Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 221/2010 Wójta Gminy Brańsk

z dnia 10 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218) i w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241). Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 według którego:
a) plan dochodów po zmianach wynosi 17.886.148,00 zł.
- wykonanie dochodów 16.117.283,16 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
b) plan wydatków po zmianach 18.452.451,00 zł.
- wykonanie wydatków 15.636.498,02 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:
a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 2.466.013,00 zł.
- wykonanie dotacji 2.464.734,76 zł.
b) plan wydatków po dokonanych zmianach 2.466.013,00 zł.
- wykonanie wydatków 2.464.734,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego według którego:
a) przychody zakładów budżetowych 2.087.571,16 zł.
b) koszty zakładów budżetowych 2.050.475,71 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:
1) Radzie Gminy Brańsk.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie
%
Wykon

010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 773.148 773.146,94 100,0
01095 Pozostała działalność 773.148 773.146,94 100,0
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 773.148 773.146,94 100,0

020
LEŚNICTWO 5.000 4.719,92 94,4
02001 Gospodarka leśna 5.000 4.719,92 94,4
0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000 4.719,92 94,4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2.693.763 1.056.225,25 39,2
60016
Drogi publiczne gminne 2.693.763 1.056.225,25 39,2
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15.700 3.162,75 20,1
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7.320 7.319,39 100,0
6208 Dotacje rozwojowe 1.625.000 0,00 0,0
6298 Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.045.743 1.045.743,11 100,0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
72.415 47.609,72 65,7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.415 47.609,72 65,7
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.050 307,20 7,6
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 131 131,80 100,6
0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48.234 42.215,10 87,5
0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20.000 4.950,00 24,8
0920 Pozostałe odsetki 0 5,62 562,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000 0,00 0,0
71035

Cmentarze 6.000 0,00 0,0
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000 0,00 0,0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
92.730 99.326,14 107,1
75011 Urzędy wojewódzkie 87.400 87.387,00 100,0
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 87.000 87.000,00 100,0
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400 387,00 96,8
75023 Urzędy gmin 1.830 7.939,14 433,8
0690 Wpływy z różnych opłat 470 3.466,78 737,6
0830 Wpływy z usług 840 2.505,77 298,3
0970 Wpływy z różnych dochodów 520 1.966,59 378,2
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.500 4.000,00 114,3
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.500 4.000,00 114,3

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
18.972 18.837,00 99,3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.071 1.071,00 100,0
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.071 1.071,00 100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.901 17.766,00 99,2
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17.901 17.766,00 99,2
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 7.830 6.854,97 87,5
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 7.830 6.854,97 87,5
0830 Wpływy z usług 830 2.062,02 248,4
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.300 3.300,00 100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów 3.700 1.492,95 40,4
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2.902.029 2.824.026,99 97,3
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.300 1.866,40 143,6
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.300 1.866,40 143,6
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 457.679 437.104,42 95,5
0310 Podatek od nieruchomości 417.581 393.276,00 94,2
0320 Podatek rolny 2.421 2.306,00 95,2
0330 Podatek leśny 17.600 17.585,00 99,9
0340 Podatek od środków transportowych 19.977 23.809,00 119,2
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 19,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł. 100 109,42 109,4
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.488.300 1.502.146,04 100,9
0310 Podatek od nieruchomości 155.500 179.108,07 115,2
0320 Podatek rolny 1.107.000 1.092.468,85 98,7
0330 Podatek leśny 79.000 80.405,61 101,8
0340 Podatek od środków transportowych 86.900 74.177,00 85,4
0360 Podatek od spadków i darowizn 4.500 13.175,00 292,8
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45.700 53.952,00 118,1
0690 Wpływy z różnych opłat 2.500 500 20,0
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł. 7.200 8.359,51 116,1
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 52.000 58.265,93 112,0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13.500 10.516,00 77,9
0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 38.500 47.749,93 124,0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 902.750 824.644,20 91,3
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 899.150 817.307,00 90,9
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.600 7.337,20 203,8

758

RÓŻNE ROZLICZENIA
8.080.181 8.119.819,22 100,5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3.674.637 3.674.637,00 100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.674.637 3.674.637,00 100,0
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.210.712 4.210.712,00 100,0
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4.210.712 4.210.712,00 100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe 31.000 70.638,22 227,9
0920 Pozostałe odsetki 31.000 70.638,22 227,9
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 163.832 163.832,00 100,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 163.832 163.832,00 100,0

801
OŚWIATA I WYCHOWANIE 237.459 203.578,00 85,7
80101 Szkoły podstawowe 72.019 70.329,48 97,7
0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. 4.083 2.393,68 58,6
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 28.236 28.235,64 100,0
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4.983 4.982,76 100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 17.973 17.973,00 100,0
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 16.744 16.744,40 100,0
80110 Gimnazja 80.152 62.960,09 78,6
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 68.129 52.606,14 77,2
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 12.023 10.353,95 86,1
80113 Dowożenie uczniów do szkół 15.000 0,00 0,,0
0830 Wpływy z usług 15.000 0,00 0,0
80195 Pozostała działalność 70.288 70.288,43 100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 132 132,00 100,0
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 70.156 70.156,43 100,0

852
POMOC SPOŁECZNA 1.871.836 1.849.001,20 98,8
85202 Domy pomocy społecznej 17.242 1.133,22 6,6
0970 Wpływy z różnych dochodów 17.242 1.133,22 6,6
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 1.535.087 1.537.457,62 100,2
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.534.587 1.533.445,18 99,9
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 500 4.012,44 802,5
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne 5.000 4.614,76 92,3
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.710 2.709,64 100,0
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.290 1.905,12 83,2
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em. i rent. 129.344 127.141,42 92,3
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 33.096 33.096,00 100,0
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 96.248 94.045,42 97,7
85219 Ośrodki pomocy społecznej 110.463 110.463,00 100,0
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 110.463 110.463,00 100,0
85295 Pozostała działalność 74.700 68.191,18 91,3
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16.500 16.500 100,0
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 58.200 51.691,18 88,8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 97.697 92.070,30 94,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów 97.697 92.070,30 94,2
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97.697 92.070,30 94,2
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16.000 15.779,51 98,6
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 16.000 15.779,51 98,6
0970 Wpływy z różnych dochodów 16.000 15.779,51 98,6

921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.500 700,00 15,6
92116 Biblioteki 4.500 700,00 15,6
2020 Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podst. porozumień z organami administracji rządowej 4.500 700,00 15,6
926 Kultura fizyczna i sport 1.006.588 1.005.588,00 99,9
92601 Obiekty sportowe 1.000.000 999.000,00 99,9
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1.000.000 999.000,00 99,9
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6.588 6.588,00 100,0
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6.588 6.588,00 100,0
O G Ó Ł E M 17.886.148 16.117.283,16 90,1
Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie
%
Wykonania

010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 797.698 796.605,82 99,9
01030 Izby rolnicze 23.000 21.915,68 95,3
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 23.000 21.915,68 95,3
01095 Pozostała działalność 774.698 774.690,14 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.251 4.251,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 645 645,00 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 104 104 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.660 4659,42 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 7.051 7.043,51 99,9
4430 Różne opłaty i składki 757.987 757.987,21 100,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W  ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
56.900 46.278,47 81,3
40002 Dostarczanie wody 56.900 46.278,47 81,3
4270 Zakup usług remontowych 5.000 4.382,67 87,7
4300 Zakup usług pozostałych 41.900 41.895,80 100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 0,00 0,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.228.008 3.893.228,82 74,5
60014 Drogi publiczne powiatowe 832.627 829.631,73 99,6
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów inwest. 832.627 829.631,73 99,6
60016 Drogi publiczne gminne 4.391.881 3.060.145,74 69,7
4270 Zakup usług remontowych 228.267 208.038,79 91,1
4300 Zakup usług pozostałych 130.000 103.211,41 79,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.633.614 611.156,69 37,4
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.625.000 1.362.738,85 83,9
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 775.000 775.000,00 100,0
60095 Pozostała działalność 3.500 3.451,35 98,6
4300 Zakup usług pozostałych 3.500 3.451,35 98,6

700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14.400 13.377,13 92,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.400 13.377,13 92,9
4260 Zakup energii 1.400 1.148,40 82,0
4300 Zakup usług pozostałych 12.900 12.224,75 94,8
4430 Różne opłaty i składki 100 3,98 4,0

710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 26.400 18.842,76 71,4
71035 Cmentarze 9.000 1.495,97 16,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500 995,97 39,8
4270 Zakup usług remontowych 6.000 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500 500,00 100,0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17.400 17.346,79 99,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.000 17.000,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 400 346,79 86,7

750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.380.960 2.144.059,18 90,1
75011 Urzędy wojewódzkie 87.000 87.000,00 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.000 66.000,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.810 2.810,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.452 10.452,00 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.685 1.685,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.553 4.553,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 600 600,00 100,0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300,00 100,0
4700 Szkolenia pracowników 600 600,00 100,0
75022 Rady gmin 44.900 38.687,90 86,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43.000 38.048,00 88,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900 639,90 33,7
75023 Urzędy gmin 2.194.281 1.969.040,37 89,7
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 7.817 7.492,50 95,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 937.909 820.694,46 87,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.205 61.761,37 93,3
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 134.436 130.334,32 96,9
4120 Składki na Fundusz Pracy 21.748 20.602,44 94,7
4140 Wpłaty na PFRON 15.409 14.789,34 96,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 25.200 25.011,07 99,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162.379 157.108,42 96,8
4260 Zakup energii 23.352 12.043,30 51,6
4270 Zakup usług remontowych 2.238 1.870,26 83,6
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.989 1.405,00 70,6
4300 Zakup usług pozostałych 96.099 94.092,05 97,9
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16.460 13.708,46 83,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórk. 7.227 5.242,17 72,5
4370 Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjonarnej 16.675 12.501,70 75,0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 17.107 15.030,00 87,9
4410 Podróże służbowe krajowe 6.881 6.672,50 97,0
4430 Różne opłaty i składki 12.314 11.176,00 90,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 29.495 29.494,49 100,0
4700 Szkolenia pracowników 11.641 10.603,90 91,1
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.950 4.868,48 44,5
4750 Zakup akcesoriów komputerowych 72.715 69.554,49 95,7
6050 Wydatki inwest. jedn. budżetowych 374.035 319.553,43 85,4
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 121.800 121.238,72 99,5
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.200 2.191,50 99,6
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000 34.786,71 87,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.700 6.350,00 94,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.900 14.870,20 99,8
4300 Zakup usług pozostałych 17.900 13.132,19 73,4
4750 Zakup akcesoriów komputerowych 500 434,32 86,9
75095 Pozostała działalność 14.779 14.544,20 98,4
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dof. zad. bież. 14.779 14.544,20 98,4

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
18.972 18.837,00 99,3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.071 1.071,00 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 910,00 100,0
4110 Składki na ub. Społeczne 138 138,00 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 23 23,00 100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.901 17.766,00 99,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.910 8.775,00 98,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 3.000,00 100,0
4110 Składki na ub. Społeczne 742 742,19 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 116 116,18 100,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.422 2.421,69 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.355 1.354,76 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 1.115 1.115,32 100,0
4410 Podróże służbowe krajowe 241 240,86 99,9

754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 186.120 159.057,22 85,5
75403 Jednostki terenowe policji 6.120 6.120,00 100,0
3000 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy 6.120 6.120,00 100,0
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 177.300 151.528,58 85,5
3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 8.023 5.163,93 64,4
4110 Składki na ub. społ. 5.016 4.300,16 85,7
4120 Składki na Fundusz Pracy 862 533,77 61,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 35.175 31.535,56 89,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.200 34.015,30 96,6
4260 Zakup energii 11.551 6.824,23 59,1
4270 Zakup usług remontowych 34.500 25.383,08 73,6
4300 Zakup usług pozostałych 16.570 14.094,15 85,1
4410 Podróże służbowe krajowe 521 86,40 16,6
4430 Różne opłaty i składki 13.566 13.337,00 98,3
4480 Podatek od nieruchomości 15.273 15.224,00 99,7
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 143 131,00 91,6
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 900,00 100,0
75414 Obrona cywilna 2.700 1.408,64 52,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.094 258,64 23,6
4300 Zakup usług pozostałych 1.276 1.150,00 90,1
4410 Podróże służbowe krajowe 330 0,00 0,00

756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 92.850 76.183,31 82,0
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych 92.850 76.183,31 82,0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000 2.760,00 34,5
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 66.800 64.020,00 95,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.500 1.301,20 52,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 1.500,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 12.050 6.367,61 50,9
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000 234,50 11,7

757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 8.000 7.965,65 99,6
75702 Obsługa pap. wartościow., kredytów i pożyczek jst 8.000 7.965,65 99,6
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 8.000 7.965,65 99,6
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 149.650 0,00 0,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 149.650 0,00 0,0
4810 Rezerwy 149.650 0,00 0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.099.153 4.778.068,91 93,7
80101 Szkoły podstawowe 2.871.238 2.726.998,73 95,0
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 140.978 125.982,15 89,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.667.976 1.667.513,24 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127.251 127.170,26 99,9
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 303.106 301.975,70 99,6
4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.811 1.810,41 100,0
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 320 320,05 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 45.132 44.626,98 98,9
4128 Składki na Fundusz Pracy 292 291,92 100,0
4129 Składki na Fundusz Pracy 52 52,04 100,1
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000 0,00 0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.149 8.644,54 65,7
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 17.271 17.271,00 100,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3.045 3.045,27 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220.923 130.425,76 59,0
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4.783 4.783,03 100,0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 844 844,00 100,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 46.200 35.576,68 77,0
4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 2.013 2.012,75 100,0
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 356 356,02 100,0
4260 Zakup energii 36.891 33.984,88 92,1
4270 Zakup usług remontowych 57.500 53.449,01 93,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.100 1.175,00 56,0
4300 Zakup usług pozostałych 24.920 16.315,83 65,5
4308 Zakup usług pozostałych 2.067 2.066,87 100,0
4309 Zakup usług pozostałych 365 365,04 100,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 2.000,00 100,0
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon. 6.850 5.252,46 76,7
4410 Podróże służbowe krajowe 1.050 834,91 79,5
4430 Różne opłaty i składki 13.010 12.004,80 76,9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 113.083 113.083,00 100,0
4700 Szkolenia pracowników 500 100,00 20,0
4740 Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego 700 169,03 24,1
4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1.500 1.296,10 86,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.200 12.200,00 100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 102.828 94.991,81 92,4
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 6.773 6.382,68 94,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.411 63.447,49 92,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.052 4.991,39 98,8
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.175 11.743,80 96,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.012 1.630,82 81,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.760 1.696,83 96,4
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 900 10,00 11,8
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 35,00 35,0
4300 Zakup usług pozostałych 653 261,80 40,1
4410 Podróże służbowe krajowe 200 0,00 0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 4.792 4.792,00 100,0
80110 Gimnazja 1.323.370 1.234.813,74 93,3
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 64.399 64.007,53 99,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 775.683 774.670,65 99,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.855 57.730,23 96,5
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 130.791 129.477,15 99,0
4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.285 1.868,14 56,9
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 580 329,68 56,8
4120 Składki na Fundusz Pracy 21.360 20.568,19 96,3
4128 Składki na Fundusz Pracy 520 301,34 58,0
4129 Składki na Fundusz Pracy 92 53,18 57,8
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 27.922 19.373,10 69,4
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4.647 3.418,75 73,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.080 46.731,69 88,0
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 6.341 6.330,07 99,8
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.118 1.117,03 99,9
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 2.000 1.042,33 52,1
4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 10.922 6.454,54 59,1
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 2.210 2.209,62 100,0
4260 Zakup energii 9.542 9.114,41 95,5
4270 Zakup usług remontowych 5.500 2.440,47 44,4
4280 Zakup usług zdrowotnych 600 405,00 67,5
4300 Zakup usług pozostałych 9.000 6.068,74 67,4
4308 Zakup usług pozostałych 19.139 18.278,95 95,5
4309 Zakup usług pozostałych 3.376 3.225,69 95,5
4370 Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej 2.700 2.672,76 99,0
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 681,32 68,1
4430 Różne opłaty i składki 3.455 3.213,00 93,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 51.990 51.990,00 100,0
4700 Szkolenia pracowników 500 110,00 22,0
4740 Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego 600 187,00 31,2
4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1.100 743,18 67,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 0,00 0,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 412.510 358.310,40 86,9
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 450 324,05 72,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.020 6.336,47 17,6
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.820 1.601,96 27,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 930 707,91 76,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.700 3.134,39 84,7
4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 365.510 346.125,62 94,7
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 131.378 127.841,85 97,3
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 440 439,95 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89.704 88.697,46 98,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.586 6.586,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 14.726 14.698,40 99,8
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.359 2.152,30 91,2
4140 Wpłaty na PFRON 90 0,00 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.340 5.231,29 98,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 7.783 6.151,93 79,0
4410 Podróże służbowe krajowe 354 204,40 57,7
4430 Różne opłaty i składki 230 0,00 0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 3.001 3.000,12 100,0
4700 Szkolenia pracowników 705 620,00 87,9
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.328 5.840,15 27,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 756,75 75,7
4410 Podróże służbowe krajowe 4.621 1.353,92 29,3
4700 Szkolenia pracowników 15.707 3.729,48 23,7
80148 Stołówki szkolne 130.052 122.759,80 94,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.105 476,19 43,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.083 58.063,82 93,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.257 2.299,15 70,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.294 8.694,74 93,6
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.561 1.555,44 99,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 399,45 99,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.900 5.891,29 100,0
4260 Zakup energii 33.652 33432,39 99,3
4270 Zakup usług remontowych 1.000 1.000,00 100,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 60,00 60,0
4300 Zakup usług pozostałych 6.400 6.387,33 99,8
4410 Podróże służbowe krajowe 300 0,00 0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500 4.500,00 100,0
4700 Szkolenia pracowników 500 0,00 0,0
80195 Pozostała działalność 106.512 106.512,43 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 132 132,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 70.156 70.156,43 100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 36.224 36.224,00 100,0
851 OCHRONA ZDROWIA 54.715 19.773,34 36,1
85153 Zwalczanie narkomanii 8.500 700,00 8,2
4300 Zakup usług pozostałych 8.500 700,00 8,2
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37.215 17.093,34 45,9
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15.000 3.850,00 25,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 3.100 3.041,12 98,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 1.413,70 94,2
4300 Zakup usług pozostałych 16.465 7.790,06 47,3
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 900 796,46 88,5
4410 Podróżne służbowe krajowe 200 160,00 80,0
4430 Różne opłaty i składki 50 42,00 84,0
85195 Pozostała działalność 9.000 1.980,00 22,0
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 9.000 1.980,00 22,0
852 POMOC SPOŁECZNA 2.009.094 1.965.234,31 97,8
85202 Domy pomocy społecznej 47.000 42.602,54 90,6
4330 Zakup usług przez jst od innych jst 47.000 42.602,54 90,6
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne 1.534.587 1.533.445,18 99,9
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 300 300,00 100,0
3110 Świadczenia społeczne 1.488.782 1.488.781,73 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.363 24.789,69 97,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.709 1.690,29 98,9
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.894 3.819,70 98,1
4120 Składki na fundusz pracy 620 591,31 95,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.908 1.907,59 100,0
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 890 847,73 95,3
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6.600 6.581,90 99,7
4410 Podróże służbowe krajowe 465 209,20 45,0
4430 Różne opłaty i składki 735 606,00 82,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 1.001 1.000,04 99,9
4700 Szkolenia pracowników 1.025 1.025,00 100,0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.295 1.295,00 100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne 5.000 4.614,76 92,3
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000 4.614,76 92,3
85214 Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp.em. i ren. 147.344 139.195,44 94,5
3110 Świadczenia społeczne 147.344 139.195,44 94,5
85215 Dodatki mieszkaniowe 15.000 7.196,47 48,0
3110 Świadczenia społeczne 15.000 7.196,47 48,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 152.463 140.684,65 92,3
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 2.454 2.433,84 99,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.406 97.997,55 90,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.755 7.754,97 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16.648 16.612,03 99,8
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.807 2.545,83 90,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.321 4.124,07 95,4
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 84,00 84,0
4300 Zakup usług pozostałych 2.114 1.969,57 93,2
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 339 338,06 99,7
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2.500 2.138,14 85,5
4410 Podróże służbowe krajowe 601 268,80 44,7
4430 Różne opłaty i składki 435 435,00 100,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 3.167 3.166,79 100,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 451 451,00 100,0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 365 365,00 100,0
85295 Pozostała działalność 107.700 97.495,27 90,5
3110 Świadczenia społeczne 103.400 93.301,94 90,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.300 4.193,33 97,5
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 97.697 92.070,30 94,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów 97.697 92.070,30 94,2
3240 Stypendia dla uczniów 75.143 75.143,00 100,0
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 22.554 16.927,30 75,1

900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 132.336 113.130,82 85,5
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 108.500 90.239,54 83,2
4260 Zakup energii 88.062 74.880,10 85,0
4270 Zakup usług remontowych 20.438 15.359,44 75,2
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 23.836 22.891,28 96,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.319 17.485,29 95,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300 1.258,00 96,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.608 2.546,57 97,6
4120 Składki na Fundusz Pracy 442 434,71 98,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.167 1.166,71 100,

921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 324.033 302.032,50 93,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 271.133 249.132,50 91,9
2480 Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult. 236.000 214.000,00 90,7
4270 Zakup usług remontowych 22.873 22.872,50 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 2.500 2.500,00 100,0
6050 Wydatki inwest. jedn. budżetowych 9.760 9.760,00 100,0
92116 Biblioteki 52.900 52.900 100,0
2480 Dotacja podm. z budż. dla samorządowej instytucji kultury. 52.900 52.900 100,0

926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.775.465 1.191.752,48 67,1
92601 Obiekty sportowe 1.200.000 1.179.790,46 98,3
6050 Wydatki inwest. jedn. budżetowych 1.200.000 1.179.790,46 98,3
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 575.465 11.962,02 2,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.468 3.363,92 97,0
4270 Zakup usług remontowych 562.765 99,72 0,1
4300 Zakup usług pozostałych 9.200 8.466,38 92,0
4430 Różne opłaty i składki 32 32,00 100,0
O G Ó Ł E M
18.452.451 15.636.498,02 84,7
Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.
WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan

Wykonanie
%
Wykon
010 01095 2010 Pozostała działalność 773.148 773.146,94 100,0
750 75011 2010 Urzędy wojewódzkie 87.000 87.000,00 100,0
751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa 1.071 1.071,00 100,0
75113 2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.901 17.766,00 99,2
852 85212 2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 1.534.587 1.533.445,18 99,9
85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. Rodzinne 2.710 2.709,64 100,0
85214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. 33.096 33.096,00 100,0
85295 2010 Pozostała działalność 16.500 16.500,00 100,0
OGÓŁEMDOTACJE 2.466.013 2.464.734,76 99,9
010

01095

Pozostała działalność 773.148 773.146,94 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.251 4.251,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 645 645,00 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 104 104,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.660 4.659,42 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 5.501 5.500,31 100,0
4430 Różne opłaty i składki 757.987 575.987,21 76,0
750 75011 Urzędy wojewódzkie 87.000 87.000,00 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.000 66.000,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.810 2.810,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.452 10.452,00 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.685 1.685,00 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.553 4.553,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 600 600,00 100,0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300,00 100,0
4700 Szkolenia pracowników 600 600,00 100,0
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.071 1.071,00 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 910,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 138 138,00 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 23 23,00 100,0
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.901 17.766,00 99,2
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.910 8.775,00 98,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 3.000,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 742 742,19 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 116 116,18 100,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.422 2.421,69 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.355 1.354,76 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 1.115 1.115,32 100,0
4410 Podróże służbowe krajowe 241 240,86 99,9
852 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego 1.534.587 1.533.445,18 99,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300,00 100,0
3110 Świadczenia społeczne 1.488.782 1.488.781,73 100,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.363 24.789,69 97,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.709 1.690,29 98,9
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.894 3.819,70 98,1
4120 Składki na Fundusz Pracy 620 591,31 95,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.908 1.907,59 100,0
4370 Opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 890 847,73 95,3
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6.600 6.581,90 99,7
4410 Podróże służbowe krajowe 465 209,20 45,0
4430 Różne opłaty i składki 735 606,00 82,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 1.001 1.000,04 99,9
4700 Szkolenia pracowników 1.025 1.025,00 100,0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.295 1.295,00 100,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. Rodzinne 2.710 2.709,64 100,0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.710 2.709,64 100,0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp. społeczne 33.096 33.096,00 100,0
3110 Świadczenia społeczne 33.096 33.096,00 100,0
85295 Pozostała działalność 16.500 16.500,00 100,0
3110 Świadczenia społeczne 16.500 16.500,00 100,0
OGÓŁEM WYDATKI 2.466.013 2.464.734,76 99,9
Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.
Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego
Przychody
Dz. Rozdz. § Plan Wykonanie % wykonania
900 90017 0830 1.677.230 1.678.392,11 101,0
900 90017 0920 0 374,89
900 90017 0970 22.000 7.767,41 35,3
Ogółem 1.699.230 1.686.534,41 99,0
Pokrycie amortyzacji 401.036,75
Razem przychody 2.087.571,16
Rozchody
Dz. Rozdz. § Plan Wykonanie kosztów % wykonania
900 90017 3020 8.750 8.725,70 99,7
900 90017 4010 585.884 560.967,12 95,7
900 90017 4040 41.627 45.698,33 109,8
900 90017 4110 112.944 107.663,51 95,3
900 90017 4120 16.097 15.438,60 95,9
900 90017 4170 6.000 3.034,00 50,6
900 90017 4210 467.920 467.718,60 99,9
900 90017 4260 139.493 131.038,30 93,9
900 90017 4280 1.550 1.545,00 99,7
900 90017 4300 40.590 39.056,50 96,2
900 90017 4360 500 80,00 16,0
900 90017 4370 2.570 1.827,92 71,1
900 90017 4410 9.000 8.880,00 98,7
900 90017 4430 72.500 72.090,55 99,4
900 90017 4440 20.995 20.994,17 100,0
900 90017 4460 16.000 0,00 0,0
900 90017 4480 125.000 123.102,00 98,4
900 90017 4500 23.817 23.809,00 99,4
900 90017 4700 2.593 2.450,00 94,0
900 90017 4740 400 0,00 0,0
Ogółem 1.694.230 1.634.119,30 96,5
Odpisy amortyzacji 401.036,75
Razem koszty 2.035.156,05
Podatek dochodowy od osób prawnych 15.319,66
2.050.475,71


Nazwa jednostki
Stan środków na początku roku
Przychody ogółem
w tym: dotacja z budżetu
Rozchody ogółem
w tym: płace i pochodne od płac Stan środków obrotowych na koniec roku
1. 2. 3. 4. 5. 6. (2+3-5 =7)
Zakłady budżetowe ogółem
dz.900 rozdz.90017 - zakłady gospodarki komunalnej - 16.027,88 2.087.571,16 - 2.050.475,71 732.801,56 21.067,57
Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.
Realizacja planu finansowego instytucji kultury
Przychody
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 981.516 218.343,20 22,2
921 92109 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.000 1.350,00 45,0
921 92109 0830 Wpływy z usług 0 2.869,00 -
921 92109 0920 Pozostałe odsetki 0 124,20 -
921 92109 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15.000 0,00 -
921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 963.516 214.000 22,2

921

92116

Biblioteki
52.900 52.900,00 100
921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 52.900 52.900,00 100

Razem:

X
1.034.416 271.243,20 26,2
Rozchody
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 963.516 217.934,36 22,62
921 92109 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 570 373,09 65,4
921 92109 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.350 35.340,11 99,9
921 92109 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.171 6.170,69 99,9
921 92109 4120 Składki na fundusz pracy 1.000 918,33 91,8
921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.895 3.869,96 99,3
921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.500 43.453,29 99,8
921 92109 4260 Zakup energii 11.200 9.822,38 87,7
921 92109 4270 Zakup usług remontowych 34.646 20.179,37 58,2
921 92109 4279 Zakup usług remontowych 727.516 0,00 -
921 92109 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200,00 100
921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 73.442 72.800,69 99,1
921 92109 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.993 1.660,96 83,3
921 92109 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej 2.900 2.886,63 99,5
921 92109 4410 Podróże służbowe krajowe 753 752,64 99,9
921 92109 4430 Różne opłaty i składki 2.600 2.584,00 99,3
921 92109 4440 Odpisy na zfśs 1.560 1.330,05 85,3
921 92109 4480 Podatek od nieruchomości 12.300 12.285,00 99,9
921 92109 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 600 401,00 66,8
921 92109 4700 Szkolenia pracowników 400 0,00 -
921 92109 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.900 2.890,00 99,6
921 92109 4740 Zakup materiałów papierniczych 20 16,17 80,8

921

92116


Biblioteki
52.900 51.482,54 97,3
921 92116 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 35,77 51,1
921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.950 30.399,91 98,2
921 92116 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.220 5.150,48 98,7
921 92116 4120 Składki na fundusz pracy 853 835,02 97,9
921 92116 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.360 4.350,46 99,8
921 92116 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400 1.338,88 95,6
921 92116 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 3.370 3.365,03 99,8
921 92116 4260 Zakup energii 4.575 3.905,28 85,3
921 92116 4430 Różne opłaty i składki 935 935,00 100
921 92116 4440 Odpisy na zfśs 1.167 1.166,71 99,9

Razem
X 1.016.416 269.416,90 26,51


Nazwa jednostki
Stan środków na początku roku
Przychody ogółem
w tym: dotacja z budżetu
Rozchody ogółem
w tym: płace i pochodne od płac Stan środków obrotowych na koniec roku
1. 2. 3. 4. 5. 6. (2+3-5 =7)
dz. 921 rozdz. 92109 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im A. Dernowskiej w Kalnicy 2.021 136.843 132.500 136.472 46.299 2.392
dz. 921 rozdz. 92109 Świetlice wiejskie - 81.500 81.500 81.462 - 38
dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki 783 52.900 52.900 51.483 40.736 2.200
Razem 2.804 271.243 266.900 269.417 87.035 4.630
Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.
Plan finansowy realizacji dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Dochody
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania
854 85401 0830 Wpływy z usług 109.700 105.725,25 96,4
854 85401 0920 Pozostałe odsetki 0 198,50
Razem 109.700 105.923,75 96,6
Stan środków pieniężnych na początek roku 18.041 18.040,89 100,0
Ogółem 127.741 123.964,64 97,0
Wydatki
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania
854 85401 4220 Zakup środków żywności 112.741 112.521,21 99,8
Razem 112.741 112.521,21 99,8
Stan środków pieniężnych na koniec roku 15.000 11.443,43 76,3
Ogółem 127.741 123.964,64 97,0
Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2009
Jednym z podstawowych narzędzi kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego sprawowanej przez organ stanowiący w stosunku do organu wykonawczego jest instytucja absolutorium, które odnosi się do kontroli wykonania budżetu. Podstawą merytoryczną oceny realizacji budżetu jest sprawozdanie odzwierciedlające realizację dochodów i wydatków budżetowych, stopień realizacji zadań inwestycyjnych, stopień realizacji zadań mających szczególnie znaczenie dla społeczności lokalnej, osiągnięty na koniec roku wynik finansowy, przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 , celem dokonania analizy i oceny.
Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XVII/136/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2008 r. w wysokości 22174312 zł uległ zmianie w ciągu roku budżetowego tj. zmniejszeniu o kwotę 4288164 zł. Zmniejszenie jest wynikiem nieotrzymania środków finansowych w 2009 roku z funduszy unijnych na budowę oczyszczalni ścieków, na budowę drogi gminnej od granicy miasta Brańsk w kierunku wsi Kiersnówek, na remont świetlic wiejskich, na remont boisk sportowych. Niektóre zadania takie jak budowa oczyszczalni ścieków, remont świetlic wiejskich i remont boisk sportowych ujęte są do realizacji w budżecie na rok 2010, a umowy o przyznaniu pomocy ze środków unijnych są podpisane.
Zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu gminy zostały wprowadzone siedmioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz trzema Zarządzeniami Wójta Gminy Brańsk. Zmiany budżetowe były wprowadzane Zarządzeniem Wójta na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej.
W strukturze wykonania budżetu gminy w 2009 roku dochody własne stanowiły - 18,7 %; subwencja oświatowa - 22,8 %; subwencja ogólna - 27,1 %; dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 15,3 % ; dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych - 15,5 %; środki ze źródeł unijnych - 0,6 %; dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia - ... - …%.
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 200462,38 zł z czego: w podatku od środków transportowych - 40243,00 zł, w podatku od nieruchomości - 6938,00 zł, w podatku rolnym - 153280,72 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 84466,40 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników - 76334,59 zł., zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych - 252,66 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami "Tr", "dr", "K", "Bz" - 7879,15 zł,
Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa.
Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia i odroczenia w wysokości - 6965,07 zł, z czego:
- w podatku rolnym - 5561,95 zł
- w podatku od nieruchomości - 29,00 zł
- w podatku leśnym - 350,97 zł
- odsetki za zwłokę- 1023,15 zł
Nie zastosowano umorzeń i odroczeń dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią -66,7 %; wydatki majątkowe -33,3 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią -12,5 %; pochodne od wynagrodzeń -2,1 %; dotacje -3,0 %; wydatki na obsługę długu -0,1 % a pozostałe wydatki - 82,3 %.
Dochody budżetowe
Działalność z roku 2009 przyniosła realizację dochodów w 90,1 %, gdyż na plan 17.886.148 zł wykonanie stanowi 16.117.283,16 zł.
Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.

Nazwa działu
Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach
Wykonanie
%
wykon.
I. Dochody własne 3.085.729 3.106.437 3.006.564,95 96,8
010 Rolnictwo i łowiectwo - - - -
020 Leśnictwo 5.000 5.000 4.719,92 94,4
600 Transport i łączność 15.700 23.020 10.482,14 45,5
700 Gospodarka mieszkaniowa 72.415 72.415 47.609,72 65,7
750 Administracja publiczna 2.230 5.730 12.326,14 224,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 4.530 7.830 6.854,97 87,5
756 Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawn. oraz wydatki związane z ich poborem 2.902.029 2.902.029 2.824.026,99 97,3
758 Różne rozliczenia 31.000 31.000 70.638,22 228,0
801 Oświata i wychowanie 19.083 19.083 2.393,68 12,5
852 Pomoc społeczna 17.742 17.742 5.145,66 29,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.000 16.000 15.779,51 98,6
926 Kultura fizyczna i sport - 6.588 6.588,00 100,0
II. Subwencje 8.064.347 8.049.181 8.049.181,00 100,0
758 Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza 4.210.712 4.210.712 4.210.712,00 100,0
758 Różne rozliczenia-subwencja oświatowa 3.689.803 3.674.637 3.674.637,00 100,0
758 Różne rozliczenia-subwencja równoważąca 163.832 163.832 163.832,00 100,0
III. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową
w tym:
1.751.071 2.466.013 2.464.734,76 99,9
010 Rolnictwo i łowiectwo - 773.148 773.146,94 100,0
750 Administracja publiczna 87.000 87.000 87.000,00 100,0
751 Urzędy naczel. organów władzy państwowej ,kontr. i sąd. 1.071 18.972 18.837,00 99,3
852 Pomoc społeczna 1.663.000 1.586.893 1.585.750,82 99,9
IV. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych
w tym:
1.343.023 2.515.646 2.499.923,96 99,4
600 Transport i łączność 40.000 1.045.743 1.045.743,11 100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - - - -
801 Oświata i wychowanie 54.023 105.005 105.005,83 100,0
852 Pomoc społeczna 249.000 267.201 258.104,72 96,6
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 97.697 92.070,30 94,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - - -
926 Kultura fizyczna i sport 1.000.000 1.000.000 999.000,00 99,9
V. Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień
w tym:
10.500 10.500 700,00 6,67
710 Cmentarze 6.000 6.000 0,00 0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.500 4.500 700,00 15,6
VI. Środki ze źródeł unijnych
w tym:
7.919.642 1.738.371 96.178,49 5,53
010 Rolnictwo i łownictwo 1.234.592 0 0,00 0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - - - -
600 Transport i łączność 5.057.969 1.625.000 0,00 0,0
801 Oświata i wychowanie 68.129 113.371 96.178,49 84,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.136.878 0 0,00 0,0
926 Kultura fizyczna i sport 422.074 0 0,00 0,0
Dochody ogółem
(I+II+III+IV+V+VI)
22.174.312 17.886.148 16.117.283,16 90,1
Szczegółową analizę wykonania dochodów budżetowych przedstawiam w kontekście załącznika Nr 1 do zarządzenia (szczegółowość do paragrafów)
W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 773146,94 zł, z czego:
- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 773146,94 zł
W dz. 020 - leśnictwo uzyskaliśmy dochody w wysokości 4719,92 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Rudka.
W dz. 600 - transport i łączność uzyskaliśmy dochody w wysokości 1056225,25 zł z czego:
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego - 3162,75 zł
- środki otrzymane z programu unijnego tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2007 na zadanie " przebudowa dróg gminnych Lubieszcze - Brzeźnica, Ferma - Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo - Pace w wysokoości 1.045.743,11 zł
- odsetki karne z tytułu opóźnienia w realizacji umowy - 7319,39 zł
W dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 47609,72 zł.
Zaplanowane na 2009 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 65,7% i tak:
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 131,00 zł., wykonanie 131,80 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 4050,00 zł, wykonanie 307,20 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 48234,00 zł, wykonanie 42215,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, plan 20000,00 zł, wykonanie 4950,00zł,
- odsetki za zwłokę, plan - zł, wykonanie 5,62 zł.
Ustalony uchwałą budżetową na 2009 r. plan dochodów ze sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Brańsk nie został wykonany w całości z uwagi na brak osób zainteresowanych ich nabyciem. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż będące w zasobie gminy Brańsk działki były wysoko wycenione, a na dziś posiadają mało atrakcyjną lokalizację oraz przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
W oparciu o Uchwałę Rady Gminy określającą kryteria sprzedaży i nabywania gruntów sprzedano jedną działkę: nr 262/1 o pow. 600 m2 położoną w obrębie gruntów wsi Domanowo.
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta gminy Brańsk została wydzierżawiona działka w obrębie gruntów wsi Puchały Stare nr geod. 133/1 o powierzchni 10.400 m2.
Wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków od PMB Białystok, Telekomunikacja Polska i osób fizycznych.
W dz. 750 - administracja publiczna, plan dochodów wykonano w 107,1 % uzyskując kwotę 99326,14 zł z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 87000,00 zł,
- wpływów za wydane specyfikacje przetargowe, prowizja za usługi ksero, opłaty za wypisy i wyrysy, wynajem samochodu 6.972,14 zł
- prowizja za wydawane dowody osobiste - 387,00 zł.
- darowizny na promocję gminy - 4.000 zł
- prowizje z Urzędu Skarbowego za rozliczanie podatku dochodowego - 967 zł
W dz. 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 1071,00 zł, na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz kwotę 17766,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
W dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 6854,97zł, w tym:
- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych i darowizny na rzecz jednostek OSP - 4.792,95 zł.
- wpływy z usług 2.062,02 zł.
Największe źródła dochodów własnych realizowane są w dz. 756 dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków i opłat. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 97,3 %.Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 17,5 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2009 r.
Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 98,7 %. Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 26390,91 zł .
Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,7 %. Zaległości stanowią kwotę 1903,34 zł.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 115,1 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 31987,90 zł.
W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 1.158 szt. upomnień na kwotę 199.826,33 zł, wystawiono 277 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52.590,35 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 8.468,93 zł.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 85,4 %. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 17860,96 zł, są to zaległości 1 podatnika.
Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 119,2 % Zaległości nie występują. W ciągu roku zostały zarejestrowane nowe środki transportowe stanowiące podstawę dodatkowego wymiaru podatku od środków transportowych.
Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 95,5 %. Zaległości występują w podatku od nieruchomości w wysokości 1,00 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 77,9 %.
Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 124 %.
Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 90,8 %.
W dz. 758 - różne rozliczenia, wpływy subwencji zgodne są z planem, przekazywane były bez zakłóceń, w terminach i ratach określonych przepisami do wysokości planu.
Dochody z tytułu odsetek na rachunkach zostały zrealizowane w 227,8 % są to odsetki od lokat terminowych.
W dz. 801 - oświata i wychowanie, dochody zrealizowano w 85,7 % z tytułu:
- z wynajmu mieszkań w lokalach szkolnych - 2.393,68 zł
- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 70.156,43 zł
- środki pozyskane z PFRON na realizację programu "Uczeń na wsi" - 16.744,40 zł
- dotacja na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 132,00 zł
- dotacji celowych na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach 17.973,00 zł
- dotacji na realizacje projektu POKL dla Szkoły Podstawowej w Domanowie - 33.218,40 zł
- dotacji na realizację projektu POKL dla Gimnazjum w Oleksinie - 62.960,09 zł
W dz. 852 - pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w 98,8 %. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na realizację zleconych zadań bieżących oraz dotacje przyznane na zadania własne i tak:
- dotacje na bieżące funkcjonowanie jednostki - 110.463,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.614,76 zł
- dożywianie uczniów - 51.691,18 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne- 1.533.445,18 zł
- dotacje na klęski powodziowe - 16.500,00 zł
- dotacje na zasiłki stałe - 56.484,00 zł
- dotacje na zasiłki okresowe - 70.657,42 zł
Ponadto uzyskano dochody z tytułu :
- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych przez komornika - 4.012,44 zł
- odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej- 1.133,22 zł
Dotacje na realizację zadań zleconych gminie nie wpłynęły w wysokości planowanej, ponieważ środki finansowe zapotrzebowane i wykorzystywane były do wysokości potrzeb.
W dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, otrzymaliśmy kwotę 92.070,30 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 75.143 zł i zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - 16.927,30 zł.
W dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy kwotę 15.779,51zł, z PFRON na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w ramach zawartej umowy.
W dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, uzyskaliśmy:
- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 700 zł.
W dz. 926 - kultura fizyczna i sport - uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.005.588,00 zł. w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 999.000,00 zł,
- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych- 6.588,00 zł.
Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową
Dotacja celowa jest jednym ze źródeł dochodów Gminy i służy sfinansowaniu zadań zleconych Gminie do realizacji na podstawie odrębnych ustaw. Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizacji tych zadań.
W ciągu roku budżetowego zostały sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone Gminie przez administrację rządową, następujące zadania :
- świadczenia rodzinne - 1.533.445,18 zł
- składki zdrowotne -2.709,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 33.096,00 zł
- administracja publiczna - 87.000,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1.071,00 zł
- wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego - 773.146,94 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 17.766,00 zł
- zasiłki celowe w ramach programu pomocy poszkodowanym przez powódź - 16.500,00 zł
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych
W 2009 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2.499.923,96 zł.
w dz. 801 - oświata i wychowanie - 105.005,83 zł
w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 92.070,30 zł
w dz. 852 - pomoc społeczna - 258.104,72 zł
w dz. 926 - kultura fizyczna i sport - 999.000,00 zł
w dz. 600 - transport i łączność - 1.045.743,11 zł
Dotacje na realizację zadańw ramach umów i porozumień
W dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 700 zł
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
W roku 2009 uzyskaliśmy:
- dochody za wydawanie dowodów osobistych w kwocie 7.740 zł
- dochody z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.831,88 zł
Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) w części należnej do budżetu państwa stanowią kwotę 69.799,41 zł, w części należnej dla Urzędu Gminy w kwocie 60.131,50 zł.
Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na finansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są zawsze olbrzymie realizacji zadań własnych musi więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: obligatoryjna i fakultatywna. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe.
Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki budżetowe, zakład budżetowy, samorządowe instytucje kultury będące jednostkami organizacyjnymi gminy.
Wydatki budżetowe w roku 2009 zostały zrealizowane 84,7 % gdyż na plan 18.452.451 zł wykonanie stanowi 15.636.498,02 zł.
Niewykonane są wydatki na zadania, których wykonanie uzależnione było od warunków atmosferycznych, a mianowicie droga gminna od granicy miasta Brańsk w kierunku wsi Kiersnówek, budowa boisk sportowych w miejscowościach Świrydy, Mień i Oleksin. Termin realizacji tych zadań został przesunięty na rok 2010.
Realizacja wydatków i zmiany w planie dokonane w ciągu roku w poszczególnych działach gospodarki obrazuje następująca tabela:

Dz.

Nazwa działu
Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach
Wykonanie
%
wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.629.022 797.698 796.605,82 99,9
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20.000 56.900 46.278,47 81,3
600 Transport i łączność 9.109.150 5.228.008 3.893.228,82 74,5
700 Gospodarka mieszkaniowa 14.000 14.400 13.377,13 92,9
710 Działalność usługowa 49.000 26.400 18.842,76 71,4
750 Administracja publiczna 2.824.050 2.380.960 2.144.059,18 90,1
751 Urzędy naczel.organów władzy,kontr. i sąd. 1.071 18.972 18.837,00 99,3
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 122.200 186.120 159.057,22 85,5
756 Dochody osób pr., od osób f. i od innych j. nie pos. os. pr. oaz wydatki związane z ich poborem 85.000 92.850 76.183,31 82,0
757 Obsługa długu publicznego 54.000 8.000 7.965,65 99,6
758 Różne rozliczenia 235.000 149.650 0,00 0,0
801 Oświata i wychowanie 4.675.617 5.099.153 4.778.068,91 95,4
851 Ochrona zdrowia 38.500 54.715 19.773,34 36,1
852 Pomoc społeczna 2.059.000 2.009.094 1.965.234,31 97,8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 97.697 92.070,30 94,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środow. 91.000 132.336 113.130,82 85,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.724.137 324.033 302.032,50 93,2
926 Kultura fizyczna i sport 1.765.765 1.775.465 1.191.752,48 67,1
Ogółem w tym: 24.496.512 18.452.451 15.636.498,02 84,7
Wydatki inwestycyjne i majątkowe 12.566.297 6.584.036 5.211.061,38 79,1
Wydatki na wynagrodzenia 4.276.301 1.472.752 1.302.117,58 88,4
Wydatki na pochodne od wynagrodzeń 741.708 226.821 215.386,78 95,0
Wydatki na obsługę długu 54.000 8.000 7.965,65 99,6
Dotacje 1.879.137 347.799 313.329,88 90,1
Realizację wydatków przedstawiam w kontekście zał. Nr 2 do Zarządzenia (szczegółowość do paragrafów)
Rolnictwo
W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 99,9 %
W rozdz. 01030 - izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 21.915,68 zł.
W rozdz. 01095 - pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 757.987,21 zł., i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 15.159,73zł.Zadanie pierwotnie przyjęte w budżecie do realizacji na 2009 r. polegające na budowie oczyszczalni ścieków we wsi Kiersnowo, Kiersnówek i Majerowizna przy wsparciu środków unijnych zostało wycofane w trakcie roku budżetowego, gdyż wniosek nasz został przyjęty do realizacji na rok 2010 i zadanie zostało ujęte w budżecie na ten rok. Umowa z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy z udziałem środków w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz
W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:
- zakończenie wykonania ogrodzenia zbiornika wodnego we wsi Glinnik - 4.382,67 zł
- prace porządkowe przy zbiorniku wodnym w Kiersnówku,wykonanie parkingu, wykonanie bram wjazdowych,boiska do gry w piłkę nożną i sitkową, wyprofilowanie terenu i zasianie trawy - 41.895,80 zł
Transport i łączność
W dz. 600 rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, na plan 5.228.008 zł wydatkowano 3.893.228,82 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.578.527,27 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:
W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Gmina Brańsk udzieliła dotacji w wysokości 25 % i 50 % kosztów realizacji następujących zadań:
a) przebudowę układu komunikacyjnego drogi Nr 1704 B od granicy powiatu- Sielc - do drogi Nr 1697 B i droga Nr 1697 B Mień - Rudka - Boćki i przebudowę drogi powiatowej Olendy - Szmurły od km 11+616-14+ 93, dł. 2,677 km oraz przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Holonki od km 20+508-21+986 i Widźgowo - Klichy od km 22+107-22+381 (łączne dofinansowanie 223.517,09 zł)
b) przebudowę drogi powiatowej Nr 1599 B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ulica w miejscowości Załuskie Koronne) (dofinansowanie 383.060,73 zł)
c) wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni żwirowej drogi powiatowej Nr 1699 B Brzeźnica - Szmurły na odcinku długości 2,2 km ( dofinansowanie 71.749,79 zł)
d) przebudowę drogi powiatowej Nr 1592 B Wyszki - Mierzwin - Olendzkie (dofinansowanie 87.532,09 zł)
Ponadto zostały opracowane dokumentacje techniczne na drogi powiatowe : Brzeźnica - Szmurły wraz z przebudową mostu, lewostronne wtórniki na drogi Oleksin - Klichy, Koszewo - Nowosady, Brzeźnica - Szmurły, wydatkując kwotę 63.772,03 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano i sfinansowano z udziałem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego drogę gminną Domanowo - Pietraszki - Glinnik - koszt zadania 2.170.282,52 zł z tego Urząd Marszałkowski zrefunduje wydatki w roku 2010 w wysokości 1.345.979,83 zł. Realizacja inwestycji przebiegała dwuetapowo. I etap - obejmował przebudowę ul. Małej w Domanowie o długości 616,8 m i odcinek o długości 245 m polegający na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z mieszanki bitumicznej oraz wykonanie chodnika bitumicznego, zjazdów na posesje i przepusty pod drogą, a etap II obejmował przebudowę drogi gminnej od wsi Domanowo do wsi Pietraszki o długości 2417 m i od wsi Pietraszki do wsi Glinnik o długości 1877 m - polegający na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm.
Ze środków własnych wykonaliśmy następujące zadania inwestycyjne:
1) przebudowa drogi gminnej Kiersnowo - Pace o długości 376 m - wartość zadania - 165.032,40 zł
2) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szmurły o długości 585 m - wartość zadania - 301.497,06 zł
Ponadto opracowano dokumentację techniczną na drogę: ul. Piłsudskiego w miejscowości Mień, ul. Cmentarna w miejscowości Domanowo, droga na terenie gruntów wsi Holonki odcinek od drogi powiatowej Puchały Stare - Dołubowo, projekt techniczny drogi Popławy - Brzeźnica, lewostronny wtórnik odcinka od wsi Płonowo do drogi powiatowej Brzeźnica - Szmurły, lewostronny wtórnik na przebudowę drogi gminnej Nr 108231 B od drogi powiatowej Nr 1599 B - Załuskie Kościelne, lewostronny wtórnik na drogę od miejscowości Pruszanka Baranki do drogi krajowej.
W dz. 600 rozdz. 60016 wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych, w tym również odśnieżanie i utrzymywanie należytej ich przejezdności w okresie zimowym. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków GZK Gminy Brańsk oraz podspółki ze żwirowni Świrydy.
W ramach wykorzystanych na w/w cel środków, wykonano:
- modernizacja drogi gminnej Domanowo w kierunku wsi Mień - 44 620,00 zł?
- remont drogi gminnej Patoki - Domanowo - 6 109,00 zł?
- bieżący remont drogi Lubieszcze - Szmurły - 11 794,25 zł?
- profilowanie dróg gminnych - 14 704,00 zł?
- transport piasku i gruzu na drogę w obrębie wsi Klichy - 2 028,50 zł?
- bieżący remont drogi Poletyły - Świrydy - 6 833,00 zł?
- bieżący remont drogi gminnej na Kol. Popławy - 2 194,50 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Brzeźnica - Szmurły - 7 851,50 zł?
- modernizacja drogi Kiersnówek - Kiersnowo - 3 516,50 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Ściony - 2 083,50 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Patoki - 6 190,50 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Popławy - 5 876,00 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Ferma - 6 503,00 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Chojewo - 10 080,00 zł?
- modernizacja drogi we wsi Chojewo - 1 167,70 zł?
- bieżące remonty dróg w obrębie wsi Brzeźnica - 17 407,50 zł?
- wykonanie przepustów drogowych w obrębie wsi Klichy - 2 766,00 zł?
- remont przepustu drogowego w obrębie wsi Kadłubówka - 691,00 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Lubieszcze - 13 095,50 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Popławy - 3 060,50 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Mień wraz z wykonaniem przepustu - 20 477,34 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Markowo - 13 989,00 zł?
- odśnieżanie dróg gminnych - 16 058,00 zł?
- wycinka drzew na poboczach dróg gminnych - 4 000,00 zł?
- wykonanie przepustów drogowych we wsiach Kiersnowo, Nowosady, Kolonia Koszewo - 2 095,00 zł?
- wykonanie chodnika we wsi Domanowo ul. Duża - 11 777,61 zł?
- modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Domanowo w kierunku wsi Mień - 2 704,00 zł?
- modernizacja drogi w obrębie Kolonii Szmurły - 1 984,00 zł?
- modernizacja drogi Pietraszki - Pruszanka Stara - 891,50 zł?
- profilowanie dróg gminnych - 9 064,00 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Kalnica - 15 884,50 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Burchaty - 2 240,00 zł?
- modernizacja drogi w obrębie Kol. Popławy - 447,00 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Nowosady - 2 075,00 zł?
- modernizacja drogi od granicy Miasta Brańsk ul. Boćkowska w kierunku wsi Kiersnowo - 20 729,64 zł?
- modernizacja drogi Kolonia Chojewo - 555,50 zł?
- modernizacja drogi w obrębie wsi Olszewek - 1 372,00 zł?
- modernizacja drogi Pace - Chojewo - 1 317,50 zł
Wydatki w tym rozdziale objęły również wykonanie licznych wyżej nie wykazanych, mniejszych napraw i remontów dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych.
Gospodarka mieszkaniowa
W dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa
na plan 14.400 zł wydatkowano 13.377,13 zł na: zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy, publikację ogłoszeń o sprzedaży działek wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Brańsk, dokonanie wyceny działek wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Brańsk, sporządzenie wyrysów i wypisów działek przeznaczonych do zbycia, opłaty składki za konserwację rowów przebiegających przez działki będące w zasobie mienia komunalnego, zakup kopii map ewidencyjnych działek do celów wznowienia znaków granicznych, uporządkowanie działki w obrębie wsi Oleksin, odwodnienie terenu na działce gminnej we wsi Puchały Nowe, wznowienie znaków granicznych w obrębie wsi Kiersnówek.
Działalność usługowa
W dz. 710 - działalność usługowa
poniesiono wydatki w wysokości 18.842,76 zł na plan 26.400 zł.
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
- zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne - 1.495,97zł
- opracowanie zmiany Studium uwarunkowania i kierunków rozwoju Gminy Brańsk oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - 17.346,79 zł
Administracja publiczna
Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2.144.059,18 zł na plan 2.380.960 zł, co stanowi 90,1 %
Z ogólnej puli wydatkowanych środków:
- bieżące utrzymanie administracji na kwotę - 2.056.040,37 zł
w tym:
- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 1.114.339,59 zł
- rozbudowa budynku Urzędu Gminnego na kwotę - 319.553,43 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na kwotę - 121.238,72 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na kwotę - 14.544,20 zł
- diety radnych, przewodniczącego rady, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na kwotę - 38.687,90 zł
- promocja gminy na kwotę - 34.786,71 zł
W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, środki bhp, energię elektryczną i wodę, zakup oleju opalowego, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe, paliwo do samochodów, szkolenia pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup sprzętu, materiały biurowe i kancelaryjne.
W roku 2009 oddano do użytku całkowicie przebudowany nowy budynek Urzędu Gminy Brańsk. Prace rozpoczęto 30 marca 2008 roku, a zakończono 30 kwietnia 2009 roku. W ramach przebudowy wykonano następujące prace:
- Rozebrano nadbudowę piętra w starym urzędzie w miejscu którego wykonano całą kondygnację, zalano strop, wykonano więźbę dachową, nakryto dach blachodachówką powlekaną, ocieplono poddasze. Na zewnątrz wykonano elewację wraz z ociepleniem warstwy styropianu o grubości 10 cm. Wewnątrz budynku wykonano instalacje elektryczną i wodnokanalizacyjną, tynki, posadzki, zewnątrz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzono kostką brukową plac gminy. Wyposażono Urząd w nowoczesną instalację, tj. sieć komputerową, monitoring i klimatyzację części pomieszczeń. Całkowicie przebudowany budynek Urzędu Gminy jest jednym z najnowszych obiektów w Województwie Podlaskim. Wartość obiektu wraz z niezbędnym wyposażeniem została skalkulowana na kwotę 1.635.391,89 zł. Po przebudowie budynek osiągnął poniższe parametry:
1. Powierzchnia zabudowy: 182,34 m2
2. Powierzchnia użytkowa: 452,43 m2
3. Kubatura: 2.436,42 m3
W rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 34.786,71zł na promocję gminy z czego sfinansowano:
- Wykonanie herbu Gminy Brańsk - 4.000 zł
- Organizacja dożynek gminnych - 1.552 zł
- Wykonanie rzeźby figurki i podstawki pod kapliczkę w Świętej Wodzie podczas dnia modlitwy o jedność Rolników - 4.150 zł
- Promocja Gminy na festynach, spotkaniach międzygminnych - 3.200 zł
- Organizacja obozowiska kawaleryjskiego podczas uroczystości w związku z 70- rocznicą bitwy pod Olszewem i Domanowem - 14.151 zł
- Zakup nagród i statuetek z okazji podsumowania konkursów i turnieji, kwiatów i upominków - 7.734 zł
W rozdz. 75095 - pozostała działalność, kwotę 14.544,20 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich - 1.268,20 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej - 9.997,50 zł., składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kraina Bobra" - 3.278,50 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dz. 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
, sfinansowano: aktualizację spisu wyborców 1.071 zł., wybory do Parlamentu Europejskiego - 17.766 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, sfinansowano:
- wpłaty dla policji - 6.120,00 zł
- zadania z obrony cywilnej- 1.408,64 zł
- utrzymanie OSP na terenie gminy - 151.528,58 zł
Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:
- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę - 36.369,49 zł
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów- 5.163,93 zł
- zakup energii elektrycznej- 6.824,23 zł
- ubezpieczenie majątku - 13.337,00 zł
- podatek od nieruchomości- 15.244,00 zł
- pozostałe podatki - 131,00 zł
W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi: zakup paliwa - 6.536 zł., zakup i wymiana okien w remizie OSP Szmurły - 18.981 zł, zakup przęseł na ogrodzenie - Glinnik - 2.300 zł, zakup okien i wymiana w remizie OSP Klichy - 8.734 zł, remont remizy OSP Chojewo - 13.181 zł, remont remizy OSP Świrydy - 5.328 zł, wymiana drzwi garażowych i wykonanie ogrodzenia w remizie OSP Glinnik - 5.511 zł, zakup 2 akumulatorów, ubrań koszarowych i hełmów dla OSP Popławy - 2.028 zł, zakup opon do samochodu OSP Domanowo - 1.890 zł, przebudowa przyłącza elektrycznego w remizie OSP Domanowo - 2.538 zł.
Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną sfinansowano: montaż radiostacji- 520 zł, organizacja ćwiczenia gminnego - 889 zł.
Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W dz. 756 - dochody osób pr., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, sfinansowano wynagrodzenia sołtysów - 64.020 zł i wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat, sprawdzanie rachunków dla złożonych podań o udzielenie ulg inwestycyjnych przez inspektora do spraw budownictwa, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup druków nakazów do wymiaru podatku, wynajem samochodu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach ulg i umorzeń, itp. - 12.163,31 zł.
Obsługa długu publicznego

W dz. 757 - obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek na zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi składowisk odpadów komunalnych w wysokości 7.965,65 zł.
Oświata i wychowanie
Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5.099.153 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.778.068,91 zł, z czego:
- szkoły podstawowe - 2.726.998,73 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 358.310,40 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa - 127.841,85 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 94.991,81 zł
- gimnazja - 1.234.813,74 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.840,15 zł
- pozostała działalność - 106.512,43 zł
- stołówka szkolna - 122.759,80 zł
W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 1.696.306,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 127.170,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 349.077,10 zł
- odpisy na ZFŚS -113.083,00 zł
- zwrot kosztów podróży - 834,91 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 125.982,15 zł
- energia elektryczna i zużycie wody - 33.984,88 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 37.945,45 zł
- ubezpieczenie majątku szkół - 12.004,80 zł
- zakup oleju opałowego - 104.368,00 zł
Ponadto w zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół - rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, kontrole szkół przez Sanepid, zakup druków, itp.
W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące wykonano następujące zadania:
1) Szkoła Podstawowa w Holonkach - wykonano remont i malowanie pomieszczeń: korytarz, kuchnia i stołówka, sale lekcyjne - wartość zadania 5.997 zł
2) Szkoła Podstawowa w Domanowie - filia w Świrydach - malowanie sal lekcyjnych i korytarza - wartość zadania 2.279,16 zł
3) Szkoła Podstawowa w Mniu - wykonano elewację zewnętrzną budynku, wykonano chodnik o długości 5 mb i szerokości 1,1 m i obrzeża na posypce żwirowo- cementowej - wartość zadania 44.673 zł
4) Szkoła Podstawowa w Domanowie - zabezpieczenie lamp oświetleniowych na Sali gimnastycznej - wartość zadania 850 zł.
W celu poprawy warunków w szkole filialnej w Świrydach wybudowano mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 1,5 m3/ d wraz z kanalizacją sanitarną oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych - wartość zadania 12.200 zł.
Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2009 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.
W rozdz. 85401 - świetlice szkolne, wydatkowano kwotę 122.759,80 zł na sfinansowanie uruchomionej świetlicy z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki - 71.012,60 zł, zakup energii - 33.432,39 zł, zakup wyposażenia -5.891,29 zł, odpis na ZFŚS- 4.500 zł Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej z dożywianiem jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, naprawa wyposażenia.
Przy Szkole Podstawowej w Domanowie został utworzony rachunek dochodów własnych obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 105.923,75 zł, a stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 18.040,89 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 112.521,21 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 11.443,43 zł.
W rozdz. 80110 - gimnazja zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1.234.813,74 zł zostały sfinansowane wydatki na:
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 797.462,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 57730,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 131.674,97 zł
- składki na fundusz pracy 20.922,71 zł
- odpisy na ZFŚS 51.990,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody 9.114,41 zł
- ubezpieczenie majątku 3.213,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 64.007,53 zł
- zwrot kosztów podróży 681,32 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 9.706,49 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania - 36.095,00 zł
W ramach zadań remontowych w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie zakupiono i wymieniono oprawy jarzeniowe i świetlówki - wartość zadania 2.890,47 zł
Zadania inwestycyjne polegające na budowie sal gimnastycznych w Glinniku i Oleksinie nie zostało rozpoczęte ze względu na brak współfinansowania ze środków unijnych.
Wydatki w rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 358.310,40 zł na sfinansowanie:
- wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy - 243.668,44 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej- 102.457,18 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekuna dowożonych uczniów - 12.184,78 zł
Wydatki w rozdz. 80143 - jednostki pomocnicze szkolnictwa, dotyczą:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty - 112.134,16 zł,
- odpisów na ZFŚS - 3.000,12 zł.
Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania okresowe pracowników, środki bhp, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, publikacje, zwrot kosztów podróży, itp. wydatki bieżące.
Środki finansowe w rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, wydatkowane zostały na:
- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych - 81.813,50 zł,
- odpis na ZFŚS - 4.792,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6.382,68 zł.
rozdz. 80195 - pozostała działalność wydatkowano kwotę 106.512,43 zł. na plan 106.512,00 zł. na:
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 70.156,43 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 36.224,00 zł.
- wydatki na obsługę komisji kwalifikacyjnej nauczycieli - 132,00 zł
rozdz. 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 5.840,15 zł na 21.328,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli.
Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 4.778.068,91 zł, z czego:
- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę - 3.674.637 zł, co stanowi 76,9 % ogółu wydatków
- dotacje celowe otrzymane od Wojewody Podlaskiego - 105.005,83 zł, co stanowi 2,2 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 96.178,49 zł, co stanowi 2,0 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy - 902.247,59 zł, co stanowi 18,9 % ogółu wydatków
Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 902.247,59 zł
Ochrona zdrowia
dz. 851 - ochrona zdrowia, zostały sfinansowane wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W ramach środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:
- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenie 2.944 zł
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w punkcie konsultacyjnym 2.925 zł
- organizacja zimowiska dla dzieci w Hodyszewie 1.676 zł
- koncert z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 2.568 zł
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią, organizowanego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 3.850 zł
- przeprowadzono pogadanki o tematyce przeciwalkoholowej w Gimnazjach 350 zł
- czynsz za lokal na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 796 zł
- pozostałe wydatki jak opłaty sądowe, opłaty za przeprowadzenie badań lekarskich osób uzależnionych od alkoholu, koszty dojazdu, materiały biurowe, ogłoszenia prasowe itp.
W ramach programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomani w Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku przeprowadzono prelekcje pt. " Ciągle żyję" - wydatkując na ten cel kwotę 700 zł.
Pomoc społeczna
Zadania w dz. 852 - pomoc społeczna, finansowane były z trzech źródeł - dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie - 1.585.750,82 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 258.104,72 zł, z budżetu gminy - 121.378,77 zł.Ogółem na pomoc społeczną w 2009 roku wydatkowano - 1.965.234,31 zł na plan 2.009.094 zł.
Dotacja przekazana w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 1.533.445 zł została wykorzystana na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 16.195 świadczeń na kwotę 1.199.531zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 1.022 świadczenia na kwotę 156.366 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 84 świadczeń na kwotę 34.714 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 57 świadczeń na kwotę 57.000 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13 osobom tj. 173 świadczeń na kwotę 41.171 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę- 24.789,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.690,29 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 4.411,81 zł
- zwrot kosztów podróży 209,20 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu - 1.907,59 zł
- zakup akcesoriów komputerowych- 1.295,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 847,73 zł
- ubezpieczenia rzeczowe 606,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.000,04 zł
- środki bhp - 300,00 zł
- czynsze za wynajem lokalu- 6.581,90 zł
- szkolenia pracowników- 1.025,00 zł
Dotacja przekazana w rozdz. 85214 § 2030 w wysokości - 94.045,42 zł została wykorzystana na wypłatę:
- zasiłków okresowych, tj. 211 świadczeń dla 37 rodzin na kwotę 70.658 zł
- zasiłków stałych tj. 57 świadczeń na kwotę 23.387,42 zł.
Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dotacja przekazana w rozdz. 85214 § 2010 w wysokości 33.096 zł została wykorzystana w wysokości 33.096 zł na:
- wypłatę zasiłków stałych 12 osobom tj. 79 świadczeń na kwotę- 33.096 zł
Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 24 rodzinom na kwotę 12.054,02 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.
Dotacja w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w wysokości 4.614,76 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej, planowana dotacja w wysokości 110.463 zł została przekazana w wysokości 110.463 zł i wykorzystana na:
- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników - 84.716 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników - 6.969 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 14.384 zł
- środki bhp - 1.924 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.470 zł
Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 30.221,65 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków ,wynagrodzeń, i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.
Dotacja w rozdz. 85295 - pozostała działalność w wysokości 58.200 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 51.691,18 zł. Z dożywiania skorzystało 239 uczniów, wydano 25.495 posiłków, średni koszt jednego posiłku 2,82 zł.
Wydatki na zakup posiłków stanowią kwotę 76.801,94 zł (dla uczniów korzystających z pomocy społecznej) z czego 51.691,18 zł dotacja celowa a 20.251 zł środki z dochodów własnych.
Na doposażenie stołówki szkolnej oraz punktów wydawania posiłków wydatkowano kwotę 4.193,33 zł ze środków własnych gminy.
rozdz. 85295 - pozostała działalność wypłacono zasiłki celowe rolnikom dotkniętym klęską powodzi - 17 świadczeń na kwotę 16.500 zł.
GOPS finansuje zadanie jakim jest pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono kwotę 47.000 zł. ze środków własnych a wykorzystano kwotę 42.602,54 zł. tj. sfinansowano pobyt 2 osób w DPS w Brańsku były to 24 świadczenia. Rodziny osób przebywających w DPS mają obowiązek współuczestniczenia w kosztach pobytu swoich bliskich. Z tego tytułu 1 rodzina wpłaciła na rachunek Urzędu kwotę 1.133,22 zł
rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe, sfinansowano wypłatę 76 dodatków mieszkaniowych na kwotę 7.196,47 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 92.070,30 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:
- stypendia szkolne dla 255 uczniów na kwotę - 75.143 zł.
- zakup podręczników dla 84 uczniów - 16.927,30 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano na:
- zakup energii elektrycznej- 74.880,10 zł
- konserwacja oświetlenia- 15.359,44 zł
- wynagrodzenie zatrudnionego pracownika wraz z pochodnymi - 22.891,28 zł
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W ramach funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy przychody w wysokości 7.823,90 zł. Rozchody stanowiły kwotę 2.614,75 zł Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 8.654,23 zł, a stan środków obrotowych na początek roku stanowił kwotę 3.445,08 zł. Ze Środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano wydatki związane z akcją sprzątanie świata i utrzymaniem wysypisk wiejskich.
Zakłady budżetowe
Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności wykonuje Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy. Do statutowych zadań zakładu należą: budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych; remonty obiektów użyteczności publicznej; zaopatrzenie gminy w wodę; gospodarka odpadami; przeglądy oraz remonty oczyszczalni; dowożenie uczniów do szkół; zarządzanie zakładami górniczymi
Przychody GZK bez pokrycia amortyzacji zostały zrealizowane w wysokości 1.686.534,41 zł na plan 1.699.230 zł, co stanowi 99,3 %. Przychody w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Brzeźnicy zostały uzyskane z:
- opłaty za pobór wody,
- za obsługę eksploatacyjną oczyszczalni ścieków,
- usług wykonywanych przez zakład w zakresie modernizacji dróg gminnych, remontu świetlic i szkół, strażnic, boisk sportowych.
Koszty GZK z siedzibą w Brzeźnicy stanowią kwotę 1.649.438,96 zł bez odpisu amortyzacji, z czego:
- płace i pochodne od płac stanowią kwotę - 729.767,56 zł
- energia elektryczna - 131.038,30 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego - 162.244,28 zł
- ubezpieczenie majątku - 37.862,70 zł
- opłata za dozór techniczny - 2.650,65 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 20.994,14 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 28.198,00 zł
- zakup paliwa do autobusów szkolnych - 96.014,34 zł
- za dozór techniczny hydroforni - 2.651,65 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin - 3.379,00 zł
GZK z siedzibą w Brzeżnicy wykonuje zadania wynikające z potrzeb Gminy Brańsk a zapisane w statucie:
- remonty przydomowych oczyszczalni ścieków,
- oczyszczanie gminy - gospodarka odpadami,
- odśnieżanie dróg w okresie zimy,
- bieżące remonty dróg gminnych na bieżąco,
- wykonanie znaków drogowych na drogach gminnych,
- wykonanie przepustów na drogach gminnych,
- wycinanie drzew przy drogach gminnych,
- remonty budynków w: OSP Klichy, szkoła filialna w Świrydach, świetlica w Pruszance Starej, OSP Szmurły, OSP Chojewo, OSP Świrydy, Szkole Podstawowej w Mniu, Szkole Podstawowej w Holonkach, świetlica Poletyły.
- wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego we wsi Glinnik
- porządkowanie przystanków PKS
- roboty ziemne i pielęgnacyjne przy zbiorniku wodnym Kiersnówek
- modernizacja drogi żwirowej do zalewu od strony wsi Kiersnówek
- roboty ziemne na boisku sportowym w Pietraszkach.
Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego z dowożenia zajmują się dowozem dzieci do wszystkich szkół na terenie gminy na zajęcia szkolne, dowiezieniem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim, utrzymaniem w stałej sprawności technicznej autobusów szkolnych oraz wykonywaniem zadań przydzielonych do realizacji statutowo dla zakładu.
Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu: rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup druków i materiałów kancelaryjnych, itp. wydatki:
Działalność finansowa zakładu za rok 2009 zamknęła się następująco:
- stan należności netto - 7.928,81 zł
- stan zobowiązań - 85.908,93 zł
- środki pieniężne na rachunku - 82.246,65 zł
- stan zapasów materiałowych - 16.801,04 zł
Stan środków obrotowych netto - 21.067,57 zł
Należności zakładu w wysokości 7.928,81 zł dotyczą nieopłaconych faktur za pobór wody indywidualnych odbiorców. W stosunku do osób zalegających prowadzona jest windykacja należności. Są to należności wymagalne, gdyż termin zapłaty upłynął.
Zobowiązania w wysokości 85.908,93 zł powstały w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionym pracownikom i pochodnych od tego wynagrodzenia za rok 2009 oraz zużycia energii elektrycznej. Są to zobowiązania niewymagalne, gdyż termin zapłaty upływa w roku 2010
Wodociągi
W celu poprawy parametrów wody w hydroforniach Brzeźnica, Koszewo, Kalnica oraz Domanowo woda uzdatniana jest przez nowe złoża żwirowo - piaskowe, co daje możliwość dostawy wody o dobrej, jakości. W roku 2009 w hydroforni Domanowo zostały wymienione złoża żwirowe.Wszystkie awarie wodociągu oraz przyłączy wodociągowych usuwane są we własnym zakresie oraz przy użyciu własnego sprzętu.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 266.900 zł
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach rozdz. 92109. Uzyskał dochody własne w wysokości 4.343,20 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 124,20 zł., z tytułu wpływów z usług - 2.869,00 zł., z najmu lokalu - 1.350 zł.
Rozchody stanowiły kwotę - 217.934,36 zł na plan 963.516 zł, z czego:
- płace pracowników i pochodne od płac - 46.299 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.330 zł
- energia elektryczna i woda - 9.822 zł
- zakup oleju opałowego - 10.578 zł
- podatek od nieruchomości - 12.285 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 2.890 zł
- ubezpieczenie majątku 2.584 zł
W ramach merytorycznej działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury sfinansowano:
1) XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek - I Przegląd Zespołów Kolędniczych 1.875,93 zł
2) Wiosenne warsztaty folklorystyczne 214,60 zł
3) Przegląd Dziecięcej Pieśni Religijnej 2.512,00 zł
4) Festyn Rodzinny 3.800,00 zł.
W czerwcu przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek odbył się festyn rodzinny pod nazwą " Rodzina na dobre i złe" rozpoczynający przedsięwzięcie " Wakacje kulturalne, bezpieczne i pożyteczne"skierowany do lokalnej społeczności. Podczas festynu dyrektorzy szkół Gminy Brańsk zaprezentowali osiągnięcia swoich uczniów.Wyróżnionym uczniom wręczono nagrody i podziękowania.W części rozrywkowej festynu wystąpiły zespoły muzyczne.
5) Wakacyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci w GOUK w Kalnicyi w Fili GOUK w Popławach 729,41 zł
6) 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej-Wojewódzkie obchody w Domanowie i Olszewie( z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.000,00 zł sfinansowano wydruk folderu patriotycznego oraz usługę cateringową) 2.601,79 zł
Obchody 70 rocznicy walk z okupantem niemieckim na ziemi brańskiej trwały przez dwa dni w miejscowościach, w których rozegrały się główne bitwy. Został opracowany folder patriotyczny pt. " To dla Ciebie Polsko"obrazujący miejsca pamięci narodowej w Gminie Brańsk.Punktem kulminacyjnym obchodów w Olszewie były pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego, musztry konnej, pokazy władania białą bronią i pokazy sprawnościowe. Wystąpił również Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego.
7) Warsztaty folklorystyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych "stroiki świąteczne" 339,13 zł
Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOUK: materiały papiernicze, materiały do dekoracji, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, środki czystości, badania lekarskie, prowizje bankowe wywóz śmieci, wynajem autobusu i tym podobne wydatki bieżące.
Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 81.462 zł, z czego sfinansowano:
1) Generalny remont świetlicy wiejskiej w Poletyłach - instalacja elektryczna, wykonanie sufitu, wymiana 3 okien, wymiana drzwi, położenie boazerii na ścianach,wykonanie posadzki i ułożenie terakoty, wymiana elementów pokrycia dachowego, położenia boazerii zewnętrznej - wartość zadania 20.179,37 zł
2) Generalny remont świetlicy w Pruszance Starej- wymiana 17 okien, wymiana instalacji elektrycznej z wymianą zasilania, położenie tynków wewnątrz budynkuwymiana 2 drzwi łazienkowych z futrynami, wymiana 3 drzwi pełnych z futrynami - wartość zadania 41.300,95 zł
3) Zakupiono materiały do remontu instalacji wodnej w świetlicy w Puchałach Nowych 478,00 zł
4) Remont świetlicy wiejskiej w Spieszynie- wartość zadania 7.946,90 zł
Ponadto na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 11.556,84 zł (woda, energia , ubezpieczenia, kserokopie map, inwentaryzacja budynków).
Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 51.482,54 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 40.736 zł, zakup księgozbioru - 3.365 zł., zakup energii - 3.905 zł, zakup artykułów biurowych i druków - 1.339 zł., odpis na FŚS -1.167 zł.
W samorządowych instytucjach kultury nie występują na koniec roku należności i zobowiązania wymagalne.
Kultura fizyczna i sport
W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy Brańsk w wysokości 11.962,02 zł zakup pucharów, dyplomów na zawody międzyszkolne, dojazd zawodników na imprezy.
W ramach zadań inwestycyjnych wykonano budowę boiska sportowego "Moje boisko Orlik 2012" przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy - wartość zadania 1.179.790,46 zł.
Zadanie obejmuje wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej typu " sztuczna trawa", boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, budynku zaplecza socjalnego, ogrodzenia metalowego, oświetlenia obiektu, monitoringu z możliwością przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym.
Inwestycja była współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Podlaskiego na kwotę 999.000 zł.
Wybudowany kompleks sportowy umożliwia uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wiejskie grupy wiekowe na bezpiecznym, nowoczesnym boisku sportowym. Zapewnia dostępność do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku wszystkim mieszkańcom Gminy Brańsk.
Z uwagi na warunki atmosferyczne panujące w końcu roku remonty boisk sportowych we wsiach Mień, Świrydy i Oleksin nie zostały wykonane. Podpisano aneksy do umów z terminem wykonania zadań do miesiąca kwietnia 2010 r. Środki finansowe nie zostały wykorzystane.
Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:
Nazwa jednostki budżetowej Plan Wykonanie % wykonania
Urząd Gminy dochody 17.886.148 16.117.283,16 90,1
wydatki 11.929.702 9.409.840,18 78,9
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody - - -
wydatki 2.038.850 1.994.990,31 97,9
Publiczne Gimnazjum w Glinniku dochody - -
wydatki 628.805 591.478,67 94,1
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie dochody - -
wydatki 712.022 655.985,62 80,9
Szkoła Podstawowa w Domanowie dochody - -
wydatki 1.293.707 1.221.650,50 94,4
Szkoła Podstawowa w Holonkach dochody - -
wydatki 1.424.997 1.380.715,88 96,9
Szkoła Podstawowa w Mniu dochody - -
wydatki 424.368 381.836,86 90,0
Ogółem dochody jednostek budżetowych X 17.886.148 16.117.283,16 90,1
Ogółem wydatki jednostek budżetowych X 18.452.451 15.636.498,02 84,7
Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.
W toku wykonania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.
Środki rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane Uchwałami Rady Gminy w wysokości 85.350 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa ogólna nierozdysponowana w kwocie 144.650 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł.
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 XII 2009 r. stanowią 376.075,22 zł z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2009 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 343.780,29 zł. Pozostałą kwotę tj. 32.294,93 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2010 roku. Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:
- Urząd Gminy - 125.424,07 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 12.652,59 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie - 66.399,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach - 80.281,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu - 20.696,77 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku - 35.815,69 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie - 34.804,98 zł
Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 33,3 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2009 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych co oznacza, że przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych.
Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu stanowi kwotę 964.690,45 zł i wolne środki w wysokości 182.760 zł. stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych.
Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 182.760 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2009 r. 30.165,65 zł i stanowiła 0,17 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach 15 % progu określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.
Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 1,13 % przy dopuszczalnym 60 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.
Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2009 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:
- rachunek bieżący budżetu gminy - 1.407.755,68 zł
w tym subwencja oświatowa na styczeń - 278.661,00 zł
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy- 4.630,39 zł
- rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy - 82.246,65 zł
- rachunek funduszu ochrony środowiska - 8.654,23 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 104.109,30 zł
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami - 114.614,56 zł
- rachunek dochodów własnych - 11.443,43 zł
- rachunek opłat za wydobywanie kruszywa naturalnego "Złoża Świrydy" - 1.851,03 zł.
Szanowna Rado!
Przyjęte Uchwałą Rady Gminy Brańsk zadania zostały w pełni zrealizowane mimo występujących wielu obiektywnych trudności finansowych.
Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009.
Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe