Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 3/2010 Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 13 maja 2010r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Sokółce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007 Nr 25 poz. 162, Nr 48, poz.327, Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111), Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Miejskiej w Sokółce.

1. W związku z wygaśnięciem w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Pana Tomasza Grynczela z listy wyborczej nr 4 zgłoszonej przez KW "Prawo i Sprawiedliwość" z przyczyn określonych w art. 190 ust. 1 pkt 2a Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na jego miejsce w okręgu wyborczym nr 1 wstępuje Pan Andrzej Bakunowicz kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno najwiekszą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

2. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego nr 1 i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe