Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz,1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142), art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, z 2005 r. Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz.1374, z 2008 r. Nr 237, poz.1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 115, poz. 967), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) i Uchwały Nr XXXVII/324/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki" uchwalonym uchwałą Nr XVII/114/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 r., zaktualizowanym uchwałą Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 r., zmienionym uchwałą Nr VIII/69/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r., oraz uchwałą Nr XVII/176/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki, w granicach określonych na rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej planem miejscowym.

2. Granicami opracowania miejscowego planu objęto tereny części wsi Poddubówek, położone po obu stronach drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak klasy Z oraz wzdłuż drogi powiatowej Nr 1146B w gminie Suwałki o powierzchni 125,5618 ha.

§ 2. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 36,3725 ha, o następującej strukturze:

1)RIIIb o powierzchni - 0,2060 ha;

2)RIVa o powierzchni - 7,3663 ha;

3)RIVb o powierzchni - 3,6953 ha;

4)RV o powierzchni - 5,5894 ha;

5)RVI o powierzchni - 11,0389 ha

6)RVIz o powierzchni - 1,7129 ha;

7)ŁV o powierzchni - 0,0356 ha;

8)PsIII o powierzchni - 1,0073 ha;

9)PsIV o powierzchni - 3,3030 ha;

10)PsV o powierzchni - 1,6279 ha;

11)PsVI o powierzchni - 0,7899 ha;

w tym na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (pismo Nr DMG.III.7230-42/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku oraz pismo Nr DMG.III.7230-46/08 z dnia 17 lipca 2008 roku ) grunty rolne o łącznej powierzchni 14,4649 ha, o następującej strukturze.

1)RIVa o powierzchni - 7,3663 ha;

2)RIVb o powierzchni - 3,6953 ha;

3)PsIV o powierzchni - 3,4033 ha.

2. Przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne o łącznej powierzchni 0,0154 ha, o następującej strukturze:

1)LsIII o powierzchni - 0,0025 ha,

2)LsIV o powierzchni - 0,0129 ha;

na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (pismo Nr DMG.III.7230-42Ls/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku).

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1. Załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000.

2. Załącznik Nr 2 - zawierający sposób rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki.

3. Załącznik Nr 3 - określający sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Suwałki.

§ 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1. Wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, rekreacji indywidualnej, usługową, rzemieślniczą, techniczno-produkcyjną, zagrodową oraz terenów użytkowanych rolniczo, zieleni, lasów i zalesień, komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. Określenie zasad zagospodarowania terenów, minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

3. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

4. Uporządkowanie istniejącej zabudowy.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1)granice opracowania planu;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, ulic, terenów kolejowych;

4)nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej;

5)linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu - zasady podziału na działki budowlane;

6)tereny przeznaczone do zadrzewienia;

7)symbole przeznaczenia terenu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne, w tym:

1)granice administracyjne wsi;

2)stanowiska archeologiczne;

3)trasa przebiegu ciągu rowerowego;

4)przebieg istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej

- mają charakter informacyjny.

3. Dokumentacja planu miejscowego składa się z następujących elementów nie podlegających uchwaleniu:

1)opracowania ekofizjograficznego;

2)prognozy skutków oddziaływania planu na środowisko;

3)prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 6. lekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określania o:

1)rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu w skali 1:2000 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)uchwale - należy przez to rozumieć tekst niniejszej Uchwały Rady Gminy Suwałki;

3)przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4)terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5)liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć linię dzielącą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które w uzasadnionych projektem zagospodarowania terenu lub projektem podziału terenu przypadkach mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkościach zapisanych w ustaleniach szczegółowych uchwały bez konieczności zmiany planu;

6)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub związane z gruntem elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, nie dotyczy nadwieszonych elementów zadaszeń i nośników reklamowych, w stosunku do ulic, dróg i terenów kolejowych;

7)nieprzekraczalnej linii zabudowy mieszkaniowej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku mieszkalnego lub związane z gruntem elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, nie dotyczy nadwieszonych elementów zadaszeń i nośników reklamowych, w stosunku do ulic i dróg;

8)linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu - zasadzie podziału na działki budowlane - należy przez to rozumieć linię dzielącą tereny o tym samym przeznaczeniu, które w uzasadnionych projektem podziału terenu przypadkach mogą odbiegać od określonych na rysunku, przy spełnieniu zapisów §12 ust. 3 niniejszej uchwały bez konieczności zmiany planu;

9)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu, któremu muszą być podporządkowane inne funkcje;

10)przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe;

11)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe i uzupełniające, które może być realizowane na danym terenie pod określonymi warunkami, jako wzbogacenie przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego;

12)symbolu przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych terenów, w tekście i na rysunku planu, określające ich przeznaczenie podstawowe oraz uzupełniające i dopuszczalne;

13)zabytku - należy przez to rozumieć nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową - wpisaną do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;

14)otoczeniu - należy przez to rozumieć teren wokół zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych;

15)badaniach archeologicznych - należy przez to rozumieć działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;

16)powierzchni zabudowy działki - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych na działce, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej, w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni zabudowanej zalicza się również prześwity, przejścia, zadaszenia oraz inne elementy budynku mające oparcie na ziemi;

17)powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;

18)usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność nie powodującą pogorszenia warunków zamieszkania i stanu środowiska przyrodniczego, w tym zanieczyszczenia powietrza, wód lub gleby, nie emitującą nieprzyjemnego zapachu, nie generującą uciążliwego ruchu drogowego lub hałasu lub w inny oczywisty sposób nie pogarszającą warunków życia sąsiadów w najbliższym otoczeniu;

19)nowej zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć zabudowę zagrodową, powstającą na gruntach rolnych, nie związaną funkcjonalnie z istniejącym gospodarstwem rolnym, lub jego zabudową;

20)gospodarstwie rolniczym - należy przez to rozumieć grunty rolne oraz inne grunty, o areale nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy, które stanowią zorganizowaną całość wraz z budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarstw rolniczych, inwentarzem żywym i martwym, zasobami siły roboczej i pociągowej, zapasami oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej;

21)małej architekturze - należy przez to rozumieć urządzenia użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku takie jak: ławki, murki, śmietniki, osłony, trzepaki, punkty poboru wody, tablice informacyjne, deszczochrony, ogrodzenia, trejaże, pergole, place zabaw dla dzieci i inne obiekty architektury ogrodowej;

22)ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 7. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1)RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2)MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3)MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

4)U/UO - teren zabudowy usługowej oraz obiektów i urządzeń oświatowych i sportowych;

5)U - teren zabudowy usługowej;

6)UR - tereny zabudowy usługowej rzemieślniczej;

7)ZL - tereny lasów i zadrzewień;

8)R - tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych;

9)W - teren odstojnika wód opadowych;

10)KZw, KGp, KDg - tereny dróg i ulic publicznych;

11)KDW1 i KDW2 - tereny dróg wewnętrznych;

12)Kpj - teren ciągu pieszo-jezdnego;

13)G - teren pod planowaną trasę gazociągu wysokiego ciśnienia.

2. Określone w ust. 1 przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy sposób ich użytkowania. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji dopuszczalnych i uzupełniających dla przeznaczenia podstawowego zgodnie z zasadami określonym w rozdziale III niniejszej uchwały.

3. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Zakłada się rozwój terenów zabudowy w harmonii z wykształconym układem przestrzennym wsi i zachowaniem wymogów ładu przestrzennego.

2. Zagospodarowanie poszczególnych terenów powinno nawiązywać do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich oraz harmonizować z otaczającym krajobrazem.

3. Zagospodarowanie poszczególnych terenów musi uwzględniać ustalenia zawarte w §12 ust. 1, 2 i 3 tekstu uchwały.

4. Przy wznoszeniu nowych obiektów budowlanych należy stosować tradycyjne formy architektoniczne charakterystyczne dla tego obszaru, zgodne z ustaleniami dotyczącymi kształtowania zabudowy zawartymi w §12 ust. 4 tekstu uchwały.

5. W stosunku do obiektów istniejących nadbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowanych należy dążyć do respektowania ustaleń zapisów zawartych w §12 ust. 4 tekstu uchwały.

6. Zakazuje się naruszania w sposób istotny naturalnej konfiguracji terenu podczas budowy nowych obiektów (zasypywania obniżeń, rozkopywania skarp, tworzenia nasypów).

7. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony:

1)obszary biologicznie czynne - aktywne tj. łąki, pastwiska, lasy, zadrzewienia, wody i nieużytki bagienne, z wyłączeniem terenów przeznaczonych w planie pod zainwestowanie;

2)tradycyjnie i historycznie ukształtowany sposób i miejsce realizacji zabudowy, jej skala, formy architektoniczne, powiązanie z rozłogami pól, łąk i lasów;

3)historycznie ukształtowana struktura użytkowania gruntów, sieć drożna, mozaikowatość pól.

8. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania lub rewaloryzacji:

1)uporządkowanie istniejących obiektów i urządzeń w obejściach, szczególnie na terenie zabudowy rolniczej.

9. Zasady zagospodarowania terenów:

1)utworzenie czytelnego układu komunikacyjnego ulic i dróg oraz wydzielenie funkcji poszczególnych terenów zgodnie z określonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2)racjonalne wykorzystanie terenów, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych;

3)zachowanie właściwej skali i charakteru zabudowy z uwzględnieniem tradycyjnej zabudowy wiejskiej;

4)tworzenie architektury projektowanych obiektów nie powodujących silnie eksponowanych dominant w krajobrazie;

5)stosowanie form tradycyjnej architektury wiejskiej;

6)dostosowanie gabarytów i form obiektów budowlanych projektowanych do skali budynków istniejących w sąsiedztwie;

7)wykorzystanie wolnych terenów pomiędzy zainwestowanymi pod zabudowę zagrodową i układy transportowe;

8)sytuowanie budynków mieszkalnych od strony dróg z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, a zabudowy gospodarczej w głębi działki;

9)zagospodarowanie zielenią ozdobną, pełniącą jednocześnie funkcję izolacyjną niezabudowanych i nieutwardzonych części działek budowlanych przyległych do dróg; ustala się niezbędne zabezpieczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę a znajdujących się w przestrzeni oddziaływania dróg publicznych przed hałasem m.in. poprzez nasadzenie pasów roślinności wysokiej i niskiej pełniących rolę naturalnych ekranów akustycznych;

10)poprawa formy architektonicznej istniejących obiektów dysharmonizujących z otoczeniem;

11)ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych w szczególności rzeźby terenu przed degradacją;

12)ochrona wód powierzchniowych i gleb przed niekontrolowanym zanieczyszczaniem ściekami bytowymi i rolniczymi;

13)ochrona cennej, rzadkiej roślinności, torfowisk i zadrzewień śródpolnych;

14)niestosowanie środków ochrony roślin na terenach spływu wód roztopowych i deszczowych;

15)ochrona atmosfery poprzez stosowanie paliw ekologicznych w procesach grzewczych i gospodarczych;

16)ustala się zakaz zabudowy na następujących obszarach objętych niniejszym planem:

a) na terenach leśnych,

b) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 13R i 2W,

c) w pasie 10m od granicy obszaru kolejowego,

d) w strefie technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110 kV - określonej na rysunku planu.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Teren objęty granicami opracowania planu położony jest poza obszarami objętymi prawnymi formami ochrony przyrody.

2. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, poprzez:

1)zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wpływającej szkodliwie na środowisko przyrodnicze w aspekcie dopuszczalnych norm;

2)zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska;

3)zakaz realizacji obiektów budowlanych nie spełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach;

4)przestrzeganie wymogów i zaleceń dotyczących zagospodarowania obszarów wyróżnionych w planie;

5)zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;

6)nakaz rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej w sposób nieszkodliwy dla środowiska, poprzez budowę systemu kanalizacyjnego i odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków;

7)nakaz ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez stosowanie paliw ekologicznych;

8)ustala się dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych i odrębnych;

9)zakaz wykonywania zabiegów melioracyjnych lub innych zabiegów prowadzących do osuszania terenu;

10)na terenie objętym planem nie występują urządzenia melioracji wodnych;

11)realizacja inwestycji w sposób zapewniający ochronę walorów krajobrazu kulturowego między innymi poprzez:

a) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie skali i bryły do zabudowy tradycyjnej występującej w regionie,

b) stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych.

3. W granicach opracowania planu miejscowego nie występują obiekty, wody powierzchniowe, zabytki kultury i przyrody (głazy narzutowe, pomniki przyrody), dla których należałoby ustanowić dodatkowe filary ochronne.

4. Ustala się konieczność wprowadzenia zadrzewień wzdłuż dróg publicznych dla zabezpieczenia od hałasu i wibracji drogowych.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską.

2. W granicach opracowania planu nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

3. Obiekty z terenu opracowania planu, które figurują w gminnej ewidencji zabytków, uległy likwidacji.

4. Na obszarze objętym niniejszym planem miejscowym (zgodnie z Archeologicznym Zdjęciem Polski AZP oraz innymi akcjami) znajdują się stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

1)ślad osadniczy epoka kamienna, osada okres wpływów rzymskich, okres nowożytny - obszar 18-84, Nr 2; Nr ewid. 7090/181;

2)ślad osadniczy epoka kamienna, osada okres rzymski - obszar 18-84, Nr 3; Nr ewid. 7090/182.

5. Lokalizacja stanowisk archeologicznych na rysunku planu została pokazana jako orientacyjna.

6. Wszelkie prace ziemne i inwestycje na stanowisku archeologicznym mogą być wykonywane jedynie po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych lub pod nadzorem archeologicznym.

7. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1)wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2)zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3)niezwłocznie zawiadomić o tym konserwatora zabytków, wójta gminy lub policję.

§ 11. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1. Na obszarze objętym niniejszym planem nie projektuje się większych przestrzeni publicznych, za wyjątkiem ulic, dróg, parkingów przy projektowanych obiektach z funkcją usługową oraz przy terenie oznaczonym w planie U/UO.

2. W zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, należy uwzględnić realizację ciągów pieszych, oświetlenia terenu, zieleni urządzonej z elementami małej architektury, miejsc postojowych i parkingowych.

3. Na terenach zabudowy, od strony dróg niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie działek zagospodarować zielenią ozdobną.

4. Uzbrojenie techniczne niezwiązane z bezpośrednią obsługą dróg oraz nośniki reklam mogą być realizowane za zgodą zarządcy ulicy lub drogi.

§ 12. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia dotyczące linii zabudowy:

1)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do dróg i ulic oznaczonych KZw, KGp, KDg, KDW1, KDW2, Kpj określone w § 38, 39, 40, 41, 42 i 43 uchwały oraz na rysunku planu, uwzględniając klasę ulicy, istniejącą w sąsiedztwie zabudowę, ukształtowanie terenu i jego uzbrojenie w infrastrukturę techniczną.

2. Ustalenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej:

1)maksymalna powierzchnia zabudowy działki nie może przekroczyć:

a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej - 20%,

b) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz w zabudowie usługowej, usług rzemieślniczych, obiektów i urządzeń oświatowych i sportowych - 40%.

2)minimalne powierzchnie biologicznie czynne działki:

a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej - 60%,

b) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz w zabudowie zagrodowej i usługowej, usług rzemieślniczych, obiektów i urządzeń oświatowych i sportowych - 20%.

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału i zagospodarowania terenu.

1)zakłada się minimum 18,00m szerokość frontu działek oraz następujące powierzchnie działek, nie ograniczając górnych parametrów:

a) min. 1000 m2 - w zabudowie jednorodzinnej mieszkaniowej i z usługami oraz rekreacji indywidualnej,

b) min. 2500 m2 - w zabudowie zagrodowej i usługowej;

2)kąty granic działek do pasów drogowych powinny być zbliżone do 90° i wynikać z przyjętej zasady dokonywania nowego podziału, wzdłuż lub w poprzek istniejących granic i ich zabudowy; w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwa od ww. zasady;

3)ustala się możliwość łączenia działek przez jednego inwestora oraz możliwość podziałów nie spełniających ustaleń zawartych w ust. 1 - na cele zagospodarowania lub powiększenie działki sąsiedniej lub zgodnie z ustalonymi liniami rozgraniczającymi tereny;

4)zagospodarowanie terenów wymagających nowego podziału możliwe jest po zapewnieniu bezpośredniego dostępu do dróg i ulic publicznych lub pośrednio przez drogi wewnętrzne lub teren z ustanowioną służebnością gruntową.

4. Kształtowanie zabudowy:

1)obiekty mieszkalne na terenach zabudowy zagrodowej, mieszkalnej jednorodzinnej i z usługami oraz obiekty usługowe i rekreacji indywiduwalnej - architektura obiektów powinna harmonizować z otaczającą istniejącą zabudową, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynki gładkie malowane w jasnych barwach, szalowanie drewniane, okładziny ceramiczne; formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad:

a) kształt bryły budynku - horyzontalny,

b) rzut poziomy - prostokątny z możliwością umieszczania ryzalitów, ganków, werand, garaży itp. usytuowany dłuższą elewacją w stronę drogi lub ulicy z której zapewniono wjazd na działkę, dach budynku mieszkalnego i letniskowego w układzie kalenicowym lub kalenicą prostopadle do bocznych granic działek,

c) dachy dwuspadowe, równopołaciowe, przy skrzyżowaniu dróg oraz na działkach o powierzchni powyżej 3000m2 dopuszcza się dachy wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem ok. 30o÷45o, ewentualnie z naczółkami, z okapami wzdłuż dłuższej elewacji; ganek lub weranda nakryte daszkiem o podobnym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych; w przypadku potrzeby doświetlenia poddasza - lukarny nakryte dwuspadowymi daszkami, w kształcie "wolich oczu" lub okna połaciowe, zaleca się pokrycie budynków: drewnianych - gontem lub wiórem, murowanych - blachą, dachówką ceramiczną, cementową albo bitumiczną w kolorach nie kontrastujących z sąsiedztwem i otoczeniem, jednakowych na wszystkich budynkach w granicach działki,

d) budynki podpiwniczone w zależności od potrzeb inwestorów oraz warunków gruntowych, poziom posadowienia parteru ustala się na nie więcej niż 90 cm powyżej poziomu terenu przyległego do budynku, ok. 40 cm przy wejściu do lokali usługowych,

e) zaleca się wyeksponowanie elementów konstrukcji tradycyjnych rozwiązań lokalnych i stosowanie regionalnych elementów zdobniczych,

f) nieprzekraczalna wysokość budynków mieszkalnych - dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

g) zaleca się okna o symetrycznym podziale;

2)budynki inwentarskie i gospodarcze w zabudowie zagrodowej, gospodarcze, techniczne i produkcyjne winny pod względem architektury, kształtu dachu i użytych materiałów nawiązywać do obiektów mieszkalnych i usługowych istniejących lub projektowanych na działce;

3)zaleca się wprowadzanie zieleni towarzyszącej zabudowie, kształtowanie pasów zieleni wzdłuż dróg i ulic, z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin.

5. Sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy dopuszcza się dla terenów z istniejącymi podziałami geodezyjnymi nie spełniającymi warunków określonych w §12 ust. 3 pkt 1 oraz dla terenów bezpośrednio przyległych do działek z istniejącą zabudową zrealizowaną przy granicy - od strony tej zabudowy lub za zgodą sąsiadów.

6. Ogrodzenia od dróg publicznych ażurowe z materiałów naturalnych lub żywopłotu o max. wysokości 1,50m.

§ 13. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalenia i podziału nieruchomości.

§ 14. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny objęte ochroną w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem zapewniają:

a) droga wojewódzka Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki -Suwałki - Rutka Tartak - droga zbiorcza, oznaczona na rysunku planu symbolem KZw,

b) droga powiatowa Nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B - droga zbiorcza, oznaczona na rysunku planu symbolem KGp,

c) drogi gminne - dojazdowe, oznaczona na rysunku planu symbolem KDg oraz ciągi pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu symbolem Kpj;

2. drogi wewnętrzne - oznaczone na rysunku planu symbolem KDW, które nie stanowią zadań własnych gminy.

3. Zakłada się obsługę terenu komunikacją zbiorową publiczną.

4. Obsługę komunikacyjną działek budowlanych należy rozwiązać w oparciu o ulice i drogi istniejące i projektowane.

5. Ustala się następujące wskaźniki zapewnienia miejsc postojowych:

1)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - minimum 1-3 miejsca parkingowe na terenie działki lub w garażu na 1 mieszkanie;

2)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami - minimum 5 miejsc parkingowych i 1 garaż na 1 mieszkanie;

3)zabudowa usługowa - 1 miejsce postojowe na 25m2 powierzchni usługowej;

4)gastronomia - minimum 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych.

6. Powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

1)adaptuje się istniejący układ komunikacyjny i dotychczasowe powiązania jego z układem zewnętrznym, zwłaszcza z drogą wojewódzką Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak, drogą powiatową Nr 11463B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B; zakłada się remont nawierzchni, zmianę parametrów, łuków i spadków podłużnych, utwardzenie ciągów pieszych wzdłuż ulic w obrębie zabudowy oraz ich uzbrojenie w brakujące elementy infrastruktury technicznej, projektuje się przebudowę istniejących skrzyżowań drogi powiatowej i gminnych;

2)projektowane drogi gminne i wewnętrzne służą połączeniu projektowanych terenów budowlanych z istniejącym układem lokalnym i zewnętrznym; zakłada się realizację miejsc postojowych na własnych działkach; miejsca parkingowe na terenach usług ogólnodostępnych mają pełnić funkcję przestrzeni publicznych.

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, jej parametry i powiązania z układem zewnętrznym, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1. Parametry projektowanych sieci należy dostosować do pełnego zainwestowania na terenach objętych planem.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

1)pobór wody do potrzeb socjalno - bytowych, przeciwpożarowych, przygotowywania posiłków i ewentualnie technologicznych należy projektować z lokalnej sieci wodociągowej z podłączeniem do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń;

2)do czasu realizacji lokalnej sieci wodociągowej, dopuszcza się pobór wody z indywidualnych ujęć wody.

3. Ustala się następujące zasady usuwania ścieków:

1)zakłada się sukcesywne porządkowanie gospodarki ściekowej w istniejącej zabudowie rolniczej i jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej;

2)odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

3)do chwili budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań technicznych, m. in. przydomowych oczyszczalni ścieków z zachowaniem ustaleń zawartych w § 9 oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych z których ścieki będą okresowo wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w mieście Suwałki przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

4)zakazuje się wprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych ścieków do gruntu.

4. Ustala się następujące zasady usuwania odpadów:

1)zapewnienie urządzeń służących utrzymaniu porządku, stosownie do potrzeb obiektów;

2)tymczasowe gromadzenie i usuwanie odpadów stałych na warunkach określonych przez gminę;

3)ustawienie kontenerów na śmieci (z zastosowaniem segregacji odpadów) na parkingach, oraz wywóz śmieci do kompostowni w Suwałkach.

5. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:

1)wody opadowe z terenów zieleni i z dachów budynków należy odprowadzać powierzchniowo i zagospodarować w obrębie działki;

2)wody deszczowe z jezdni drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnych oraz dróg wewnetrznych przed wprowadzeniem do rowu odwadniającego muszą być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami szczegółowymi;

3)dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z wewnętrznych placów utwardzonych do gruntu, po wcześniejszym oczyszczeniu.

6. Ustala się następujące zasady z zakresie ogrzewania:

1)ogrzewanie projektowanych obiektów kubaturowych planuje się w oparciu o własne indywidualne źródła ciepła, spełniające wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

2)preferuje się źródła ciepła nie emitujące zanieczyszczeń (energia elektryczna, słoneczna, pompy ciepła) lub źródła ciepła opalane olejem lub gazem.

7. Ustala się następujące zasady w zakresie elektroenergetyki:

1)zaopatrzenie w energię elektryczną terenów budowlanych planowane w oparciu o istniejące w granicach planu linie SN wymagać będzie zrealizowania następujących inwestycji:

a) budowy stacji transformatorowych SN/nn (20/0,4 kV),

b) budowy linii średniego napięcia 20 kV zasilających stacje transformatorowe,

c) budowy linii niskiego napięcia 0,4 kV w niezbędnym zakresie,

d) budowy oświetlenia dróg;

2)ustala się dla istniejącej linii napowietrznej wysokiego napięcia WN 110 kV techniczną strefę ochronną wynoszącą ok. 20 m od osi linii (pas szer. ok. 40 m), w której zakazuje się budowy obiektów przeznacznych na stały pobyt ludzi i zwierząt,

3)lokalizację stacji transformatorowych należy traktować jako orientacyjną; dokładna lokalizacja, ilość i typ stacji wynikną z potrzeb odbiorców;

4)dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na innych terenach;

5)zaleca się, aby wszystkie obiekty były podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadały przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania;

6)poszczególne obiekty zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci;

7)w pasach drogowych przewidzieć rezerwę terenu pod kable SN, nn i oświetleniowe;

8)przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń elektroenergetycznych ustalić w projektach budowlanych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

9)w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy dostosować je do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami przebudowy podanymi przez administratora sieci;

10)sieci elektroenergetyczne projektować w oparciu o rysunek planu.

8. Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:

1)obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci telefoniczne w zakresie wynikającym z potrzeb odbiorców;

2)sieci telekomunikacyjne realizować jako linie podziemne głównie w pasach dróg;

3)przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych ustalić w projektach budowlanych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

4)przyłącza do poszczególnych budynków wykonać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez administratorów sieci;

5)w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy dostosować je do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami przebudowy podanymi przez administratora sieci.

9. Ustalenia ogólne dotyczące systemu zaopatrzenia w media:

1)system zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej przebudowy istniejących sieci;

2)budowa, przebudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratorów sieci;

3)przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi; proponowane trasy uzbrojenia przedstawione na rysunku planu należy traktować jako postulowane, które mogą ulec zmianie na etapie projektów budowlanych; dopuszcza się sytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na wszystkich terenach objętych granicami planu;

4)dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wynikającą z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w należytym stanie techniczno-użytkowym oraz zastosowania nowych technologii i form usprawniających przesył;

5)dopuszcza się budowę i eksploatację innych sieci i urządzeń technicznych nie wymienionych w tekście uchwały pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych bez zmian ustaleń planu.

10. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1)w budynkach zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i z usługami, zagrodowej itp. przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników obiektów;

2)w przypadku jeżeli budynek usługowy lub mieszkalny zostanie zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy opracować "Aneks OC" na przystosowanie budynku na ukrycie w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP;

3)bez względu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej (przyjmując normę wynoszącą 7,5 l na osobo-dobę). Odległość studni od budynków nie powinna przekraczać 800 m;

4)istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych;

5)oświetlenie zewnętrzne (np. drogi, ulice, budynki) przystosować do wygaszania;

6)układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać następujące warunki:

a) odpowiednią szerokość uniemożliwiającą ewentualne zagruzowanie,

b) połączenie z traktami przelotowymi zapewniające sprawną ewakuację ludności w okresie zagrożenia,

c) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z niebezpiecznymi środkami chemicznymi.

11. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1)projektowaną zabudowę należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2)należy zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków;

3)należy zapewnić zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe;

4)istniejąca i projektowana komunikacja powinna umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej.

§ 17. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym zakaz zabudowy:

1. Na terenie objętym granicami opracowania planu obowiązują następujące szczegółowe warunki zagospodarowania oraz ograniczenia ich użytkowania:

1)wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. - zachowanie istniejącego odstojnika wód opadowych z kanalizacji deszczowej obejmującej tereny przemysłowe miasta Suwałk, w tym Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną;

2)położenia na terenie przyległym do granic opracowania planu miejscowego istniejącej linii kolejowej;

3)położenia w granicach opracowania planu miejscowego istniejącej linii napowietrznej wysokiego napiecia 110kV wraz z techniczną strefą ochronną.

§ 18. Ustalenia dotyczące sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1. Tereny dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem.

2. Na terenach przewidzianych na zabudowę lub poszerzenie i realizację dróg nie należy zakładać upraw wieloletnich.

§ 19. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.

1. Na terenie objętym planem nie zachodzi potrzeba rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także przekształceń terenów i rekultywacji.

§ 20. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

1. Należy wytyczyć szlaki piesze oraz ciągi rowerowe w pasach dróg i ulic.

2. Należy uporządkować i uzupełnić istniejące zadrzewienie.

3. Nie wyznacza się terenów służących do organizacji imprez masowych.

§ 21. W niniejszym planie nie wyznacza się obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI PRZEZNACZENIA

§ 22. Adaptuje się istniejącą zabudowę w dobrym i średnim stanie technicznym. Dopuszcza się jej rozbudowę, przebudowę, odbudowę, remonty i uzupełnienia, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Istniejąca zabudowa znajdująca się w pasach drogowych może być rozbudowywana w trzech kierunkach, za wyjatkiem rozbudowy w kierunku drogi, jeżeli pozwolą na to warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolem 1R ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny upraw polowych, stawów, użytków zielonych, zieleni śródpolnej, zadrzewień, nieużytków i dojazdów gospodarczych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1)ustala się utrzymanie istniejących dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury technicznej;

2)dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenów zabudowy;

3)dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, niezbędnych dla funkcjonowania sąsiadującej zabudowy i prowadzenia gospodarki leśnej i rolnej;

4)istniejące zadrzewienia - pozostają w dotychczasowym użytkowaniu;

5)dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej w nowych gospodarstwach rolniczych z zachowaniem pozostałych ustaleń niniejszej uchwały, oraz odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy terenu kolejowego i zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowych roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4m od granicy obszaru kolejowego (z wyjątkiem robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej), a wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury;

7)postuluje się zalesienie pozostałych gruntów mało przydatnych do upraw polowych, skarp, stoków, itp.;

8)część terenów znajdująca się w technicznej strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wyłączona jest z zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi i zwierząt.

3. Na części terenów znajdują się udokumentowane stanowiska archeologiczne - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 niniejszej uchwały.

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 2W ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - teren istniejącego zbiornika wód opadowych z kanalizacji deszczowej, obejmującej teren miasta Suwałk w tym Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, będący we władaniu Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach - pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu.

2. Na części terenu znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 niniejszej uchwały.

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolem 3UR ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa usług rzemieślniczych, przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących oraz realizację nowych budynków służących przeznaczeniu podstawowemu, garażowych i gospodarczych;

2)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg;

3)należy zapewnić dojazd do terenów upraw polowych w ramach działek budowlanych.

§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolem 4RM ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - istniejąca zabudowa zagrodowa; dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej - agroturystycznej.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)w gospodarstwach zagrodowych przewiduje się realizację budynków mieszkalnych, wolnostojących garaży, budynków gospodarczych, budowli i urządzeń rolniczych;

2)chów i hodowla inwentarza z zachowaniem zasad określonych w § 9 niniejszej uchwały;

3)dla zabudowy zagrodowej - linie rozgraniczające tereny mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkości niezbędnej do uzupełniania istniejącej zabudowy zagrodowej o budynki gospodarcze, budowle i urządzenia rolnicze lub utworzenia nowej zabudowy zagrodowej, lecz nie więcej niż o 10m, bez konieczności zmiany ustaleń planu;

4)należy zapewnić dojazd do terenów upraw polowych w ramach działek budowlanych.

3. Ustala się jeden ciąg zabudowy, budynki mieszkalne należy lokalizować przy drodze, a budynki gospodarcze w głębi działki.

4. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg.

5. Na części terenów znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 niniejszej uchwały.

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 5MN ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg.

3. Teren istniejącej zabudowy w sąsiedztwie terenu pod planowaną trasę gazociągu wysokiego ciśnienia, w przypadku realizacji gazociągu i potrzeby powiększenia pasa technicznego, istniejącą zabudowę przewiduje się do likwidacji.

§ 28. Dla terenów oznaczonego symbolem 6MN ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)ustala się realizację budynków mieszkaniowych jednorodzinnych lub z wbudowaną usługą, budynków garażowych i gospodarczych oraz przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących - ustala się realizację zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej;

2)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg;

3)ustala się jeden ciąg zabudowy, budynki mieszkalne należy lokalizować przy drodze, a budynki gospodarcze w głębi działki;

4)należy zapewnić dojazd do terenów upraw polowych w ramach działek budowlanych,

5)część terenów znajdująca się w technicznej strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wyłączona jest z zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi i zwierząt.

3. Na części terenów znajduje się udokumentowane stanowisko archeologiczne - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 niniejszej uchwały.

§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolem 7MN ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa rekreacji indywidualnej.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg;

2)w zabudowie rekreacji indywidualnej obowiązuje zakaz realizacji budynków garażowych i gospodarczych.

3)należy wykonać zabezpieczenia przed hałasem poprzez nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej z roślinności wysokiej i niskiej z gatunków rodzimych.

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolem 8MNU ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)uciążliwość usługi nie może przekraczać granic terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;

2)dopuszcza się realizację wolnostojących budynków usługowych, garażowych i gospodarczych;

3)ustala się możliwość wydzielenia oddzielnych działek budowlanych pod warunkiem zapewnienia dojazdu do działek wydzielonych w głębi istniejącej lub projektowanej zabudowy;

4)dla terenów przyległych do drogi wojewódzkiej ustala się zakaz realizowania indywidualnych zjazdów z tej drogi;

5)nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg i ulic ustala się w odległości 5 m od terenów oznaczonych symbolem KZw i KGp oraz na granicy terenu oznaczonego symbolem KDW2 oraz nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej ustala się w odległości 20 m od terenu oznaczonego symbolem KZw i 10 m od terenu oznaczonego symbolem KDW2.

§ 31. Dla terenów oznaczonych symbolem 9MN ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)ustala się realizację budynków mieszkaniowych jednorodzinnych lub z wbudowaną usługą, budynków garażowych i gospodarczych oraz przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących;

2)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg;

3)dla terenów przyległych do dróg - budynki mieszkalne należy lokalizować przy drodze, a budynki gospodarcze w głębi działki.

3. Ustala się możliwość wydzielenia oddzielnych działek budowlanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod warunkiem zapewnienia dojazdu do działek wydzielonych w głębi istniejącej lub projektowanej zabudowy;.

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 10U/UO ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej oraz obiektów i urządzeń oświatowych i sportowych.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)zakłada się przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowej zabudowy obiektami gospodarczymi, garażowymi i urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego,

2)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg.

3. Obsługa komunikacyjna z terenu KZw.

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 11U ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej, przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)zakłada się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowej zabudowy obiektami usługowymi, gospodarczymi, garażowymi i urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego;

2)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogi;

3)adaptuje się istniejące zjazdy z drogi wojewódzkiej.

§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 12UR ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa usług rzemieślniczych, przeznaczenie dopuszczalne - produkcja rolnicza.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy określono w § 12 oraz:

1)dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących oraz realizację nowych budynków służących przeznaczeniu podstawowemu, garażowych i gospodarczych;

2)dopuszcza się realizację nowych obiektów związanych z produkcją rolniczą (chów zwierząt);

3)chów i hodowla inwentarza z zachowaniem zasad określonych w § 9 niniejszej uchwały;

4)nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczających dróg;

5)adaptuje się istniejące zjazdy z drogi wojewódzkiej.

§ 35. Dla terenów oznaczonych symbolem 13R ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny upraw polowych, użytków zielonych, zieleni śródpolnej, zadrzewień, nieużytków i dojazdów gospodarczych.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1)ustala się zakaz zabudowy;

2)ustala się utrzymanie istniejących dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury technicznej;

3)dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenów zabudowy;

4)dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, niezbędnych dla funkcjonowania sąsiadującej zabudowy i prowadzenia gospodarki leśnej i rolnej;

5)istniejące cieki i wody - pozostają w dotychczasowym użytkowaniu;

6)realizacja zadrzewień i zalesień zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

7)część terenów znajdująca się w technicznej strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wyłącza się z zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi i zwierząt.

§ 36. Dla terenów oznaczonych symbolem 14RM ustala się:

1. Tereny istniejącej zabudowy rolniczej.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1)zakaz budowy nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2)nakaz uporządkowania obiektów i terenu działki;

3)zagospodarowanie terenów musi uwzględniać ustalenia określone w § 8 ust. 9 pkt.9.

3. Dla terenu w sąsiedztwie terenu pod planowaną trasę gazociągu wysokiego ciśnienia, w przypadku realizacji gazociągu i potrzeby powiększenia pasa technicznego, istniejącą zabudowę przewiduje się do likwidacji.

§ 37. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny istniejących lasów oraz zadrzewień, zalesień i zakrzaczeń; pozostają w dotychczasowym sposobie użytkowania; ważny element kształtowania krajobrazu i mikroklimatu wsi, zakaz zabudowy.

§ 38. Dla terenów oznaczonych symbolem KZw ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: ulica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak - droga zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż 20,00 m.

2. Parametry techniczne i użytkowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi, a w szczególności:

1)nieprzekraczalne linie dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej, w odległości nie mniejszej niż 20,00 m od linii rozgraniczających ulicy lecz nie mniej niż :

a) 30,00m od zewnętrznej krawędzi jezdni, w przypadku budynków jednokondygnacyjnych,

b) 40,00m od zewnętrznej krawędzi jezdni w przypadku budynków wielokondygnacyjnych.

2)nieprzekraczalne linie dla projektowanej zabudowy innej niż mieszkaniowa, w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy i nie mniej niż 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

3)przebieg ścieżek rowerowych zgodnie z rysunkiem planu;

4)wykonanie zatok autobusowych (adaptacja istniejących) do obsługi komunikacji lokalnej.

3. Na terenie zabudowanym przekrój uliczny, poza terenem zabudowanym przekrój drogowy.

§ 39. Dla terenów oznaczonych symbolem KGp ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: ulica w ciągu drogi powiatowej Nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B - droga zbiorcza, oznaczona na rysunku planu symbolem KGp o szerokości w liniach rozgraniczających 18,00 - 20,00m.

2. Parametry techniczne i użytkowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi, a w szczególności:

1)szerokość pasów ruchu nie mniej niż: 2 x 3,00 m;

2)nieprzekraczalne linie dla projektowanej zabudowy, w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy, lecz nie mniej niż 8,00 m od krawędzi jezdni;

3)wykonanie zatok parkingowych dla samochodów osobowych.

3. Na terenie zabudowanym przekrój uliczny, poza terenem zabudowanym przekrój drogowy.

§ 40. Dla terenów oznaczonych symbolem KDg ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: ulice i drogi dojazdowe, w ciągu dróg gminnych o szerokości w liniach rozgraniczających 8,00 - 12,00m

2. Szerokość pasów ruchu nie mniej niż: 2 x 2,25 m.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości minimum 5,00 m od linii rozgraniczających dróg i ulic.

4. Na terenie zabudowanym przekrój uliczny, poza terenem zabudowanym przekrój drogowy.

§ 41. Dla terenów oznaczonych symbolem KDW1 ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: ulice dojazdowe wewnętrzne, o szerokości w liniach rozgraniczających 6,00 - 12,00m, w zatokach do zawracania o szerokości do 16,00 m.

2. Szerokość pasów ruchu 1 x 3,5 m, z mijankami.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy minimum 5,00 m od linii rozgraniczających dróg i ulic.

4. Na terenie zabudowanym przekrój uliczny, poza terenem zabudowanym przekrój drogowy.

§ 42. Dla terenów oznaczonych symbolem KDW2 ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: ulica dojazdowa, wewnętrzna z zatokami parkingowymi dla potrzeb obsługi sąsiedniego terenu 8MNU, o szerokości w liniach rozgraniczających ok. 24,00m.

2. Szerokość pasów ruchu 2 x 2,5 m.

3. Nieprzekraczalne linie dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej, w odległości nie mniejszej niż 10,00 m od linii rozgraniczających ulicy.

4. Nieprzekraczalne linie dla projektowanej zabudowy innej niż mieszkaniowa, w liniach rozgraniczających.

§ 43. Dla terenów oznaczonych symbolem Kpj ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi gospodarcze i ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne w ciągu dróg gminnych.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających: 5,0 - 7,0 m.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy minimum 5,00 m od linii rozgraniczających.

4. Nawierzchnia pieszo-jezdna utwardzona, żwirowa o szerokości min. 1 x 3,50m z mijankami.

§ 44. Dla terenów oznaczonych symbolem G ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: rezerwa terenu pod planowaną trasę gazociągu wysokiego ciśnienia szerokości 20m.

2. Ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, zakaz nie dotyczy urządzeń technicznych oraz infrastruktury technicznej i drogowej związanej z inwestycją przeznaczenie podstawowego.

3. Do czasu realizacji gazociągu teren może być użytkowany rolniczo.

Rozdział IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)dla terenów oznaczonych symbolami: 1R, 3UR, 4RM, 5MN, 6MN, 7MN, 8MNU, 9MN, 11U, 12UR, 14RM, KDW1, KDW2 i G ustala się stawkę - 30% (słownie: trzydzieści procent);

2)dla terenów oznaczonych symbolami: 2W, 10U/UO, 13R, ZL, KZw, KGp, KDg, Kpj ustala się stawkę - 5% (słownie: pięć procent).

§ 46. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/338/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/338/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Sposób rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127. poz. 880, z 2008 r. nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Suwałki stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 19 sierpnia 2008 roku do 10 września 2008 roku oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do dnia 25 września 2008 roku włącznie, w okresie powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 17 września 2009 roku do 16 października 2009 roku oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do dnia 3 listopada 2009 roku włącznie, oraz w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w trakcie ponowienia procedury planistycznej w dniach od 18 stycznia 2010 roku do 17 lutego 2010 roku oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu tj. do dnia 5 marca 2010 roku włącznie została wniesiona następująca uwaga, która nie zostały uwzględniona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek:

1. Uwzględnia się częściowo uwagi Pani Anny S. właściciela działek oznaczonych nr geod. 352/3, 353/3, 354 i 355 położonych we wsi Poddubówek. Uwzględnia się w uwagę w części dotyczącej przeznaczenia projektowanych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz poszerzenia terenów objętych tym przeznaczeniem na całą szerokość działki nr 355 w granicach opracowania planu. Uwzględnia się uwagę w części dotyczącej przeniesienia drogi wewnętrznej KDW1 pomiędzy dwa pasy działek, jednak zasada połączenia drogi wewnętrznej z układem komunikacyjnym wsi pozostaje bez zmian - pozostaje projektowany zjazd z drogi powiatowej. Nie uwzględnia sie uwagi w części dotyczącej przeznaczenia terenów rolnych bez prawa zabudowy oraz terenu, przez który przebiega linia 110kV na zieleń publiczną ZP ze względu na rolniczy charakter wsi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/338/10
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Suwałki stwierdza konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ponieważ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki zapisano następujące zadania z zakresu budowy infrastruktury technicznej:

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć wodociągowa

- drogi i ich oświetlenie.

Inwestycje finansowane będą zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym oraz możliwością pozyskania środków zewnętrznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe