reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/211/10 Rady Gminy Korycin

z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:
§ 1. . W uchwale Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
"Dochody budżetu gminy w wysokości 12 549 101 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 8 227 624 zł,
b) majątkowe w wysokości 4 321 477 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w Tabeli Nr 1 uchwały";
2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
"Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 467 696 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 7 588 819 zł,
b) majątkowe w wysokości 7 878 877 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w Tabeli Nr 2 uchwały.";
3) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały;
5) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 918 595 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2 918 595 zł.";
6) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
7) Uchyla się § 11 Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r;
8) Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. "Szczegółowy plan dochodów w 2010 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
9) Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. "Szczegółowy plan wydatków w 2010 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. . Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXI/211/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2012


Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/211/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku


Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr XXXI/211/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin


Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXXI/211/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Tabela nr 1. Szczegółowy plan dochodów w 2010 r.


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/211/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Tabela nr 2. Szczegółowy plan wydatków w 2010 r.


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/211/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 stycznia 2010 r.


Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
1) Plan dochodów budżetowych na 2010 rok przedstawiony w załączniku nr 3 niniejszej uchwały został zmieniony następująco:
- w dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 944 zł. w związku z wejściem w życie ustawy likwidującej Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Zgodnie z brzmieniem przepisów, środki zgromadzone na rachunku funduszu w momencie jego likwidacji stają się dochodem budżetu gminy.
2) Plan wydatków budżetowych na 2010 rok przedstawiony w załączniku 4 niniejszej uchwały został zmieniony następująco: w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się plan wydatków o kwotę 564 283 zł. w związku ze koniecznością zabezpieczenia pełnej wysokości środków w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej".
- w dziale 600 - "Transport i łączność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł w związku z planowanymi zmniejszonymi wydatkami na zakup usług remontowych.
- w dziale 630 - "Turystyka" zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 160 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego - "Ziemia Korycińska wczoraj i dziś dawnego pogranicza"
- w dziale 750 - "Administracja publiczna"
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93 364 zł. w związku z planowanymi zmniejszonymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- w dziale 754 - "Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa"
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 045 zł. w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji o nazwie "modernizacja budynku OSP w Ostrej Górze".
- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie"
Dokonuje się zwiększeń w planie wydatków w zakresie udzielenia dotacji Gminie Białystok w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do szkół i przedszkoli w Białymstoku o kwotę 3 000 zł. oraz dokonuje się zmniejszeń wydatków o kwotę 10 000 zł. w związku z rezygnacją z wydatków dotyczących rozbudowy przedszkola w Korycinie
- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna o ochrona środowiska"
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 178 000 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na ulicy Zygmunta III Wazy w Korycinie na rok 2011
- w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164 090 zł. w związku z przeniesieniem do realizacji w roku 2011 inwestycji polegających na budowie świetlicy wiejskiej w Bombli, Krukowszczyźnie oraz Ostrej Górze.
- w dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport"
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji o nazwie Rozbudowa budynku przystanku PKS w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych.
3) Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2010-2012. Dotyczy to projektu inwestycyjnego o nazwie "Ziemia Korycińska wczoraj i dziś dawnego pogranicza" oraz projektu polegającego na rozbudowie budynku przystanku PKS w Korycinie na budynek przeznaczony dla potrzeb boisk sportowych.
4) Zmiany w załączniku 1a, do uchwały polegają na aktualizacji wartości poszczególnych zadań w związku ze zmianami w planie wydatków.
5) Zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały polegają na uaktualnieniu kwot dotacji planowanych do przekazania Gminie Białystok w 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gliński
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama