Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/206/2010 Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 85 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy Brańsk Nr XXII/104/97 z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej "Gminny Zakład Komunalny w Brańsku z siedzibą w Brzeźnicy" w zakład budżetowy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 14 marca 2008 r. (Dz. Urz.Woj. Podl. z 2008r. Nr 101, poz.1011) wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 3 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"bieżącym utrzymaniem placów, terenów, obiektów i oznaczeń będących w zasobach gminnych, ";

2)w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"dowożeniem dzieci do szkół ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe