Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 410/10 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie:
1) z wykonania budżetu miasta za 2009 rok, obejmujące:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 45 774 868,00 zł,
b) wykonanie planu dochodów wynoszące 46 113 997,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 50 735 607,00 zł,
d) wykonanie planu wydatków wynoszące 49 393 070,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
e) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
f) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 20 marca 2010 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Krzysztof Waszkiewicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wykonanie dochodów za 2009 r.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wykonanie wydatków za 2009 r.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Dotacje celowe- zadania zlecone za 2009 r.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Część opisowa z wyk. budżetu miasta za 2009 r.
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Instytucje kultury- wyk. planu finansowego za 2009
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe