reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/179/10 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wyszki i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w zakresie należności Gminy Wyszki oraz jednostek organizacyjnych Gminy:

1)jednostek budżetowych, dotyczących dochodów własnych gminy,

2)instytucji kultury,

do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)należności - rozumie się przez to należność pieniężną(należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych,

2)przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia określaną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji o umorzeniu lub zastosowaniu innej ulgi, o której umowa w uchwale.

§ 3. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1)wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2)nie można ustalić dłużnika,

3)dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6000 zł,

4)ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, lub przemawia za tym interes publiczny,

5)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało sie nieskuteczne,

6)należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,

7)dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

8)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

9)dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej.

2. Umorzenie wierzytelności, o której mowa w ust. 1 pkt 1,4,5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1,2,3,5,6,7 i 8 - również z urzędu.

§ 4. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 2 lata.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera sie odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należytymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami, o których jest mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 7. 1. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1,4,9, właściwy organ może umorzyć należność w całości albo części lub zastosować ulgi przewidziane w § 5, które:

1)nie stanowią pomocy publicznej,

2)stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. EU L Nr 379 z 28.12.2006).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej przekazuje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis.

3. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oraz korzystający z takiej pomocy przekładają oświadczenia, iż nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 8. 1. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności pieniężnych uprawniony jest:

1)Wójt Gminy Wyszki,

2)Zastępca Wójta z wyłączeniem umarzania należności pieniężnych.

2. Wójt może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa jest w § 1 do umorzenia należności i udzielania innych ulg w pełnym lub ograniczonym zakresie do wysokości 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

§ 9. Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje w drodze decyzji uprawnionego organu, decyzja ta nie ma charakteru decyzji administracyjnej.

§ 10. Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że decyzja została wydana w wyniku postępowania, albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

§ 11. 1. Wójt Gminy Wyszki przedstawia Radzie Gminy Wyszki zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze danego roku i w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wyszki za dany rok budżetowy, na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wyszki.

2. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 wykazuje się narastająco od początku roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXII/277/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Mariusz Korzeniewski

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/179/10
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama