Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/440/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142.) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. Ulicy zaczynającej się od ulicy Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego, biegnącej równolegle do ulicy Ludwika Waryńskiego, a następnie równolegle do ulicy Teofila Noniewicza i ponownie łączącej się z ulicą Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego, nadaje się nazwę: "Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe