Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/210/2010 Rady Gminy Brańsk

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a i art. 54 ust. 3 i 7, art.91d pkt 1 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli z terenu gminy Brańsk, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych nauczycielom od 1 stycznia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/197/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko


Załącznik do Uchwały Nr XXV/210/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BRAŃSK

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1)wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy,

e) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

2)wysokość i szczegółowe warunki wypłacania i przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

3)wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wynagradzania mogą być wprowadzone na wniosek samorządu lub związków zawodowych na zasadzie uzgodnienia.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1)regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw; wysokość i szczegółowe warunki wypłacania i przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

2)Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

3)rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

4)organie prowadzącym szkoły - rozumie się przez to Gminę Brańsk,

5)szkole - należy przez to rozumieć publiczne szkoły wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym w rozumieniu ustawy.

6)dyrektorze, wicedyrektorze lub kierowniku - należy rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,

7)nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,

8)roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

9)klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

10)uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,

11)tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

12)zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Brańsku działający na terenie gminy Brańsk oraz Organizację Międzyzakładową NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku.

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. 1. Nauczycielom, zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od 4 roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.

2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:

1)nauczycielowi - dyrektor szkoły,

2)dyrektorowi - Wójt Gminy Brańsk.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny stanowi procentowy wskaźnik wynagradzania zasadniczego, określonego w rozporządzeniu. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły może wynosić od 1 do 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla nauczyciela od 1 do 7 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Łączna kwota przyznanych dodatków motywacyjnych w szkole nie może wynosić mniej niż 5 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w szkole.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela i jakości pracy szkoły.

§ 5. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, optymalnych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji i promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2)Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne, efektywne i wyróżniające przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

d) wyróżniająca dbałość o estetykę, funkcjonalność i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3)Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt.2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, współzawodnictwa sportowego itp.;

b) udział w komisjach konkursowych, olimpiadach przedmiotowych i innych;

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d) zaangażowanie w pracach nauczycielskich zespołów przedmiotowych;

e) prowadzenie otwartych lekcji koleżeńskich;

f) aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym;

g) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:

1)Podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe i samokształcenie się dyrektora

2)Umiejętność kierowania zespołem pracowników:

a) prawidłowe, nie rodzące konfliktów funkcjonowanie szkoły;

b) tworzenie właściwej atmosfery (życzliwości, partnerstwa i współpracy) wśród kadry pracowniczej;

c) sposób motywowania do pracy - dostrzeganie faktycznie najlepszych, wyróżniających się swą postawą i zaangażowaniem pracowników, rozliczenie uchybień w zakresie powierzonych nauczycielowi obowiązków i naruszenia dyscypliny pracy.

3)Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki:

a) hospitacje,

b) badanie wyników nauczania.

4)Polityka kadrowa:

a) zatrudnianie i zwalnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozyskiwanie kadry z pełnymi kwalifikacjami;

b) eliminowanie braku kwalifikacji pracowników - motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i efekty w tym zakresie;

c) stwarzanie możliwości do samokształcenia się nauczycieli - proponowanie nauczycielom korzystania z form doskonalenia organizowanych przez WOM, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, samokształcenia w ramach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych form;

d) ocena pracy nauczycieli.

5)Sukcesy edukacyjne szkoły:

a) laureaci różnorodnych konkursów i olimpiad;

b) sukcesy sportowe szkoły.

6)Współpraca z organem prowadzącym:

a) przestrzeganie ustaleń w zakresie organizacji pracy placówki, uzgadnianie ewentualnych zmian;

b) terminowe wywiązywanie się z różnorodnych zadań powierzonych przez organ prowadzący w ciągu roku szkolnego;

c) przestrzeganie dyscypliny pracy.

d) organizacja opieki nad dziećmi dowożonymi do szkoły;

7)Prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, celowość wydatkowania środków otrzymanych w budżecie;

b) wzorowe - zasadne, logiczne oszczędne z obowiązującymi zarządzeniami MEN oraz ustaleniami organu prowadzącego - opracowanie projektu organizacyjnego szkoły;

c) pozyskiwanie we własnym zakresie środków na poprawienie bazy dydaktycznej placówki oraz poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów;

d) unowocześnienie bazy i wyposażenia szkoły, dbałość o estetykę, funkcjonalny wystrój placówki.

8)Współpraca ze środowiskiem.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły w granicach przyznanych szkole środków.

2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt Gminy Brańsk.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 m-ce i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole przewidywane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny, w wysokości:

1)dyrektor szkoły - od 15 % do 50 % miesięcznie od wynagrodzenia zasadniczego;

2)wicedyrektor szkoły - od 10 % do 30 % miesięcznie od wynagrodzenia zasadniczego;

3)inne stanowisko kierownicze - od 10% do 20 % miesięcznie od wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakim szkoła funkcjonuje, ustala:

1)dla dyrektora - Wójt Gminy Brańsk;

2)dla wicedyrektora, osobom zajmującym kierownicze stanowiska i innym nauczycielom - dyrektor szkoły.

§ 8. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek za:

1)wychowawstwo klasy:

a) przy liczbie uczniów do 10 w oddziale wynosi - 30 zł

b) przy liczbie uczniów powyżej 10 w oddziale wynosi - 50 zł

2)funkcję opiekuna stażu - w wysokości 20 złotych miesięcznie od jednego nauczyciela odbywającego staż. Opiekun może sprawować nadzór maksymalnie nad dwoma nauczycielami.

Rozdział 5.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 9. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.

§ 10. 1. Za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia, przysługuje nauczycielowi zwiększenie wysokości stawki godzinowej o 15%.

2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych przysługuje za faktycznie przepracowane godziny.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Dla nauczycieli realizujących wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust.3 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

Rozdział 7.
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1)przy jednej osobie w rodzinie - 2%;

2)przy dwóch osobach w rodzinie - 4%;

3)przy trzech i więcej osobach w rodzinie - 5%; miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

3. Do osób o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela, współmałżonka oraz wspólnie z nim zamieszkujące dzieci: małoletnie, uczniów szkół oraz niepracujących studentów do chwili ukończenia uczelni, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli będących małżeństwem ( o których mowa w ust. 4) na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy po rozpatrzeniu wniosku przyznaje Dyrektor szkoły, a dyrektorom szkół z terenu gminy na ich wniosek przyznaje Wójt Gminy Brańsk.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1)niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

3)w okresie za który przysługuje wynagrodzenie.

Rozdział 8.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 14. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1)70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;

2)30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Brańsk.

§ 15. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej "Nagrodą Wójta Gminy Brańsk" może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4

4. Ustala się następujące kryteria, warunki przyznawania nauczycielom nagrody:

1)w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji;

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym (miejskim);

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe;

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej;

i) sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi działającymi w szkole;

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania;

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami;

m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2)w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych;

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu;

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży;

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3)w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej;

b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole;

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły;

d) prawidłowo realizuje budżet szkoły ( plan finansowy);

e) dobrze współpracuje z samorządem lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców;

f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły;

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli;

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny;

i) wzorowo kieruje szkołą;

j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną,

4)w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela;

c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach.

§ 16. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Brańsk może wystąpić:

1)dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły;

b) rada rodziców;

c) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli;

2)dla dyrektora szkoły:

a) rada rodziców,

b) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

a) rada rodziców;

b)związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole).

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 należy składać do 30 września odpowiednio:

1)o nagrodę Wójta Gminy Brańsk - na dziennik podawczy Urzędu Gminy Brańsk;

2)o nagrodę dyrektora - do rady pedagogicznej szkoły.

§ 17. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

1)ze środków, o których mowa § 14 ust. 1 pkt. 1 - dyrektor szkoły;

2)ze środków, o których mowa § 14 ust. 1 pkt. 2 - Wójt Gminy Brańsk.

2. Nagrodę, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.

3. Nagrodę, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt. 2 może z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy Brańsk.

4. Wysokość nagrody dyrektora szkoły ustala corocznie dyrektor szkoły, a wysokość nagrody Wójta Gminy Brańsk ustala corocznie Wójt Gminy Brańsk.

5. Nagrody, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.


Załącznik do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk

Wniosek
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Brańsk*
Dyrektora ..................................... w ...............................*

za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Brańsk*, Dyrektora
.........................................................................................*
Panu/ Pani .................................................................................................................
(imię i nazwisko)

urodzonemu/ ej .........................................................................................................
(data)

...................................................................................................................................
(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

zatrudnionemu/ ej .....................................................................................................
(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

...................................................................................................................................
(stanowisko)
...................................................................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody: ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania)
...................................................................................................................................
(ostatnia ocena pracy nauczyciela - data i stopień)
* - niepotrzebne skreślić
Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego: ...............................................................
…………………………………………………………………………………………...
……………………...……………………………………………………………………

Organ sporządzający wniosek:
....................................................................................................................
(miejscowość i data) (pieczęć) (podpis)

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe