Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 158/10 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) oraz § 13 ust.3 Uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.102zł
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 2.102zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem - 17.393.836zł
2) Wydatki ogółem - 20.090.966zł
3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.697.130zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665zł ,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 823.465zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 158/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 23 lutego 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.
DZIAŁ ROZDZIAŁ § ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
852 85202 4330 2.100 -
852 85295 4300 - 2.100
758 75818 4810 2 -
852 85212 4580 - 2
RAZEM: - - 2.102 2.102
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 158/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 23 lutego 2010 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 r.
1. do § 1 
1) W rozdziale 85202 zmniejszono wydatki na opłatę za osoby z terenu gminy przebywające w Domach Opieki Społecznej i przeznaczono w rozdziale 85295 na opłatę abonamentu za telewizję "N" w Świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy MGOPS w Drohiczynie ( MGOPS - środki własne).
2) Zmniejszono rezerwę ogólną i przeznaczono w rozdziale 85212 na zapłatę odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów do budżetu z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego.
3) W rozdziale 85212 ze środków dotacji na zadania zlecone w ramach następujących paragrafów wydziela się:
1) w paragrafie 3110 wydziela się kwotę 161.160zł na świadczenia społeczne z funduszu alimentacyjnego i 60.000zł na becikowe, pozostałe 1.407.821zł na świadczenia rodzinne,
2) w paragrafie 4010 wydziela się kwotę 2.987zł na wynagrodzenia osobowe z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego oraz 25.292 zł na wynagrodzenia osobowe z tutułu obsługi świadczeń rodzinnych,
3) w paragrafie 4110 wydziela się kwotę 470zł na składki ZUS z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego oraz 4.293zł na składki ZUS z tutułu obsługi świadczeń rodzinnych; w paragrafie tym są również składki ZUS w wysokości 5.000zł od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
4) w paragrafie 4120 wydziela się kwotę 73zł na składki na Fundusz Pracy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego oraz 669 zł na składki na Fundusz Pracy z tutułu obsługi świadczeń rodzinnych,
5) w paragrafie 4300 wydziela się kwotę 500zł na zakup usług pozostałych ( przesyłki, prowizja bankowa) z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego oraz 500 zł na zakup usług pozostałych z tutułu obsługi świadczeń rodzinnych,
6) w paragrafie 4740 wydziela się kwotę 200zł na zakup papieru ksero na obsługę funduszu alimentacyjnego oraz 600zł na zakup papieru ksero na obsługę świadczeń rodzinnych,
7) w paragrafie 4210 wydziela się kwotę 605zł na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego oraz 2.920zł na zakup materiałów i wyposażenia z tutułu obsługi świadczeń rodzinnych.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe