Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 212/10 Wójta Gminy Turośl

z dnia 8 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przespisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. Nr 219, poz. 1706) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2009 r., według którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 19.306.882 zł. - Wykonanie - 18.900.415,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 
2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 23.737.840 zł. - Wykonanie - 23.277.809,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 5 
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zodnie z załącznikami nr 6 i 7.
5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:
1) Radzie Gminy Turośl
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt GminyPiotr Niedbała
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 212/10
Wójta Gminy Turośl
z dnia 8 marca 2010 r.

Zał. Nr 1
Zalacznik1.doc
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 212/10
Wójta Gminy Turośl
z dnia 8 marca 2010 r.

Zał. Nr 2
Zalacznik2.doc
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 212/10
Wójta Gminy Turośl
z dnia 8 marca 2010 r.

Zał. Nr 3
Zalacznik3.doc
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 212/10
Wójta Gminy Turośl
z dnia 8 marca 2010 r.

Zał. Nr 4
Zalacznik4.doc
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 212/10
Wójta Gminy Turośl
z dnia 8 marca 2010 r.

Zał. Nr 5
Zalacznik5.doc
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 212/10
Wójta Gminy Turośl
z dnia 8 marca 2010 r.

Zał. Nr 6
Zalacznik6.doc
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 212/10
Wójta Gminy Turośl
z dnia 8 marca 2010 r.

Zał. Nr 7
Zalacznik7.doc
Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 212/10
Wójta Gminy Turośl
z dnia 8 marca 2010 r.

Zał. Nr 8
Zalacznik8.doc
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe