Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/134/10 Rady Gminy Mielnik

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) , art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę: 235.047zł
Dział 756 - rozdział 75615 § 0310 - 106.360zł
Dział 756 - rozdział 75618 § 0690 - 46.187zł
Dział 852 - rozdział 85295 § 2030 - 82.500zł
Podatek od nieruchomości, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja celowa zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-3/2010, na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 297.826zł
Dział 010 - rozdział 01095 § 2830 - 10.000zł
Dział 630 - rozdział 63003 § 6059 - 45.000zł
Dział 720 - rozdział 72095 § 6059 - 25.000zł
Dział 750 - rozdział 75095 § 6639 - 5zł
Dział 754 - rozdział 75406 § 3000 - 5.000zł
Dział 801 - rozdział 80195 § 4440 - 7.600zł
Dział 851 - rozdział 85154 § 4300 - 1.419zł
Dział 852 - rozdział 85295 § 3110 - 82.500zł
Dział 900 - rozdział 90004 § 4210 - 3.687zł
Dział 900 - rozdział 90004 § 4300 - 17.500zł
Dział 900 - rozdział 90019 § 4430 - 13.155zł
Dział 900 - rozdział 90095 § 4210 - 20.000zł
Dział 900 - rozdział 90095 § 4300 - 5.000zł
Dział 921 - rozdział 92109 § 4270 - 50.000zł
Dział 926 - rozdział 92601 § 6050 - 11.960zł
Pomoc finansowa dla Gminnej Spółki Wodnej "Sosnowiec" w Mielniku na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, zadania inwestycyjne ujęte w pozycji 9 i10 załącznika nr 1, dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Mielniku na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, zadania z zakresu ochrony środowiska, opłata za korzystanie ze środowiska - rozdział 90019, remont świetlicy w Pawłowiczach , wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie ujęte w pozycji 8 załącznika nr 1.
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 217.800zł
Dział 926 - rozdział 92601 § 2830 - 200.000zł
Dział 926 - rozdział 92601 § 4210 - 13.500zł
Dział 926 - rozdział 92601 § 4300 - 4.300zł
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę: 217.800zł
Dział 926 - rozdział 92605 § 2830 - 200.000zł
Dział 926 - rozdział 92605 § 4210 - 13.500zł
Dział 926 - rozdział 92605 § 4300 - 4.300zł
§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 8. Uchyla się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIX/132/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2010 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010
§ 9. Budżet po zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 13.862.256
Wydatki ogółem: 19.695.835
Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.833.579zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyzki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.773.579
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.500.000zł
3) zaciąganych pożyczek - 1.560.000zł
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzinniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/134/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 23 lutego 2010 r.
Zadania inwestycyjne na rok 2010
w złotych
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok Wartość kosztorysowa zadania Planowane wydatki Klasyfikacja budżetowa
Rozpocz. rok budżetowy 2010 (6+7+8+9+10) z tego źródła finansowania Rozdział
Zakończ. własne środki budżetowe środki z budżetu państwa środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione a art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. kredyty i pożyczki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją - Mielnik 2003-2012 22.144.308 90001
I etap - oczyszczalnia do 2011 7.500.000 2.760.000 1.200.000 1.560.000
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 109592B Adamowo - Wilanowo - wykonanie nawierzchni bitumicznej 2005-2010 2.647.733 1.876.960 938.480 938.480 60016
3. Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku 2007-2011 1.150.000 740.000 740.000 92195
4. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo 2009-2011 525.000 400.000 400.000 92109
5. Budowa tarasu widokowego w Mielniku 2009-2010 30.000 25.000 25.000 63095
6. Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem - Mielnik 2009-2011 3.000.000 1.500.000 1.500.000 92601
7. Zagospodarowanie placu zadaw dla klas I-III Zespołu szkół w Mielniku 2010 120.600 120.600 120.600 80101
8. Wykonanie dokumentacji projektowej na odkryty basen kąpielowy w Mielniku 2010 11.960 11.960 11.960 92601
9. "Bug - rajem dla turysty" - wykonanie dokumentacji 2010 45.000 45.000 45.000 63003
10. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" - dokumentacja techniczna 2010 25.000 25.000 25.000 72095
Ogółem 29.699.601 7.504.520 3.506.040 938.480 3.060.000
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/134/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 23 lutego 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2010r. w złotych
Przychody ogółem 5.833.579
1. Kredyty §952 1.500.000
2. Pożyczki §952 1.560.000
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §903 ----
4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 -----
5. Prywatyzacja majątku jst §944 ----
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 2.773.579
7. Papiery wartościowe (obligacje) §931 ----
8. Inne źródła (wolne środki) §955 ----
Rozchody ogółem ----
1. Spłaty kredytów §992 ----
2. Spłaty pożyczek §992 ----
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §963 ----
4. Udzielone pożyczki §991 ----
5. Lokaty §994 ----
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) §982 ---
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995 ----
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/134/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 23 lutego 2010 r.
Przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2010
w złotych
Lp. Nazwa zakładu Stan środków obrotowych na 01.01.2010r. Przychody na 2010r. W tym: dotacja z budżetu Zakres dotacji Koszty na 2010r. W tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku 431 1.812.600 550.000 Budowa wiaty garażowej 1.798.170 ---- 14.861
43.000 Zakup agregatu prądotwórczego
Ogółem 431 1.812.600 593.000 ---- 1.798.170 ---- 14.861
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/134/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 23 lutego 2010 r.
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010
w złotych
Lp. Dział Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r. Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
Rozdział
1. 801 Szkoła Podstawowa 8.674 54.700 63.374 0
80101 Zakup środków żywnościowych
2. 801 Przedszkole 9.918 33.300 43.218 0
80104 Zakup środków żywnościowych
Ogółem 18.592 88.000 106.592 0
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe