Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 24/10 Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241) i art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia, co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 roku, według którego: - plan dochodów 14.489.682,00 zł - wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 1 14.446.639,48 zł - plan wydatków 18.106.956,00 zł - wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 2 16.791.497,32 zł - wykonanie dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 2.364.668,07 zł - wykonania wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 2.364.668,07 zł
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych szkołach zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem nr 8.
6. Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. Informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać: 1. Radzie Gminy 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

załącznik 1-4
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 24/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załacznik Nr 5
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 24/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 6
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 24/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załaczni Nr 7
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 24/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załacznik Nr 8
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 24/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załacznik Nr 9
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 24/10
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 15 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

załacznik 10
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe