) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 300 zł,
b) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 6.800 zł,
c) Dz. 801 rozdział 80110 § 4430 o kwotę 300 zł,
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.400 zł:
a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 7.400 zł,
3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 59.241.911 zł, plan wydatków wynosi 80.360.920 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 21.119.009 zł stanowi kredyt w kwocie 21.119.009 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Miasta

Eugeniusz Berezowiec
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe