Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/158/10 Rady Gminy Sokoły

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008; Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz. 753; Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy Sokoły uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sokoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sokoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/158/10
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1)posiadać odpowiedni sprzęt i urządzenia przy pomocy których wyłapywane i transportowane będą zwierzęta bezdomne, w tym:

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

b) posiadać samochód przystosowany do transportowania zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

3)posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4)posiadać odpowiednio wykształcona oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

5)zapewnić odbiór wyłapanych zwierząt bezdomnych,

6)posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,

7)posiadać sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani zadawać im cierpienia,

8)posiadać pracowników obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt, którzy powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenia z zakresu BHP, przepisów sanitarnych oraz przeciwpożarowych,

9)złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

1)zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2)dokumenty potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

3)umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

4)umowa o świadczenie usług, jeżeli były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

5)umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,

6)umowa na odbiór zwierząt bezdomnych/nie dotyczy to przedsiębiorcy, który jednocześnie występuje z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie schroniska.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

1)prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,

2)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3)posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

4)spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657)

5)złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami określonymi w §1 ust. 2.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami określonymi w §1 ust. 2.

§ 3. 1. Przedsiębiorcy ubiegając się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1)prowadzić działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy,

2)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3)posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

4)posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

5)posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

6)posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

7)prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,

8)prowadzenie utylizacji zwłok zwierzęcych jedynie w miejscach i instalacjach do tego przeznaczonych,

9)prowadzić ewidencję zutylizowanych zwłok zwierzęcych.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami określonymi w §1. ust. 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe