Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 ) i w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) Wójt Gminy postanawia:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 według, którego:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 21.753.654,00 zł;
wykonanie - 21.601.230,67 zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 25.967.772,00 zł
wykonanie - 21.840.218,29 zł
c) objaśnienia,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3.
2. Sprawozdanie roczne z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
1) Radzie Gminy Zambrów,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 lutego 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan Wykonanie Dynamika
010 Rolnictwo i łowiectwo 607 839,00 607 746,60 100,0
01095 Pozostała działalność 607 839,00 607 746,60 100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów 11 779,00 11 687,43 99,2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 596 060,00 596 059,17 100,0
020 Leśnictwo 5 157,00 5 157,84 100,0
02001 Gospodarka leśna 5 157,00 5 157,84 100,0
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 157,00 5 157,84 100,0
100 Górnictwo i kopalnictwo 7 000,00 5 167,70 80,3
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 7 000,00 5 167,70 80,3
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 5 167,70 80,3
600 Transport i łączność 1 802 602,00 1 840 893,57 102,1
60016 Drogi publiczne gminne 1 802 602,00 1 840 893,57 102,1
0970 Wpływy z różnych dochodów 317 337,00 405 628,76 127,8
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 000,00 80 000,00 61,5
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 544 438,00 544 438,00 100,0
8539 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 810 827,00 810 826,81 100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 28 080,00 28 184,38 100,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 080,00 28 184,38 100,4
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000,00 5 807,72 96,8
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 9 296,30 103,3
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 080,00 13 080,36 100,0
750 Administracja publiczna 85 000,00 99 489,66 117,0
75011 Urzędy wojewódzkie 83 000,00 83 000,00 100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83 000,00 83 000,00 100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 16 489,66 824,5
0920 Pozostałe odsetki 0,00 14 932,12 x
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 911,04 91,1
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 646,50 64,6
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 499,00 32 489,54 100,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 405,00 1 404,46 100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 405,00 1 404,46 100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 31 094,00 31 085,08 100,0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 094,00 31 085,08 100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 2 500,00 100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500,00 2 500,00 100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 500,00 100,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11627411,00 11 516 450,69 99,0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 24 282,63 80,9
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00 24 282,63 80,9
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 257 132,00 4 378 626,82 102,9
0310 Podatek od nieruchomości 4 000 000,00 4 098 033,52 102,5
0320 Podatek rolny 4 442,00 4 442,00 100,0
0330 Podatek leśny 201 000,00 224 529,00 111,7
0340 Podatek od środków transportowych 1 290,00 1 290,00 100,0
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 400,00 50 332,30 99,9
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 038 500,00 2 276 421,92 111,7
0310 Podatek od nieruchomości 945 000,00 1 022 765,44 108,2
0320 Podatek rolny 700 000,00 802 859,79 114,7
0330 Podatek leśny 85 000,00 89 209,23 104,9
0340 Podatek od środków transportowych 194 000,00 194 766,00 100,4
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 700,00 10 370,00 280,3
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000,00 1 550,00 37,8
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 149 102,99 149,1
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 800,00 5 798,47 85,3
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 172 078,00 172 831,32 100,4
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 000,00 23 586,00 90,7
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 146 078,00 149 245,32 102,2
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 127 575,00 4 660 902,00 90,9
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 127 475,00 4 660 902,00 90,9
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100,00 0,00 x
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 126,00 3 386,00 159,3
0690 Wpływy z różnych opłat 2 126,00 3 386,00 159,3
758 Różne rozliczenia 4 683 377,00 4 728 062,13 100,9
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 239 686,00 3 239 686,00 100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 239 686,00 3 239 686,00 100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 273 691,00 1 273 691,00 100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 273 691,00 1 273 691,00 100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe 170 000,00 214 685,13 126,3
0920 Pozostałe odsetki 170 000,00 214 685,13 126,3
801 Oświata i wychowanie 46 000,00 44 547,56 96,8
80101 Szkoły podstawowe 43 000,00 42 452,21 98,7
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 14 984,87 99,9
0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 364,23 112,1
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 103,11 10,3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 000,00 24 000,00 100,0
80195 Pozostała działalność 3 000,00 2 095,35 69,8
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000,00 2 095,35 69,8
852 Pomoc społeczna 2 649 633,00 2 614 643,15 98,7
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 149 490,00 2 147 059,64 99,9
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 0,00 x
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 141 000,00 2 136 638,36 99,8
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 190,00 10 421,28 127,2
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 431,00 7 176,90 96,6
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 720,00 4 625,87 98,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 711,00 2 551,03 94,1
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 303 260,00 273 821,47 90,3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 260,00 47 259,58 100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 256 000,00 226 561,89 88,5
85219 Ośrodki pomocy społecznej 127 252,00 124 352,93 97,7
0920 Pozostałe odsetki 5 700,00 2 748,93 48,2
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 52,00 x
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 121 552,00 121 552,00 100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200,00 232,21 116,1
0830 Wpływy z usług 200,00 232,21 116,1
85295 Pozostała działalność 62 000,00 62 000,00 100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 000,00 62 000,00 100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 440,00 75 897,85 92,1
85415 Pomoc materialna dla uczniów 82 440,00 75 897,85 92,1
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 82 440,00 75 897,85 92,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 116,00 0,00 x
90095 Pozostała działalność 94 116,00 0,00 x
0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 0,00 x
8539 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów rea;lizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 93 866,00 0,00 x
Razem: 21753654,00 21 601 230,67 99,3
W tym dochody majątkowe
Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan Wykonanie Dynamika
600 Transport i łączność 317 337,00 405 628,76 127,8
60016 Drogi publiczne gminne 317 337,00 405 628,76 127,8
0970 Wpływy z różnych dochodów 317 337,00 405 628,76 127,8
700 Gospodarka mieszkaniowa 28 080,00 28 184,38 100,4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 080,00 28 184,38 100,4
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000,00 5 807,72 96,8
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 9 296,30 103,3
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 080,00 13 080,36 100,0
801 Oświata i wychowanie 15 000,00 14 984,87 99,9
80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 14 984,87 99,9
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 14 984,87 99,9
Ogółem dochody majątkowe 360 417,00 448 798,01 124,5
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 lutego 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2009 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dynamika
010 Rolnictwo i łowiectwo 723 759,00 698 061,55 96,5
01009 Spółki wodne 60 000,00 60 000,00 100,0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 60 000,00 100,0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27 999,00 7 059,76 25,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 579,00 539,24 93,1
4300 Zakup usług pozostałych 420,00 206,99 49,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 6 313,53 23,4
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 21 700,00 18 712,97 86,2
4300 Zakup usług pozostałych 21 700,00 18 712,97 86,2
01030 Izby rolnicze 18 000,00 16 229,65 90,2
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 000,00 16 229,65 90,2
01095 Pozostała działalność 596 060,00 596 059,17 100,.0
4430 Różne opłaty i składki 596 060,00 596 059,17 100,0
600 Transport i łączność 10364995,00 9 140 600,36 88,2
60014 Drogi publiczne powiatowe 2270000,00 2 000 000,00 88,1
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2000000,00 2 000 000,00 100,0
6300 Dotacje celowe na pomc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 270 000,00 0,00 x
60016 Drogi publiczne gminne 8094995,00 7 140 600,36 88,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 760,00 1 383,90 10,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 527,00 1 164,86 46,1
4120 Składki na Fundusz Pracy 413,00 393,28 95,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4 831,67 24,2
4270 Zakup usług remontowych 1190 365,00 661 269,50 55,6
4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 69 625,27 58,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5618930,00 5 278 289,63 93,9
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1130000,00 1 123 642,25 99,4
700 Gospodarka mieszkaniowa 315 000,00 97 297,95 30,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 315 000,00 97 297,95 30,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 x
4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 92 297,95 30,8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,0
710 Działalność usługowa 80 000,00 8 452,51 10,6
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80 000,00 8 452,51 10,6
4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 8 452,51 10,6
750 Administracja publiczna 2480731,00 2 049 451,49 82,6
75011 Urzędy wojewódzkie 120 150,00 118 349,26 98,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 200,00 69 200,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 200,00 12 200,00 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 870,00 1 870,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 330,00 11 253,12 99,3
4300 Zakup usług pozostałych 8 550,00 8 550,00 100,0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 500,00 2 173,14 86,9
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 500,00 8 103,00 85,3
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 800,00 131 384,84 95,3
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121 800,00 121 015,84 99,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 6 979,00 63,4
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 390,00 67,8
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2087 786,00 1 761 563,71 84,4
2670 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 5 000,00 0,00 x
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6 000,00 5 741,90 95,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1050000,00 1 038 855,71 98,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 360,00 76 356,09 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 000,00 152 382,88 88,1
4120 Składki na Fundusz Pracy 27 700,00 22 094,87 79,8
4140 Wpłaty na PFRON 4 613,00 2 580,00 55,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 10 600,00 70,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 96 597,72 87,8
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 600,00 32,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 999,00 71,4
4300 Zakup usług pozostałych 170 300,00 160 985,71 94,5
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 8 177,77 81,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 000,00 3 655,43 91,4
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 15 232,00 10 699,33 70,2
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 57 210,00 57 163,50 99,9
4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 12 899,33 99,2
4430 Różne opłaty i składki 23 500,00 17 254,00 73,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 908,00 24 907,63 100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 6 986,00 87,3
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15 000,00 3 667,16 24,5
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 000,00 9 720,47 81,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 20 629,58 68,8
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 230 563,00 17 009,63 7,4
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 000,00 16 708,04 53,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 6 959,77 77,3
4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 9 748,27 44,3
75095 Pozostała działalność 103 995,00 21 445,64 20,6
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 79 495,00 0,00 x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 8 785,02 79,9
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 12 660,62 93,8
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32 499,00 32 489,54 100,0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 405,00 1 404,46 99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,00 138,92 99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00 22,54 98,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 920,00 920,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 323,00 323,00 100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 31 094,00 31 085,08 98,1
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 885,00 15 885,00 96,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 657,00 656,52 99,9
4120 Składki na Fundusz Pracy 107,00 106,56 98,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 356,00 4 348,00 98,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 989,00 9 989,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 366 300,00 291 828,33 79,7
75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 14 999,71 100,0
2570 Dotacja podmiotowa z budfżetu dla pozostałych jednoastek sektora finansów publicznych 15 000,00 14 999,71 100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,0
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne 341 300,00 266 828,62 78,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 000,00 10 822,00 77,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 7 809,72 97,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76 000,00 74 640,00 98,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 000,00 102 909,50 88,7
4260 Zakup energii 21 600,00 15 582,61 72,1
4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 9 545,00 28,1
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 350,00 90,0
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 19 735,79 78,9
4430 Różne opłaty i składki 21 700,00 11 722,00 54,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 200,00 12 412,00 53,5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 103 000,00 75 570,55 73,4
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 103 000,00 75 570,55 73,4
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 000,00 67 679,10 75,2
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 043,45 68,1
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 5 848,00 58,5
758 Różne rozliczenia 255 000,00 0,00 x
75818 Rezerwy ogólne i celowe 255 000,00 0,00 x
4810 Rezerwy 255 000,00 0,00 x
801 Oświata i wychowanie 5527 668,00 5 082 042,29 91,9
80101 Szkoły podstawowe 4276 240,00 3 923 567,16 91,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165 000,00 153 714,84 93,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2516 000,00 2 346 241,22 93,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 540,00 176 531,33 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 447 000,00 398 534,33 89,2
4120 Składki na Fundusz Pracy 72 000,00 63 326,05 87,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 10 078,00 63,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302 000,00 290 283,33 96,1
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 400,00 18 434,67 56,9
4260 Zakup energii 60 000,00 44 635,00 74,4
4270 Zakup usług remontowych 190 000,00 175 355,85 92,3
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 1 307,00 32,7
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 41 781,27 59,7
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 2 417,72 53,7
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 11 600,00 7 764,77 66,9
4410 Podróże służbowe krajowe 9 800,00 2 077,70 21,2
4430 Różne opłaty i składki 13 300,00 9 946,00 74,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 600,00 169 102,19 99,1
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 400,00 4 352,19 80,6
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 100,00 7 683,70 76,1
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 170 200,00 146 593,85 86,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 600,00 8 016,40 93,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 300,00 105 081,18 86,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200,00 6 724,78 94,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 200,00 18 101,04 85,4
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 2 930,32 81,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 948,83 49,9
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 0,00 x
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 x
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 x
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800,00 4 791,30 99,8
80104 Przedszkola 312 500,00 311 580,70 99,7
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 312 500,00 311 580,70 99,7
80110 Gimnazja 2 000,00 0,00 x
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 x
80113 Dowożenie uczniów do szkół 502 700,00 449 182,24 89,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 9 060,00 69,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 700,00 5 882,92 67,6
4300 Zakup usług pozostałych 477 000,00 431 952,32 90,6
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 2 287,00 57,2
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 241 028,00 235 009,39 97,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 000,00 157 266,07 99,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 179,00 12 170,64 99,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 26 876,49 99,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 3 010,09 79,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 240,00 80,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 16 200,47 92,6
4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 35,00 70,0
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 217,88 87,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 998,00 7 903,20 98,8
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 482,90 48,3
4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 001,00 3 000,12 100,0
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 569,63 57,0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 1 836,90 61,2
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000,00 14 013,60 70,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 964,36 64,3
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 10 267,64 73,3
4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 2 781,60 61,8
80195 Pozostała działalność 3 000,00 2 095,35 70,0
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 095,35 70,0
803 Szkolnictwo wyższe 450,00 450,00 100,0
80309 Pomoc materialna dla studentów 450,00 450,00 100,0
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanum do sektora fiansów publicznych 450,00 450,00 100,0
851 Ochrona zdrowia 353 078,00 170 580,50 23,7
85111 Szpitale ogólne 200 000,00 20 957,02 10,5
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 20 957,02 10,5
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 x
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 x
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 152 078,00 149 623,48 98,4
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 974,00 10 973,60 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 340,00 340,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 222,00 51 046,17 97,8
4300 Zakup usług pozostałych 73 193,00 71 916,22 98,3
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 489,00 1 488,40 100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 860,00 13 859,09 100,0
852 Pomoc społeczna 2952 637,00 2 855 319,57 96,7
85202 Domy pomocy społecznej 46 200,00 15 257,92 33,0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 46 200,00 15 257,92 33,0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2147 194,00 2 136 638,36 99,5
3110 Świadczenia społeczne 2060 700,00 2 056 783,13 99,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 47 472,49 94,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 395,00 3 394,46 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 390,00 23 640,42 86,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 246,00 1 228,86 98,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 545,00 299,78 55,0
4300 Zakup usług pozostałych 20,00 1,22 6,1
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 470,00 1 470,00 100,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 1 920,00 96,0
4410 Podróże służbowe krajowe 138,00 138,00 100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 290,00 290,00 100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 431,00 7 176,90 96,6
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 431,00 7 176,90 96,6
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 346 260,00 313 071,47 90,4
3110 Świadczenia społeczne 346 260,00 313 071,47 90,4
85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00 17 267,74 86,3
3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 17 267,74 86,3
85219 Ośrodki pomocy społecznej 271 552,00 256 560,25 94,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00 563,21 75,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 136,00 180 500,77 94,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 816,00 12 815,56 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 636,00 30 153,49 95,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 676,00 4 627,85 99,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00 4 699,70 92,2
4300 Zakup usług pozostałych 1 216,00 617,80 50,8
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4 000,00 3 098,58 77,5
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 950,00 8 933,64 99,8
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 911,50 91,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 302,00 6 300,25 100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 420,00 1 034,00 72,8
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 650,00 480,00 29,1
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 900,00 1 823,90 96,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 1 530,53 30,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 680,00 210,53 31,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00 1 320,00 30,6
85295 Pozostała działalność 109 000,00 107 816,40 98,9
3110 Świadczenia społeczne 109 000,00 107 816,40 98,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96 535,00 89 401,45 92,6
85415 Pomoc materialna dla uczniów 96 535,00 89 401,45 92,6
3240 Stypendia dla uczniów 83 000,00 82 408,60 99,3
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 535,00 6 992,85 51,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2087 320,00 1 026 781,02 49,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 718 620,00 195 976,36 27,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 192 486,36 87,5
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 498 620,00 3 490,00 0,7
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 741 900,00 462 677,03 62,4
4260 Zakup energii 370 000,00 297 547,13 80,4
4270 Zakup usług remontowych 159 900,00 122 847,16 76,8
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 613,09 30,7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 41 669,65 19,8
90095 Pozostała działalność 626 800,00 368 127,63 58,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00 8 400,00 95,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 36 808,07 40,9
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 45 326,60 94,4
4260 Zakup energii 9 000,00 6 210,51 69,0
4270 Zakup usług remontowych 161 289,00 88 114,04 54,6
4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 10 772,57 79,8
4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 5 580,00 74,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 598,00 40 447,10 55,7
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 113,00 126 468,74 58,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 190 000,00 190 000,00 100,0
92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 100,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 90 000,00 90 000,00 100,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 100,0
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 100 000,00 100,0
926 Kultura fizyczna i sport 38 800,00 31 891,18 82,2
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 38 800,00 31 891,18 82,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 500,00 50,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 9 051,55 69,6
4270 Zakup usług remontowych 2 300,00 2 268,57 98,6
4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 18 071,06 97,7
Razem: 25967772,00 21 840 218,29 84,1
w tym wydatki majątkowe:
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dynamika
010 Rolnictwo i łowiectwo 27 000,00 6 313,53 23,4
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27 000,00 6 313,53 23,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 6 313,53 23,4
600 Transport i łączność 7018 930,00 6 401 931,88 94,9
60014 Drogi publiczne powiatowe 270 000,00 0,00 x
6300 Dotacje celowe na pomc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 270 000,00 0,00 x
60016 Drogi publiczne gminne 6748 930,00 6 401 931,88 94,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5618 930,00 5 278 289,63 93,9
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1130 000,00 1 123 642,25 99,4
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 5 000,00 100,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 5 000,00 100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,0
750 Administracja publiczna 260 563,00 37 639,21 11,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 20 629,58 68,8
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 230 563,00 17 009,63 7,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33 200,00 22 412,00 67,5
75411 Komenddy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,0
6620 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne 23 200,00 12 412,00 53,5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 200,00 12 412,00 53,5
851 Ochrona zdrowia 213 860,00 34 816,11 16,3
85111 Szpitale ogólne 200 000,00 20 957,02 10,5
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 20 957,02 10,5
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 860,00 13 859,09 100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 860,00 13 859,09 100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1217 331,00 404 561,85 33,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 718 620,00 195 976,36 27,3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 192 486,36 87,5
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 498 620,00 3 490,00 0,7
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210 000,00 41 669,65 19,8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 41 669,65 19,8
90095 Pozostała działalność 288 711,00 166 915,84 57,8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 598,00 40 447,10 55,7
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 113,00 126 468,74 58,5
Razem: 8775 884,00 6912 674,58 81,3
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 lutego 2010 r.
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 r.
Dochody
W roku 2009 dochody zaplanowano na kwotę 21.753.654,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 21.601.230,67 zł, w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 7,3 %. Dochody w znacznej mierze uzależnione są od źródeł zewnętrznych, takich jak: subwencje, udziały w podatku dochodowym, dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz dotacje, stanowi to 62,9 % ogólnych dochodów.
Struktura dochodów wykonanych przedstawia się następująco:
- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 3.382.241,10 zł - 15,6 %
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego - 32.489,54 zł - 0,1 %
- środki pochodzące z Unii Europejskiej - 810.826,81 zł - 3,8 %
- subwencje - 4.513.377,00 zł - 20,9%
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe - 184.389,62 zł - 0,9 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.660.902,00 zł - 21,6%
Razem dochody zewnętrzne: 13.584.226,07 zł - 62,9 %
Dochody własne: 8.017.004,60 zł - 37,1 %
Ogółem: 21.601.230,67 zł - 100,0 %
Dochody według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo - 607.746,60 zł
W dziale tym wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot za akcyzę na olej napędowy dla rolników oraz prowizja za obsługę wypłaty akcyzy.
Leśnictwo - 5.157,84 zł
W dziale leśnictwo wpłynęła opłata za użytkowanie terenów łowieckich wpłacana przez koła łowieckie.
Górnictwo i kopalnictwo - 5.167,70 zł
W dziale tym wpłynęła opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin na terenie gminy.
Transport i łączność - 1.840.893,57 zł
Dochody wpłynęły:
- za zajęcie pasa drogowego - dotacja,
- odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych za grunty gminne przekazane na budowę obwodnicy Zambrowa,
- dotacja na remont drogi gruntowej we wsi Tabędz - Krajewo-Ćwikły,
- dotacja pochodząca z budżetu Unii Europejskiej na budowę drogi gminnej Nr 6058B Zambrów - Wądołki-Bućki - Stare Wądołki - Krajewo-Korytki - droga krajowa Nr 8.
Gospodarka mieszkaniowa - 28.184,38 zł
Dochodami tego działu są między innymi opłaty z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 5.807,72 zł i najem budynków komunalnych na kwotę 9.296,30 zł oraz sprzedaż działek na kwotę 13.080,36 zł.
Administracja publiczna - 99.489,66 zł
W dziale tym wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych na kwotę 83.000,00 zł, prowizja za wydawanie dowodów osobistych, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 32.489,54 zł
Dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łomży na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.500,00 zł
Darowizny dokonała Ochotnicza Straż Pożarna w Przeździecko-Mroczkach.
Dochody od osób prawnych i fizycznych - 11.516.450,69 zł
Wykonane dochody tego działu wzrosły o 4,4 % w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, z tego:
a) podatki realizowane przez Gminę - 6.671.159,07 zł
- podatek rolny w wysokości 807.301,79 zł, wzrost o 11,6 %,
- podatek leśny w wysokości 313.738,23, wzrost o 9,2 %,
- podatek od nieruchomości 5.120.798,96 zł, wzrost o 4,0 %,
- podatek od środków transportowych 196.056,00 zł, wzrost o 4,0 %,
- opłata skarbowa w wysokości 23.586,00 zł, spadek o 24,7 %,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.550,00 zł, spadek o 83,4 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 55.496,77 zł, wzrost o 652,7 %;
b) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 149.245,32 zł, wzrost o 4,1 %;
c) pobór podatków i opłat (zwrot kosztów upomnień) 3.386,00 zł.
Najwyższe zaległości w opłacaniu zobowiązań pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. występują w następujących wsiach (sołectwach): Cieciorki, Długobórz Drugi, Goski-Pełki, Grabówka, Krajewo Białe, Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, Nagórki-Jabłoń, Nowy Borek, Nowy Laskowiec, Osowiec, Poryte-Jabłoń, Przeździecko-Mroczki, Rykacze, Sędziwuje, Śledzie, Tabędz, Wdziękoń Pierwszy, Wiśniewo, Wola Zambrowska, Zagroby-Łętownica, Zagroby-Zakrzewo, Zaręby-Kramki, Zaręby-Kromki, Zaręby-Krztęki, Zbrzeźnica, Nowy Laskowiec Kolonia.
Zaległości wykazano powyżej 1.000 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatki przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 4.845.291,62 zł, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.660.902,00 zł, co stanowi wzrost 3,1 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej 24.282,63 zł, spadek o 24,3 %,
- podatek od spadków i darowizn 10.370,00 zł, wzrost o 59,7 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 149.102,99 zł, spadek o 2,6 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 634,00 zł, wzrost o 77,5 %.
Różne rozliczenia - 4.728.062,13 zł
Wpływy w tym dziale dotyczą:
a) subwencji dla gminy w wysokości 4.513.377,00 zł, co stanowi 113,8 % wpływów analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym:
- na utrzymanie szkół w wysokości 3.239.686,00 zł, wzrost o 12,5 %,
- subwencja ogólna 1.273.691,00 zł, wzrost o 17,3 %,
b) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym na kwotę 214.685,13 zł, spadek o 6,5%.
Oświata i wychowanie - 44.547,56 zł
Dochody otrzymano:
- za czynsz z tytułu najmu mieszkań w szkołach przez nauczycieli na kwotę 14.984,87 zł,
- dotacja na przyuczenie młodocianych do wykonywania zawodu 2.095,35 zł,
- zwrot za wodę z roku 2008 r. 103,11 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym 3.364,23 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - 24.000,00 zł.
Pomoc społeczna - 2.614.643,15 zł
Dochodami tego działu dotyczą:
a) dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.601.188,73 zł; z tego na:
- świadczenia rodzinne 2.136.638,36 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.176,90 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 273.821,47 zł,
- utrzymanie GOPS 121.552,00 zł,
- na dożywianie 62.000,00 zł;
b) usługi opiekuńcze 232,21 zł;
c) dochody z tytułu prowizji od należności wpłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. 10.421,28 zł;
d) odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym 2.748,93 zł;
e) wynagrodzenie za czynności płatnika podatku dochodowego od osób prawnych 52,00 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza - 75.897,85 zł
W dziale tym otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów oraz na zakup książek uczniom szkół podstawowych.
Dochody majątkowe za okres 2009 r. zrealizowano w 124,5 %. Główne źródła dochodów to:
1) odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych za grunty zajęte pod budowę obwodnicy Zambrowa,
2) za wieczyste użytkowanie gruntów,
3) najem budynków,
4) sprzedaż gminnych działek.
Wydatki
W 2009 r. wydatki wykonano na kwotę 21.840.218,29 zł, co stanowi wzrost o 27,1 % w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo - 698.061,55 zł
Środki przeznaczono na:
- zwalczanie chorób zakaźnych oraz odłów i utrzymanie psów - 18.712,97 zł,
- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych 16.229,65 zł,
- wydatki na infrastrukturę wodociągową 7.059,76 zł,
- zwrot częściowy akcyzy do oleju napędowego dla rolników 596.059,17 zł,
- dotacja na konserwację i remont urządzeń melioracyjnych na kwotę 60.000,00 zł.
Transport i łączność - 9.140.600,36 zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone były między innymi na:
1) dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na remont dróg powiatowych na terenie gminy na kwotę 2.000.000,00 zł,
2) budowę dróg gminnych o długości 17,265 km na łączną wartość 6.401.931,88 zł,
3) remont dróg gminnych na kwotę 661.269,50 zł.
Gospodarka mieszkaniowa - 97.297,95 zł
Główne wydatki w tym dziale to wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypis z działki, sporządzanie map, zakup działki we wsi Bacze Mokre za kwotę 5.000,00 zł.
Działalność usługowa - 8.452,51 zł
Środki wydano na usługi związane z opracowaniem map ewidencyjnych gruntów.
Administracja państwowa - 2.049.451,49 zł
Z tego wydatkowano na:
1) wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 118.349,26 zł,
2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 131.384,84 zł (wypłata diet i zakupy materiałów),
3) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.761.563,71 zł, z tego na:
- wynagrodzenia 1.038.855,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.600,00 zł,
- wpłata składki na rzecz związku gmin - 5.741,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.356,09 zł,
- pochodne od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy) 174.477,75 zł,
- wydatki rzeczowe 390.405,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.907,63 zł,
- wydatki na zakup zestawów komputerowych 20.629,58 zł,
- dotacja dla Urzędu Miasta w Zambrowie na budowę wspólnego wysypiska w Czerwonym Borze na kwotę 17.009,63 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 6.959,77 zł,
- pozostała działalność gminy (zakup materiałów i usług) - 21.445,64 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 32.489,54 zł
Wydatki dotyczyły na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na uaktualnienie rejestrów wyborców.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 291.828,33 zł
Wydatki obejmowały:
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - środki przeznaczono na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia od umów zlecenia, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, remonty samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie budynków oraz ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności Gminy w stosunku do strażaków,
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup usług remontowych i zakup materiałów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na kwotę 14.999,71 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na zakup samochodu specjalistycznego z oprzyrządowaniem na kwotę 10.000,00 zł.
Gmina otrzymała nieodpłatnie 2 samochody strażackie za wartość 40.000,00 zł od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, z przeznaczeniem do OSP Długobórz i Przeździecko-Mroczki.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 75.570,55 zł
Wydatki dotyczą prowizji za inkaso podatków dla sołtysów 67.679,10 zł, koszty związane z egzekucją podatków przez komornika 2.043,45 zł oraz podatek VAT 5.848,00 zł.
Różne rozliczenia - 0,00 zł
Wydatków (rezerwa ogólna) nie zrealizowano w 2009 r.
Oświata i wychowanie - 5.082.042,29 zł
Wydatki przeznaczone były na następujące cele:
1) szkoły podstawowe - 3.923.567,16 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe 2.346.241,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 176.531,33 zł,
- pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli 153.714,84 zł,
- podróże służbowe 2.077,70 zł,
- pochodne od płac (składka ZUS i Fundusz Pracy) 461.860,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.078,00 zł,
- wydatki rzeczowe 995.550,02 zł,
- odpisy na ZFŚS 169.102,19 zł,
- ubezpieczenie majątku 9.946,00 zł.
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 146.593,85 zł
3) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 449.182,24 zł, w tym:
- usługi (bilety, remont autobusu szkolnego),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pozostałe wydatki rzeczowe ( zakup materiałów).
4) utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 235.009,39 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe 157.266,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.170,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 29.886,58 zł,
- wydatki rzeczowe 32.245,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za usługę związaną z programem księgowości 240,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,12 zł,
- ubezpieczenie majątku 200,00 zł.
5) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.013,60 zł
6) pozostała działalność: dotacja na przyuczenie młodocianych do wykonywania zawodu 2.095,35 zł,
7) dotacja dla Urzędu Miasta w Zambrowie za przedszkolaków zamieszkałych na terenie Gminy Zambrów i uczęszczających do przedszkoli miejskich na kwotę 311.580,70 zł.
Szkolnictwo wyższe - 450,00 zł
Dotację przekazano na stypendium dla 1 studenta z terenu gminy Zambrów.
Ochrona zdrowia - 170.580,50 zł
Wydatki przeznaczone były na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii z tego na:
- zakup materiałów i usług związanych z propagowaniem wychowania młodzieży w trzeźwości 122.962,39 zł,
- diety dla członków Komisji 10.973,60 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 13.859,09 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Zambrowie na kwotę 20.957,02 zł,
- pozostałe wydatki - 1.828,47 zł.
Pomoc społeczna - 2.855.319,57 zł
W 2009 r. zrealizowano wydatki na następujące zadania zlecone i własne:
a) zadania zlecone na kwotę 1.073.384,03 zł w tym:
- świadczenia rodzinne - 2.136.638,36 zł: liczba świadczeń na zasiłki rodzinne 13 685, dodatki do zasiłków rodzinnych 6929 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne - 662 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne- 42 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -103 świadczenia, składki na ubezpieczenia społeczne 139 świadczeń, składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 świadczeń wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i z ustawy o świadczeniach rodzinnych 6.225 zł, liczba składek 171, liczba osób 16,
- wypłatę zasiłków stałych 81.784 zł dla 19 świadczeniobiorców - świadczeń 207,
b) zadania własne i zadania własne dofinansowane z dotacji - 313.071,47 zł; w tym:
- wypłatę zasiłków celowych 39.250 zł dla 105 rodzin,
- zasiłków okresowych 192.037 zł, 91 osób, świadczeń 615,
c) realizację usług opiekuńczych dla 1 rodziny 1.530,53 zł,
d) Gmina poniosła odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 15.257,92 zł,
e) utrzymanie GOPS - 256.560,25 zł,
f) dodatki mieszkaniowe - 17.267,74 zł,
g) dożywianie dofinansowane na kwotę 107.816,40 zł, objęto 167 osób, w tym: środki własne 45.816,40 zł oraz dotacja 62.000,00 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza - 89.401,45 zł
Wykorzystano powyższą kwotę na stypendia dla uczniów szkół podstawowych dla 162 uczniów na kwotę 82.408,60 zł, na wyprawki szkolne na kwotę 6.992,85 zł dla 46 uczniów.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.026.781,02 zł
Kwota powyższa została wydana między innymi na:
- energię elektryczną (oświetlenie ulic) i remont oświetlenia ulicznego 297.547,13 zł,
- pozostała działalność - wydatki w kwocie 368.127,63 zł, przeznaczone zostały na oświetlenie, zakup materiałów, ubezpieczenia majątku, budowa ogrodzenia placu zabaw w Nagórkach Jabłoni, remont świetlic wiejskich w Woli Zambrowskiej, Przeździecko-Mroczkach i Tabędzu współfinansowanych ze środków unijnych,
- budowa kanalizacji kolonia Cieciorki i nakłady na przyszłą inwestycję kanalizacji w Woli Zambrowskiej.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 190.000,00 zł
Gmina przekazała dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy na kwotę 90.000,00 zł w Osowcu oraz na remont i konserwację zabytku wpisanego do rejestru zabytków kościoła w Tabędzu na kwotę 50.000,00 zł oraz na remont i konserwację zabytku wpisanego do rejestru zabytków w Łosiach na kwotę 50.000,00 zł.
Kultura fizyczna i sport - 31.891,18 zł
Wydatki przeznaczono na:
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody w zawodach sportowych oraz pucharów,
- przewóz dzieci ma zajęcia i zawody sportowe,
- koszenie boiska sportowego w Laskowcu.
Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 wynosiło 6.912.674,58 zł. Wykonano między innymi drogę asfaltową finansowaną ze środków unijnych Grzymały - Czartosy oraz inne drogi gminne opisane w sprawozdaniu inwestycyjnym, zakupiono działkę w Baczach Mokrych o pow. 5 arów, przekazano dotację na realizację wspólnego z samorządami innych gmin wysypisko śmieci w Czerwonym Borze, zakupiono komputery, zbudowano ogrodzenie placu gminnego w Nagórki-Jabłoń, wydatkowano także na modernizacje świetlic wiejskich we wsi Wola Zambrowska, Tabędz i Przeździecko-Mroczki w wysokości 126.468,74 zł, zakupiono pompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porytem-Jabłoń i Długobórz Pierwszy, przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. Przekazano również Starostwu Powiatowemu w Zambrowie dotację na zakup sprzętu medycznego, zbudowano kanalizację w Cieciorki Kolonia, zbudowano oświetlenie uliczne.
Uwagi końcowe
Na dzień 31.12.2009 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, kredytów i poręczeń. Nadwyżka budżetowa ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosi 3.975.109,15 zł. W Banku Spółdzielczym ulokowano wolne środki pieniężne na kwotę 3.500.000,00 zł.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 lutego 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.
Dz. Rozdz. § Treść Plan 2009 r. Wykonanie % wykonania
1 2 3 4 5 6 7
DOCHODY
801 Oświata i wychowanie 24800,00 17356,77 69,99
80101 Szkoły podstawowe 24800,00 17356,77 69,99
0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych 5500,00 1621,00 29,47
0970 Wpływy z różnych dochodów 19300,00 15735,77 81,53
WYDATKI
801 Oświata i wychowanie 49200,00 20859,13 42,40
80101 Szkoły podstawowe 49200,00 20859,13 42,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23400,00 12712,49 54,33
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 11100,00 137,79 1,24
4270 Zakup usług remontowych 11400,00 5400,00 47,37
4300 Zakup usług pozostałych 3300,00 2608,85 79,06
Stan środków na 1 stycznia 2009 r. wynosił 25183,71zł. Natomiast na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 21681,35 zł.
Dochody uzyskano z najmu hali sportowej w Szkole Podstawowej w Osowcu, Starym Zakrzewie, prowizja PZU, odsetki bankowe.
Wydatki zrealizowano: § 4210 - zakup mieszanki traw w SP Stary Laskowiec, żaluzji w SP Przeździecko-Mroczki, wykładziny dywanowej, flagi i sztandaru, znaczków z nadrukiem Jana Pawła II w SP Osowiec, ościeżnicy, drzewek i krzewów w SP Stary Skarżyn, stolika i szafek w SP Stare Zakrzewo, §4240 - zakup książek w SP Stary Laskowiec i SP Osowiec, §4270 - malowanie w SP Osowiec, § 4300 - montaż żaluzji w SP Przeździecko-Mroczki, obszycie wykładziny dywanowej, abonament, grawerowanie znaczków w SP Osowiec i prowizja BS.
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 4/10
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 lutego 2010 r.
Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2009 r. w Gminie Zambrów
W roku 2009 r. Gmina zorganizowała 11 zadań inwestycyjnych drogowych. Opracowano 11 kompletów dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Przeprowadzono 6 przetargów, przygotowując do nich specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Łączne nakłady poniesione na inwestycje w 2009 r. wyniosły 6.912.674,58 zł, co stanowi 27,0% wykonanych wydatków.
Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie drogi gruntowej we wsi Tabędz - Krajewo-Ćwikły w wysokości 80.000,00 zł oraz ze środków unijnych kwotę 810.826,81 zł na wybudowaną w 2008 r. drogę gminną Nr 6058B Zambrów - Wądołki-Bućki - Stare Wądołki - Krajewo-Korytki - droga krajowa Nr 8.
Gmina Zambrów przejęła w zarząd drogę powiatową Grzymały - Czartosy o długości 2,9 km w celu wykonania jej modernizacji. Starostwo Powiatowe złożyło na ten odcinek drogi wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat uzyskane dofinansowanie przekazał gminie w wysokości 544.438,00 zł.
Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji
1) Budowa dróg asfaltowych
L.p. Droga Długość w km Ogółem nakłady w zł
1. Grzymały - Zagroby-Łętownica - Czartosy (powiatowa) 2,882 1.129.303,45
2. Wdziękoń Pierwszy - kolonia pod lasem 1,526 544.467,87
3. Nowy Laskowiec Kolonia 1,045 188.492,14
4. Wiśniewo - Gardlin 2,484 765.067,45
5. Klimasze - Poryte 1,111 423.241,45
6. Gardlin - Cieciorki 1,040 427.650,37
7. Stary Skarżyn - Goski Duże 1,991 693.359,32
8. Grochy-Łętownica - Drogoszewo 1,915 658.221,72
9. Nagórki-Jabłoń - Poryte-Jabłoń 2,175 1.073.336,93
Ogółem: 17,265 5.903 140,70
2) Budowa oświetlenia
L.p. Lokalizacja oświetlenia Nakłady poniesione w latach poprzednich Nakłady poniesione w 2009 r. Inwestycje oddane do użytkowania w 2009 r.
1. Pstrągi-Gniewoty 0,00 13.955,28 13.955,28
2. Czerwony Bór 0,00 12.984,39 12.984,39
3. Zbrzeźnica 0,00 12.308,28 12.308,28
4. Poryte-Jabłoń 0,00 2.421,70 2.421,70
Ogółem: 0,00 41.669,65 41.669,65
3) Kanalizacja
L.p Lokalizacja Nakłady poniesione w latach poprzednich Nakłady poniesione w 2009 r. Inwestycje oddane do użytkowania w 2009 r.
1. Cieciorki 0,00 192.486,36 192.486,36
Ogółem: 0,00 192.486,36 192.486,36
Ponadto ogrodzono plac we wsi Nagórki-Jabłoń na kwotę 15.670,00 zł i staw wiejski Stare Zakrzewo na kwotę 18.799,10 zł oraz zmodernizowano świetlicę we wsi Tabędz, Przeździecko-Mroczki i Wola Zambrowska na ogólną kwotę 126.468,74 zł.
Podsumowanie inwestycji oddanych do użytkowania w 2009 r. 6.298.234,55
Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 67.060,00 zł, w tym zakupiono 2 szt. motopompy z przeznaczeniem dla OSP w Długoborzu Pierwszym i Poryte-Jabłoń za kwotę 12.412,00 zł.
Przekazano dotację dla:
1) Urzędu Miasta w Zambrowie na budowę wspólnego wysypiska śmieci w Czerwonym Borze na kwotę 17.009,63 zł,
2) Starostwa Powiatowego w Zambrowie na remont dróg powiatowych na terenie gminy Zambrów na kwotę 2.000.000,00 zł,
3) Starostwa Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu medycznego na kwotę 20.957,02 zł,
4) Starostwa Powiatowego w Zambrowie na zakup samochodu z oprzyrządowaniem dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na kwotę 10.000,00 zł.
Poniesiono również nakłady inwestycyjne na inwestycje, które będą realizowane w latach następnych - dotyczy to:
1) kanalizacji w Woli Zambrzyckiej, Woli Zambrowskiej, Cieciorki - Gardlin - Wiśniewo,
2) drogi gminnej we wsi Stare Wądołki, Klimasze - Poryte-Jabłoń, Krajewo Białe - Nowy Skarżyn, Grochy Pogorzele, Gardlin - Wiśniewo - Podłatki, Cieciorki - Gardlin,
3) wodociągów we wsi Cieciorki, Osowiec, Długobórz Pierwszy, Zaręby-Kromki - Zaręby-Świeżki, Boruty-Goski, Grochy Pogorzele.
Wydatki ogółem poniesione na inwestycji, które będą realizowane w latach następnych wynoszą 2.211.455,76 zł.
Gmina przeprowadziła remont:
1) mostu we wsi Zbrzeźnica za kwotę 24.644,00 zł,
2) remont dróg asfaltowych we wsi Cieciorki i Gardlin na kwotę 295.809,02 zł,
3) remont dróg żwirowych we wsi Krajewo Białe 1,5 km na kwotę 90.413,40 zł, Tabędz - Krajewo-Ćwikły 2,1 km na kwotę 96.879,80 zł, Sędziwuje 1,310 km na kwotę 114.680,00 zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe