Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/203/2010 Rady Gminy Brańsk

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz 1111, Nr 223, poz 1458/ art. 211, art. 212, 216 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.329.131 zł i zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.329.131 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 287.859 zł i zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 287.859 zł zgodnie z załącznkiem Nr 2.
§ 3. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/187/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3.
§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/187/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4.
§ 5. W wyniku likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/187/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2010 traci moc.
§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Gminy załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/187/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5.
§ 7. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 16.305.523 zł
2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 18.366.523 zł
2. Deficyt budżetowy w wysokości - 2.061.000 zł - zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.500.000 zł
2) z wolnych środków w wysokości - 153.160 zł
3) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 407.840 zł
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.
zmiany w budżecie gminy

L.p.
Klasyfikacja Zwiększenie
dochodów
Zwiększenie wydatków
Uzasadnienie
Dz. Rozdz.
§
1. 756 75618 0690 8.648 Zwiększono dochody z tytułu likwidacji rachunku funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i likwidację dzikich składowisk śmieci.
900 90011 4300 8.648
2. 852 85295 2030 3.300 Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej z jednoczesnym przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
852 85295 3110 3.300
3. 600 60016 6208 1.249.883 Zwiększono dochody z tytułu refundacji środków na przebudowę drogi Domanowo - Pietraszki - Glinnik ze środków RPO.
600 60016 6050 775.000 Zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej do granicy miasta Brańsk ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnówek.
4. 600. 60016 2440 67.300 Zwiększono dochody z dotacji funduszu rekultywacji gruntów z jednoczesnym przeznaczeniem na remont drogi rolniczej na terenie wsi Holonki.
4270 67.300
5. 600 60014 6300 113.000 Zwiększono wydatki na pomoc finansową dla powiatu na podstawie porozumienia na przebudowę mostu łącznie z dojazdami w miejscowości Brzeźnica droga powiatowa 1599B
6. 921 92109 4279 144.383 Zwiększono wydatki na zadanie pod nazwą "zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach".
7. 921 92109 2489 217.500 Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na remont świetlic wiejskich współfinansowane ze środków unijnych PROW
RAZEM: 1.329.131 1.329.131
Zwiększenie wydatków dotyczy realizacji zadań własnych.
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.
zmiany w budżecie gminy
L.p. Klasyfikacja Zmniejszenie
wydatków
Zwiększenie wydatków
Uzasadnienie

Dz. Rozdz. §
1. 600 60016 6050 26.063 Zmniejszono wydatki na drogę Popławy - Brzeźnica w wyniku zmniejszenia wartości zadaniapo przeprowadzeniu postępowania przetargowego
2. 600 60016 6050 136.880 Zmniejszono wydatki na drogę Bronka - Kadłubówka w wyniku zmniejszenia wartości zadaniapo przeprowadzeniu postępowania przetargowego
3. 921 92109 4279 79.086 Zwiększono wydatki na zadanie pod nazwą "zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach"- zadanie realizowane z udziałem środków Unijnych.
4. 757 75702 8070 36.900 Zmniejszono wydatki z tytułu odsetek od pożyczek (mylna klasyfikacja budżetowa)
8110 36.900 Zwiększono wydatki z tytułu odsetek od pożyczek
5. 750 75023 6050 54.175 Zwiększono wydatki na rozbudowę budynku Urzędu Gminy (zadanie wykonane w 2009 roku) na sfinansowanie zatrzymanej kaucjiprzy odbiorze zadania na wykonanie naprawy usterek.
6300 88.016 Zmniejszono wydatki z tytułu realizacji wspólnego zadania z Urzędem Marszałkowskim w zakresie udostępnienia Internetu.
6630 1.000 Zwiększono wydatki na dzierżawę częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz - zadanie współfinansowane z Samorządem Województwa.
700 70005 6050 2.160 Zwiększono wydatki na zakup nieruchomości - działki we wsi Patoki - zadanie realizowane z udziałem środków Unijnych.
75095 6059 27.000 Zwiększono wydatki na realizację zadania pod nazwą " Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej"
801 80101 4240 29.266 Zwiększono wydatki n a zakup pomocy naukowych, sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej w Domanowie i w Mniu
6. 600 60016 4270 38.272 Zwiększono wydatki na remont drogi rolniczej na terenie wsi Holonki.
7. 400 40095 6050 20.000 Zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji na zastosowanie odnawialnych źródeł energii do funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej w Gminie Brańsk.
Razem: 287.859 287.859
Zmniejszenie i zwiększenie wydatków, dotyczy realizacji zadań własnych.
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010r. oraz środki na ich realizację
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy
2010
(9+10+11+12)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnejBronka- Kadłubówka od km 0+000-2+364,5 (droga przez wieś 0+000-0+465) 363.120 363.120 363.120 A. X
B. X
CX
Urząd Gminy Brańsk
2. 010 01010 6058 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna
(2009-2010)
1.857.629 1. 836. 279 707.419 A. X
B. X
C. 1 128 860
1 128 860 Urząd Gminy Brańsk
6059
3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domanowo ul. Cmentarna w km 0+000,00+357,00 oraz dojazd do cmentarza 310 000 310 000 310 000 A. X
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk
4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 108223 B Popławy - Brzeźnica od km 0+000,00 do km 0+116,00 40.937 40.937 40.937 A. X
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk
5. 600 60016 6050 Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną:od wsiGlinnik do wsi Markowo. 19 000 19 000 19 000 A.X
B.X
C..X
Urząd Gminy Brańsk
6. 600 60016 6050 Sporządzenie dokumentacjina wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniemwe wsi Chojewo. 11 000 11 000 11 000 A.X
B.X
C..X
Urząd Gminy Brańsk
7. 600 60016 6050 Sporządzenie dokumentacjina wykonanie drugiej warstwy asfaltu we wsiLubieszcze. 11 000 11 000 11 000 A.X
B.X
C..X
Urząd Gminy Brańsk
8. 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacjina przebudowę drogi Nowosadydo granicy gminy. 16 000 16 000 16 000 A.X
B.X
C..X
Urząd Gminy Brańsk
9. 600 60016 6050 Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi Oleksin do drogi asfaltowej Klichy 23 000 23 000 23 000 A.X
B.X
C..X
Urząd Gminy Brańsk
10. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej od wsi Płonowo do drogi powiatowej Nr 1699 B Brzeźnica- Szmurły od km 0+000,00 do km 1+353,26 628 000 628 000 628 000 A:X
B:X
C:X
Urząd Gminy Brańsk
11. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszanka Baranki do drogi krajowej (2010-2012) 900 000 15 000 15 000 A. X
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk
12. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Załuskie Kościelne
(2009-2010)
213 325 203 325 203 325 A. X
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk
13. 400 40002 6050 Renowacja zbiornika wodnego we wsi Brzeźnica 300 000 300 000 150.000 A. 150 000
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk
14 400 40002 6050 Zakup budynku drewnianego przy zbiorniku w Kiersnówku 20 000 20 000 20 000
15 801 80110 6050 Budowa sal gimnastycznych przy gimnazjum w Oleksinie i Glinniku
(2010-2012)
4 400 000 50 000 50 000 A. X
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk

16
600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego we wsi Mień 630 000 630 000 630 000 A. X
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk
17 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk odcinek drogi od ulicy Boćkowskiej do skrzyżowania do wsi Kiersnówek 600 000 600 000 600 000 A. X
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk
18 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Ferma w kierunku drogi powiatowej Nr 1573B (2010-2011) 174 475 5 000 5 000 A. X
B. X
C. X
Urząd Gminy Brańsk
19 400 40095 6050 Dokumentacja na odnawialne źródła energii do funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej położonych w Gminie Brańsk 20.000 20.000 20.000 Urząd Gminy Brańsk
20 750 75095 6059 Dokumentacja na zadanie "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" na terenie Gminy Brańsk. 27.000 27.000 27.000 Urząd Gminy Brańsk
21 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnówek.. 775.000 775.000 775.000 Urząd Gminy Brańsk

Razem:

11.339.486

5.903.661

4.624.801
A: 150.000
B:X
C: 1.128.860

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych*
na początek roku
Przychody* Koszty i wydatki Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r
ogółem w tym: ogółem w tym:
wpłata do budżetu
dotacje z budżetu*** w tym:
§ 2650 na zakupy
inwestycyjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Zakłady budżetowe 21.068 1.659.800 1.606.068 74.800
1. Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeżnicy 21.068 1.659.800 1.606.068 74.800
II. Dochody własne jednostek budżetowych 11.443 93.580 105.023 -
1. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Domanowie 11.443 93.580 105.023 -
Ogółem 32.511 1.753.380 1.711.091 74.800
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe