Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/213/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), art. 81 ust.1 i 2, w związku z art. 76 ust. 1, pkt 1, art.77, art.78 ust. 1-3, art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804 ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu powiatu wysokomazowieckiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu wysokomazowieckiego.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku powiatu oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona jednostkom organizacyjnym niezaliczonym do sektora finansów publicznych, których celem jest opieka nad zabytkami, posiadającym tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, o których mowa w § 1 ust. 1, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku, na podstawie programu prac i kosztorysu uzgodnionego z właściwym konserwatorem zabytków.

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne na:

1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2)przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,

3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przespiami Prawa budowlanego,

6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

11)odnowienie lub całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej,

12)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

13)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeśli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności,

14)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej,

15)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku, o którym mowa w pkt 7-14.

§ 4. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w § 1ust.1.

2. Jeżeli zabytek o którym mowa w § 1 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1 ust 1, nie może zostać udzielona jeżeli:

1)nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100 % są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2)łączna kwota dotacji udzielonych przez powiat wysokomazowiecki i inne uprawnione organy przekroczyłaby wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 5. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek, który powinien zawierać:

1)nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,

2)wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

3)wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

4)określenie prac lub robót na które ma byc udzielona dotacja i termin ich wykonania,

5)określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

6)informację o wysokości zaangażowanych środków własnych.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji okresla załacznik nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku o którym mowa w ust.1 dołącza się:

1)decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu którego dotyczą prace lub roboty,

2)dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

3)harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4)potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót wraz z pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5)oświadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji na prace lub roboty objęte wnioskiem skierowanych do innych organów,

6)wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat,

7)dokumentację fotograficzną,

8)aktualny odpis z właściwego rejestru w tym z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych.

§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, po uprzednim ogłoszeniu naboru, składa się oddzielnie na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja do Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego w terminie do 15 września każdego roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

2. W przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku wnioski mogą być składane w każdym czasie.

3. W roku 2010 przeprowadzone zostaną dwa nabory wniosków:

1)o przyznanie dotacji w 2010 roku - z terminem złożenia wniosków do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,

2)o przyznanie dotacji w 2011 roku - z terminem złożenia wniosków określonym w ust. 1.

4. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez Starostę Wysokomazowieckiego.

§ 7. 1. Dotacji udziela Rada Powiatu Wysokomazowieckiego na wniosek Zarządu Powiatu w formie uchwały.

2. W uchwale, określa się w szczególności: nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 8. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1)zakres prac lub robót i termin ich realizacji,

2)kwotę udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

3)sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji lub części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

4)pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji oraz zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonywania prac i robot, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji.

§ 9. Przyznana dotacja może być niższa od wnioskowanej.

§ 10. 1. W celu rozliczenia dotacji, podmiot dotowany składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Zarządowi Powiatu.

2. Do sprawozdania podmiot dotowany zobowiązny jest przedłożyć:

1)kosztorys powykonawczy przeprowadzonych robot z wyszczególnieniem nakładów pokrytych ze środków publicznych uzyskanych od innych podmiotów niż samorząd Powiatu Wysokomazowieckiego,

2)protokół odbioru przeprowadzonych prac lub robót przez właściwe służby konserwatorskie sporządzony przy udziale wykonawcy, oraz przedstawiciela podmiotu dotowanego,

3)kserokopie faktur i rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem,

4)zestawienie faktur i rachunków,

5)oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym,

6)kopie przelewu zapłaty dla wykonawcy zadania.

3. Podmiot dotowany zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie z wykonania prac lub robot w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zdania.

4. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 11. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji o których mowa w § 10 ust. 2 podmiot dotowany zobowiązany jest do zwrotu części bądź całości dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak za zaległości podatkowe.

§ 12. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/213/2010
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 maja 2010 r.

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU
WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA PRACE KONSERWATORSKIE,
RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU
WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY

A. DANE O ZABYTKU

Nazwa zabytku

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nr w rejestrze zabytków …………………………...................................................................................

Wpis z dnia ……………………………………………………………………………………………..

Dokładny adres zabytku …………………………………………………….............................................

……………………………………………………………………………………………………………

B. DANE O WNIOSKODAWCY

1. Pełna nazwa wnioskodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (imię i nazwisko, nr telefonu stacjonarnego i komórkowego, fax, e-mail):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Adres wnioskodawcy

a) miejscowość

………………………………………………………………………………………………………

b) kod pocztowy

…………………………………………………………………………………………………….

c) ulica

………………………………………………………………………………………………………

d) nr telefonu

………………………………………………………………………………………………………

4. Nr NIP (obowiązkowo) ……………………………………………………………..

oraz REGON: ………………………………………………………………………….

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

……………………………………………………………………..……………………

6. Tytuł do władania zabytkiem (własność: użytkowanie wieczyste, dzierżawa):

………………………………………………………………………………………...................................

a) dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy

……………………………………………………………………………………………………………...

- księga wieczysta nr ………………………………………………………………………………………

- w przypadku braku księgi (zbiór dokumentów) …………………………………………………………

7. Uzyskane pozwolenia:

a) pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

wydane przez ……………………………………………………………………………………………

Nr zezwolenia …………………………………………………………………………………………

z dnia ……………………………………………………………………………………………………

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH

A. Zakres rzeczowy prac lub robót i jego charakterystyka:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

B. Uzasadnienie celowości prac i robót:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

C. Termin realizacji (planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac):

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

D. Przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła finansowania:

Przewidywane koszty realizacji prac i robót oraz źródła ich finansowania

Zakres rzeczowy prac

Kwota
(w zł)

Udział
w całości kosztów
(w %)


Ogółem

Przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania ze środkówpowiatu wysokomazowieckiego


Udział środków własnych


Udział środków pozyskanych z:


- budżetu państwa


- innych źródeł (należy wskazać jakie)

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Wykaz wykonywanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym/ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych

Rok

Zakres wykonywanych prac

Poniesione wydatki

Dotacja ze środków publicznych (wysokość, źródło i przeznaczenie)IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

1)decyzję /kopię/ o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2)dokument /kopię/ potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

3)harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4)potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót wraz z pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5)oświadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji na prace lub roboty objęte wnioskiem skierowanych do innych organów,

6)wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat,

7)dokumentację fotograficzną,

8)aktualny odpis z właściwego rejestru w tym odpis z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych.

Dotacje udzielane są na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego. W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Zarząd powiatu zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.

V. PODPISY I OŚWIADCZENIE:

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuje się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

1. Podpisy wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy)
(podpisy)

Wysokie Mazowieckie , dnia ……………………….(pieczątka)

2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z załącznikami
(data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/213/2010
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 maja 2010 r.

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU
POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA PRACE KONSERWATORSKIE,
RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU
WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓWSPRAWOZDANIE


CZĘŚCIOWE


KOŃCOWE


Z WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT

(nazwa zadania)
w okresie:

od

do

określonego w umowie:

zawartej w dniu:

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:

1. W jakim stopniu planowane cele zostały osiągnięte:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

2. Opis realizowanych zadań (zgodnie z porządkiem zawartym we wniosku o dotację i umowie):

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

3. Wymierne rezultaty realizacji zadania (zgodnie z informacją zawartą we wniosku o dotację):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……...……………..

4. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA:

CAŁKOWITY KOSZT ROBÓT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

wtym koszty pokryte z dotacji

w tym środki własne


KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW

Lp.

Rodzaj kosztów

Całość zadania

koszt całkowity (w zł)

w tym z dotacji (w zł)

1.

2.

3.

4.

5.

ŁĄCZNIEKOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

ZRÓDŁO

Całość zadania

(w zł)

(w %)

Koszty pokryte z dotacji

Własne środki

Wpłaty i opłaty innych uczestników projektu

OGÓŁEM

100 %

Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

B. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW I FAKTUR:

Lp.

Nr dokumentu księgowego

Nr pozycji kosztorysowej

Data

Nazwa wydatku

Kwota
(w zł)

W tym ze środków pochodzących z dotacji (w zł)

ŁĄCZNIE

C. PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADANIA:


kwota dotacji określona w umowieprzekazana łączna kwota dotacjidotychczas poniesione łączne wydatki pokryte z dotacjiIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki:

1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………

IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY

1. Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Rady Powiatu Wysokomazowieckiego zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.

1. Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania składającego sprawozdanie:(podpisy)(pieczątka)

2. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikami:
(data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej sprawozdanie)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe