Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/138/10 Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany " Zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz zapewnienia im opieki."

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002, z 2004., Nr 69, poz 625, Nr 92, poz. 880 , Nr 96, poz 959, z 2005 r., Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz.1462, z 2006 r., Nr 249, poz. 830, z 2008r., Nr 199,poz. 1227 z 2009r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łomży oraz zasięganiu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce uchwala się co następuje:

§ 1. W "Zasadach wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły, oraz zapewnienia im opieki" stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Przytuły Nr. XXXIII/132/10 z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły, oraz zapewnienia im dalszej opieki zmienia się §12,który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 12. 1 Wyłapywane zwierzęta bezdomne są umieszczane w schronisku dla zwierząt do czasu zgłoszenia się właściciela.

2. Uśmiercanie wyłapanych zwierząt może odbywać się jedynie na zasadach ustalonych w rozdziale 10 ustawy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski


Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXV/138/10
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZASADY WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY ORAZ SPOSÓB DALSZEGO POSTĘPOWANIA Z NIMI.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Ilekroć jest mowa o:

1)zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas przebywały.

2)podmiocie wyłapującym - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną organu gminy, do której zadań należy wyłapywanie bezdomnych zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, z którymi organ gminy zawarł umowę na prowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.

3)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Z 2003 r., Nr 106, poz .1002, z 2004., Nr 69, poz 625, Nr 92, poz. 880 , Nr 96, poz 959, z 2005 r., Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz.1462, z 2006 r., Nr 249, poz. 830, z 2008r., Nr 199,poz. 1227 z 2009r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753).

4)organie gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Przytuły.

§ 2. 1. Zasady maja zastosowanie do stałego wyłapywania zwierząt bezdomnych.

2. Zasady mają również odpowiednie zastosowanie w przypadku doraźnego wyłapywania bezdomnych zwierząt w szczególności na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia. W tym przypadku przepisy § 6 nie mają zastosowania.

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt finansowane jest z budżetu Gminy Przytuły z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia, wyłapanego podczas przeprowadzonych czynności, koszty związane z transportem, utrzymaniem i koniecznym leczeniem w schronisku ponosi jego właściciel.

§ 4. Przed zawarciem umowy uprawniony podmiot wyłapujący zobowiązany jest w szczególności do:

1)wskazania urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

2)określenie wymogów jakie muszą spełniać środki transportu dla zwierząt,

3)zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjnej,

4)wskazania miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

§ 5. W trakcie wyłapywania, transportu i przetrzymywania zwierzęta będą miały zapewnioną opiekę weterynaryjną i będą traktowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

II.

ZASADY WYŁAPYWANIA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH.

§ 6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się po wcześniejszym ogłoszeniu, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem, dokonywanym przez:

1)wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2)wywieszenie ogłoszenia w miejscu zwyczajowo przyjętym.

§ 7. W ogłoszeniu o którym mowa w § 6, wskazuje się w szczególności:

1)termin wyłapywania,

2)obszar, na którym przeprowadzone będą czynności,

3)adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,

4)dane dotyczące podmiotu prowadzącego wyłapywanie.

§ 8. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, iż zwierze jest chore albo gdy zachowuje się agresywnie, mogą być podjęte pod nadzorem lekarza weterynarii środki szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie.

III.

WARUNKI PRZETRZYMYWANIA ZWIERZĄT

§ 9. Wyłapywane bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt.

§ 10. Transport zwierząt odbywa się środkami do tego przystosowanymi.

§ 11. 1. Przetrzymywanie zwierząt w schronisku będzie odbywać się z zachowaniem przepisów ustawy.

2. Podmiot prowadzący schronisko ma obowiązek zapewnienia opieki lekarsko - weterynaryjnej.

IV.

DALSZE POSTĘPOWANIE Z WYŁAPYWANYMI ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI.

§ 12. 1. Wyłapywane zwierzęta bezdomne są umieszczane w schronisku dla zwierząt do czasu zgłoszenia się właściciela.

2. Uśmiercanie wyłapanych zwierząt może odbywać się jedynie na zasadach ustalonych w rozdziale 10 ustawy.


Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe