Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/212/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, z 2010r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145), art. 12 pkt. 11, art. 40 ust.1, art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz używania sprzętu motorowodnego w celach rekreacyjnych w obszarze powierzchni publicznych zbiorników wodnych i rzek, służących powszechnemu korzystaniu z wód, na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

§ 2. Zakaz obejmuje wszystkie urządzenia pływające o napędzie motorowym używane do celów rekreacyjnych lub rybactwa śródlądowego z wyłączeniem jednostek, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

§ 3. Zakaz obowiązuje od dnia 15 czerwca do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe