Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/395/10 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit a - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz. 1591; z 2002 roku Nr. 23 poz.220, Nr. 62 poz. 558, Nr 113 poz.984 i Nr. 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku nr.102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806; z 2005 roku Nr. 172 poz. 1441 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr.181 poz.1337 z 2007 Nr 48 poz.327, Nr.138 poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 roku Nr.180 poz.1111,Nr.223 poz.1458 z 2009 roku Nr.52 poz.240 Nr.157 poz.1241 z 2010 Nr.28 poz.142 i 146/,art.13, art.24, art.37, art.67 ust.2, art.68 ust.1,art.70 ust.2 i 3, art.71 ust.3, art.72 ust.2, art.73 ust.3, art.84 ust.3 i art.207 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 roku Nr. 261 poz. 2603, zm. Nr.281 poz. 2782; z 2005 roku Nr. 130 poz. 1087, Nr.169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 Nr.104 poz.708,Nr.220 poz.1600 i 1601 z 2007 roku Nr.69, poz.468 i Nr.173, poz.1218 z 2008 roku Nr.59 poz.369, Nr.220 poz.1412 z 2009 roku Nr.19,poz.100,Nr.42 poz.335 i 340,Nr.98 poz.817,Nr.161 poz.1279 i 1281,Nr.206 poz.1590 z 2010 Nr.28,poz.146 / - uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr. XXI/160/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zasad nabywania,zbywania,zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata / Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 roku Nr.90, poz.861,Nr.153, poz.1487 z 2009 roku Nr.8,poz.62/, wprowadza się następujące zmiany:

1. dodaje się §8 w brzmieniu;

"§8 1.Udziela się bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,gdy najemca lokalu ubiegający się o jego nabycie legitymuje się okresem najmu

1/ od 5 do 10 lat - w wysokości 50%;

2/ powyżej 10 lat do 25 lat - w wysokości 70%

3/ powyżej 25 lat - w wysokości 80%

2..Udziela się bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych usytuowanych na os. Buchwałowo 11,15,19,21 oraz na os. Zielonym 4,5,6,7,8,9,10 w wysokości 90% pod warunkiem, iż najemcy tych lokali zamieszkują w lokalach komunalnych na podstawie umowy najmu powyżej 25 lat.

3.Do okresu najmu, od którego uzależniona jest wysokość bonifikaty zalicza się okres zajmowania lokalu o którego nabycie ubiega się najemca,pod warunkiem iż najemca zajmował lokal na podstawie umowy najmu. Do okresu tego zalicza się:

1/okres najmu poprzedniego najemcy, jeśli ubiegający sie o nabycie wstąpił w stosunek najmu lokalu będącego przedmiotem sprzedaży na podstawie art.691 - ustawy Kodeks Cywilny albo na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych;

2/okres najmu innego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sokółka, jeśli w zamian za ten inny lokal uzyskany został tytuł do zajmowania lokalu będącego przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy ;pod warunkiem,iż

a/ uprzednio zajmowany lokal został opróżniony w związku z przeznaczeniem budynku do rozbiórki;

b/ zamiana była konieczna ze względu na realizacje inwestycji Gminy Sokółka;

c/ zamiana prowadziła do likwidacji lokali niesamodzielnych;

d/ celem zamiany była uzasadniona zmiana lokalizacji, kondygnacji, wyposażenia technicznego lub powierzchni użytkowej lokalu;

e/ najemca lokalu i osoby uprawnione do wspólnego zamieszkiwania wyrazili chęć dokonania zamiany na dwa lokale z powodów rodzinnych lub społecznych pod warunkiem,że taka zamiana rozdzielała faktycznie funkcjonujące w dotychczas zajmowanym lokalu odrębne gospodarstwa domowe;

f/ najemcy dwóch lub większej liczby lokali wystąpili o zamianę lokali pomiędzy sobą, za uprzednią zgodą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce;

g/ okres najmu lokalu zakładowego,jeżeli został on przejęty na rzecz Gminy Sokółka i wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sokółka;

h/ okres trwania umowy najmu zawartej z wstępnym, zstępnym, małżonkiem lub byłym małżonkiem najemcy ubiegającym się o nabycie lokalu, poprzedzającym najem zawarty z wnioskodawcą, pod warunkiem że wnioskodawca zamieszkiwał w lokalu co najmiej 5 lat;

i/ oraz inne uzasadnione przypadki nie wymienione powyżej.

4.Wysokość bonifikaty obowiązuje w przypadku, gdy najemca przed zawarciem aktu notarialnego dokona jednorazowej zapłaty ceny i nie zalega z opłatami czynszowymi, chyba że przed zawarciem aktu notarialnego uiścił zaległy czynsz wraz z naliczonymi odsetkami za okres zwłoki.

5.Ustalona bonifikata nie ma zastosowania do ceny gruntu w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych w domach, w których znajduje się mniej niż cztery lokale mieszkalne włącznie."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe