Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 184/XXXIV/10 Rady Gminy Zambrów

z dnia 6 maja 2010r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218, z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i 1652), w związku z §1 i §2 postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405), Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie gminy Zambrów obwód głosowania, do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

§ 2. Ustala się granicę i numer obwodu głosowania oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej:

Numer obwodu głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

12

Zakład Karny w Czerwonym Borze

Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zambrów oraz w sołectwach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe