Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 145/10 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 8 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) , zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, według którego:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14.493.180 zł
b) wykonanie dochodów - 14.517.148,66 zł
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 16.541.979 zł
d) wykonanie wydatków - 15.495.290,98 zł
- zgodnie z zalącznikiem Nr 1, 2, 4 
2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych Gminie, według którego:
a) plan dochodów wynosi -2.011.221 zł
b) plan wydatków wynosi -2.011.221 zł
c) otrzymane dochody - 2.009.386,52 zł
d) wykonanie wydatków - 2.009.386,52 zł
- zgodnie z zalącznikiem Nr 3 
3) Sprawozdanie opisowe zgodnie z zalącznikiem Nr 5.
4) Sprawozdanie roczne z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansownych w 2009 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt

Edward Zaremba
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 145/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody budżetowe za 2009 r.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 145/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki budżetowe za 2009 r.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 145/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Realizacja zadań zleconych w 2009 r.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 145/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie wykonania planów finansowych
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 145/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemiatycze za 2009 r.
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 145/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Sprawozdanie roczne z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe