Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 227/10 Wójta Gminy Szumowo

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania organu wykonawczego o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 72, poz. 619) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 080 833,00 zł, wykonanie - 14 077 363,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 14 929 833 zł, wykonanie - 14 745 162,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie stanowi załącznik Nr 3;
4) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się:
1) Radzie Gminy Szumowo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt

mgr inż. Zdzisław Lutostański
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik1.docx

Dochody
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik2.docx

Wydatki
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik3.docx

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 227/10
Wójta Gminy Szumowo
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik4.docx

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w 2009 roku.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe