Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/207/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 3 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 4 do uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do Uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 a do Uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do Uchwały.
§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do Uchwały.
§ 9. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/196/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do Uchwały.
§ 10. Budzet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości - 18 208 081 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 12 493 133 zł,
- majątkowe w wysokości - 5 714 948 zł;


2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości - 20 995 272 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 12 550 789 zł,
- majątkowe w wysokości 8 444 483 zł;

3. Przychody budżetu w wysokości - 3 615 803 zł;
4. Rozchody budżetu w wysokości - 828 612 zł;
5. Deficyt budżetu - 2 787 191 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu;
a) Wolne środki w kwocie 554 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

§ 11. § 15 ust.2 b Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 stycznia 2010r. otrzymuje brzmienie z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 200 000 zł,
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zmniejszyć wydatki Zwiększyć wydatki
Dz. Rozdz. § Kwota w zł Dz. Rozdz. § Kwota w zł
758 75818 4810 31 961 010 01010 4590 4 000
852 85212 4210 132 852 85212 3020 132
852 85219 4300 132 852 85219 3020 132
801 80104 4218 73 103 010 01010 6050 321
801 80104 4219 12 900 010 01010 6059 640
900 90004 6059 83 273 010 60016 4300 10 000
900 90017 6219 3 927 600 60017 4300 10 000
600 60017 6050 2 000
750 75023 4210 5 000
750 75095 4300 850
600 60017 4270 12 774
600 60017 6050 47 168
010 01010 6059 23 223
700 70005 4610 1 000
801 80104 6058 55 744
6059 23 724
Ogółem 205 428 Ogółem 196 708
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków

1) Zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 31 961 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na służebność przesyłu kwotę 4 000 zł; wypisy z ewidencji gruntów i mapy ewidencyjne - Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kolonia Prawa- Orzechówka - 321zł ; wypis z ewidencji gruntów - Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo - Pieńczykówek -6 40 zł; wypis z ewidencji gruntów - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - 600 zł; dokumentacja na drogę w Bełdzie - 1000 zł; odśnieżanie dróg - 20 000 zł; zakup komputerów - 5000 zł; dokumentacja na drogę w Rybczyźnie - 1 000 zł
2) Zmniejsza się i zwiększa wydatki w planie finansowym OPS o kwotę 264 zł . Niezaplanowano zakupu okularów dla pracowników OPS.
3) Zmniejsza się o kwotę 83 273 zł zaplanowane wydatki na Renowację parku miejskiego w Rajgrodzie i przeznacza na: kwotę 850zł - wydatek związany z publikacją ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bełdzie - termin publikacji maj 2010 r.; kwotę 47 168 zł z tego 49 965 zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woźnejwsi/ 550 m/, i 2797 zł zmniejszenie wydatków remont drogi w Ciszewie, kwota 13 761 zł - udział własny przy budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo - Pieńczykówek - Pieńczykowo, remonty dróg gminnych - 12 774 zł.
4) Zmniejsza się wydatki o kwotę 3 927 zł dotyczy realizacji zakupu inwestycyjnego pod nazwą "Zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7, KPP, PZK-7 ,SPW oraz pojemników 110 do 240 l" - realizacja zadania przez ZGKiM w Rajgrodzie - udział gminy - wartość zadania zmniejszona po przetargu, kwota przeznaczona na udział własny przy budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo - Pieńczykówek.
6) Kwotę 1000 zł przeznacza się na ogłoszenia w prasie o przetargach.
7) Zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy przy inwestycji "Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie - Radosny Promyk" o kwoty - 73 103 zł i 12 900 zł, kosztem tych kwot zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację w/w zadania 79 468 zł i kwota 6 535 zł na udział własny gminy do budowy wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo - Pieńczykówek.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zwiększyć dochody Zwiększyć wydatki
Dz. Rozdz. § Kwota w zł Dz. Rozdz. § Kwota w zł
010 01010 6298 40372 010 01010 6058 38 291
600 60017 6260 84 253 010 01010 6059 2 081
758 75801 2920 25 778 801 80195 4270 25 778
758 75831 2920 3 181 600 60017 6050 87 434
900 90004 6298 7 789 900 90004 6058 7 789
Ogółem 161 373 Ogółem 161 373
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 372 zł - realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo -Pieńczykówek - środki z UE.
2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 291 zł - realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda - Pieńczykowo - Pieńczykówek" - środki z UE i kwotę 2 081 zł na udział gminy do budowy wodociągu.
3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 84 253 zł , z tego: 28 323 zł - dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie. 53 133 zł - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 2 797 zł dotacja z TFOGR na remont drogi w Ciszewie. Po stronie wydatków kwota 84 253 zł z tego 28 323 zł realizacja inwestycji pod nazwą "Ochrona Przeciwpożarowa w Biebrzańskim Parku Narodowym" - remont mostu na rzece Jegrzni w miejscowości Woźnawieś z uwagi na większe koszty realizacji inwestycji; 53 133 zł - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woźnejwsi /550m / Udział własny gminy do remontu drogi - 53 146 zł i 2797 zł - remont drogi w Ciszewie.
4) Zwiększa się dochody o kwotę - 25 778 zł - wzrost subwencji w części oświatowej dla gminy na 2010 r zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r, kwotę tę w wydatkach przeznacza się na planowane remonty w szkołach.
5) Zwiększa się dochody o kwotę 3 181 zł - wzrost subwencji w części równoważącej dla gminy na 2010 r, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r, z przeznaczeniem w wydatkach na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woźnejwsi/ 550 m/ Udział własny gminy do remontu drogi - 53 146 zł.
6) Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7 789 zł na realizację zadania Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie środki do pozyskania z UE na realizację w/w zadania.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zmniejszyć dochody Zmniejszyć wydatki
Dz. Rozdz. § Kwota w zł Dz. Rozdz. § Kwota w zł
900 90017 6298 6 264 900 90017 6218 6 264
Ogółem 6 264 Ogółem 6 264
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

1) Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę - 6264 zł z uwagi na mniejsze wydatki na realizację zakupu inwestycyjnego pod nazwą "Zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7, KPP, PZK-7, SPW oraz pojemników 110 do 240 l" - realizacja zadania przez ZGKiM w Rajgrodzie z udziałem środków z UE.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zmniejszyć dochody Zwiększyć dochody
Dz. Rozdz. § Kwota w zł Dz. Rozdz. § Kwota w zł
801 80104 2708 340 000 801 80104 6298 331280
Ogółem 340 000 Ogółem 331 280
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów

1) Zmniejsza się dochody o kwotę 340 000 zł - środki z UE na realizację zadania "Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie -Radosny Promyk" i zwiększa się dochody o kwotę 331 280 zł realizacja zadania wymienionego powyżej mniejszy procent dofinansowania z UE i zmiana klasyfikacji.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2010
Załącznik nr 5a
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik5a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIII/207/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe