Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/132/10 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 15 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/125/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mały Płock na rok 2010 uchyla się § 12.
§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 212.930zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 494.308zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 281.378zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.
5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Po dokonaniu powyższych zmian:
1) plan dochodów wynosi 13.417.215zł;
2) plan wydatków wynosi 14.687.196zł .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy

Regina Boryszewska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/132/10
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 15 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2010r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/132/10
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 15 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2010r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/132/10
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 15 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/132/10
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 15 lutego 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe