Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/132/10 Rady Gminy Przytuły

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły, oraz zapewnienia im dalszej opieki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002, z 2004., Nr 69, poz 625, Nr 92, poz. 880 , Nr 96, poz 959, z 2005 r., Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz.1462, z 2006 r., Nr 249, poz. 830, z 2008r., Nr 199,poz. 1227 z 2009r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Wetrynarii w Łomży oraz zasięganiu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przeprowadzania akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz zasady opieki nad tymi zwierzętami, które szczegółowo określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Przytuły obywać się będą okresowo , nie rzadziej niż jeden raz w roku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr.XXX/111/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2009 r w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz sposobie postępowania z tymi zwierzętami ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 4 poz,64 z dnia 19 stycznia 2010 roku.
§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe