reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/185/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241/art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiekszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 306 720 zł zgodnie z zapisami § 8 uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 306 720 zł zgodnie z zapisami § 9 uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków miedzy działami i paragrafami na kwotę 470 075 zł zgodnie z zapisami § 9 uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1A Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku, Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010 roku do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku, Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 6. Objaśnienia do uchwały zawarte są w załączniku Nr 3.
§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów w kwocie 27 364 884 zł,
2) plan wydatków w kwocie 30 264 884 zł,
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
4) rozchody w wysokości 1 100 000 zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 1 100 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 8. Określa się zmiany planu dochodów budżetowych - tabela nr 1.
Zmiany planu dochodów budżetowych gminy na 2010 rok.
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa - 236 410 2 346 999
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 236 410 2 346 999
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 236 410 780 681
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19 400 5 565 216
75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - 19 400 129 400
690 Wpływ z różnych opłat - 8 000 8 000
970 Wpływ z róznych dochodów - 11 400 11 400
758 Różne rozliczenia 51 090 - 8 508 898
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 51 090 - 5 036 356
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 090 - 5 036 356
801 Oświata i wychowanie 599 489 - 869 891
80101 Szkoły podstawowe 599 489 - 265 402
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 599 489 - -
80195 Pozostała działalność - 599 489 604 489
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 599 489 599 489
852 Pomoc społeczna - 102 000 2 501 000
85295 Pozostała działalność - 102 000 102 000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 102 000 102 000
Ogółem dochody 650 579 957 299 27 364 884
§ 9. Określa się zmiany planu wydatków budżetowych - tabela nr 2.
Zmiany planu wydatków budżetowych gminy na 2010 rok
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa - 384 600 1 676 608
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 384 600 1676608
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 236 410 775 496
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 148 190 243 323
801 Oświata i wychowanie 656 225 415 645 7805458
80101 Szkoły podstawowe 654 925 - 4948429
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 280 - 597 367
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 516 - -
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 129 - -
80195 Pozostała działalność 1 300 415 645 601 224
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 300 - -
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 332 516 332 516
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 83 129 83 129
852 Pomoc społeczna - 102 000 2789704
85295 Pozostała działalnośc - 102 000 162 000
3110 Świadczenia społeczne - 102 000 162 000
854 Edykacyjna opieka wychowawcza - 1 300 1 300
85495 Pozostała działalnośc - 1 300 1 300
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 1 300 1 300
900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - 19 400 418 400
90002 Gospodarka odpadami - 19 400 73 400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 19 400 19 400
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 40 000 443 600
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 40 000 40 000
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 40 000 40 000
926 Kultura fizyczna i sport 13 130 13 130 108 684
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 13 130 48 130
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 13 130 48 130
92965 Pozostała działalnośc 13 130 - 60 554
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500 - 13 500
4300 Zakup usług pozostałych 6 630 - 20 070
Ogółem wydatki 669 355 976 075 30264884
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/185/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 lutego 2010 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/185/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. Zakończ. Wartość kosztorysowa Plan na 2010 rok Z tego:
środki własne dotacje
1010 Budowa kanalizacji sanitarnej we 2010 2011 7387787,00 4862044,00 2082858,00 2779186,00
1010 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borsukówka i części wsi Fasty 2011 2011 939150,00 235104,00 235104,00
60014 Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice- Obrubniki-Szaciły-Kulikówka od km rob. 0+ 000 do km rob. 0+714 /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/ 2010 350000,00 350000,00 350000,00
60014 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/ 2010 400000,00 400000,00 400000,00
60016 Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły 2005 2010 1570919,00 381284,00 209706,00 171578,00
60016 Przebudowa drogi gminnej 105452B Pogorzałki-Kozińce 2007 2010 3836654,00 2286004,00 1257302,00 1028702,00
60016 Przebudowa ulicy Rolnej w Fastach 2008 2012 3076000,00 2471000,00 1236000,00 1235000,00
60016 Przebudowa ul. Klubowej i Sadowej w Dobrzyniewie Dużym 2010 300000,00 300000,00 300000,00 -
60016 Dokumentacja projektowa dróg gminnych 2010 1500000,00 150000,00 150000,00 -
70005 Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Gniła 2010 384600,00 384600,00 148190,00 236410,00
70005 Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 2009 2012 1160967,00 634219,00 95133,00 539086,00
80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia 2005 2010 1340901,00 415645,00 83129,00 332516,00
80101 Termomodernizacja szkoły podstawowej w Obrubnikach 2010 300000,00 60720,00 60720, -
80101 Kapitalny remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Duzym 2010 120000,00 120000,00 60000,00 60000,00
80101 Program "Radosna szkoła" plac zabaw 2010 416647,00 416647,00 212245,00 204402,00
90015 Oświetlenie uliczne 2010 50000,00 50000,00 50000,00 -
Ogółem X X 13517267,00 6930387,00 6586880,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/185/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 lutego 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/185/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 2010 r.
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok.
Dotacje
Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp Podmiot dotowany celowa podmiotowa przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiotu celowa podmiotowa przedmiotowa
1 Powiat białostocki 1300,00 - - 1 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji 25000,00 - -
2 MiastoBiałystok Dz. 801 rozdz. 80104 138000,00 - - 2 Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 48130,00 - -
3 Gminne Centrum Kultury - 330000,00 - 3 Archidiecezja Białostocka Parafia Rzymskokatolicka p.w.Zwiastowania NMP Dobrzyniewo Kościelne 40000,00
4 Gminna Biblioteka Publiczna - 73600,00 -
Ogółem 139300,00 403600,00 - 113130,00 - -
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/185/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 lutego 2010 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/185/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 2010 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok:
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 306 720 zł
1) pisano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiekszajace dotację celową na realizację zadań własnych gmin w dz. 852-Pomoc Społeczna, rozdz. 85295 paragraf 2030 - kwota 102 000 zł , 2) zlikwidowano Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a środki zostały ujete w budżecie - kwota 19 400 zł .
3) zmniejszono subwencję oswiatową na 2010 rok o kwotę 51 090 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami na kwotę 470 075zł w celu prawidłowej realizacji budżetu .
3. 1)Zmianie ulega załącznik "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok" zwiekszono dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: - rozpowszechnianie sportu na terenie gminy ( tenis stołowy) kwota 13 130 zł, - Archidiecezja Białostocka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP Dobrzyniewo Koscielne dotacja na prace przy zabytkowym ołtarzu głównym grewnianym, oilichromowanym i złoconym, stanowiącym wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Koscielnym - kwota 40 000 zł.
4. Zmianie uległ załącznik "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku " ze względu na dodanie zadania inwestycyjnego " Przebudowa i rozbudowa Swietlicy Wiejskiej we wsi Gniła" kwota 384 600 zł ze względu na ubieganie się o dopłaty z PROW.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama