Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3097/10 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 19 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1277 ) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706) oraz z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009r. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2009 r., według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 1.108.605.771 zł,
2) wykonanie - 1.115.389.682 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
1) plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 1.257.138.214 zł,
2) wykonanie - 1.177.765.348 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawiam:
1) Radzie Miejskiej Białegostoku,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Truskolaski
Załącznik do Zarządzenia Nr 3097/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 19 marca 2010 r.
Zalacznik.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2009 rok
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe