Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/178/10 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/83/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz.1495, z 2006 r. Nr 144, poz.1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 666,Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XV/83/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 101, poz. 1015) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się stawkę opłaty za przyjęcie stałych (zmieszanych) odpadów komunalnych na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie w wysokości 200 zł/Mg (brutto).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe