Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 278/10 Burmistrza Lipska

z dnia 22 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/272/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2010 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 173.300 zł oraz zmniejszyć wydatki 58.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 18.602.142 zł; w tym dochody bieżące 13.567.586 zł i dochody majątkowe 5.034.556 zł,
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 24.944.141 zł; w tym wydatki bieżące 14.619.457 zł i wydatki majątkowe 10.324.684 zł,
3) deficyt budżetu gminy w wysokości - 6.341.999 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Lipska

Małgorzata Cieśluk
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 278/10
Burmistrza Lipska
z dnia 22 lutego 2010 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 278/10
Burmistrza Lipska
z dnia 22 lutego 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.
UZASADNIENIE
Po stronie dochodów wprowadzono dotację w wysokości 115.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację oraz dokonano przesunięć: na Drogach gminnych o 50.000 zł, w Administracji publicznej o 5.000 zł i Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej 3.300 zł.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe