reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369,; Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706), Rada Gminy Wiżajny uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się "Regulamin określający tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym" dla szkół, prowadzonych przez Gminę Wiżajny, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/195/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie pzryjęcia regulaminu okreslającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze srodków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zenon Kowalewski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/204/2010
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Regulamin określający tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej funduszem zdrowotnym

§ 1. Regulamin określa także:

1. Zasady tworzenia Funduszu Zdrowotnego.

2. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Zdrowotnego.

3. Tryb powołania i zadania komisji do spraw gospodarowania środkami Funduszu Zdrowotnego zwanej dalej Komisja Zdrowotną.

4. Wzór wniosku do Komisji Zdrowotnej stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. 1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny,

2. 2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1,

3. nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych tworzących Fundusz Zdrowotny, ustalana jest na każdy rok budżetowy w planach finansowych szkół w wysokości 0,3% rocznej planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Wysokość środków nie podlega zmianom w ciągu roku.

3. Środkami, o których mowa w pkt 1 zarządza dyrektor szkoły.

4. Pomoc z Funduszu Zdrowotnego udzielana jest nauczycielowi w formie pieniężnej zapomogi nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, pomoc może być przyznana powtórnie w danym w roku kalendarzowym.

5. Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 4. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu Zdrowotnego są:

1. 1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach,

2. 2) nauczyciele emeryci i renciści oraz otrzymujący nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, uprawnieni do korzystania w tych szkołach z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 5. 1. Z Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

1)przewlekła choroba lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki,

2)leczenie szpitalne z koniecznością dalszego leczenia w domu lub sanatorium,

3)długotrwałe leczenie specjalistyczne,

4)konieczność zakupu szkieł korekcyjnych,

5)konieczność skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej,

6)zakup sprzętu medycznego, aparatu słuchowego lub innego sprzętu ortopedycznego niezbędnego w rehabilitacji,

7)korzystanie z dodatkowej opieki zdrowotnej opiekuna czy pielęgniarki.

2. Wysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od:

1)rodzaju i przebiegu choroby,

2)wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3)wysokości dochodu, przypadającego na jednego członka rodziny.

3. Świadczenia z Funduszu Zdrowotnego mają charakter bezzwrotny.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora macierzystej szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1)aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

2)dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zakupu sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego,

3)oświadczenie o dochodzie (netto) na jednego członka rodziny - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków należy brać pod uwagę nie tylko udokumentowane koszty leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia w domu, stosownie specjalistycznej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, itp.).

4. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w jednym terminie: do 30 listopada każdego roku.

5. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi dla nauczyciela może wystąpić również, przedstawiciel związków zawodowych, opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

§ 7. Wypłatę przyznanej zapomogi dokonuje się na wskazane przez zainteresowanego konto bankowe lub w przypadku jego braku do rąk własnych zainteresowanego.

Przewodniczący Rady

Zenon Kowalewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama