Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 41/10 Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych: Dz. U. Nr 157, poz. 1240; postanawiam przyjąć:
§ 1.
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r., według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 222.584.598,00 złotych,
- wykonanie dochodów wynosi 223.756.067,90 złotych,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 249.422.169,00 złotych,
- wykonanie wydatków wynosi 243.658.285,95 złotych,
- wraz z częścią opisową do sprawozdania.
2) Informację o stanie mienia komunlanego wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Prezydent Miasta Łomża

mgr Jerzy Brzeziński
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na dzień 31.12.2009r.
Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2009 rok
Załącznik nr 1b
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zdministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2009 r.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2009r.
Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Informacja z wykonania wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2009 rok
Załącznik nr 2b
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik6.xls

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich na dzień 31.12.2009r.
Załącznik nr 2c
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik7.ods

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2008 w/g stanu na 31.12.2009
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik8.xls

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2009r.
Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik9.doc

Stan mienia komunalnego
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik10.doc

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2009
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik11.doc

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 41/10
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 marca 2010 r.
Zalacznik12.doc

Informacja z realizacji planu rzeczowo-finansowego inwestycji miejskich w 2009r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe