reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/203/2010 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiżajny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369,; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństawa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiżajny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/197/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychpwawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiżajny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady

Zenon Kowalewski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/203/2010
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dyktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiżajny.

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. szkole -należy przez to rozumieć szkołę podstawową i gimnazjum,

2. nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej i gimnazjum,

§ 2. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństawa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiżajny.

§ 3. 1. W budżecie Gminy Wiżajny tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokosci 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:

1)80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów;

2)20% środkow funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Wiżajny.

2. Wysokość nagrody Dyrektora określa dyrektor szkoły w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, a nagrody Wójta określa Wójt Gminy.

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej 1 roku szkolnego.

2. Nagrody dyrektora lub wójta gminy przyznawane są nauczycielowi za udokumentowane osiągniecia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Ponadto przy przyznawaniu nagród bierze się pod uwagę:

1)aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej,

2)włączenie się w tworzenie uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego,

3)aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,

4)osiągniecia w pracy z uczniem zdolnym lub uczniem mającym trudności w nauce,

5)wdrażanie efektywnych form współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem,

6)tworzenie dobrego klimatu pracy, wlaściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów,

7)skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologii i uzależnieniom,

8)podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz oświaty.

3. Przy przyznawaniu dyrektorom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:

1)dbałość o wysoki poziom nauczania i sprawowania opieki poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,

2)racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz pozyskiwanie i racjonalne wydatkowanie innych środków,

3)podejmowanie kreatywnych, efektywnych oraz złożonych zadań w zakresie realizacji projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz zarządzanie tymi projektami,

4)organizowanie imprez środowiskowych i aktywny współudział w organizowaniu imprez gminnych,

5)systematyczne angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami, w tym organizacjami pozarządowymi, deklarującymi cheć pomocy szkole i jej uczniom,

6)właściwą atmosferę w pracy, ład organizacyjny oraz pozytywny klimat społeczny wokół szkoły,

7)praca na rzecz oświaty na terenie gminy.

§ 5. 1. Prawo wystapienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy przysługuje:

1)Dyrektorom szkół - dla nauczycieli zatrudnionych w kierowanych przez nich szkołach, po zaopiniowaniu kandydatury przez rade pedagogiczną,

2)Zarządowi zakładowej organizacji związkowej,

§ 6. 1. Wnioski należy składać nie później, niż dwa tygodnie przed planowanym przyznaniem nagrody.

2. Wniosek o nagrodę Wójta Gminy powinien zawierać:

1)dane osobowe kandydata do nagrody,

2)wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień,

3)uzasadnienie zawierające osiągnięcia pedagogiczne z zachowaniem kryteriów zawartych w §. 4 ust. 2 i 3

4)Opinię rady pedagogicznej w przypadku wniosku zgłoszonego przez dyrektora szkoły,

5)Podpis wnioskodawcy.

§ 7. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

1)ze środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - dyrektor szkoły,

2)ze środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - Wójt Gminy Wiżajny.

2. Wójt gminy może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi - bez uzyskania w tym zakresie opinii rady pedagogicznej.

3. Za osiagniecia w pracy pedagogicznej nauczyciel może otrzymać nagrodę dyrektora szkoły zgodnie z kryteriami okreslonymi w § 3 ust. 2

4. Nagrody o których mowa w § 3 ust 1 pkt 1 i 2 przyznaje się z okacji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( z okazji święta szkoły lub innej uroczystości szkolnej lub środowiskowej, bezpośrednio po uzyskaniu konkretnego osiągnięcia lub sukcesu) nagroda może być przyznana w innym terminie.

5. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

6. Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej mu w ciągu danego roku szkolnego nagrody dyrektora szkoły może otrzymać nagrodę Wójta.

§ 8. Niniejsze postanowienia dotyczące kryteriów i trybu przyznawania nagród zostały zaopiniowane przez organizacje związkowe.

Przewodniczący Rady

Zenon Kowalewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama