| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/238/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Wasilków na stałe obwody głosowania


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się podział Gminy Wasilków na stałe obwody głosowania w sposób, który ustala załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do uchwały Nr XLIV/238/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Wasilków ulice: Białostocka, Bociania, Ciemna, Dworna, Gajna, Edwarda Godlewskiego, Tadeusza Kościuszki, Kryńska, Adama Mickiewicza, Nowa, Jana Pawła II, Pogodna, Rynek Kilińskiego, Słoneczna, Wincentego Witosa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Zaułek.
Wieś: Nowodworce ulice: 3-go Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdkowa, Krynicka, Krzywe Góry, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Niemeńska, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna.
Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2
tel. 085 7185 263
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 Wasilków ulice: Cechowa, Chabrowa, Elektryczna, Grodzieńska, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Klonowa, Kolejowa, Kościelna od nr 1 do 61 oraz 63, 64, 66, 68, 70, 72, Kupiecka, Łazienna, Łąkowa, Olszowa, Wiśniowa, Piaskowa, Polna, Projektowana, Przejazdowa, Rzemieślnicza, Rolna, Spożywcza, Stanisława Staszica, Supraślska, Wielobranżowa, Wojtachowska, Grzegorza Wołowicza, Żurawia, Żwirowa. Szkoła Podstawowa im. króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie ul. Polna 1/4a
tel. 085 7 185 498
3 Wasilków ulice: Błękitna, Czysta, Jurowiecka, Kamienna, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ogrodowa, Piasta, Emilii Plater, Produkcyjna, Przemysłowa, Przytorowa, Henryka Sienkiewicza, Stawowa, Torfowa, Zakładowa, Zielona. Przedszkole w Wasilkowie ul. Sienkiewicza 24
tel. 085 7185 501
4 Wieś Studzianki: ulice: Akacjowa, Białostocka, Dworna, Gajna, Krótka, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, 3-go Maja, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podleśna, Polonijna, Sokólska, Spółdzielcza, Stawowa, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Zaciszna, Zielona.
Wsie: Dąbrówki, Horodnianka.
Kolonie: Ożynnik, Zapieczki.
Szkoła Podstawowa w Studziankach
ul. Supraślska 2
tel. 085 7184 631
5 Wieś Jurowce: ulice: Augustowska, Białostocka, Bukowa, Dębowa, Dobra, Górna, Jana Pawła II, Krótka, Leśna, Lipowa, Polna, Północna, Przyleśna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wiejska, Wjazd, Zagórna.
Wsie: Katrynka, Osowicze, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie wraz z gajówką Burczak, Woroszyły, Wólka-Przedmieście, Wólka Poduchowna.
Kolonie: Mostek, Zaścianek.
Szkoła Podstawowa w Sochoniach
tel.085 7185 266
6 Wasilków ulice: Akacjowa, Borsucza, Brzozowa, Ignacego Daszyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Dębowa, Romana Dmowskiego, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Marii Konopnickiej, Krzywa, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, 11-go Listopada, Magnoliowa,Modrzewiowa, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Panerka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podleśna, Prosta, Bolesława Prusa, Ks. Wacława Rabczyńskiego, Równoległa, Gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, Gen. Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Ukośna, Wierzbowa, Wiewiórcza, Zajęcza, Stefana Żeromskiego. Przedszkole w Wasilkowie ul. Polna 1/4c
tel. 085 7185 225
7 Wasilków ulice: Kościelna 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67, 69, 71, Krucza, Orla. Przedszkole w Wasilkowie ul. Polna 1/4c
tel. 085 7185 225
UZASADNIENIE
Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zgodnie z art. 30 ust.1, ust. 2 i ust. 2a - 2c ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zmian.) przeprowadza się;
1) w stałych obwodach głosowania;
2) w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka;
3) w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka.
Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców; w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.
Zmiany w podziale na obwody głosowania mogą być dokonane, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
Organem właściwym do utworzenia obwodów głosowania lub dokonania zmian granic obwodów głosowania, na wniosek wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) - jest rada gminy.
Wniosek, o którym mowa wyżej, przedkłada się nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rady gminy.
Uchwałą Nr XLIV/237/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie, uszczegółowiono granice okręgów wyborczych poprzez uwzględnienie nowopowstałych ulic i budynków mieszkalnych. Przedmiotowa uchwała jest w części konsekwencją powołanej uchwały.
Ponadto zmiana liczby mieszkańców w Gminie spowodowała potrzebę podziału dotychczasowego obwodu głosowania Nr 6 na dwa obwody głosowania - Nr 6 i 7. Wprowadzając zmiany wzięto pod uwagę to, aby ułatwić wyborcom dotarcie do lokali wyborczych. Przede wszystkim jednak projekt uchwały porządkuje obwody głosowania tak, aby nie obejmowały one części okręgów wyborczych.
W obwodzie głosowania nr 1, w treści kolumny 2 określającej granice obwodów, dodano ulice: Białostocką, Ciemną, Dworną, Tadeusza Kościuszki, Kryńską (w całości), natomiast skreślono: Ignacego Daszyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Romana Dmowskiego, Marii Konopnickiej, Krzywa, 11-go Listopada, Ignacego Paderewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prosta, Bolesława Prusa, Równoległa, Gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, Gen. Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Sportowa, Supraślska, Ukośna, Stefana Żeromskiego.
W obwodzie głosowania nr 2, w treści kolumny 2 określającej granice obwodów, dodano nowopowstały budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 63, oraz ulicę Supraślską.
W obwodzie głosowania nr 3, w treści kolumny 2 określającej granice obwodów, skreślono ulice: Białostocką, Ciemną, Dworną, Tadeusza Kościuszki, Kryńską od nr 50 do 66.
W obwodzie głosowania nr 4, w treści kolumny 2 określającej granice obwodów, dodano nowopowstałe ulice we wsi Studzianki: Akacjową, Modrzewiową, Stawową i Zaciszną.
W obwodzie głosowania nr 5, w treści kolumny 2 określającej granice obwodów, dodano ulice: Ignacego Daszyńskiego, Marii Dąbrowskiej, Romana Dmowskiego, Marii Konopnickiej, Krzywa, 11-go Listopada, Ignacego Paderewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prosta, Bolesława Prusa, Równoległa, Gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, Gen. Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Sportowa, Ukośna, Stefana Żeromskiego, natomiast skreślono: Kościelną 62, 62/1, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 67, 69, 71, Kruczą i Orlą.
W celu zapewnienia zgodności podziału Gminy Wasilków na obwody głosowania z przepisami Ordynacji wyborczej, przyjęcie projektu uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »