Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/140/10 Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 i z 2009 r. Nr 18, poz. 97/ uchwala się co następuje:

§ 1. W ,,Regulaminie dostarczania wody", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/135/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przytuły, wprowadza się następującą zmianę:

w § 5 skreśla się pkt 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe