Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/264/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 1 i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 385.673 zł:
a) Dz. 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 70.484 zł,
b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2370 o kwotę 9.938 zł,
c) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 8.800 zł,
d) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 239 zł,
e) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 292.533 zł,
f) Dz. 854 rozdział 85415 § 0900 o kwotę 20 zł,
g) Dz. 854 rozdział 85415 § 2910 o kwotę 255 zł,
h) Dz. 926 rozdział 92601 § 2370 o kwotę 3.404 zł,
2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.000 zł:
a) Dz. 900 rozdział 90001 § 6260 o kwotę 35.000 zł,
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 645.687 zł:
a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4040 o kwotę 354 zł,
b) Dz. 750 rozdział 75023 § 2330 o kwotę 51 zł,
c) Dz. 754 rozdział 75414 § 6060 o kwotę 7.000 zł,
d) Dz. 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę 44 zł,
e) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 4.907 zł,
f) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 8.800 zł,
g) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 239 zł,
h) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę 6.000 zł,
i) Dz. 852 rozdział 85219 § 4440 o kwotę 4.000 zł,
j) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 282.000 zł,
k) Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 46.533 zł,
l) Dz. 854 rozdział 85415 § 2910 o kwotę 255 zł,
m) Dz. 854 rozdział 85415 § 4560 o kwotę 20 zł,
n) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 250.000 zł,
o) Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 35.484 zł,
4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.838 zł:
a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 7.000 zł,
b) Dz. 900 rozdział 90004 § 4040 o kwotę 354 zł,
c) Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 35.484 zł,
5) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok wprowadza się zadanie pn. "Zakup pompy z dodatkowym wyposażeniem" - wartość zadania ogółem w kwocie 7.000 zł, planowane wydatki do poniesienia w roku 2010 w kwocie 7.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 7.000 zł, jednostka realizująca zadanie Urząd Miasta - Dz. 754 rozdział 75414 § 6060;
6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 59.592.584 zł, plan wydatków wynosi 80.963.769 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 21.371.185 zł stanowią:
a) kredyt w kwocie 21.100.000 zł,
b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 271.185 zł,
7) w § 7 ust. 1 dokonuje się następujących zmian:
a) w pkt 2 kwotę 21.119.009 zł zastępuje się kwotą 21.100.000 zł,
b) wykreśla się pkt 3,
8) wykreśla się § 11 określający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z załącznikiem nr 6;
9) postanawia się przeznaczyć środki w kwocie 35.484 zł na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście - Dz. 900 rozdział 90004 § 4300;
10) w opisie do załącznika 1 a Zadania inwestycyjne w roku 2010 odnoszącym się do zadania pn. Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB treść: "dotacja z GFOŚiGW" zastępuje się stwierdzeniem "środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW".
§ 2. Ustala sie przychody i rozchody budżetu w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk
Załącznik do uchwały Nr XLVII/264/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 23 lutego 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w roku 2010
Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe