Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 253/10 Wójta Gminy Raczki

z dnia 1 marca 2010r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2009 rok według którego:
1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 14.354.826 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 14.262.893 zł,
b) dochody majątkowe - 91.933 zł;
2) wykonanie dochodów wynosi - 14.256.221,26 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 14.163.960,88 zł,
b) dochody majątkowe - 92.260,38 zł;
3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi - 16.324.835 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 12.435.638 zł,
b) wydatki majątkowe - 3.889.197 zł;
4) wykonanie wydatków wynosi - 15.816.204,92 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 12.006.843,47 zł,
b) wydatki majątkowe - 3.809.361,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina:
a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt

Roman Fiedorowicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 253/10
Wójta Gminy Raczki
z dnia 1 marca 2010 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2009 r.
Budżet gminy Raczki na 2009 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXI/111/08 w dniu 19 grudnia 2008 roku i zamknął się:
a) po stronie dochodów kwotą - 16.238.201 zł, w tym:
- dochody bieżące - 13.942.033 zł,
- dochody majątkowe - 2.296.168 zł,
b) po stronie wydatków kwotą - 17.867.534 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 12.382.916 zł,
- wydatki majątkowe - 5.484.618 zł.
W trakcie wykonania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy. Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Suwałkach, Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Wobec powyższego budżet gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:
a) plan dochodów - 14.354.826 zł, w tym:
- dochody bieżące - 14.262.893 zł,
- dochody majątkowe - 91.933 zł,
b) plan wydatków - 16.324.835 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 12.435.638 zł,
- wydatki majątkowe - 3.889.197 zł,
c) deficyt budżetowy gminy w kwocie - 1.970.009 zł.
W 2009 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania p.n. "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach". W drodze zamówień publicznych zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.925.000 zł na okres 4 lat w PKO Bank Polski S.A. O/Suwałki.
W dniu 21 grudnia 2009 r. podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na współfinansowanie w/w zadania z udziałem środków z funduszy unijnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW na lata 2007 - 2013. Udział środków z budżetu UE wynosić będzie 75% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 1.275.764 zł . Realny wpływ dotacji na dochody gminy nastąpi w II kwartale 2010 r.
Zobowiązania na dzień 31.XII.2009 r. wyniosły ogółem - 3.764.099,54 zł, z tytułu:
a) zaciągniętych kredytów długoterminowych na:
- "Budowę sali sportowej w Raczkach", kredyt denominowany zaciągnięty w 2002 r. na okres 10 lat w kwocie 1.080.000 zł, oprocentowanie 5,3 %, pozostało do spłaty - 324.379,54 zł,
- "Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka - Jaśki - Święte Miejsce, Wronowo - Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II" oraz "Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór - Stoki - Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie", oprocentowanie roczne 6,69 % zmienne, aktualnie oprocentowanie wynosi 4,38 %, pozostało do spłaty - 1.314.720 zł,
- "Przebudowę ulicy Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach", oprocentowanie 7,50 w stosunku rocznym - 200.000 zł,
- zaciągnięty na "Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" w dniu 03.12.2009 r. kredyt w kwocie 1.925.000 zł na okres 4 lat tj.: do 25.12.2013 r., oprocentowanie - 6,59 % zmienne.
Planowany deficyt budżetu gminy na 2009 r. wyniósł - 1.970.009 zł, źródłem pokrycia był planowany kredyt w w/w wysokości, planowane rozchody - 528.943 zł.
Wykonany deficyt budżetu gminy za 2009 r. wyniósł - 1.559.983,66 zł, źródłem pokrycia był kredyt w wysokości 1.238.974,77 zł oraz wolne środki - 321.008,89 zł, rozchody - 528.942,09 zł.
Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły - 528.943 zł, z tego na :
- spłatę kredytu na "Budowę sali sportowej w Raczkach" - 168.351 zł,
- spłatę pożyczki do WFOŚiGW na "Karosację samochodu dla OSP Raczki" - 10.000 zł,
- spłatę kredytów na przebudowę dróg gminnych w 2008 r. - 350.592 zł.
Wykonane rozchody wyniosły - 528.942,09 zł, w tym na spłatę:
- kredytu na "Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka - Jaśki - Święte Miejsce, Wronowo - Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II" oraz "Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór - Stoki - Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie" - 350.592 zł,
- kredytu na "Budowę sali sportowej w Raczkach" - 168.350,09 zł,
- pożyczki na "Karosację samochodu dla OSP Raczki" - 10.000 zł.
Na zwiększenie zobowiązań w spłacie kredytu na "Budowę sali sportowej ..." miały wpływ różnice kursowe (wysoki kurs euro na dz. 31.12.2009 r.) w wysokości - - 8.249,93 zł. W latach poprzednich różnice kursowe były plusowe, tj.: w 2007 r. + 64.491,04 zł, w 2006 r. + 32.555,38 zł.
Zestawienie dochodów w poniższej tabeli przedstawia:
a) poszczególne dochody według głównych źródeł pochodzenia,
b) plan po zmianach,
c) wykonanie,
d) wykonania planu w %.
Wydatki przedstawione są według podziału na:
a) wydatki majątkowe,
b) wydatki bieżące, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia (płace),
- pochodne od płac,
- udzielone dotacje,
- wydatki na obsługę długu,
- pozostałe wydatki.
Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie planu
w %
I Dochody ogółem, w tym: 14.354.826,00 14.256.221,26 99,31
1. Dochody majątkowe, w tym: 91.933,00 92.260,38 100,36
a) dotacja z budżetu państwa na zadania własne 40.000,00 40.000,00 100,00
b) dochody z mienia gminy ( z tytułu odpłatnego nabycia praw własności) 51.933,00 52.260,38 100,63
2. Dochody bieżące, w tym: 14.262.893,00 14.163.960,88 99,31
a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 2.468.819,00 2.467.313,64 99,94
b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne 511.111,00 498.500,49 97,53
c) subwencje z Ministerstwa Finansów 8.307.847,00 8.307.847,00 100,00
d) dochody z mienia gminy 116.051,00 132.751,36 114,40
e) inne dochody 2.859.065,00 2.757.548,39 96,45
II Wydatki ogółem, w tym: 16.324.835,00 15.816.204,92 96,88
1. Wydatki majątkowe 3.889.197,00 3.809.361,45 97,95
2. Wydatki bieżące: 12.435.638,00 12.006.843,47 96,55
a) płace 4.910.279,00 4.836.801,98 98,50
b) pochodne od płac 896.347,00 869.762,65 97,03
c) udzielone dotacje 528.116,00 526.783,18 99,75
d) wydatki na obsługę długu 122.911,00 114.768,19 93,38
e) pozostałe wydatki 5.977.985,00 5.658.727,47 94,66
I. DOCHODY
Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływały systematycznie i nie ma rażących odchyleń od planów.
Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 2,43 %.
Realizację dochodów za 2009 rok według działów gospodarki narodowej oraz pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 a.
W analizowanym okresie nie skorzystano z możliwości zmiany przeznaczenia dotacji celowych.
Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, od Wojewody Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach, od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej:
- Rolnictwo i łowiectwo - 393.556,26 zł (dochody bieżące),
- Drogownictwo i transport - 40.000 zł (dochody majątkowe),
- Administracja publiczna i samorządowa - 68.000 zł (dochody bieżące),
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 7.710.79 zł (dochody bieżące),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.526 zł (dochody bieżące),
- Oświata i wychowanie - 63.886,79 zł (dochody bieżące),
- Pomoc społeczna - 2.297.735,40 zł (dochody bieżące),
- Pomoc społeczna ze środków PFRON - 35.883,25 zł (dochody bieżące),
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 93.515,64 zł (dochody bieżące).
Razem - 3.005.814,13 zł, w tym dochody bieżące - 2.965.814,13 zł oraz dochody majątkowe - 40.000 zł.
Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne wynosiły - 3.019.930 zł, w tym dochody bieżące - 2.979.930 zł oraz dochody majątkowe - 40.000 zł.
Realizacja dotacji z budżetu państwa na kontynuację zadań zleconych ustawami dla gminy przedstawiała się następująco:
- rolnictwo - 100 %,
- drogownictwo i transport - 100 %,
- pomocy społecznej - 99,66 %,
- USC i ewidencji ludności (administracja rządowa) - 100 %,
- prowadzenie rejestru wyborców w gminie (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli …) - 100 %,
- oświata i wychowanie - 96,66 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 93,77 %.
Znaczącą część dochodów budżetu gminy stanowią subwencje z Ministerstwa Finansów. Plan i wykonanie w 2009 r. wyniosło - 8.307.847 zł, w tym:
- subencja oświatowa - 4.679.066 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.437.884 zł,
- subwencja równoważąca - 190.897 zł.
Szczegółowego omówienia realizacji dochodów wymaga dział dotyczący "Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem".
Dochody w tym dziale zostały wykonane w - 95,91 % całości planu rocznego.
Największą pozycją są " udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych". Na planowaną kwotę - 1.135.884 zł, wykonano - 1.032.521 zł, tj. - 90,90 %. Dochody nie zostały wykonane ze względu na kryzys finansowy w budżecie państwa. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej gminy na dany rok budżetowy.
W zakresie "wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ...............", plan i wykonanie przedstawia się następująco:
Treść
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
w %
Podatek od nieruchomości
725.871,00
721.367,60
99,40
Podatek rolny
409.611,00
404.207,24
98,68
Podatek leśny
70.190,00
69.703,90
99,31
Podatek od środków transportowych
79.772,00
80.241,60
100,59
Odsetki od nieterminowych wpłat
2.000,00
2.205,82
110,29
RAZEM:
1.287.444,00
1.277.726,16 99,25
Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą - 15.784,67 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 2.664,90 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 5.918,27 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 64,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 2.615,00 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych - 4.522,10 zł.
Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:
- podatek od spadków i darowizn: plan - 15.000 zł, wykonano - 13.692,85 zł,
- podatek od posiadania psów: plan - 355 zł, wykonano - 383,00 zł,
- opłata targowa: plan - 5.100 zł, wykonano - 5.657,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan - 60.000 zł, wykonano - 70.147,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu? plan - 43.153 zł, wykonano - 43.153,27 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano - 17.315,40 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan - 10.000 zł, wykonano - 7.088,62 zł,
- wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan - 1.550 zł, wykonanie - 2.447,55 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych: plan - 8.500 zł, wykonano - 12.803,95 zł,
- wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan - 80.000 zł, wykonanie - 78.553,39 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z przedszkola: plan- 41.066 zł, wykonanie - 39.425 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na wykonanie zjazdów na posesje (darowizny): plan - 10.879 zł, wykonanie - 10.879,22 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZGKiM Raczki: plan - 25.184 zł, wykonanie - 25.183,98 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na budowę kolektora (darowizny): plan - 60.250 zł, wykonanie - 58.550,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan - 5.000 zł, wykonano - 8.296,55 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan - 26.900 zł, wykonanie - 26.330,12 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych:
a) za wydawanie dowodów osobistych: plan - 1.000 zł, wykonano - 376,50 zł,
b) z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan -12.000 zł, wykonanie -15.317,11 zł,
- pozostałe dochody własne: plan - 9.800 zł, wykonano - 11.700,72 zł.
Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły - 855.151,66 zł, w 2008 r. - 770.718,17 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości - 521.635,83 zł, w 2008 r. - 350.395,95 zł,
- podatek rolny - 262.382,13 zł, w 2008 r. - 353.377,16 zł,
- podatek od środków transportowych - 71.133,70 zł, w 2008 r. - 66.945,06 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły - 193.409,73 zł, w 2008 r. - 143.977 zł.
Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynoszą:
- umorzenie zaległych podatków - 2.759 zł, w 2008 r. - 774 zł, (w tym podatek rolny - 971 zł, podatek od nieruchomości - 775 zł, podatek leśny - 13 zł, podatek od środków transportowych - 1.000 zł).
Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: plan - 930 zł, realizacja - 921,23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan - 108.621 zł, realizacja - 125.246,81 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: plan - 51.933 zł, wykonanie - 52.260,38 zł,
- odsetki: planowane - 6.500 zł, wykonane - 6.583,32 zł.
Dochody z mienia gminy: planowane - 167.984 zł, w tym bieżace - 116.051 zł oraz majątkowe - 51.933 zł, wykonane - 185.011,74 zł, w tym bieżące - 132.751,36 zł oraz majątkowe - 52.260,38 zł, realizacja - 110,14%.
Na dzień 31.12.2009 r. w księgach rachunkowych wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 184.637,81 zł oraz należne odsetki w kwocie - 375,77 zł.
Na saldo należności składają się:
- nieuregulowane podatki od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospod., opłacany w formie karty podatkowej) - 7.003,87 zł,
- należność z tytułu zajęcia pasa drogowego na reklamę firmy - 456,25 zł,
- zaległe czynsze za mieszkania i dzierżawę lokali użytkowych w zasobach mienia - 3.275,56 zł,
- należności za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych - 700,00 zł,
- należności od komornika za wypłacone zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ze środków budżetu państwa, a nie uregulowane przez dłużników alimentacyjnych - 147.424,53 zł,
- należności za wodę, ścieki i wywóz odpadów przez ZGKiM w Raczkach - 25.777,60 zł.
Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo. Zostały wystawiane upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, ale w wielu wypadkach bezskuteczne.
Pozostałe należności niewymagalne wynoszą - 31.114,91 zł.
W 2009 r. planowane dochody bieżące wyniosły - 14.262.893 zł, wykonane - 14.163.960,88 zł, co stanowi 99,31 % wykonania planu. Planowane dochody majątkowe - 91.933 zł, wykonane - 92.260,38 zł, co stanowi 100,36 % wykonania planu. Dochody ogółem zrealizowano w 99,31 %.
II.WYDATKI
Na ogólny plan wydatków - 16.324.835 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 12.435.638 zł,
- wydatki majątkowe - 3.889.197 zł, wykonanie wydatków w stosunku do planu zrealizowano w - 96,88 %.
Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą - 15.816.204,92 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 12.006.843,47 zł, - wydatki majątkowe - 3.809.361,45 zł.
W 2009 r. wykonano następujące zadania w zakresie:
- "Rolnictwa i łowiectwa"
Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 401.757 zł, zrealizowano - 401.399,18 zł.
Środki przeznaczono na:
- wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługą techniczną tego zadania - 393.556,26 zł, wydano 656 decyzji administracyjnych w dwóch terminach dla 431 rolników, łączna kwota limitu rocznego wyniosła - 517.269,88 zł. Jest to zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa,
- dokonano wpłat w kwocie 7.842,92 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,91 %.
- "Transportu i łączności"
Wydatki zrealizowano w 99,49 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie oraz wydatki inwestycyjne. Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:
1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu dróg (zwalczanie gołoledzi) pracował 45 godz. (ZGKiM Raczki), na kwotę - 2.696,40 zł oraz zakupiono mieszankę solną w ilości 30,4 t., na kwotę - 4.827,82 zł,
2. Odśnieżanie dróg przez ZGK i M - 120 godz. i Zakład Usług Ziemnych - 86,5 godz., na wartość - 14.977,86 zł,
3. Wykonano bieżące remonty dróg i przepustów koparko-spycharką z Zakładu Usług Ziemnych w ilości 25 godz. oraz sprzętem ZGKiM w ilości 52 godz., wartość - 8.773,02 zł,
4. Profilowano drogi równarką na terenie gminy - 224 godz., wartość prac - 24.595,20 zł,
5. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsiach: Wasilówka, Szczodruchy, Planta, Wronowo, Witówka, Ziółkowo, Jankielówka, Sucha Wieś, Słoboda, Wysokie, Małe Raczki, Ludwinowo, Krukówek, Lipówka, Raczki - PKP, Rudniki, Chodźki, kol. Małe Raczki, kol. Raczki, Stoki, Koniecbór, Józefowo, Moczydły, Szkocja na kwotę - 92.693,53 zł,
6. Wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchniach żużlowych we wsi: Szkocja, Planta, Ziółkowo, Wysokie, Korytki, Wronowo, Słoboda, Lipówka, Koniecbór, Franciszkowo na kwotę - 28.848,85 zł,
7. Zakupiono znaki drogowe oraz inne materiały do oznakowania dróg w miejscowości Raczki, Wasilówka, Lipówka, Korytki na kwotę - 1.481,31 zł,
8. Wykonywano prace pielęgnacyjne i porządkowe na ulicach i skwerach w Raczkach oraz przy drodze Rudniki - Sidory (wycinka zakrzaczeń), wartość - 5.520,66 zł,
9. Wydatkowano na wypisy i kserokopie map - 369,49 zł.
Ogółem wydatki bieżące wyniosły - 184.784,14 zł.
- "Gospodarki mieszkaniowej"
W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia gminy.
Na planowaną kwotę 278.263 zł, wydatkowano 268.847,01 zł.
Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych łącznie za 2.178 m2 na kwotę - 21.527 zł w związku z przejęciem gruntów pod drogi gminne we wsiach Chodźki, Jaśki, Bolesty oraz Raczki,
- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem i pochodnymi od płac oraz innymi świadczeniami na rzecz zatrudnionych pracowników stałych oraz interwencyjnych i publicznych - 66.073,58 zł,
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy (zakup oleju opałowego - 36.040,20 zł, węgla - 6.392 zł, materiałów do wykonania 2 wiat przystankowych - 5.977,51 zł, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej - 9.948,26 zł, zakupiono dekoracje świąteczne - 6.853,76 zł, zakup nawozów, mieszanki traw, paliwa do kosiarek itp. - 1.474,25 zł),
- ubezpieczenia majątkowe (budynki, budowle i samochody) - 10.936 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków w zasobach gminy - 10.207,46 zł,
- wydatki za sporządzenie aktu notarialnego - 1.062,76 zł, wykonanie map do celów projektowych - 5.368 zł, podziały nieruchomości - 5.490 zł, wyceny nieruchomości - 8.174 zł, badanie treści ksiąg wieczystych - 8.000 zł, wykonanie wyrysów, wypisów do celów projektowych - 1.550,62 zł, wytyczenie pasa drogowego - 1.200 zł, usługi kominiarskie, transportowe, konserwacyjne itp. - 15.635,31 zł, ogłoszenia w prasie na sprzedaże mienia gminy - 1.193,28 zł),
- podatek od nieruchomości i środków transportowych - 2.759 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy dozorze budynku po byłej SP w Żubrynku - 5.757 zł,
- opłaty dla Zakładu Energetycznego, PKP, Starostwa za zajęcie gruntów do celów projektowych - 11.464,21 zł.
Wydatki bieżące wyniosły - 243.084,20 zł.
Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła - 96,27 %.
- "Działalności usługowej"
W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu 15.000 zł, zrealizowano - 14.225,20 zł, które wydatkowano za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzono 25 szt. projektów decyzji administracyjnych.
Wydatki w tym dziale zrealizowano w - 94,83 %.
- "Administracji publicznej"
Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano - 1.436.807 zł, wydatkowano - 1.414.879,93 zł (realizacja - 98,47 % całości planu).
Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości - 70.980 zł, zrealizowano - 65.863,01 zł.
W omawianym okresie odbyło się:
- 9 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów,
- 32 posiedzenia Komisji Rady Gminy, w tym - 11 Komisji Rewizyjnej, 11 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 10 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.
Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych - 61.700 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów - 4.163,01 zł.
W tym dziale finansowany jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności.
Planowane środki - 106.492 zł, wykorzystano - 104.188,19 zł.
Planowana dotacja z budżetu państwa wynosiła - 68.000 zł i stanowiła 65,27 % całości wydatków, pozostałe - 34,73 % finansowane było z budżetu gminy.
Środki wydatkowano na 2 etaty pracownicze w administracji wraz z pochodnymi, podróże służbowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, serwis programów komputerowych, publikacji wydawniczych, zakup kwiatów dla jubilatów na uroczystości 50-lecia małżeństw - "złotych godów".
Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano - 1.204.262 zł, wydatkowano - 1.136.716,09 zł. Środki te przeznaczono na:
- wynagrodzenia 18,5 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, powyższe wydatki wyniosły 884.246,18 zł,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia (radca prawny, inspektor bhp, p.poż, konserwator kotłowni i inne zlecenia) 29.695,05 zł,
- środki bhp dla pracowników - 1.709,45 zł,
- delegacje służbowe - 5.688,62 zł,
- energia elektryczna, woda i ścieki - 11.670,43 zł,
- zakup usług medycznych - 368,50 zł,
- materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, pieczątki, środki czystości, olej opałowy, prenumerata czasopism, podstawowe akty prawne (Dziennik Ustaw, Monitory), fachowe czasopisma, oprogramowania, konserwacje bieżące kserokopiarki, instalacji c.o., kotłowni, drukarek, przegląd gaśnic oraz oprawa dzienników ustaw, zakup szaf metalowych, krzeseł, odkurzaczy, tablicy informacyjnej na korytarz, itp. - 45.784,16 zł,
- opłaty pocztowe - 15.556,89 zł,
- opłaty telekomunikacyjne - 5.397,42 zł,
- opłaty telefonii komórkowej - 3.187,16 zł,
- opłaty bankowe - 3.035,86 zł,
- ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki) - 1.993,90 zł,
- oprogramowania komputerowe, akcesoria komputerowe i licencje - 32.957,45 zł,
- paliwo i części zamienne do samochodów służbowych - 12.055,81 zł,
- szkolenia pracowników - 6.810 zł,
- inne wydatki (odpisy na z.f.ś.s) - 20.915 zł,
- usługi internetowe, opłaty za serwis oprogramowań komputerowych - 34.579,21 zł,
- wpłaty na PFRON - 21.065 zł.
Wydatki bieżące wykonano w - 98,93 %.
Na tzw. "promocję gminy" wydatkowano - 4.632,63 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących informacji o Gminie w "Gazecie Współczesnej", itp.
Na "pozostałą działalność" zaplanowano - 50.440 zł. Środki wykorzystano na:
- diety zryczałtowane dla sołtysów - 42.765 zł,
- składkę członkowską dla Podlaskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia Euroregion "Niemen" oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 5.953,50. Wydatkowano ogółem - 48.718,50 zł.
- "Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" Zadanie było zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyło:
- prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie - 984 zł oraz wypłatę diet członkom komisji obwodowych, opłaty za obsługę informatyczną, zakup artykułów kancelaryjnych, itp. - 6.726,79 zł.
Planowana i zrealizowana dotacja wynosiła - 7.710,79 zł, realizacja w 100 %.
- "Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż"

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą - 173.626 zł, zrealizowano - 172.733,47 zł.
Realizacja w - 99,49 %. Wydatki bieżące były związane ze wsparciem finansowym funkcjonowania Policji na terenie naszej Gminy oraz z finansowaniem działalności 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej.
Zgodnie z zawartą umową darowizny z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku zakupiono i przekazano Rejonowi Służbowemu Policji w Raczkch alkometr oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku administracyjno - mieszkalnym Rejonu Służbowego Policji w Raczkach. Łącznie poniesiono na ten cel wydatki rzędu - 10.999,86 zł.
Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożanych w 2009 r. wyniosły - 118.590,13 zł, w tym:
- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi - 16.903,33 zł,
- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych - 22.384,73 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, oleju opałowego, itp. - 34.899,81 zł,
- energia elektryczna, abonamenty telefoniczne, delegacje służbowe, przeglądy techniczne pojazdów specjalnych - 10.811,31 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków - 10.236,50 zł,
- remonty bieżące samochodów i sprzętu jednostek OSP - 23.354,45 zł.
Planowana była kwota - 25.000 zł na dofinansowanie zadań ochrony p/poż oraz poprawę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, całość zrealizowano przekazując dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.
- "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"
Na prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników, zakup niezbędnych druków, koszty przesyłek pocztowych, zaplanowano - 40.000 zł, wykonano - 38.952,93 zł.
- "Obsługę długu publicznego"
Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na "Budowę sali sportowej przy SP Raczkach i Gimnazjum" oraz kredytów zaciągniętych w BS Rutka Tartak O/Raczki na budowę dróg gminnych i ulic w Raczkach w 2008 r.
Planowane wydatki na ten rok wynosiły - 122.911 zł, wykonane - 114.768,19 zł.
- "Oświaty i wychowania"
W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:
- utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas "O"),
- obsługa gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dofinasowanie kosztów utrzymania dowożonych dzieci przez rodziców do przedszkola niepublicznego w Augustowie,
- funkcjonowanie biura obsługi szkół,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Raczkach,
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- dofinansowanie SP w Jaśkach.
Wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkolnictwa podstawowego (liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi 422) zamknęły się kwotą - 2.951.010,15 zł.
Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, które wynoszą 2.433.654,50 zł, co stanowi 84,47 % całości wydatków. W szkołach podstawowych zatrudnionych było 58 nauczycieli, 7 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.
Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi - 116.774,00 zł.
Wydatki rzeczowe przedstawiają się jak niżej:
- zakup opału dla szkół (69.594 l. oleju opałowego) - 161.757,82 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych i biurowych, kredy, papieru, leków, prenumerata czasopism dydaktycznych itp. - 58.280,14 zł,
- zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, programów i akcesoriów komputerowych - 26.738,03 zł. Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Raczkach uzyskała środki z dotacji w ramach rządowego programu - "Radosna szkoła" od Wojewody Podlaskiego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w kwocie 5.973 zł, wykorzystano 5.954,98 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I - III, do których uczęszcza 152 dzieci,
- opłata za energię elektyczną i wodę - 23.743,11 zł,
- koszty delegacji służbowych - 2.136,18 zł,
- szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, konserwacja alarmu i kotłowni, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za ścieki itp. - 29.861,31 zł,- remonty bieżące w szkołach (ułożenie terakoty na korytarzu i w szatniach SP Raczki) - 85.743,08 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego - 3.035 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.332 zł.
Dotacja na bieżące utrzymanie SP Jaśki dla Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży - plan i wykonanie na rok - 87.127 zł. Do tej szkoły uczęszczało 14 uczniów. Dofinansowanie do klasy "0" (4 uczniów) planowane i wykonane - 9.261 zł.
Ze sprawozdania Stowarzyszenia "Edukator" w Łomży wynika, że roczne wydatki na utrzymanie tej szkoły wyniosły - 106.341,47 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od płac - 73.413,02 zł,
- usługi obce - 1.306,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 22.550 zł,
- fundusz edukacyjny - 7.711,04 zł,
- zużycie materiałów i energii - 1.168,97 zł,
- delegacje słuzbowe - 192 zł.
Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano - 1.542.145,04 zł, planowano - 1.600.542 zł (w gimnazjum pracuje 27 wszystkich pracowników, w tym 23 nauczycieli, 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji, liczba uczniów - 260).
Środki te zostały przeznaczone na:
- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze - 1.344.179,90 zł,
- zakup pomocy naukowych, księgozbioru, programów i akcesoriów komputerowych - 11.025,80 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę - 15.599,85 zł,
- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, wywóz odpadów, internet, usługi telekomunikacyjne, konserwacja mienia, opłata za ścieki itp. - 14.668,25 zł,
- zakup oleju opałowego (27.595 l.),zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, paieru,materiałów do drobnych napraw itp. - 79.930,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.962 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.678,68 zł,
- ubezpieczenie sprzętu multimedialnego - 3.775 zł,
- remonty bieżące w budynku - 10.390,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 935 zł. Realizacja planu w 96,35 % .
Na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych wydatkowano 159.667,52 zł.
Środki te przeznaczono na: płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, pomoce naukowe, energię elektryczną, wodę, środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
W punkcie przedszkolnym przy SP w Raczkach (działającym od 09.02.2009 r.) wydatki bieżące wynosiły 127.194,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze i wynagrodzenia bezosobowe (1,5 etatu nauczyciela, 1 pracownik obsługi, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, nauki języka angielskiego i czynności administracyjne, tj: prowadzenie dokumentacji żywieniowej) - 77.255,56 zł,
- zakup mebli i wyposażenia, środków do utrzymania czystości i artykułów papierniczych - 23.231,82 zł,
- zakup środków żywności - 11.412,07 zł,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych - 6.453,47 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 2.800 zł,
- badania wstępne i okresowe, opłatę za śmieci i prowizję bankową - 1.839,59 zł,
- odpis na z. f. ś. s. - 4.202,00 zł.
Realizacja - 98,69 %.
Kolejne zadanie z zakresu "Przedszkola" to dofinasowanie pobytu 2 dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu niepublicznym w Augustowie.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy przeznaczono na ten cel 6.537 zł, wykorzystano 6.536,04 zł, realizacja - 99,99%.
Na "dowożenie uczniów do szkół" wydatkowano - 395.037,67 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 kierowców oraz 3 opiekunów w czasie dowożenia uczniów - 151.682,96 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych - 147.977,55 zł,
- zakup odzieży ochronnej i środków bhp - 791,27 zł,
- remont samochodów - 31.496,97 zł,
- bilety PKS dla ok. 50 uczniów i pokrycie kosztów prowizji bankowej, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, szkolenia kierowców - 57.984,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.870 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 234 zł.
Realizacja - 93,92 %.
W 2009 roku dowożonych było 254 uczniów 3 własnymi autobusami, które pokonują dziennie ok. 444 km.
Wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Obsługi Szkół zamknęły się kwotą 232.416 zł.
Biuro Obsługi Szkół prowadzi obsługę finansową jednostek oświatowych w Gminie.
Środki przeznaczono na:
- płace wraz z pochodnymi (4 pracowników oraz świadczenia pracownicze) - 197.228,62 zł,
- koszty delegacji służbowych - 1.121,84 zł,
- zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, programów komputerowych, papieru, tonerów - 7.139,51 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.600 zł,
- konserwację kserokopiarki, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, wykonanie i montaż mebli biurowych - 14.766,03 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie biura i usługi informatyczne) - 6.360 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.000 zł.
Na tzw. "Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli" w gminie zaplanowano środki 15.115 zł, realizacja - 6.079,62 zł (opłata czesnego dla studiujących nauczycieli w/g opracowanego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli określonego Zarządzeniem Wójta Gminy).
W "Pozostałej działalności" zaplanowane były środki na utrzymanie bieżące sali sportowej, odpisy na z. f .ś .s. nauczycieli emerytów oraz zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 236.174,34 zł, które przeznaczono na: a) utrzymanie sali sportowej, w tym:
- płace i pochodne dla 3 pracowników sali gimnastycznej i świadczenia pracownicze - 68.013,84 zł,
- zakup oleju opałowego (24.600 l.) - 56.483 zł,
- zakup sprzętu sportowego do sali i środków utrzymania czystości - 4.619,35 zł,
- opłata za wodę i energię elektryczną - 14.000 zł,
- badania okresowe, konserwacja kotłowni,prowizaja bankowa, ścieki, inne - 4.389,32 zł,
- remonty bieżące - 4.620,52 zł,
b) obligatoryjny odpis na zakładany fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali oraz nauczycieli emerytów - 26.115 zł,
c) dofinansowanie młodocianych w zakresie przygotowania do zawodu przez pracodawców - 18.868,41 zł, z dofinansowania skorzystało 2 pracodawców i 2 młodocianych zostało przyuczonych do zawodu.
Ze środków Funduszu Pracy, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na to zadanie zaplanowano i zrealizowano kwotę - 39.064,90 zł. Zrefundowano koszty dla 5 pracodawców za wykształcenie 6 uczniów.
Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w 95,22 %.
- "Ochrony zdrowia"
W tym dziale przewidziano środki w kwocie - 43.153 zł, wykorzystano - 43.152,55 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
Środki te wydatkowano na:
- opinie lekarskie 4 specjalistów (psychologa i psychiatrę) w przedmiocie uzależnienia - 1.400 zł,
- wydatki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień za 15 osób,(w 2008 roku 35 osób) - 1.995 zł,
- dofinansowanie wydatków w Poradni Odwykowej na realizację programów abstynenckich - 3.800 zł (programem objęto 23 osoby, zajęcia 3 godzinne w 13 spotkaniach),
- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za konsultacje dla 70 osób uzależnionych z prawnikiem, psychologiem i terapeutą uzależnień - 6.000 zł,
- prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych oraz koszty sprzątania pomieszczenia - 8.067,70 zł,
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych ("Profilaktyka agresji", "Bezpieczne ferie zimowe", dofinansowanie spektaklu teatralnego, Przeglądu Małych Form Teatralnych oraz Dziecięcych Zespołów Tanecznych) i zakup sprzętu multimedialnego do szkół - 8.176,70 zł,
- zakup dresów sportowych - 2.000 zł,
- artykuły kancelaryjne oraz zakup zestawu komputerowego do realizacji zadań - 3.866 zł,
- dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek lecznictwa odwykowego na kwotę - 477,70 zł,
- zorganizowanie Dnia Dziecka, choinki karnawałowej, pikniku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, itp. - 1.413,10 zł,
- koszty sądowe za osoby skierowane do Sądu - 960 zł,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach oraz przeprowadzone kontrole - 4.290 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 200 zł,
- inne wydatki - 506,35 zł.
Realizacja planu wydatków wynosi - 100 %.
- "Pomocy społecznej"
W 2009 r. realizowano zadanie zlecone w zakresie "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego". Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa stanowiły kwotę - 1.972.000 zł.
Środki te wypłacono na następujące świadczenia:
1. Zasiłki rodzinne w liczbie 11.694, na kwotę - 762.720 zł,
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych:
- z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 31, na kwotę - 31.000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 201, na kwotę - 73.381 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 585, na kwotę - 99.450 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 57, na kwotę - 3.420 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 389, na kwotę - 31.120 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 687, na kwotę - 68.700 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 135, na kwotę - 12.150 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 2.193, na kwotę - 109.650 zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 3.066, na kwotę - 245.280 zł.
Ogółem wypłacono 19.038 świadczeń na kwotę 1.436.871 zł; w 2008 roku wypłacono 21.730 świadczeń , na kwotę - 1.600.775 zł.
3. Świadczenia opiekuńcze:
- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.657, na kwotę - 253.521 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 129, na kwotę - 55.598 zł.
Ogółem wypłacono 1.786 świadczeń opiekuńczych na kwotę 309.119 zł.
4. Fundusz alimentacyjny: - wypłacono 312 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 102.336 zł.
5. Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
- wypłacono 61 świadczeń, na kwotę 61.000 zł.
Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wyniosła - 1.909.326 zł, w tym wnioskodawcy zwrócili kwotę - 6.184 zł, jako świadczenia nienależnie przez nich pobrane.
Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:
- opłacono 71 składek emerytalno-rentowych na kwotę - 7.713,77 zł,
- opłacono 27 składek zdrowotnych na kwotę - 1.044,18 zł.
Ogółem wpłata składek do ZUS za 2009 rok wyniosła 8.757,95 zł.
Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły 57.163,64 zł ze środków budżetu państwa oraz 2.905,26 zł ze środków własnych gminy. Łącznie koszty obsługi tego zadania wyniosły - 60.068,90 zł i dotyczyły wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu kserokopiarki, druków, materiałów biurowych, wydawnictw, serwis oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, itp.
Wykonanie planu w 2009 r. zostało zrealizowane w 99,92 %.
W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Skorzystało 181 rodzin, tj. 727 osób w rodzinie (pod pojęciem rodziny należy rozumieć osoby samotne lub rodziny, które tworzą gospodarstwo domowe), co stanowi 11,52 % ogólnej liczby ludności gminy. W stosunku do roku 2008 jest wzrost o 0,24 %. Wydano 369 decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, w tym:
- w ramach zadań zleconych - 14 osób,
- w ramach zadań własnych - 364 osoby.
Realizacja świadczeń z pomocy społecznej na terenie gminy Raczki z podziałem na wieś i miejscowość Raczki przedstawia się następująco:

L.p.

Rodzaj świadczenia
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia
OGÓŁEM
w tym
w Raczkach
na wsi
1.
Zasiłki stałe
14
3
11
2.
Zasiłki okresowe
46
24
22
3.
Zasiłki celowe
82
42
40
4.
Posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci w szkole
237
60
177
5.
Zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności
37
20
17
6.
Świadczenie rzeczowe w postaci żywności
23
9
14
7.
Usługi opiekuńcze
14
12
2
8.
Składka zdrowotna
13
3
10
9.
Pilotażowy program "Uczeń na wsi"
23
9
14


Razem:
489
182 307
Zadania zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
W ramach zadań zleconych GOPS udzielił wsparcia 12 osobom w formie:
1) zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy (nieposiadających uprawnień emerytalno - rentowych) i spełniających kryteria dochodowe. Zasiłek stały stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie jest zróżnicowane pod względem wysokości, zależnie od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, jego wysokość stanowi bowiem różnicę między owym kryterium, a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie,
2) składki zdrowotnej - składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Świadczenia te były w pełni finansowane z budżetu państwa. W 2009 roku na:
- realizację zasiłków stałych wydatkowano kwotę 24.163 zł. Od miesiąca VIII-XII 2009 r. zadanie to zostało zaliczone do zadań własnych gminy,
- sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 3.939,87 zł.
Poniższe tabele obrazują szczegółowo rodzaje świadczeń, liczbę osób objętych pomocą, liczbę oraz kwotę świadczeń przeznaczoną na poszczególne zadania.
Zasiłki stałe:
Rodzaj świadczenia
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie
Liczba świadczeń
Plan na
2008 rok
w zł
Kwota świadczeń
w zł
Wskaźnik realizacji
%
Zasiłki stałe
13
68
24.163,00
24.163,00
100
w tym przyznane dla:
osoby samotnie gospodarującej
12
61
x
23.184,00
x
pozostającej w rodzinie
1
7
x
979,00
x
Ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ
Rodzaj świadczenia
Liczba osób za których opłacana jest składka
Liczba należnych składek
Plan na
2008 rok
w zł
Wykonanie w zł
Wskaźnik realizacji
%

Zasiłek stały

12

116

2.291,00

2.291,31

100
Zadania własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
W ramach zadań własnych z pomocy skorzystało 176 rodzin. Decyzją administracyjną przyznano pomoc dla 364 osób, wydano 3 decyzje odmowne.
Zasiłki okresowe
W 2009 roku na realizację zadania własnego gminy w postaci zasiłków okresowych wydatkowano łącznie kwotę 82.236,64 zł. Środki pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - plan 86.000 zł. W stosunku do roku 2008 wysokość środków na realizację tego zdania zwiększyła się o kwotę - 14.182,64 zł. Zwiększeniu uległa liczba osób korzystających z tej formy pomocy (dodatkowo wsparcia udzielono 5 rodzinom).
Zasiłek okresowy - przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych, niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasady przyznania tej formy pomocy określa art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący, iż zasiłek okresowy z pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej.
Na sfinansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej w 2009 r. (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasilki celowe, usługi opiekuńcze, opłaty za DPS-y, itp.). Gmina wydatkowała - 309.633,18 zł.
Poniższa tabela obrazuje rodzaj udzielonych zasiłków, liczbę osób, którym przyznano świadczenia, liczbę świadczeń oraz kwoty wypłaconych świadczeń.

Forma pomocy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie
Liczba świadczeń
Kwota świadczeń w zł
Zasiłek okresowy
46
236
82.236,64
w tymprzyznane
z powodu
- bezrobocia
27
121
39.112,00
-długotrwałej choroby
8
35
13.563,00
-niepełnosprawności
5
13
2.639,00
-innych
6
67
26.922,64
Zasiłki celowe i w naturze w tym:
85
102
25.886,90
w tym
- zasiłki celowe
60
72
15.059,90
-specjalne zasiłki celowe
16
20
4.900,00
-pomoc rzeczowa w formie opału
8
9
2.927,00

- zasiłki celowe - zdarzenie losowe
1
1
3.000,00
Zasiłki stałe ( za okres VIII-XII) ogółem
12
53
18.597,61
w tym
dla:
- osoby samotnie gospodarującej
11
48
17.682,61
- osobypozostającej w rodzinie
1
5
915,00
Usługi opiekuńcze
13
4537
71.926,97
Sprawienie pogrzebu
1
1
1.572,90
Opłata za DPS
6
57
109.412,16
Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności usług opiekuńczych wpłynęła kwota - 12.803,95 zł.
Realizacja Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Z pomocy w tej formie mogły skorzystać osoby, bądź rodziny których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowany w okresie od dnia 05.01.2009 r. do dnia 18.06.2009 r.
Lp.
Szkoła / miejscowość /
Liczba dzieci
Koszt posiłków w zł
1.
Gimnazjum w Raczkach
60
8.522
2.
Szkoła Podstawowa w Raczkach
80
9.921
3.
Szkoła Podstawowa w Jaśkach
3
383
4.
Szkoła Podstawowa w Kuriankach
15
1.931
5.
Szkoła Podstawowa we Wronowie
23
2.961
6.
Szkoła Podstawowa w Cimochach
3
606
7.
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Suwałkach
2
1.674
8.
Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
2
481
9.
Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
2
1.940
10.
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
1
139
11.
Zespół Szkół rolniczych w Białymstoku
1
680
12.
Zespół Szkół w Dowspudzie
2
1.020
13.
Zespół Szkół Technicznych w Olecku
1
1.407
14.
Osoby dorosłe
3
423
OGÓŁEM:
198
32.088
Uczniowie korzystający z Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w okresie od dnia 02.09.2009 r. do dnia 22.12.2009 r.
Lp.
Szkoła / miejscowość /
Liczba dzieci
Koszt posiłków w zł
1.
Gimnazjum w Raczkach
54
5.688
2.
Szkoła Podstawowa w Raczkach
71
6.805
3.
Szkoła Podstawowa w Jaśkach
6
312
4.
Szkoła Podstawowa w Kuriankach
8
931
5.
Szkoła Podstawowa we Wronowie
18
2.228
6.
Szkoła Podstawowa w Cimochach
2
300
7.
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach
2
960
8.
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Suwałkach
1
583
9.
Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
3
440
10.
Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
3
2.310
11.
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
1
123
12.
Zespół Szkół rolniczych w Białymstoku
1
648
13.
Zespół Szkół w Dowspudzie
2
745
14.
Zespół Szkół Technicznych w Olecku
2
1.488
15.
Osoby dorosłe
2
325
OGÓŁEM:
176
23.886
W ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2009 roku pomocą w formie posiłku objęto 233 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystały również 4 osoby dorosłe. Wydano 32.793 posiłki, średni koszt jednego posiłku to około 1,71 zł, na kwotę - 55.974 zł. Ponadto 37 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach - 134) przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności (ogólny koszt tych świadczeń to 16.770 zł), 23 rodzinom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na kwotę 14.674 zł. Dodatkowo ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację programu wydatkowano 7.582 zł na dowóz posiłków.
W ramach w/w programu doposażono na kwotę 25.000 zł punkt przygotowywania i wydawania posiłków tj. kuchnię i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Raczkach.
Plan na 2009 r. przeznaczony na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dowóz posiłków do szkół, doposażenie punktu wydawania i przygotowywania posiłków) wynosił 120.000 zł (o 25.000 zł więcej niż w roku 2008), w tym:
- 30.000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy,
- 90.000 zł środki pochodzące z budżetu państwa.
Program zrealizowano w 100%.

Rodzaj świadczenia
Liczba osób którym decyz. przyzn. świadcz.
Liczba świadczeń
Plan na 2009 rok
w zł
Kwota świadczeń
w zł
Wskaźnik realizacji
w %
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
297
32.924

120.000
120.000
100
w tym:
- posiłki - dzieci oraz osoby dorosłe
237
32.793
X
55.974
X
- świadcz. pieniężne na zakupżywności
37
131
X
16.770
X
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych
23
X
X
14.674
X
- dowóz posiłków
X
X
X
7.582
X
- doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków
X
X
X
25.000
X
Ośrodek pomocy również realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
Z tej formy pomocy w 2009 r. skorzystało 36 rodzin, wypłacono 408 świadczeń na łączną kwotę 64.178,33 zł.
Wydano 74 decyzje, w tym 6 decyzji odmownych.

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2009 r.
Zadanie
Liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy
Plan na 2009 rok

Kwota świadczeń

Wskaźnik realizacji
%
Dodatki mieszkaniowe
74
65.128
64 .178,33
98,54
Wykaz przyznanych dodatków mieszkaniowych i kwoty wypłat za lata 2007 - 2009


Wyszczególnienie
2007 rok
2008 rok

2009 rok
Liczba dodatków mieszk.
Kwota dodatków mieszk.
w zł

Liczba dodatków mieszk.
Kwota dodatków mieszk.
w zł

Liczba dodatków mieszk.
Kwota dodatków mieszk.
w zł
Ogółem (wiersze 2+3+4+5)
1
489
100.325
500
68.497
408
64.178,33
z tego
w zasobie
gminnym
2
12
1.812
41
2.122
10
1.432,07
spółdzielczym
3
281
56.796
268
47.885
235
42.559,54
wspólnot mieszkaniowych
4
140
35.576
141
14.665
151
18.693,64
innym
5
56
6.141
50
3.825
12
1.493,08
Wykres dodatków mieszkaniowych wypłaconych za lata 2007 - 2009
Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy, a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Jeśli jednak wnioskodawca zalega z płatnościami za czynsz w okresie pobierania dodatku dłużej niż 2 miesiące, dodatek zostaje wstrzymany.
Powyższe zadania wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2009 r. zaplanowana była kwota 162.014 zł, zrealizowano 160.344,40 zł, realizacja w 98,97 %.
Środki te zostały wykorzystane na:
- płace 3 pracownic ośrodka wraz z pochodnymi - 117.229,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń i wynagrodzenie inspektora bhp) - 9.318 zł,
- zakup krzeseł, materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, akcesoriów komputerowych, zasilacza UPS, apteczki pierwszej pomocy - 9.474,04 zł,
- opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną - 2.400 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, naprawy drukarek, wykonanie mebli, pomiarów środowiska pracy, LEX, serwis oprogramowań, itp. - 11.217,02 zł,
- podróże służbowe - 2.471,13 zł,
- odpis na z. f. ś. s. - 4.334 zł,
- inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, medyczne, ubezpieczenia wyposażenia, dostęp do sieci internet, itp.) - 3.900,80 zł.
W 2009 r. GOPS Raczki realizował program p.n. "Uczeń na wsi", który był finansowany w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program adresowany był do osób niepełnosprawnych i realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko - wiejskich całego kraju.
Realizacja programu "Uczeń na wsi" w roku szkolnym 2008 - 2009
Kwota wnioskowana przez Gminę na realizację programu
Kwota otrzymana przez Gminę na realizację programu

Kwota wydatkowana przez Gminę na realizację programu
Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych dofinansowaniem
w ramach programu
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie gimnazjów
uczniowie szkół ponad- gimnazjalnych ogółem

21.678,75

9.105,07

9.024,62


Osoby uprawnione przyznane środki finansowe przeznaczyły na następujące wydatki:
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę na łączną kwotę 6.639,54 zł,
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej na łączną kwotę 312,60 zł,
- wydatki związane z dostępem do Internetu na łączną kwotę 1.217,87 zł,
- zakwaterowanie (wyżywienie) na łączną kwotę 634,50 zł.
Dodatkowo przeznaczono i wykorzystano kwotę - 220,11 zł na koszty obsługi programu. Z dofinansowania skorzystali uczniowie następujących rodzajów szkół:
- uczniowie szkół podstawowych na kwotę - 5.705,89 zł,
- uczniowie szkół gimnazjalnych na kwotę - 1.269,00 zł,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na kwotę - 1.829,62 zł.
W miesiącu grudniu 2009 r. PFRON O/Podlaski Białystok przekazał środki finansowe - 35.883,25 zł na realizację w/w programu, które będą wykorzystane w roku bieżącym.
- "Edukacyjnej opieki wychowawczej"
W tym dziale finansowana jest:
- świetlica szkolna z dożywianiem przy SP w Raczkach,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia oraz wyprawka szkolna),
- odpis na z. f. ś. s. (nauczycieli emerytów).
Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem wydatkowano - 321.319,73 zł.
Środki te przeznaczono na:

- płace, pochodne od płac, świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu administracji, 3 pracowników obsługi) - 125.015,04 zł,
- zakup mebli, środków do utrzymania czystości, pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego (31.260 l.) - 99.717,71 zł,
- zakup środków żywności - 68.923,89 zł,
- zakup pomocy szkolnych do świetlicy - 2.931,19 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę - 14.299,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 5.392,43 zł,
- drobne remonty bieżące - 91,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.948 zł.
Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów. Otrzymano dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie - 81.421 zł, wykorzystano w całości.
W analizowanym okresie wydano 483 decyzje administracyjne w sprawie przyznania stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół. Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 66 zł, najwyższa 143 zł na osobę. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 190 rodzin.
Otrzymano także z budżetu państwa dotację na wyprawkę szkolną - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I - III i I klasy gimnazjum.
Kwota przekazana - 18.312 zł, wykorzystana - 12.094,64 zł.
Podręczniki zakupiono i przekazano bezpłatnie dla 56 uczniów, z tego:
- klasa I - 10 uczniów,
- klasa II - 9 uczniów,
- klasa III - 16 uczniów,
- klasa I gimnazjum - 21 uczniów. Ze względu na to, że wartość pomocy dla uczniów klas I i II nie mogła przekroczyć - 150 zł, dla ucznia klasy III -170 zł, a dla ucznia klasy I gimnazjum - 280 zł pozostałą kwotę, tj.: 6.217,36 zł należało zwrócić do PUW ponieważ nie można było jej wykorzystać.
W "Pozostałej działalności " przewidziano środki na odpisy na z. f. ś. s. nauczycieli emerytów.
Wydatki zrealizowano w wysokości - 2.500 zł, w 100 %.
- "Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska" W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- pozostała działalność.
Na "gospodarkę odpadami" zaplanowano - 11.000 zł, wydatkowano - 10.980 zł.
Środki te przeznaczono na:
- opracowanie programu usuwania azbestu i wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska - 7.930 zł,
- aktualizację programu gospodarki odpadami - 3.050 zł.
Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano - 55.308,11 zł, plan - 58.800 zł.
Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 145.200 zł, wykorzystano - 133.856,12 zł.
Na schroniska dla zwierząt zaplanowano - 20.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tych placówkach. Wydano - 18.429,32 zł.
Razem planowane wydatki bieżace w tym dziale wynoszą - 235.000 zł, zrealizowano - 218.573,55 zł.
Realizacja w 93,01 % całości planu rocznego.

W tym dziale prowadzi działalność na terenie gminy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.
Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki działającą na podstawie:
-Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r.,
-Statutu z dnia 16 czerwca 2003 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/43/03 Rady Gminy Raczki,
-Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006 r., Nr 116, poz. 783).
Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy.
Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie całej gminy Raczki,
- nadzór poeksploatacyjny nad gminnym składowiskiem odpadów w Ludwinowie,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy oraz wywóz ścieków bytowych z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.
Zakład zatrudnia 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:- 3 osoby - dział wodno-kanalizacyjny,- 2 osoby - dział administracji,- 1 osoba - kierowca ciągnika,- 4 osoby - dział oczyszczalni oraz 2 osoby na czas określony:
- 1 osoba w dziale administracji,
- 1 osoba w dziale zieleńce.
Zakład jest finansowany z przychodów własnych.
Dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdz. 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"
Kwota osiągniętych przychodów za 2009 rok wynosi - 833.173,70 zł, co stanowi - 103,13 % planowanych przychodów na 2009 r.
Realizacja planu przychodów za 2009 rok wykazana jest w poniższej tabeli.
Koszty za 2009 rok wynoszą - 781.031,52 zł, co stanowi 100 % planowanych na rok.
W strukturze kosztów:
- płace i pochodne stanowią - 53,58 % ogółu kosztów,
- materiały, zakup usług itp. stanowią - 28,22 % ogółu kosztów,
- energia, zakup wody, stanowią - 18,20 % ogółu kosztów.
Koszty administracji i samochodu "VW Transporter" stanowią około 22,80 % ogółu kosztów.
Zakład w 2009 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości - 47.432,86 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 9.907 zł oraz naliczył nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 27.857,18 zł, która podlega wpłacie dla Gminy w 2010 roku.
Na dzień 31.12.2009 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie - 25.777,60 zł tytułem zaległych opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły - 31.114,80 zł, w tym:
- opłat za pobór wody, zrzut ścieków i wywóz odpadów komunalnych - 19.569,80 zł,
- należności z urzędu skarbowego - 6.460 zł,
- inne - 5.085 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego ZGKiM za 2009 r.:

a) realizacja planu przychodów:

§ PRZYCHODY Plan na 2009r. Wykonanie Planu za 2009r. Wskażnik realizacji w %
O830 Wpływy z usług ogółem, w tym: 804.828,00 828.464,38 102,94
a)sprzedaż wody 334.130,00 347.844,37 104,10
b) odbiór ścieków 268.970,00 269.576,62 100,23
c) wywóz odpadów 95.000,00 101.540,75 106,89
d) usługi ciągnikiem 46.408,00 43.541,25 93,82
e) opłata administracyjna za wydanie warunków na przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1.500,00 3.024,17 201,61
f) wynajem 0,00 82,00 0,00
g) zieleńce 22.820,00 22.820,28 100,00
h) opłata abonamentowa 32.000,00 32.814,00 102,54
i) pozostałe wpływy 4.000,00 7.220,94 180,52
O920 Pozostałe odsetki 3.093,18 4.709,32 152,25
OGÓŁEM PRZYCHODY 807.921,18 833.173,70 103,13
Fundusz obrotowy na początek 2009r. 69.546,00 69.546,00 -
OGÓŁEM 877.467,18 902.719,70 -
b) realizacja planu kosztów:
§ KOSZTY Plan na 2009 r. Wykonanie planu za 2009 r. Wskażnik realizacji w %
3020 Wydatki osobowe niezali. do wynagrodzeń 4.133,18 4.133,18 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313.436,11 313.436,11 100,00
a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe 15.442,38 15.442,38 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.687,93 25.687,93 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52.436,62 52.436,62 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8.463,37 8.463,37 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 3.000,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87.661,04 87.661,04 100,00
4260 Zakup energii 142.132,13 142.132,13 100,00
4270 Zakup usług remontowych 10.000,27 10.000,27 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 230,00 230,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 79.305,43 79.305,43 100,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1.428,73 1.428,73 100,00
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 264,75 264,75 100,00
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 985,29 985,29 100,00
4430 Różne opłaty i składki 18.340,00 18.340,00 100,00
4440 Odpisy na z.f.ś.s. 12.937,18 12.937,18 100,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.500,00 2.500,00 100,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 340,00 340,00 100,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.111,36 1.111,36 100,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.195,75 1.195,75 100,00
OGÓŁEM KOSZTY 781.031,52 781.031,52 100,00
6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych. 7.940,00 7.940,00 100,00
OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI 788.971,52 788.971,52 100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych 8.000,00 9.907,00 -
Nadwyżka środków 0,00 27.857,18 -
Fundusz obrotowy na koniec roku 2009 80.495,66 75.984,00 -
OGÓŁEM 877.467,18 902.719,70 -
- "Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego"
W tym dziale zaplanowano - 308.800 zł, wykonano - 307.468,28 zł.
Środki te wykorzystano na finansowanie wydatków bieżących " instytucji kultury" funkcjonujących w gminie tj.:
- Gminnej Bilbioteki Publicznej w Raczkach oraz Filii Bibliotecznej we wsi Kurianki,
- działalności kulturalnej GOK w Raczkach.
Poniesiono także wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty roczne wyniosły - 3.600 zł.
Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła - 99,57 %.
- "Kultury fizycznej i sportu"
Na kulturę fizyczną zaplanowano 82.800 zł, wykorzystano - 82.228,85 zł.
Gmina przekazała dotację w kwocie - 76.000 zł dla Stowarzyszenia KS "Polonia" w Raczkach, którą wydatkowano na organizację imprez sportowych i kulturę fizyczną w gminie. Stowarzyszenie jako podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych prowadziło działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Środki te zostały wykorzystane na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń zatrudnionych osób (3 trenerów, kierowców, księgowego i pracownika gospodarczego),
- opłacenie diet i delegacji sędziom oraz zawodnikom,
- ubezpieczenie i rejestrację zawodników,
- zakup sprzętu na bieżące potrzeby Klubu (piłki nożne, obuwie sportowe, leki, napoje chłodzące itp.),
- utrzymanie bieżące stadionu (nawozy mineralne, wapno, paliwo do kosiarki),
- zwrot kosztów dojazdu zawodników na treningi i zawody sportowe,
- opłaty licencyjne i inne do PZPN, itp.
KS "Polonia" rozegrał 75 spotkań, w tym 36 na własnym stadionie.
Dodatkowo przeznaczono kwotę - 6.800 zł na wydatki młodzieżowych kół zainteresowań sportem przy szkołach podstawowych w gminie. Wydatkowano - 6.228,85 zł.
Realizacja wydatków w tym dziale - 99,31 %.
Realizacja zadań inwestycyjnych:
W 2009 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne:
a) z zakresu drogownictwa:
1. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminych Rudniki - Sidory w km 0 + 000 - 4 + 261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory - Lipowo w km 0 + 000 - 2 + 140 (długość odcinka 2,14 km)".
Poniesiono wydatki w zakresie:
- wykonanie map sytuacyjnych - 17.873 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej - 23.314,20 zł.
Razem - 41.187,20 zł.
2. " Utwardzenie placu przy ulicy Gospodarskiej w Raczkach (na pow. 1.247m2)".
Poniesiono wydatki w zakresie:
- robót budowlanych - 28.443,94 zł,
- nadzór inwestycyjny - 1.000 zł.
Razem poniesione wydatki - 29.443,94 zł.
3. "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi "Lipówka - Witówka" o dł. 1.245 mb. Poniesiono wydatki w zakresie:
- robót budowlanych - 111.768,35 zł,
- nadzór inwestycyjny - 3.660 zł,
- koszty dokumentacji - 3.037,80 zł.
Razem poniesione wydatki - 118.466,15 zł.
4. "Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy B. Chrobrego w m. Raczki" na dł. 148mb.
Poniesiono wydatki w zakresie:
- robót budowlanych, zakupu znaków drogowych - 27.746,10 zł,
- nadzór inwestycyjny - 1.830 zł.
Razem poniesione wydatki - 29.576,10 zł.
5. "Remont drogi Ziółkowo - Korytki" o dł. 1.225 mb.
Poniesiono wydatki w 2009 r. w zakresie:
- robót budowlanych, zakupu znaków drogowych - 76.885,40 zł,
- nadzór inwestycyjny - 2.440 zł,
- koszty dokumentacji - 2.989 zł.
Razem poniesione wydatki - 82.314,40 zł.
6. "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Wasilówka - Kol. Małe Raczki" na odcinku 464 m.b.
Poniesiono wydatki w zakresie:
- robót budowlanych - 63.225,48 zł,
- nadzór inwestycyjny - 1.830 zł.
Ogółem wydatki tej inwestycji wyniosły - 65.055,48 zł.
7. "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną ulic w Raczkach: Moniuszki, Spokojnej, Nowe Osiedle (dł. 718 mb) oraz Drogi Wierciochy - Wasilówka (dł. 1.640 mb)".
Poniesiono wydatki w 2009 r. w zakresie:
- robót budowlanych - 524.818,78 zł,
- nadzór inwestycyjny - 9.760,00 zł,
- koszty dokumentacji - 10.187,98 zł.
Razem poniesione wydatki - 544.766,76 zł.
Wydatki poniesione w 2008 r. na wykonanie dokumentacji - 30.500 zł
Koszt całkowity inwestycji - 575.266,76 zł
Całość wydatków na przebudowy i modernizację dróg gminnych w 2009 r. zamknęła się kwotą - 910.810,03 zł.
Poza tym poniesiono wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe w kwocie - 200.000 zł na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Raczki - Moczydły - Jankielówka - granica województwa o dł. 2,6 km". Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Droga została wykonana na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach,
b) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" była kontynuowana i zakończona "Modernizacja budynku po byłej Agronomówce w Raczkach". Poniesiono wydatki w kwocie - 25.762,81 zł. W roku bieżącym wykonano następujące prace budowlane: elewację zewnętrzną na budynku z tynku mineralnego o gr. 2 mm, opaskę betonową wokół budynku, wyłożono płytkami 2 balkony, pochylnię dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne oraz pomalowano balustrady,
c) w dziale "Administracja publiczna" poniesiono wydatki w zakresie zakupu samochodu osobowego marki Fiat 223 Doblo "Aktive" na potrzeby służbowe Urzędu Gminy. Koszt zakupu - 54.761,51 zł,
d) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" poniesiono wydatki na kwotę - 18.143,48 zł, z czego:
- zakup zegara na wieżę OSP Raczki - 8.143,50 zł,
- modernizację budynku OSP Sidory - 9.999,98 zł (zakup i montaż okien, drzwi, parapetów, uzupełnienie podłogi, zamurowanie zbędnych otworów okiennych, wykonanie wentylacji),
e) w dziale "Oświata i wychowanie" wydatki planowane i wykonane wynosiły - 25.010 zł.
Środki te zostały przeznaczone na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wraz z audytem na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach".
W/w zadanie będzie kontynuowane w roku bieżącym,
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w ramach ,,Gospodarki ściekowej i ochrony wód" zaplanowano wydatki na kwotę - 2.634.883 zł, w tym na:
-"Regulację gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" - 2.550.514 zł,
- "Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach" - 72.169 zł,
- "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie" - 12.200 zł.
Z powyższych środków została wykorzystana kwota - 2.557.223,62 zł na następujące cele:
- wykonanie dokumentacji na "Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w ul. Górskiego, Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach" - 6.710 zł,
- zadanie inwestycyjne p.n. "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" - 2.550.513,62 zł, z czego na:
- roboty budowlane - 2.535.513,62 zł,
- nadzór inwestorski - 15.000 zł.
W ramach tej inwestycji wykonano:
- linię kanalizacyjną o długości 4.492,60 mb,
- sieć wodociągową wraz z wymianą linii głównej z rur azbestowych na rury PCV o długości 2.182,10 mb,
- wykonano przyłącza w liczbie 120 gospodarstw domowych,
- 2 przepompownie ścieków.
Odbioru zadania dokonano w dniu 28 grudnia 2009 r.
Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych z programu PROW na lata 2007 - 2013. Planowana dotacja przekazana będzie w roku bieżącym w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj.: 1.275.764 zł.
W latach 2007 - 2008 wykonano czynności związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Poniesiono wydatki w następującym zakresie:
- wykonano projekt - 31.720 zł,
- wykonano mapy sytuacyjne - 24.400 zł,
- opracowano studium wykonalności zadania - 5.978 zł,
- opłacono za pozwolenie dla Zakładu Energetycznego - 292,80 zł.
Razem - 62.390,80 zł.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą - 2.612.904,42 zł.
W tym dziale w "pozostałej działalności" poniesiono wydatki na:
- wykonanie dokumentacji projektowej powtarzalnej na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raczki - 8.500 zł,
- wykonania opracowania p.n. "Program Rewitalizacji m. Raczki" - 9.150 zł, razem planowane i wykonane wydatki - 17.650 zł.
Planowane wydatki na zadania własne i zlecone zamknęły się kwotą - 16.324.835 zł, wykonano w wysokości - 15.816.204,92 zł, tj. 96,88 % całości planu rocznego, w tym:
- planowane wydatki na zadania zlecone - 2.468.819 zł, wykonano - 2.467.313,64 zł, realizacja 99,94 %,
- planowane wydatki na zadania własne - 13.856.016 zł, wykonano - 13.348.891,28 zł, realizacja 96,34 %.
Zestawienie realizacji wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
Zestawienie realizacji wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie przedstawia część II w dziale III "Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych w 2009 r." załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 R.

Część I.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 R.
Dz.
Rozdz.
§
Nazwa
Plan
Wykonanie
010
Rolnictwo i łowiectwo
393.557,00
393.556,26
01095
Pozostała działalność
393.557,00
393.556,26
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
393.557,00
393.556,26
750


Administracja publiczna
68.000,00
68.000,00

75011

Urzędy wojewódzkie
68.000,00
68.000,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
68.000,00
68.000,00
751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7.711,00 7.710,79

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
984,00
984,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
984,00
984,00
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
6.727,00
6.726,79
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6.727,00
6.726,79
852


Pomoc społeczna
1.999.551,00
1.998.046,59

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.972.000,00
1.970.548,10


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1.972.000,00
1.970.548,10

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3.388,00
3.335,49


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3.388,00
3.335,49
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
24.163,00
24.163,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
24.163,00
24.163,00
Razem
2.468.819,00
2.467.313,64
Cześć II.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Dz.
Rozdz.
§
Nazwa
Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Plan na
2010 r.
010
Rolnictwo i łowiectwo
393.557,00
393.556,26
01095
Pozostała działalność
393.557,00
393.556,26
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3.125,00
3.125,01
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
475,00
474,69
4120
Składki na Fundusz Pracy
77,00
76,56
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
321,00
321,70
4300
Zakup usług pozostałych
3.719,00
3.718,83
4430
Różne opłaty i składki
385.840,00
385.839,47
750


Administracja publiczna
68.000,00
68.000,00

75011

Urzędy wojewódzkie
68.000,00
68.000,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
47.000,00
47.000,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.700,00
3.700,00


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
7.500,00
7.500,00


4120
Składki na Fundusz Pracy
1.200,00
1.200,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
900,00
900,00


4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1.000,00
1.000,00


4300
Zakup usług pozostałych
4.283,00
4.283,00


4410
Podróże służbowe krajowe
217,00
217,00


4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.700,00
1.700,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
500,00
500,00
751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7.711,00
7.710,79

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
984,00
984,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
984,00
984,00
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
6.727,00
6.726,79
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2.970,00
2.970,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
85,00
85,06
4120
Składki na fundusz pracy
14,00
13,73
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1.260,00
1.260,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.398,00
2.398,00
852


Pomoc społeczna
1.999.551,00
1.998.046,59

85212

Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.
1.972.000,00
1.970.548,10


3110
Świadczenia społeczne
1.906.942,00
1.905.670,69


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
28.728,00
28.728,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.148,00
2.147,10


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
12.570,00
12.426,88


4120
Składki na Fundusz Pracy
765,00
761,51


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9.172,00
9.171,71


4300
Zakup usług pozostałych
8.693,00
8.693,00


4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
420,00
388,11


4410
Podróże służbowe krajowe
335,00
334,40


4440
Odpisy na z. f. ś. s.
1.000,00
1.000,00


4700
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
940,00
940,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
287,00
286,70

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3.388,00
3.335,49


4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3.388,00
3.335,49
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe
24.163,00
24.163,00
3110
Świadczenia społeczne
24.163,00
24.163,00


Razem:
2.468.819,00
2.467.313,64
Część III.

WPŁYWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
Dz. Rozdz. § Treść Kwota
750 Administracja publiczna 376,50
75011 Urzędy Wojewódzkie 376,50
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 376,50
852 Pomoc społeczna 15.317,11
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.317,11
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.317,11
Razem: 15.693,61
IV. INFORMACJE DODATKOWE
Plan finansowy GFOŚ i GW na rok 2009 został zatwierdzony Nr XXI/111/08 w dniu 19 grudnia 2008 roku (załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej).
Realizacja planu przedstawia się następująco:
-pozostałość środków z roku ubiegłego - 7.839,19 zł,
-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 10.926,61 zł,
-odsetki bankowe - 152,91zł.
Razem wpływy - 11.079,53 zł.
Poniesione wydatki na:
-gospodarkę ściekową i ochronę wód - 4.730,67 zł (akcja sprzątania świata, zadaszenie studni kopanych),
-inne dziedziny - 6.445,14 zł (zagospodarowanie placów i skwerów w Raczkach, szkolenie, itp.).
Razem wydatki - 11.175,81 zł.
Pozostałość środków funduszu do wykorzystania w 2010 roku - 7.742,91 zł.
Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Nr 253/10
Wójta Gminy Raczki
z dnia 1 marca 2010 r.
Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki
za rok 2009.

w/g działów gospodarki narodowej:
Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo 395.107,00 396.003,81 100,23
600 Transport i łączność 50.879,00 50.879,22 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 167.984,00 185.011,74 110,14
750 Administracja publiczna 71.000,00 72.014,63 101,43
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7.711,00 7.710,79 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.526,00 5.526,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.588.936,00 2.483.117,04 95,91
758 Różne rozliczenia 8.359.931,00 8.359.931,10 99,99
801 Oświata i wychowanie 106.610,00 104.232,29 97,77
852 Pomoc społeczna 2.361.159,00 2.361.745,61 100,02
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179.733,00 172.069,03 95,74
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.250,00 58.550,00 97,18
Razem: 14.354.826,00 14.256.221,26 99,31


w/g pełnej szczegółowości:
Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % wykonania planu
Dochody bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 395.107,00 396.003,81 100,23
01095 Pozostała działalność 395.107,00 396.033,81 100,23
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.550,00 2.447,55 157,91
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 393.557,00 393.556,26 100,00
600 Transport i łączność 10.879,00 10.879,22 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 10.879,00 10.879,22 100,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.879,00 10.879,22 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 116.051,00 132.751,36 114,39
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116.051,00 132.751,36 114,39
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 930,00 921,23 99,06
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 108.621,00 125.246,81 115,31
0920 Pozostałe odsetki 6.500,00 6.583,32 101,28
750 Administracja publiczna 71.000,00 72.014,63 101,43
75011 Urzędy wojewódzkie 69.000,00 68.376,50 99,10
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68.000,00 68.000,00 100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.000,00 376,50 37,65
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000,00 3.638,13 181,91
0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 3.638,13 181,91
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.711,00 7.710,79 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 984,00 984,00 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 984,00 984,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.727,00 6.726,79 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6.727,00 6.726,79 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.526,00 5.526,00 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 5.526,00 5.526,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.526,00 5.526,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.588.936,00 2.483.117,04 95,91
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000,00 2.184,91 109,25
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.000,00 2.102,91 105,15
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 82,00 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 535.861,00 534.409,50 99,73
0310 Podatek od nieruchomości 460.000,00 458.608,50 99,70
0320 Podatek rolny 1.211,00 1.134,00 93,64
0330 Podatek leśny 58.850,00 58.297,00 99,06
0340 Podatek od środków transportowych 15.800,00 15.756,00 99,72
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 130,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9,00 0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 475,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 832.038,00 833.671,51 100,20
0310 Podatek od nieruchomości 265.871,00 262.759,10 98,83
0320 Podatek rolny 408.400,00 403.073,24 98,70
0330 Podatek leśny 11.340,00 11.406,90 100,59
0340 Podatek od środków transportowych 63.972,00 64.485,60 100,80
0360 Podatek od spadków i darowizn 15.000,00 13.692,85 91,29
0370 Opłata od posiadania psów 355,00 383,00 107,89
0430 Wpływy z opłaty targowej 5.100,00 5.657,00 110,92
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 70.017,00 116,69
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 2.196,82 109,84
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 78.153,00 72.033,57 92,17
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 17.315,40 86,58
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 7.088,62 70,89
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 43.153,00 43.153,27 100,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.000,00 4.476,28 89,53
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.140.884,00 1.040.817,55 91,23
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.135.884,00 1.032.521,00 90,90
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5.000,00 8.296,55 165,93
758 Różne rozliczenia 8.359.931,00 8.359.361,10 99,99
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.679.066,00 4.679.066,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.679.066,00 4.679.066,00 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.437.884,00 3.437.884,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.437.884,00 3 437 884,00 100,00
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 25.184,00 25.183,98 100,00
2370 Wpływy do budżetu nadwyzki środków obrotowych zakładu budżetowego 25.184,00 25.183,98 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 26.900,00 26.330,12 97,88
0920 Pozostałe odsetki 26.900,00 26.330,12 97,88
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 190.897,00 190.897,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 190.897,00 190.897,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 106.610,00 104.232,29 97,77
80101 Szkoły podstawowe 6.773,00 6.873,98 101,49
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 132,00 132,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 787,00 112,43
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.973,00 5.954,98 99,70
80104 Przedszkola 41.066,00 39.425,00 96,00
0830 Wpływy z usług 41.066,00 39.425,00 96,00
80195 Pozostała działalność 58.771,00 57.933,31 98,57
0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,50 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19.707,00 18.868,41 95,74
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 39.064,00 39.063,40 100,00
852 Pomoc społeczna 2.361.159,00 2.361.745,61 100,02
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.984.000,00 1.985.865,21 100,09
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.972.000,00 1.970.548,10 99,93
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.000,00 15.317,11 127,64
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5.189,00 4.984,05 96,05
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.388,00 3.335,49 98,45
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.801,00 1.648,56 91,54
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130.380,00 124.997,25 95,87
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24.163,00 24.163,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 106.217,00 100.834,25 94,93
85219 Ośrodki pomocy społecznej 107.206,00 107.206,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107.206,00 107.206,00 100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.500,00 12.803,95 150,63
0830 Wpływy z usług 8.500,00 12.803,95 150,63
85295 Pozostała działalność 125.884,00 125.889,15 100,00
0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,90 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90.000,00 90.000,00 100,00
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 35.884,00 35.883,25 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179.733,00 172.069,03 95,74
85415 Pomoc materialna dla uczniów 99.733,00 93.515,64 93,77
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 99.733,00 93.515,64 93,77
85495 Pozostała działalność 80.000,00 78.553,39 98,19
0830 Wpływy z usług 80.000,00 78.553,39 98,19
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.250,00 58.550,00 97,18
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60.250,00 58.550,00 97,18
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 60.250,00 58.550,00 97,18
Razem dochody bieżące: 14.262.893,00 14.163.960,88 99,31
Dochody majątkowe
600 Transport i łączność 40.000,00 40.000,00 100,00
60014 Drogi publiczne gminne 40.000,00 40.000,00 100,00
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000,00 40.000,00 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 51.933,00 52.260,38 100,63
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51.933,00 52.260,38 100,63
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 51.933,00 52.260,38 100,63
Razem dochody majątkowe: 91.933,00 92.260,38 100,36
Ogółem dochody: 14.354.826,00 14.256.221,26 99,31
Załącznik nr 1b
do Zarządzenia Nr 253/10
Wójta Gminy Raczki
z dnia 1 marca 2010 r.
Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki
za rok 2009.
w/g działów gospodarki narodowej:
Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie planu w %
010 Rolnictwo i łowiectwo 401.757,00 401.399,18 99,91
600 Transport i łączność 1.302.216,00 1.295.594,17 99,49
700 Gospodarka mieszkaniowa 278.263,00 268.847,01 96,62
710 Działalność usługowa 15.000,00 14.225,20 96,62
750 Administracja publiczna 1.436.807,00 1.414.879,93 98,47
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.711,00 7.710,79 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 173.626,00 172.733,47 99,49
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
40.000,00 38.952,93 97,38
757 Obsługa długu publicznego 122.911,00 114.768,19 93,38
801 Oświata i wychowanie 6.066.292,00 5.777.658,89 95,24
851 Ochrona zdrowia 43.153,00 43.152,55 100,00
852 Pomoc społeczna 2.713.473,00 2.665.780,94 98,24
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 444.493,00 417.357,37 93,90
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.887.533,00 2.793.447,17 96,74
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 308.800,00 307.468,28 99,57
926 Kultura fizyczna i sport 82.800,00 82.228,85 99,31
Razem: 16.324.835,00 15.816.204,92 96,88
w/g pełnej szczegółowości:
Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % wykonania planu
Wydatki bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 401.757,00 401.399,18 99,91
01030 Izby rolnicze 8.200,00 7.842,92 95,65
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.200,00 7.842,92 95,65
01095 Pozostała działalność 393.557,00 393.556,26 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.125,00 3.125,01 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 475,00 474,69 99,93
4120 Składki na Fundusz Pracy 77,00 76,56 99,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321,00 321,70 100,22
4300 Zakup usług pozostałych 3.719,00 3.718,83 100,00
4430 Różne opłaty i składki 385.840,00 385.839,47 100,00
600 Transport i łączność 189.469,00 184.784,14 97,53
60016 Drogi publiczne gminne 189.469,00 184.784,14 97,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500,00 6.309,13 74,23
4270 Zakup usług remontowych 151.969,00 150.531,41 99,05
4300 Zakup usług pozostałych 29.000,00 27.943,60 96,36
700 Gospodarka mieszkaniowa 252.500,00 243.084,20 96,27
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 252.500,00 243.084,20 96,27
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 474,00 473,35 99,86
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21.527,00 21.527,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.312,00 45.311,86 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.905,00 6.904,37 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.763,00 8.762,04 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.622,00 1.621,95 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 5.757,00 95,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69.556,00 66.685,98 95,87
4260 Zakup energii 12.963,00 10.207,46 78,74
4270 Zakup usług remontowych 1.410,00 1.410,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 49.604,00 46.059,47 92,85
4430 Różne opłaty i składki 22.605,00 22.604,71 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,00 3.000,01 100,00
4480 Podatek od nieruchomości 2.021,00 2.021,00 100,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 738,00 738,00 100,00
710 Działalność usługowa 15.000,00 14.225,20 94,83
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15.000,00 14.225,20 94,83
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 14.225,20 94,83
750 Administracja publiczna 1.381.807,00 1.360.118,42 98,43
75011 Urzędy wojewódzkie 106.492,00 104.188,19 97,84
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.500,00 70.440,00 99,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.378,00 5.377,59 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.470,00 10.917,14 95,18
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.900,00 1.764,10 92,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.327,00 2.684,40 80,69
4300 Zakup usług pozostałych 6.583,00 5.837,41 88,67
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1.200,00 1.074,50 89,54
4410 Podróże służbowe krajowe 217,00 217,15 100,07
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.167,00 2.167,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 850,00 848,00 99,76
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 664,90 94,99
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.200,00 2.196,00 99,82
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70.980,00 65.863,01 92,79
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65.270,00 61.700,00 94,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.710,00 4.163,01 72,91
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.149.262,00 1.136.716,09 98,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.500,00 1.709,45 48,84
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 703.600,00 703.519,29 99,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.761,00 51.760,04 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113.630,00 112.326,66 98,85
4120 Składki na Fundusz Pracy 18.480,00 16.640,19 90,04
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21.065,00 21.065,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.238,00 29.695,05 98,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64.962,00 63.642,07 97,97
4260 Zakup energii 11.671,00 11.670,43 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 370,00 368,50 99,59
4300 Zakup usług pozostałych 38.600,00 38.396,99 99,47
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.800,00 6.800,00 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.530,00 3.527,80 99,94
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 7.235,00 5.397,42 74,60
4410 Podróże służbowe krajowe 5.717,00 5.688,62 99,50
4430 Różne opłaty i składki 2.100,00 2.044,28 97,35
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.915,00 20.915,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.000,00 6.810,00 85,13
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.024,00 1.781,85 44,28
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 33.064,00 32.957,45 99,68
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.633,00 4.632,63 99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.071,00 2.070,63 99,98
4300 Zakup usług pozostałych 2.562,00 2.562,00 100,00
75095 Pozostała działalność 50.440,00 48.718,50 96,59
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43.440,00 42.765,00 98,45
4430 Różne opłaty i składki 7.000,00 5.953,50 85,05
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.711,00 7.710,79 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 984,00 984,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 984,00 984,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.727,00 6.726,79 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.970,00 2.970,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,00 85,06 100,07
4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 13,73 98,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.260,00 1.260,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.398,00 2.398,00 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155.482,00 154.589,99 99,43
75403 Jednostki terenowe Policji 11.000,00 10.999,86 100,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11.000,00 10.999,86 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 119.482,00 118.590,13 99,25
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.400,00 22.384,73 99,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.252,00 1.251,17 99,93
4120 Składki na Fundusz Pracy 203,00 202,16 99,59
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.450,00 15.450,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.902,00 34.899,81 99,99
4260 Zakup energii 5.700,00 5.700,00 100,00
4270 Zakup usług remontowych 23.400,00 23.354,45 99,81
4300 Zakup usług pozostałych 5.500,00 5.111,31 92,93
4430 Różne opłaty i składki 10.675,00 10.236,50 95,89
75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 25.000,00 25.000,00 100,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000,00 25.000,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40.000,00 38.952,93 97,38
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 40.000,00 38.952,93 97,38
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32.870,00 32.601,00 99,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.130,00 1.351,89 63,47
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 4.000,04 100,00
4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 1.000,00 100,00
757 Obsługa długu publicznego 122.911,00 114.768,19 93,38
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 122.911,00 114.768,19 93,38
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 122.911,00 114.768,19 93,38
801 Oświata i wychowanie 6.041.282,00 5.752.648,89 95,22
80101 Szkoły podstawowe 3.215.885,00 3.038.137,15 94,47
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 87.127,00 87.127,00 100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 166.614,00 158.693,07 95,25
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.813.913,00 1.788.011,89 98,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.388,00 128.119,01 96,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 320.610,00 309.829,35 96,64
4120 Składki na Fundusz Pracy 50.951,00 49.001,18 96,17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 3.332,00 83,30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294.750,00 217.266,86 73,71
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.716,00 27.715,71 100,00
4260 Zakup energii 23.744,00 23.743,11 100,00
4270 Zakup usług remontowych 85.744,00 85.743,08 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.750,00 1.170,00 42,55
4300 Zakup usług pozostałych 43.535,00 24.256,01 55,72
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00 1.296,00 43,20
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6.300,00 3.139,30 49,83
4410 Podróże służbowe krajowe 8.500,00 2.136,18 25,13
4430 Różne opłaty i składki 9.000,00 3.035,00 33,72
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116.843,00 116.774,00 99,94
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.000,00 2.771,10 30,79
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9.400,00 4.977,30 52,95
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 169.230,00 168.928,52 99,82
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 9.261,00 9.261,00 100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.260,00 9.259,92 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101.700,00 101.494,68 99,80
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.538,00 6.537,72 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.340,00 17.313,48 99,85
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.785,00 2.780,55 99,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.564,00 8.563,80 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.100,00 4.100,00 100,00
4260 Zakup energii 3.000,00 3.000,00 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 65,00 65,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00 670,37 95,77
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.582,00 5.582,00 100,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 300,00 100,00
80104 Przedszkola 135.417,00 133.730,55 98,75
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.537,00 6.536,04 99,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.605,00 4.605,43 100,01
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.264,00 56.263,52 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.831,00 9.830,70 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.626,00 1.626,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.650,00 4.929,91 87,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.875,00 22.737,32 99,40
4220 Zakup środków żywności 11.937,00 11.412,07 95,60
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.500,00 6.453,47 99,28
4260 Zakup energii 2.800,00 2.800,00 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 135,00 48,21
4300 Zakup usług pozostałych 1.800,00 1.704,59 94,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.212,00 4.202,00 99,76
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 494,50 98,90
80110 Gimnazja 1.600.542,00 1.542.145,04 96,35
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88.476,00 88.475,45 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.015.068,00 984.200,10 96,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.392,00 73.198,09 98,40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177.891,00 170.703,16 95,96
4120 Składki na Fundusz Pracy 28.636,00 27.603,10 96,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 935,00 62,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78.000,00 77.268,99 99,06
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.500,00 8.025,80 64,21
4260 Zakup energii 15.600,00 15.599,85 100,00
4270 Zakup usług remontowych 11.900,00 10.390,43 87,31
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 630,00 78,75
4300 Zakup usług pozostałych 11.160,00 10.542,54 94,47
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00 1.303,13 65,16
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 7.000,00 2.192,58 31,32
4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 1.678,68 67,15
4430 Różne opłaty i składki 3.775,00 3.775,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.344,00 59.962,00 99,37
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6.000,00 2.661,14 44,35
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000,00 3.000,00 100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 420.631,00 395.037,67 93,92
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.991,00 791,27 39,74
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124.930,00 121.596,68 97,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.213,00 7.684,38 93,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.838,00 19.337,37 97,48
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.144,00 3.064,53 97,47
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 234,00 234,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153.421,00 147.977,55 96,45
4270 Zakup usług remontowych 32.000,00 31.496,97 98,43
4280 Zakup usług zdrowotnych 135,00 100,00 74,07
4300 Zakup usług pozostałych 70.150,00 56.585,54 80,66
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.500,00 1.099,38 73,29
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.875,00 4.870,00 99,90
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 237.000,00 232.416,00 98,07
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.697,00 1.636,01 96,41
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154.423,00 154.422,40 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.887,00 11.886,20 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25.279,00 25.278,14 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.006,00 4.005,87 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.360,00 6.360,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.600,00 2.788,80 77,47
4260 Zakup energii 1.600,00 1.600,00 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 135,00 105,00 77,78
4300 Zakup usług pozostałych 13.600,00 11.724,46 86,21
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 480,00 80,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 292,80 48,80
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1.560,00 1.168,77 74,92
4410 Podróże służbowe krajowe 1.122,00 1.121,84 100,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00 4.000 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.400,00 995,00 71,07
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 431,00 430,17 99,81
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.500,00 3.920,54 87,12
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.115,00 6.079,62 40,22
4300 Zakup usług pozostałych 15.115,00 6.079,62 40,22
80195 Pozostała działalność 247.462,00 236.174,34 95,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 181,04 30,17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.876,00 53.875,47 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.904,00 3.855,69 98,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.695,00 8.694,20 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.408,00 1.407,44 99,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68.500,00 61.102,35 89,20
4260 Zakup energii 14.000,00 14.000,00 100,00
4270 Zakup usług remontowych 7.137,00 4.620,52 64,74
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 80,00 80,00
4300 Zakup usług pozostałych 63.127,00 62.242,63 98,60
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.115,00 26.115,00 100,00
851 Ochrona zdrowia 43.153,00 43.152,55 100,00
85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 2.000,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 2.000,00 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41.153,00 41.152,55 100,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.991,00 1.991,00 100,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.000,00 6.000.00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 874,00 874,10 100,01
4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 16,16 95,06
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 16.000,03 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.977,00 12.977,86 100,01
4300 Zakup usług pozostałych 2.665,00 2.665,11 100,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 131,00 130,34 99,50
4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 298,00 297,95 99,98
852 Pomoc społeczna 2.713.473,00 2.665.780,94 98,24
85202 Domy pomocy społecznej 109.412,00 109.412,16 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 109.412,00 109.412,16 100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.975.000,00 1.973.453,36 99,92
3110 Świadczenia społeczne 1.906.942,00 1.905.670,69 99,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.128,00 29.033,26 99,67
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.148,00 2.147,10 99,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.570,00 12.426,88 98,86
4120 Składki na Fundusz Pracy 765,00 761,51 99,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.172,00 9.171,71 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 11.293,00 11.293,00 100,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 420,00 388,11 92,41
4410 Podróże służbowe krajowe 335,00 334,40 99,82
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 1.000,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 940,00 940,00 100,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 287,00 286,70 99,90
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5.189,00 4.984,05 96,05
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.189,00 4.984,05 96,05
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156.267,00 150.884,15 96,56
3110 Świadczenia społeczne 156.267,00 150.884,15 96,56
85215 Dodatki mieszkaniowe 65.128,00 64.178,33 98,54
3110 Świadczenia społeczne 65.128,00 64.178,33 98,54
85219 Ośrodki pomocy społecznej 162.014,00 160.344,40 98,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 251,64 83,88
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.128,00 91.087,78 99,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.679,00 7.678,46 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.129,00 16.128,88 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.335,00 2.334,29 99,97
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.320,00 9.318,00 99,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.750,00 9.474,04 97,17
4260 Zakup energii 2.400,00 2.400,00 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 75,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 11.264,00 11.217,02 99,58
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.100,00 802,05 72,91
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2.000,00 1.854,40 92,72
4410 Podróże służbowe krajowe 2.900,00 2.471,13 85,21
4430 Różne opłaty i składki 300,00 250,00 83,33
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.334,00 4.334,00 100,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 667,71 66,77
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73.901,00 71.926,97 97,33
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.250,00 1.156,08 92,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.764,00 51.617,46 97,83
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.176,00 5.175,22 99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.781,00 9.052,47 92,55
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.713,00 1.708,74 99,75
4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.167,00 3.167,00 100,00
85295 Pozostała działalność 166.562,00 130.597,52 78,41
3110 Świadczenia społeczne 95.000,00 95.000,00 100,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 43.891,00 8.804,51 20,06
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 876,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.222,00 25.220,11 99,99
4300 Zakup usług pozostałych 1.573,00 1.572,90 99,99
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 444.493,00 417.357,37 93,90
85401 Świetlice szkolne 342.238,00 321.319,73 93,89
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.553,00 3.101,49 87,29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95.652,00 95.651,20 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.630,00 7.612,72 99,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.359,00 16.070,19 98,23
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.592,00 2.579,44 99,52
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106.311,00 99.717,71 93,80
4220 Zakup środków żywności 79.983,00 68.923,89 86,17
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00 2.931,19 97,71
4260 Zakup energii 14.500,00 14.299,80 98,62
4270 Zakup usług remontowych 100,00 91,67 91,67
4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.100,00 4.298,09 84,28
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1.300,00 1.034,34 79,56
4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.948,00 4.948,00 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 99.755,00 93.537,64 93,77
3240 Stypendia dla uczniów 81.443,00 81.443,00 100,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 18.312,00 12.094,64 66,05
85495 Pozostała działalność 2.500,00 2.500,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00 2.500,00 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 235.000,00 218.573,55 93,01
90002 Gospodarka odpadami 11.000,00 10.980,00 99,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.000,00 10.980,00 99,82
90003 Oczyszczanie miast i wsi 58.800,00 55.308,11 94,06
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.139,00 18.137,60 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.756,00 2.755,07 99,97
4120 Składki na Fundusz Pracy 445,00 444,40 99,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 323,04 80,76
4300 Zakup usług pozostałych 35.520,00 32.108,00 90,39
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.540,00 1.540,00 100,00
90013 Schroniska dla zwierząt 20.000,00 18.429,32 92,15
4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 18.429,32 92,15
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 145.200,00 133.856,12 92,19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 2.679,59 99,24
4260 Zakup energii 115.000,00 103.767,53 90,23
4270 Zakup usług remontowych 27.500,00 27.409,00 99,67
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 308.800,00 307.468,28 99,57
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.600,00 3.600,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.600,00 3.600,00 100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 171.000,00 170.949,45 99,97
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 171.000,00 170.949,45 99,97
92116 Biblioteki 134.200,00 132.918,83 99,05
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 134.200,00 132.918,83 99,05
926 Kultura fizyczna i sport 82.800,00 82.228,85 99,31
92695 Pozostała działalność 82.800,00 82.228,85 99,31
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 76.000,00 76.000,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.100,00 5.625,28 92,22
4300 Zakup usług pozostałych 700,00 603,57 86,22
Razem wydatki bieżące: 12.435.638,00 12.006.843,47 96,55
Wydatki majątkowe
600 Transport i łączność 1.112.747,00 1.110.810,03 99,83
60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000,00 200.000,00 100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaniewłasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000,00 200.000,00 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 912.747,00 910.810,03 99,79
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 912.747,00 910.810,03 99,79
700 Gospodarka mieszkaniowa 25.763,00 25.762,81 100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.763,00 25.762,81 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.763,00 25.762,81 100,00
750 Administracja publiczna 55.000,00 54.761,51 99,57
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55.000,00 54.761,51 99,57
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000,00 54.761,51 99,57
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.144,00 18.143,48 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 18.144,00 18.143,48 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 9.999,98 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.144,00 8.143,50 99,99
801 Oświata i wychowanie 25.010,00 25.010,00 100,00
80101 Szkoły podstawowe 25.010,00 25.010,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.010,00 25.010,00 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.652.533,00 2.574.873,62 97,07
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.634.883,00 2.557.223,62 97,05
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84.369,00 6.710,00 7,95
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.550.514,00 2.550.513,62 100,00
90095 Pozostała działalność 17.650,00 17.650,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17.650,00 17.650,00 100,00
Razem wydatki majątkowe: 3.889.197,00 3.809.361,45 97,95
Ogółem: 16.324.835,00 15.816.204,92 96,88
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 253/10
Wójta Gminy Raczki
z dnia 1 marca 2010 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za 2009 rok.
Dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdz. 92116 "Biblioteki"

I. 1. Planowane przychody - 135.900 zł, w tym:
- dotacja z budżetu gminy - 134.200 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1.700 zł.
2. Wykonane przychody - 134.618,83, w tym:
- dotacja z budżetu gminy - 132.918,83 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1.700 zł.

II. Poniesione wydatki (koszty) - 134.618,83 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników - 79.806,42 zł,
- pochodne od płac - 14.470,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.513,92 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu gminy - 15.000 zł,
- zakup księgozbioru ze środków budżetu państwa - 1.700 zł,
- zakup usług obcych - 1.261,21 zł,
- zakup energii elektrycznej - 990,85 zł,
- opłata za internet - 1.086,56 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 634,12 zł,
- opłaty - 486,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 3.167,00 zł
- pozostałe koszty (czynsz za lokal i podróże służbowe) - 11.502,00 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach z Filią Biblioteczną w Kuriankach przewidziano w wysokości 134.200 zł jako dotacja z samorządu gminnego oraz 1.700 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki poniesiono na sfinansowanie zatrudnienia bibliotekarek, osoby sprzątającej, pochodne od płac, zakup księgozbioru, opłat za najem lokalu pod bibliotekę w Raczkach, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internet, opłaty za badania lekarskie, zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, ups, gaśnic, zakup prenumeraty czasopism, nagród za zorganizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży oraz ubezpieczenie mienia itp.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 r.
Treść § Plan na rok 2009 Wykonanie Wskaźnik
realizacji
w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
80.624,00
79.806,42
98,96
Składki na ubezpieczenie społeczne
4110
12.948,00
12.653,77
97,73
Składki na fundusz pracy
4120
1.975,00
1.816,98
92,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
4.514,00
4.513,92
100,00
Zakupksiążek
4240
15.000,00
15.000,00
100,00
Zakupksiążek
4240
1.700,00
1.700,00
100,00
Zakup energii
4260
1.000,00
990,85
99,09
Zakup pozostałych usług
4300
1.262,00
1.261,21
100,00
Zakup usług internetowych
4350
1.087,00
1.086,56
100,00
Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4370
635,00
634,12
100,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia
4400
11.448,00
11.448,00
100,00
Podróże służbowe krajowe
4410
54,00
54,00
100,00
Różne opłaty i składki
4430
486,00
486,00
100,00
Odpisy na zfśs
4440
3.167,00
3.167,00
100,00
Razem
x
135.900,00
134.618,83
99,06
Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 253/10
Wójta Gminy Raczki
z dnia 1 marca 2010 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2009 rok.
Dz. 921 - ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdz. 92109 - "Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby".

I. 1. Planowane przychody - 171.200, w tym:
- dotacja z budżetu gminy - 171.000 zł,
- inne dochody - 200 zł.
2. Wykonane przychody - 171.149,45 zł, w tym:
- dotacja z budżetu gminy - 170.949,45 zł,
- inne dochody - 200 zł.

II. Poniesione wydatki (koszty) - 171.149,45 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników - 55.081,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 34.700,93 zł,
- pochodne od płac - 10.363,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 36.431,74 zł,
- zakup usług obcych - 24.608,58 zł,
- zakup energii elektrycznej - 5.066,67 zł,
- opłaty internet - 1.020,00 zł,
- delegacje służbowe - 441,27 zł,
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia - 852,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 2.584,00 zł.
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników etatowych oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi od płac, zakup artykułów do organizacji wystaw, konkursów, imprez, festynów, zajęcia feryjne, wakacyjne, warsztaty, nagrody za udział w konkursach tematycznych, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, za dostęp do internetu, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia, zakupy na potrzeby istniejących kół zainteresowań, zakup sprzętu, zorganizowanie "V Palinocki", "Lata nad Rospudą", "Festynu Rodzinnego", "Dnia Seniora", "Wieczoru Walentynkowego", "Dnia Kobiet", "Dnia Matki", koncertu zespołów ludowych Suwalszczyzny, wieczoru z kolendą i pastorałką, majówkowego rajdu rowerowego, itp.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 rok
Treść § Plan na rok 2009 Wykonanie Wskaźnik
realizacji
w %
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4010
55.082,00
55.081,06
100,00
S-ki na ubezpieczenia społeczne
4110
9.014,00
9.013,69
100,00
S-ki na fundusz pracy
4120
1.350,00
1.349,51
100,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
34.701,00
34.700,93
100,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
36.432,00
36.431,74
100,00
Zakup energii
4260
5.114,00
5.066,67
99,07
Zakup pozostałych usług
4300
24.609,00
24.608,58
100,00
Zakup usług internetowych
4350
1.020,00
1.020,00
100,00
Podróże służbowe krajowe
4410
442,00
441,27
100,00
Różne opłaty i składki
4430
852,00
852,00
100,00
Odpisy na z. f. ś. s.
4440
2.584,00
2.584,00
100,00
Razem

171.200,00
171.149,45
99,97
Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. nie wystąpiły.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe