Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i Nr 28, poz.146) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Jeleniewo, stanowiący załącznik do uchwały Nr VII/37/03 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54, poz.1133, Nr 105, poz. 1933 i Nr 114, poz. 2144; z 2004 r. Nr 99, poz.1436 i Nr 172, poz.2283, z 2005 r. Nr 31, poz.471 i Nr 120, poz.1474, z 2007 r. Nr 21, poz.200 i Nr 115, poz.1048, z 2008 r. Nr 208, poz.2097 oraz z 2009 r. Nr 107, poz.1210), który otrzymuje brzmienie: " JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY JELENIEWO
1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jelemiewie;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie;
3) Biblioteka Publiczna w Jeleniewie;
4) Zespół Szkół w Jeleniewie, w skład którego wchodzą:
a) Gimnazjum w Jeleniewie;
b) Szkoła Podstawowa w Jeleniewie".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe