Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/157/10 Rady Gminy Sokoły

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008; Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz. 753; Nr 215, poz. 1664), Rada Gminy Sokoły uchwala co następuje :

§ 1. Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sokoły, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokoły, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sokoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sokoły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/157/10
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sokoły

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokoły powinien:

1)prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2)posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni prowadzenie działalności objętej zezwoleniem oraz zapewni stworzenie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymywać sprzęt w należytym stanie higieniczno-sanitarnym;

3)posiadać zaplecze techniczno-biurowe umożliwiający prowadzenie niniejszej działalności;

4)posiadać oznakowany tabor samochodowy, który spełniać będzie wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a w szczególności przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz pojemniki i worki do gromadzenia odpadów dostosowane do wykonywania tej działalności,

5)posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego odbioru odpadów zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej;

6)posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie się ubiega;

7)posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku lub unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych:

a) niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Sokoły, które nie mogą być poddane odzyskowi, należy składować na:

- składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Noskach Śnietnych, Gmina Sokoły bądź

- na innym składowisku, spełniającym wymagania określone w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach oraz zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego.

8)zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług;

9)złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:

1)odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

2)tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,

3)dokument/y potwierdzając/y/e posiadanie specjalistycznych środków transportu do odbierania i transportowania odpadów komunalnych

§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązani stosować się do wymogów określonych w uchwale Nr XXXV/150/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/157/10
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokoły

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sokoły powinien:

1)prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2)posiadać oznakowane pojazdy asenizacyjne, które spełniać będą wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

3)posiadać zaplecze techniczno - biurowe umożliwiające prowadzenie niniejszej działalności;

4)utrzymywać sprzęt w należytym stanie higieniczno-sanitarnym;

5)zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług;

6)posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

7)złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie w wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:

1)odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

2)tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,

3)dokument/y potwierdzając/y/e posiadanie pojazdów asenizacyjnych.

§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sokoły są zobowiązani stosować się do wymogów określonych w uchwale Nr XXXV/150/06 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe