Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 163/10 Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010, zarządzam co następuje :
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 34.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.000 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu w tym :
Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 1.209.700 0 1.209.700
60014 Drogi publiczne powiatowe 225.000 2.190 227.190
4430 Różne opłaty i składki 5.500 2.190 7.690
60016 Drogi publiczne gminne 984.400 -2.190 982.210
4270 Zakup usług remontowych 4.800 -2.190 2.610
700 Gospodarka mieszkaniowa 395.500 0 395.500
70095 Pozostała działalność 341.500 0 341.500
4260 Zakup energii 186.000 -5.000 181.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000 5.000 6.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 210.245
75412 Ochotnicze straże pożarne 208.245 0 208.245
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.000 -200 38.800
4410 Podróże służbowe krajowe 0 200 200
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.000 0 52.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 52.000 0 52.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 2.000 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 31.500 -2.500 29.000
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 500 500
801 Oświata i wychowanie 3.285.850 0 3.285.850
80113 Dowożenie uczniów do szkół 354.580 0 354.580
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160.000 -1.307 158.693
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 -1.693 10.307
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 3.000 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104.000 -10000 94.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000 10.000 16.000
80195 Pozostała działalność 327.600 0 327.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128.500 4.000 132.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 -4.000 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 30.000 45.000
4260 Zakup energii 55.000 -30000 25.000
852 Pomoc społeczna 1.451.930 34.000 1.485.930
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 808.630 0 808.630
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.455 -307 2.148
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 307 807
85295 Pozostała działalność 102.000 34.000 136.000
3110 Świadczenia społeczne 54.000 27.620 81.620
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 6.380 6.380
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41.900 0 41.900
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41.900 0 41.900
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 1.455 1.455
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.495 -2.495 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.088 -380 4.708
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.095 1.420 2.515
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 724.004 0 724.004
90002 Gospodarka odpadami 80.500 1.000 81.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 3.500 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.000 -3.500 19.500
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 4.270 4.270
4430 Różne opłaty i składki 40.000 -3.270 36.730
90095 Pozostała działalność 414.304 -1.000 413.304
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.000 -4.054 17.946
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2.054 2.054
4430 Różne opłaty i składki 5.000 1.000 6.000
926 Kultura fizyczna i sport 106.200 0 106.200
92695 Pozostała działalność 37.500 0 37.500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 395 395
4300 Zakup usług pozostałych 5.000 -395 4.605
Razem: 18.314.015 34.000 18.348.015
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 16.080.984 zł w tym:
- dochody bieżące : 10.940.236 zł
- dochody majątkowe: 5.140.748 zł
2) wydatki ogółem : 18.348.015 zł w tym:
- bieżące : 9.539.388 zł
- majątkowe: 8.808.627 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe