reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241/art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 13 659 051 zł zgodnie z zapisami § 9 uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 13 659 051 zł zgodnie z zapisami § 10 uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków miedzy działami i paragrafami na kwotę 4 106 852 zł zgodnie z zapisami § 10 uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1A Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010 roku do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 7. Objaśnienia do uchwały zawarte są w załączniku Nr 4.
§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów w kwocie 27 058 164 zł,
2) plan wydatków w kwocie 29 958 164 zł,
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
4) rozchody w wysokości 1 100 000 zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 1 100 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 9. Określa się zmiany planu dochodów budżetowych - tabela nr 1.
Zmiany planu dochodów budżetowych gminy na 2010 rok.
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
10 Rolnictwo i łowiectwo 12874872 1779186 4060061
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12874872 1779186 4060061
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 12874872 - -
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 1779186 2779186
600 Transport i łączność - 29000 3277967
60014 Drogi publiczne powiatowe - 29000 29000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. - 29000 29000
700 Gospodarka mieszkaniowa 2502365 - 2110589
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2502365 - 2110589
870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2502365 - 1278869
852 Pomoc społeczna 90000 - 2399000
85295 Pozostała działalność 90000 - -
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 90000 - -
Ogółem dochody 15467237 1808186 27058164
§ 10. Określa się zmiany planu dochodów budżetowych - tabela nr 2.
Zmiany planu wydatków budżetowych gminy na 2010 rok
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
10 Rolnictwo i łowiectwo 14213155 235104 6295091
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14213155 235104 6222405
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 235104 235104
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10095686 - 2779186
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4117469 - 2082858
600 Transport i łączność 3341000 3750000 8002288
60004 Lokalny transport zbiorowy - 500000 500000
4300 Zakup usług pozostałych - 500000 500000
60014 Drogi publiczne powiatowe 700000 779000 779000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 10000 10000
4300 Zakup usług pozostałych - 19000 19000
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700000 - -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 750000 750000
60016 Drogi publiczne gminne 2641000 2471000 6723288
4270 Zakup usług remontowych 50000 - 550000
4300 Zakup usług pozostałych 120000 - 300000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2471000 2921000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2471000 - 1467008
757 Obsługa długu publicznego 149448 149448 149448
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 149448 149448 149448
8010 Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego 149448 - -
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 149448 149448
801 Oświata i wychowanie 1300 1300 8046038
80195 Pozostała działalność 1300 1300 186879
4300 Zakup usług pozostałych 1300 - 29200
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1300 1300
852 Pomoc społeczna 90000 - 2687704
85295 Pozostała działalność 90000 - 60000
3110 Świadczenia społeczne 90000 - 60000
Ogółem dochody 17794903 4135852 29958164
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/181/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. Zakończ. Wartość kosztorysowa Plan na 2010 rok Z tego:
środki własne dotacje
1010 Budowa kanalizacji sanitarnej we 2010 2011 7387787,00 4862044,00 2082858,00 2779186,00
1010 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borsukówka i części wsi Fasty 2011 2011 939150,00 235104,00 235104,00
60014 Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice- Obrubniki-Szaciły-Kulikówka od km rob. 0+ 000 do km rob. 0+714 /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/ 2010 350000,00 350000,00 350000,00
60014 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/ 2010 400000,00 400000,00 400000,00
60016 Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły 2005 2010 1570919,00 381284,00 209706,00 171578,00
60016 Przebudowa drogi gminnej 105452B Pogorzałki-Kozińce 2007 2010 3836654,00 2286004,00 1257302,00 1028702,00
60016 Przebudowa ulicy Rolnej w Fastach 2008 2012 3076000,00 2471000,00 1236000,00 1235000,00
60016 Przebudowa ul. Klubowej i Sadowej w Dobrzyniewie Dużym 2010 300000,00 300000,00 300000,00 -
60016 Dokumentacja projektowa dróg gminnych 2010 1500000,00 150000,00 150000,00 -
70005 Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 2009 2012 1160967,00 634219,00 95133,00 539086,00
80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia 2005 2010 1340901,00 415645,00 83129,00 332516,00
80101 Termomodernizacja szkoły podstawowej w Obrubnikach 2010 300000,00 300000,00 300000,00 -
80101 Kapitalny remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym 2010 120000,00 120000,00 60000,00 60000,00
80101 Program "Radosna szkoła" place zabaw 2010 416647,00 416647,00 212245,00 204402,00
90015 Oświetlenie uliczne 2010 50000,00 50000,00 50000,00 -
Ogółem X X 13371947,00 7021477,00 6350470,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/181/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Lp Zadanie inwestycyjne Okres realizacji Wartość inwestycji Nakłady dotychczas poniesione Wysokość wydatków Wysokość wydatków w 2011 roku Wysokość wydatków w 2012 roku
ogółem z tego: 1/środki własne 2/dotacje ogółem z tego: 1/środki własne 2/dotacje ogółem z tego: 1/środki własne 2/dotacje
1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałk i część wsi Fasty 20102011 7387786,95 - 4862043,25 1/ 2082857,25 2/ 2779186,00 2525743,7 1/ 1304929,70 2/ 1220814,00 - -
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borsukówka i części wsi Fasty 20112011 939149,72 - 235103,65 1/235103,65 704046,07 1/145018,38 2/559027,69 - -
3. Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły 20052010 1570917,81 1189634,05 381283,76 1/209706,09 2/171577,67 - - - -
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105452B Pogorzałki-Kozińce 20072010 3836653,24 1550650,17 2286003,07 1/ 1257301,69 2/ 1028701,38 - - - -
5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia 20052010 1340899,85 925255,09 415644,76 1/ 83128,96 2/ 332515,80 - - - -
8. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 20092012 1160966,20 6100,00 634219,00 1/ 95132,85 2/ 539086,15 260323,6 1/ 39048,54 2/ 221275,06 260323,6 1/ 39048,54 2/ 221275,06
9. Przebudowa ulicy Rolnej w Fastach 20082012 3076000,00 69000,00 2471000,00 1/ 1236000,00 2/ 1235000,00 - - 536000 1/ 536000,00
19312373,77 3740639,31 11285297,49 1/ 5199230,49 2/ 6086067,00 3490113,37 1/ 1488996,62 2/ 2001116,75 796323,6 1/ 575048,54 2/ 221275,06
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/181/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok.
Dotacje
Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp Podmiot dotowany celowa podmiotowa przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiotu celowa podmiotowa przedmiotowa
1 Powiat białostocki 1300,00 - - 1 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji - - -
2 MiastoBiałystok Dz. 801 rozdz. 80104 138000,00 - - 2 Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 35000 - -
3 Gminne Centrum Kultury - 330000,00 -
4 Gminna Biblioteka Publiczna - 73600,00 -
Ogółem 139300,00 403600,00 - 60000 - -
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/181/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok:
1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13.659.051 zł
1) podpisano porozumienie z Powiatem Białostockim na powierzenie gminom zimowego utrzymania dróg - przyznana kwota 29 000 zł, 2) nie zostały ustalone środki z dotacji ( brak podpisanej umowy) na dożywianie zmniejszenie na kwotę 90 000 zł w budżecie pozostały planowane środki własne na ten cel .
3) nie będzie realizowane zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami na kwotę 4 106 852 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu w tym wprowadzono rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w celu zapewnienia usług związanych z komunikacją na terenie gminy.
3. 1)Zmianie ulega załącznik inwestycyjny na ten rok:
a) dla Powiatu Białostockiego będzie udzielona pomoc rzeczowa, a nie jak zakładano finansowa,
b) nie będzie realizowane zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choroszcz i Dobrzyniewo Duże
c) natomiast zostaje wprowadzone zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borsukówka i części wsi Fasty.
2) Zmianie ulega załącznik limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 ze względu na zmianę zadań inwestycyjnych, jak również zmianie ulega załącznik dotacyjny ze względu na zmianę formy pomocy z finansowej na rzeczową w dziale 600 - Transport i łączność, jak również zostanie przekazana pomoc finansowa na przeprowadzenie badań dla dzieci.
4. W uchwale Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2010 powstał błąd formalny polegający na tym iż w § 14, tabeli Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy na 2010 rok" występuje błąd w zsumowaniu wydatków w kolumnie "Wynagrodzenia" rozdziału 75023 jest 1 803 224 zł w. być 1 186 762 zł.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama