Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/194/10 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 21 maja 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) RADA GMINY JELENIEWO uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, w wysokości 5 % wzrostu wartości nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe