reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/249/10 Rady Gminy Orla

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farmę Wiatrową Orla"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,146, Nr 40, poz. 230), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) oraz art. 6 ust.1 i art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241) w związku z uchwałą Nr XX/170/09 Rady Gminy Orla z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farmę Wiatrową Orla" zmienioną uchwałą Nr XXIII/200/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farmę Wiatrową Orla" uchwala się, co następuje:

Dział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farmę Wiatrową Orla", obejmujący tereny położone w obrębie gruntów wsi: Topczykały, Spiczki, Mikłasze, Koszele, Szernie, Koszki, Paszkowszczyzna, Szczyty-Nowodwory, Orla i Krywiatycze, zwany dalej "planem", składający się z:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1 : 5000 - z obszarami objętymi zakazem zabudowy, stanowiącego załączniki graficzne do niniejszej uchwały:

a) załącznik Nr 1 - Obszar Spiczki - Topczykały,

b) załącznik Nr 2 - Obszar Orla - Krywiatycze;

3) rysunku planu w skali 1:2000 - terenów rolnych, elektrowni wiatrowych i dróg, stanowiącego załączniki graficzne do niniejszej uchwały:

a) załącznik Nr 3 - dotyczący zespołu 9 elektrowni (turbin) wiatrowych na Obszarze Spiczki -Topczykały,

b) załącznik Nr 4 - dotyczacy zespołu 6 elektrowni (turbin) wiatrowych na Obszarze Orla - Krywiatycze.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są również:

1) załącznik Nr 5 - stwierdzenie zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farmę Wiatrową Orla", ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/174/02 Rady Gminy Orla z dnia 10 października 2002 r., zmienionym uchwałą Nr XXVIII/236/10 Rady Gminy Orla z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla i uchwałą Nr XXVIII/237/10 Rady Gminy Orla z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla;

2) załącznik Nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 7 - określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Orla oraz zasady ich finansowania.

§ 3. 1. Plan nie obejmuje zakresu ustaleń określonych w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie stosuje się definicje pojęć, określonych w art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w rozumieniu przyjętym w ustawie.

3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Orla, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy zawarte w rozporządzeniach wydanych z upoważnienia ustawowego;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną lub opisaną w tekście niniejszej uchwały, której nie mogą przekroczyć związane z gruntem elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego względem drogi;

7) elektrowni wiatrowej (turbinie wiatrowej) - budowla techniczna wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, stanowiaca techniczne urządzenie prądotwórcze, przetwarzające energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną, umieszczona na wieży stalowej o konstrukcji rurowej, pełnościennej;

8) farmie wiatrowej - połączone i współpracujące ze sobą turbiny wiatrowe (elektrownie wiatrowe) stanowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną całościowy zespół techniczny służący produkcji energii elektrycznej;

9) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przypisanym wyłącznie do tego terenu, na którym obowiązują te same ustalenia, jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej;

10) przeznaczenie terenu - należy przez to rozumieć określony dla danego terenu podstawowy sposób jego użytkowania;

11) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

12) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

13) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji;

14) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu określonego liniami rozgraniczającymi;

15) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - należy przez to rozumieć określony uchwałą sposób korzystania z terenu do momentu docelowego zainwestowania zgodnego z funkcją terenu określoną zapisami planu.

§ 4. Zakres ustaleń planu obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków;

4) zasady i warunki podziału nieruchomości;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;

9) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 5. 1. W planie wyodrębnia się tereny o następującym przeznaczeniu:

1) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 3 i Nr 4, oznaczone symbolem Etw/R - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych (turbin wiatrowych) i rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi oraz urządzeń i obiektów towarzyszących;

2) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 1 i Nr 2, oznaczone symbolem Rs - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny rolne) objęte zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;

3) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 1 i Nr 2, oznaczone symbolem R - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny rolne);

4) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 1, oznaczone symbolem MR - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

5) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4, oznaczone symbolem KD-L - tereny dróg powiatowych klasy L;

6) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 1 i Nr 3, oznaczone symbolem KD-D - tereny dróg gminnych klasy D;

7) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 3 i Nr 4, oznaczone symbolem KDW-D i KDW(p)-D - tereny dróg wewnętrznych klasy D istniejących i projektowanych;

8) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 4, oznaczone symbolem KDW(t)-D - tereny dróg wewnętrznych klasy D tymczasowych;

9) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 3 i Nr 4, oznaczone symbolem ST - tereny lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych nn/SN;

10) w rysunku planu - załączniku graficznym Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4, oznaczone symbolem e - linie elektroenergetyczne kablowe SN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala sie przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia oraz w razie potrzeby zagospodarowanie tymczasowe.

3. Tereny, dla których niniejszy plan ustala zagospodarowanie tymczasowe nie wymagają:

1) przeprowadzenia podziałów geodezyjnych;

2) przekształceń własnościowych.

4. Tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem.

5. Działki geodezyjne figurujące w ewidencji gruntów jako zabudowane mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy, a także poddane dalszej zabudowie w formie i zakresie dopuszczonej niniejszym planem oraz przepisami odrębnymi.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami ściśle obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach przeznaczenia podstawego lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia cyfrowe/literowe przeznaczenia terenów, wydzielone liniami rozgraniczajacymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) klasyfikacja dróg.

2. Ustala się, że:

1) granice opracowania planu w skali 1 : 2000 (załącznik Nr 3 i Nr 4) stanowią równocześnie ściśle określoną linię rozgraniczającą;

2) granice terenów rolnych objętych zakazem zabudowy zaznaczone w załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 stanowią równocześnie ściśle określoną linię rozgraniczającą;

3) następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami nieobligatoryjnymi - postulowanymi:

a) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, określające zasady ich przebiegu lub położenia - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji,

b) oznaczenia szerokości jezdni drogi publicznej, projektowanych zjazdów - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji;

4) inwestor zobowiązany jest:

a) do zgłoszenia wszelkich projektowanych na tym terenie obiektów o wysokości równej i większej od 50m npt. Szefostwu Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

b) do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych o przewidywanym terminie zakończenia budowy oraz wykonania oznakowania przeszkodowego wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych urządzeń powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Dział II
USTALENIA PLANU

Rozdział 1
PRZEZNACZENIE, ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA ORAZ OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW

§ 7. 1. Na terenach o łącznej powierzchni 117,2467 ha, oznaczonych na załącznikach Nr 3 i Nr 4 - rysunkach planu - symbolem Etw/R, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji 15 wież elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW o łącznej mocy nie przekraczającej 37,5 MW - poza lokalizacją elektrowni (turbin) wiatrowych użytkowanie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość wieży ponad poziom terenu - 120 m,

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 170 m ponad poziomem terenu,

c) minimalna odległość między wieżami - 400 m,

d) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy:

- od istniejącej drogi krajowej Nr DK 66 - min. 100 m,

- od istniejących dróg powiatowych i gminnych - min. 50 m,

e) elektrownie wiatrowe powinny być odpowiednio oświetlone oraz pomalowane w kolorach pastelowych, nie kontrastujących z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych, przy uwzględnieniu wymaganego przepisami odrębnymi sposobu oznakowania przeszkód lotniczych,

f) dopuszcza się umieszczenie na gondoli logo producenta, inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych;

3) obowiązek wykonania rozpoznania geotechnicznego umożliwiającego szczegółowe określenie sposobu posadowienia konstrukcji - w uzasadnionych przypadkach i na skutek stwierdzenia niekorzystnych warunków geotechnicznych, dopuszcza się tolerancję lokalizacji (przesunięcie) poszczególnych elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w stosunku do wyznaczonej w rysunku planu, w granicach terenu Etw/R, pod warunkiem zachowania odległości od zabudowy zagrodowej pozwalającej na zachowanie nieprzekraczalnych norm hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały;

5) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej uchwały;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej zgodnie z Rozdziałem 9 niniejszej uchwały;

7) istniejące na obszarze planu elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie napowietrzne do zachowania, z koniecznością ich przebudowy w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi;

8) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury towarzyszącej elektrowniom (turbinom) wiatrowym, w tym lokalizację masztów do pomiaru prędkości wiatru, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) dopuszcza się realizację tymczasowych placów i dróg serwisowych związanych z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych;

10) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych gruntów rolnych na cele związane z rolniczym użytkowaniem terenu;

11) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych gruntów rolnych na potrzeby wydzielania dróg i placów serwisowych (montażowych) oraz terenu, na którym zostanie posadowiona elektrownia wiatrowa;

12) zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi.

2. Na terenach o łącznej powierzchni 0,7592 ha, oznaczonych na załącznikach Nr 3 i Nr 4 symbolem od Etw 1 do Etw 15 ustala się proponowane lokalizacje elektowni (turbin) wiatrowych - teren posadowienia elektrowni (turbiny) wiatrowej. Ustalenia szczegółowe: zasady zabudowy i zagospodarowania oraz obsługi komunikacyjnej dotyczące elektrowni wiatrowych Etw wymienione zostały w § 7 ust.1 i § 15 niniejszej uchwały.

3. Na terenach o powierzchni 798,6058 ha, oznaczonych na załącznikach Nr 1 i Nr 2 - rysunkach planu - symbolem Rs, ustala się:

1) przeznaczenie: obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny rolne) z zakazem zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej związanej z produkcją rolniczą;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym wraz z istniejącymi na tym terenie napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi z możliwością ich przebudowy i modernizacji po istniejącym śladzie, z zachowaniem ich dotychczasowych parametrów,

b) zakazuje się wszelkiej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej związanej z produkcją rolniczą z wyłączeniem ewentualnych obiektów ściśle związanych z funkcjonowaniem i obsługą farmy wiatrowej pod warunkiem uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie wymogów przepisów szczególnych,

c) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych,

d) przewiduje się polepszenie parametrów (dotyczących nawierzchni i szerokości) dojazdów do terenów rolnych - dróg wewnętrznych, które będą służyły jednocześnie jako obsługa komunikacyjna farmy wiatrowej,

e) zapewnia się możliwość budowy dróg wewnętrznych, również innych niż uwzględnione w załącznikach graficznych, a stanowiących niezbędne dojazdy do turbin wiatrowych, określonych na podstawie projektu budowlanego,

f) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury towarzyszącej elektrowniom (turbinom) wiatrowym, w tym lokalizację masztów do pomiaru prędkości wiatru, zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz tymczasowych placów i dróg serwisowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych.

4. Na terenach o łącznej powierzchni 887,9863 ha, oznaczonych na załącznikach Nr 1 i Nr 2 - rysunkach planu - symbolem R, ustala się:

1) przeznaczenie: obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny rolne);

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu wraz z istniejącymi na tym terenie napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi z możliwością ich przebudowy i modernizacji po istniejącym śladzie, z zachowaniem ich dotychczasowych parametrów,

b) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury towarzyszącej elektrowniom (turbinom) wiatrowym, w tym lokalizację masztów do pomiaru prędkości wiatru, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz tymczasowych placów i dróg serwisowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,

d) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych oraz ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 5 pkt 1, pkt 2 lit. b, lit. c, lit. d, lit. e, lit. f niniejszej uchwały,

e) w ramach terenów rolnych obejmujących użytki rolne: użytki zielone, sady, stawy, zieleń śródpolną oraz dojazdy gospodarcze do tych terenów przewiduje się polepszenie parametrów (dotyczących nawierzchni i szerokości) dojazdów do terenów rolnych - dróg wewnętrznych, które będą służyły jednocześnie jako obsługa komunikacyjna farmy wiatrowej,

f) zapewnia się możliwość budowy dróg wewnętrznych, również innych niż uwzględnione w załącznikach graficznych, a stanowiących niezbędne dojazdy do turbin wiatrowych, określonych na podstawie projektu budowlanego,

g) zakaz realizacji elektrowni wiatrowych.

5. Na terenach o łącznej powierzchni 36,9817 ha, oznaczonych na załączniku Nr 1 - rysunku planu - symbolem MR, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w ramach której przewiduje się:

a) budowę, rozbudowę, przebudowę, odbudowę, wymianę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków wyłącznie na cele związane z przeznaczeniem podstawowym,

b) rozbudowę i budowę budynków inwentarskich do hodowli lub chowu nie przekraczającą 60 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) inwentarza;

c) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów obiektów nie ustala się;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nowe i rozbudowywane budynki w zabudowie zagrodowej należy lokalizować z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, ale nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej drogi,

b) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej - 1500 m2 , z wyłączeniem terenów obecnie zagospodarowanych,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej do 50% powierzchni działki,

d) gabaryty zabudowy o funkcji mieszkaniowej:

- rzut budynku głównej bryły prostokątny, z dopuszczeniem rozczłonkowania bryły budynku w formie litery T lub L,

- wysokość maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 10 m od poziomu terenu,

- piwnice wyniesione do 60 cm nad poziomem terenu - wysokość przyjęta przy głównym wejściu do budynku,

- ograniczenie dopuszczalnej elewacji frontowej do 18 m,

- dachy budynków w układzie kalenicowym - równoległym lub też prostopadłym do drogi,

- dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 350 - 450 ,

e) formy architektoniczne i kolorystyka budynków powinny tworzyć kompozycyjną całość i harmonizować z zabudową sąsiadującą; kolorystyka budynków w odcieniach jasnych, stonowanych, pastelowych - zakaz stosowania kolorów świetlistych, jaskrawych, mocno intensywnych; w odniesieniu do pokryć dachowych należy stosować różne odcienie czerwieni, brązów i szarości,

f) dopuszcza się budowę garaży dla potrzeb własnych,

g) w przypadku odbudowy, przebudowy lub remontu istniejących budynków o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza sie pozostawienie gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to powodować zwiększenia powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy ponad parametry określone w niniejszej uchwale.

3) obsługę komunikacyjną: zabudowy wsi Topczykały - drogą powiatową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD-L oraz zabudowy wsi Spiczki - drogą powiatową położoną poza terenem opracowania.

6. Na terenach o łącznej powierzchni 0,0360 ha, oznaczonych na załącznikach Nr 3 i Nr 4 - rysunkach planu symbolami od ST 1 do ST 15, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny projektowanych urządzeń elektroenergetycznych - stacje transformatorowe nn/SN;

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu,

b) maksymalna wysokość obiektów kubaturowych - 5,0m od poziomu terenu,

c) na wydzielonym terenie dopuszcza się zabudowę związaną z eksploatacją elektrowni wiatrowych;

3) obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu projektowanymi drogami wewnętrznymi, oznaczonymi na rysunku planu symbolami KDW-D.

7. Na terenach oznaczonych na załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 symbolami: KD-L (tereny dróg powiatowych klasy L), KD-D (tereny drogi gminnej klasy D), KDW(p)-D, KD-D i KDW(t)-D - tereny dróg wewnętrznych klasy D. Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów dróg: zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji zawarte zostały w Rozdziale 9 § 15 niniejszej uchwały.

Rozdział 2
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 8. 1. Obszar objęty planem stanowi fragment otwartego krajobrazu terenów rolno-osadniczych aktualnie użytkowanych rolniczo.

2. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone dla każdego z wydzielonych terenów, ujętych w ustaleniach planu Rozdział 1 niniejszej uchwały.

3. W celu ochrony istniejących wartości krajobrazowych oraz prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego ustala się następujące zasady:

1) ochronę i utrzymanie zadrzewień, istniejącej zieleni niskiej, elementów zagospodarowania przestrzennego - obszarów biologicznie czynnych, aktywnych, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod zainwestowanie;

2) zastosowanie jednego typu elektrowni (turbin wiatrowych) celem niezróżnicowania wewnętrznej struktury zespołu i ograniczenia jego oddziaływania na krajobraz;

3) zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni reklam, poza standardowym oznakowaniem producenta urządzenia lub inwestora;

4) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla obiektów budowlanych.

Rozdział 3
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 9. 1. W stosunku do realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przeprowadzić postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

1) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez przestrzeganie wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej określonych w przepisach szczególnych;

2) przestrzeganie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających warunków określonych w przepisach szczególnych;

4) obowiązek zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby, a po zakończeniu montażu i budowy elektrowni (turbin), przywrócenie pierwotnego stanu terenu i ukształtowania, umożliwiającego prowadzenie prac rolniczych;

5) wykorzystanie urobku z wykopów pod fundamenty elektrowni (turbiny) do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i innych terenów zdewastowanych w gminie Orla;

6) odbiór i utylizację odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych (oleje z przekładni wirnikowych) wywożonych przez specjalistyczne służby, zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);

7) zakaz niszczenia lub uszkadzania istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych, w szczególności rowów oraz sieci drenarskich (rurociągi podziemne, studzienki, wyloty drenarskie); w przypadku zlokalizowania inwestycji na terenie, gdzie występują urządzenia melioracyjne, należy opracować projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych, który po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą tych urządzeń należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Rozdział 4
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 10. Ochrona zabytków i obiektów o wartościach kulturowych oraz zabytków archeologicznych:

1) teren objęty planem nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej;

2) na obszarze objętym planem, występują następujące zabytki archeologiczne, ujęte w ewidencji wojewódzkiej:

- w obszarze wsi Spiczki st. I (AZP 46-87) 34 - punkt osadniczy,

- w obszarze wsi Spiczki st. II (AZP 46-87) 35 - ślad osadnictwa, późne średniowiecze,

- w obszarze wsi Topczykały st. IV (AZP 46-87) 38 - ślad osadnictwa, późne średniowiecze,

w związku z czym należy spełnić następujące wymogi:

a) wszelka działalność inwestycyjna na terenie występowania stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, może być prowadzona wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych, na które należy uprzednio uzyskać pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

b) wszelkie roboty budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości 20 m) od satnowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, może być prowadzona wyłącznie pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) ponadto na pozostałym terenie objętym planem, w przypadku odkrycia podczas prac budowlanych lub robót ziemnych przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami, inwestor i wykonawca są zobowiązani wstrzymać wszelkie prace budowlane i zawiadomić Wójta Gminy oraz Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 5
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 11. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: na obszarze objętym planem nie przewiduje się przestrzeni publicznych za wyjątkiem dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD-L i KD-D.

Rozdział 6
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

§ 12. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 7
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 13. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na terenach objętych planem określone zostały w § 7 ust. 1 pkt 10 i 11 niniejszej uchwały.

Rozdział 8
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA JEGO UŻYTKOWANIA, W TYM ZAKAZU ZABUDOWY

§ 14. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami Etw/R, Rs obowiązują warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia jego użytkowania, w tym zakaz zabudowy określone w § 7 ust. 1, 3 i 4, § 8 ust. 3 i § 9 ust. 2 niniejszej uchwały.

Rozdział 9
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem drogami oznaczonymi symbolami:

KD-L - powiatowymi klasy L; KD-D - gminną klasy D; KDW(p)-D - wewnętrznymi klasy D, stanowiącymi dojazdy do terenów rolnych i elektrowni wiatrowych, projektowanymi po nowym terenie i w ciągu dróg rolniczych wymagających poszerzenia; KDW-D - wewnętrznymi klasy D, stanowiącymi dojazdy do terenów rolnych i elektrowni wiatrowych, projektowanymi w ciągu istniejących dróg rolniczych; KDW(t)-D - wewnętrznymi klasy D tymczasowymi, projektowanymi na czas budowy elektrowni wiatrowych, o następujących parametrach:

a) 1 ÷15 KDW(p)-D - projektowane drogi wewnętrzne klasy D o szerokościach w liniach rozgraniczających 6m z narożnymi ścięciami na skrzyżowaniach dróg 10x10m i 5x5m jak w rysunku planu, o szerokościach jezdni 5m z ich wyokrągleniami na skrzyżowaniach dróg promieniami R = 12m i R = 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy farmy wiatrowej, na kierunkach dojazdowych do wiatraków, z rozszerzeniami przy wiatrakach w celu wykonania placów serwisowych o powierzchni ok. 750 m2 , jak w rysunku planu oraz wykonania dojazdów o szerokości 5m do stacji transformatorowych nn/SN, jak w rysunku planu,

b) 16 KDW-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu istniejacej drogi rolniczej z narożnymi ścięciami na skrzyżowaniu z drogą gminną 5x5m, o szerokości jezdni 5m z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniu promieniami R = 12m i R = 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy elektrowni wiatrowej Nr 1,

c) 17 KDW-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu istniejącej drogi rolniczej o szerokości jezdni 5m,

d) 18 KDW-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu istniejącej drogi rolniczej z narożnymi ścięciami 5x5m na skrzyżowaniu z drogą 17 KDW-D, o szerokości jezdni 5m z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniu promieniami R = 12m i R = 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy elektrowni wiatrowej Nr 2,

e) 19 KDW(p)-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu drogi rolniczej o szerokości w liniach rozgraniczających 6m z narożnymi ścięciami 5x5m na skrzyżowaniach z drogą 17 KDW-D i drogą KD-D, o szerokości jezdni 5m z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniach promieniami R =12m i R = 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy elektrowni wiatrowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3,

f) 20 KDW(p)-D - projektowana droga wewnętrzna w ciagu drogi rolniczej o szerokości w liniach rozgraniczajacych 6m z narożnymi ścięciami 5x5m na skrzyżowaniu z drogą KD-D, o szerokości jezdni 5m z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniu promieniami R = 12m i R = 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy elektrowni wiatrowej Nr 6,

g) 21 KDW-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu istniejącej drogi rolniczej o szerokości jezdni 5m,

h) 22 KDW-D - projektowana droga wewnętrzna w ciagu istniejącej drogi rolniczej z narożnym ścięciem 5x5m na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1679B KD-L, o szerokości jezdni 5m z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym o promieniu R = 100m z jej normatywnym poszerzeniem na łuku,

i) 23 KD-D - droga gminna Nr 8265B o szerokości w liniach rozgraniczających 12m, z narożnymi ścięciami na skrzyżowaniu z drogą powiatową 24 KD-L 5x5m, o szerokości jezdni 5m z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym R = 100m z normatywnym poszerzeniem jezdni na łuku, z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniu z drogą powiatową 24 KD-L promieniami R = 12m i R = 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy elektrowni wiatrowych,

j) 24 KD-L - droga powiatowa Nr 1679B o szerokości w liniach rozgranicząjacych 12 ÷ 15m, o szerokości jezdni 5m, z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym o promieniu R = 100m, z jej normatywnym poszerzeniem na łuku,

k) 25 KDW-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu istniejącej drogi rolniczej o szerokości jezdni 5m,

l) 26 KDW-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu drogi rolniczej o szerokości w liniach rozgraniczających 6m, z narożnymi ścięciami 5x5m i 10x10m jak w rysunku planu, o szerokości jezdni 5m z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniu z drogą powiatową 31 KD-L promieniami R = 12m i R = 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy elektrowni wiatrowych,

m) 27 KDW(p)-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu drogi rolniczej o szerokości w liniach rozgraniczających 6m z narożnymi ścięciami 5x5m i 10x10m jak w rysunku planu, o szerokości jezdni 5m z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniach promieniem R = 12m,

n) 28 KDW-D - projektowana droga wewnętrzna w ciągu istniejącej drogi rolniczej z narożnymi ścięciami 10x10m i 5x5m jak w rysunku planu, o szerokości jezdni 5m z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniu promieniami R = 12m i 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy elektrowni wiatrowej,

o) 29 KDW(t)-D - projektowana droga wewnętrzna tymczasowa - na czas budowy elektrowni wiatrowych, o szerokości w liniach rozgraniczajacych 6m i szerokości jezdni 5m,

p) 30 KDW(t)-D - projektowana droga wewnętrzna tymczasowa - na czas budowy elektrowni wiatrowych, o szerokości w liniach rozgraniczajacych 6m i szerokości jezdni 5m z jej wyokrągleniem na skrzyżowaniu promieniami R = 12m i R = 45m (wg linii przerywanej) na czas budowy elektrowni wiatrowych,

q) 31 KD-L - droga powiatowa Nr 1670B w istniejących liniach rozgraniczajacych o szerokości jezdni 5m;

2) rozwiązania techniczne dróg i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z ich zarządcami;

3) dopuszcza się poszerzenie dróg w liniach rozgraniczajacych na odcinkach występowania rowów przydrożnych;

4) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym stanowią drogi powiatowe Nr 1670B Orla - Krywiatycze - Stary Kornin i Nr 1679B od drogi 1681B - Topczykały - Podbiele - Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki oraz droga gminna Nr 8265B Wólka - Spiczki - Topczykały.

§ 16. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:

1) odbiór energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych oznaczonych symbolami Etw 1 ÷ 15 przez projektowane stacje transformatorowe nn/SN, zlokalizowane w pobliżu tych elektrowni, a oznaczone symbolem ST od 1 do 15 na rysunku planu;

2) przesył energii elektrycznej z poszczególnych stacji transformatorowych ST - liniami kablowymi SN, oznaczonymi na rysunku planu symbolem e - do projektowanej stacji SN/110 kV, planowanej do włączenia w ciąg linii WN 110 kV , a zlokalizowanej poza terenem opracowania;

3) prowadzenie projektowanych linii elektroenergetycznych SN oraz linii teletechnicznych kablowych do obsługi farmy wiatrowej - poza pasem drogowym dróg publicznych (powiatowych i gminnych) zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) dopuszcza się prowadzenie linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych do obsługi farmy wiatrowej - w pasach drogowych dróg wewnętrznych oraz po terenach rolnych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

5) zachowanie z możliwością przebudowy, na warunkach gestorów sieci, w oparciu o przepisy szczególne - istniejących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w granicach opracowania;

6) realizację inwestycji elektroenergetycznych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami szczególnymi.

§ 17. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się podłączenie potencjalnych abonentów z najbliższej istniejącej sieci telekomunikacyjnej, po rozbudowie jej w niezbędnym zakresie w liniach rozgraniczających dróg, z zachowaniem przepisów szczególnych.

§ 18. 1. Elektrownie wiatrowe będą pracowały bezobsługowo, w związku z czym ustala się, że dla przedmiotowej inwestycji na terenach o symbolach Etw i ST nie projektuje się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, jak również odprowadzenia ścieków komunalnych.

2. Na pozostałych terenach objętych opracowaniem niniejszego planu obowiązują zasady zgodnie z przepisami szczególnymi oraz z uchwalonymi przepisami lokalnymi.

§ 19. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) wody opadowe i roztopowe z terenów inwestycji odprowadzane będą do gruntu bezpośrednio na użytkowanych działkach z zastosowaniem ułatwiających rozwiązań technicznych, w szczególności powierzchni przepuszczalnych lub terenów zielonych;

2) właściciel lub użytkownik terenu jest zobowiązany do zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu umożliwiającym zapewnienie przesiąkania wód deszczowych na użytkowanym terenie oraz do zapewnienia takiego ukształtowania terenu i zastosowania takich rozwiązań technicznych aby uniemożliwić spływ wód na grunty sąsiednie;

3) odprowadzanie ścieków deszczowych z nawierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych przewiduje się w oparciu o urządzenia odwadniające, a po ich podczyszczeniu z odprowadzeniem do lokalnego systemu melioracyjnego;

4) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm ustalonych w przepisach szczególnych.

§ 20. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala się:

1) dla farmy wiatrowej wymóg okresowego usuwania i wywozu zużytego oleju transformatorowego oraz z przekładni turbin wiatrowych i ich utylizację zgodnie z przepisami szczególnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi;

2) gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Rozdział 10
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 21. Ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:

1) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, teren może być użytkowany w sposób dotychczasowy;

2) nie ustala się terminów rozpoczęcia robót budowlanych na poszczególnych terenach określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

Rozdział 11
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 22. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenów lokalizacji elektrowni (turbin) wiatrowych oznaczonych Etw - 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenów stacji transformatorowych oznaczonych ST - 30% (słownie: trzydzieści procent);

3) dla terenów oznaczonych KDW - 30% (słownie: trzydzieści procent).

2. Stwierdza się, że na pozostałych terenach objętych planem nie będzie miał miejsca wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem planu, a więc nie zachodzą okoliczności wymagające naliczenia opłaty.

Rozdział 12
WYMAGANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

§ 23. W zakresie obrony cywilnej ustala się:

1) wszystkie projektowane obiekty budowlane przeznaczone do stałego zamieszkiwania i pracy dla więcej niż 15 osób, winne mieć opracowany projekt adaptacji piwnic na ukrycia ochronne, stanowiący integralną część projektu budowlanego;

2) istniejące studnie zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchamiania i eksploatacji w sytuacjach kryzysowych;

3) oświetlenie zewnętrzne dróg i budynków przystosować do wygaszania;

4) projekty budowlane obiektów, o których mowa w pkt 1 podlegają uzgodnieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, który na wniosek inwestora określi szczegółowe wymagania, stosownie do projektowanego obiektu budowlanego.

§ 24. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się:

1) zabudowę należy zlokalizować, zaprojektować, zrealizować i użytkować zgodnie z przepisami budowlanymi, a w szczególności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) należy zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpiczenia przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów zgodnie z obowiazującymi przepisami;

3) należy zapewnić zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych oraz zaprojektowania dróg pożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) obowiązek uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Rozdział 13
PRZEZNACZENIE GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE

§ 25. Przeznacza się na cele nierolnicze ogółem 4,8749 ha gruntów rolnych, leżących w obrębach geodezyjnych: Spiczki, Topczykały, Koszele Orla i Krywiatycze w gminie Orla, w tym gruntów rolnych nie położonych w zwartym kompleksie , sklasyfikowanych jako: ŁIII - łącznie 0,3472 ha, ŁIV - łącznie 0,0033 ha, PsIII - łącznie 0,0197 ha, PsIV - łącznie 0,1088 ha, RIIIb - łącznie 1,9907 ha, RIVa - łącznie 1,8942 ha, RIVb - łącznie 0,4409 ha oraz RV - 0,0701 ha.

Dział III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/249/10
Rady Gminy Orla
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/249/10
Rady Gminy Orla
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/249/10
Rady Gminy Orla
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/249/10
Rady Gminy Orla
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/249/10
Rady Gminy Orla
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY ORLA Z PRZEZNACZENIEM POD "FARMĘ WIATROWĄ ORLA" ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ORLA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Gminy Orla stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farmę Wiatrową Orla" ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla, uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/174/02 Rady Gminy Orla z dnia 10 października 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla, zmienionym uchwałą Nr XXVIII/236/10 Rady Gminy Orla z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla i uchwałą Nr XXVIII/237/10 Rady Gminy Orla z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/249/10
Rady Gminy Orla
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY ORLA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY ORLA Z PRZEZNACZENIEM POD "FARMĘ WIATROWĄ ORLA" W TRAKCIE JEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH: OD 2 DO 22 MARCA 2010R. ORAZ 14 DNI PO JEGO WYŁOŻENIU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Gminy Orla stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farmę Wiatrową Orla" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i 14 dni po jego wyłożeniu uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/249/10
Rady Gminy Orla
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY ORLA Z PRZEZNACZENIEM POD "FARMĘ WIATROWĄ ORLA" INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Gminy Orla stwierdza, że na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części gminy Orla z przeznaczeniem pod "Farmę Wiatrową Orla", inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, będą realizowane z dochodów własnych gminy oraz innych źródeł finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, na podstawie uchwalanych rocznych planów inwestycyjnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama