Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/263/10 Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radziłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Radziłów, zwanej dalej "Gminą", dla prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i funkcjonujących na terenie Gminy:

1. przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi;

2. publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy;

3. publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi;

4. niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi;

5. niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;

6. niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi;

7. tryb i zakres kontroli ich wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1. szkole - należy przez to rozumieć szkoły i placówki określone w § 1,

2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 wrześna 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm),

3. osobie prowadzącej szkołę - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca szkołę na terenie Gminy Radziłów.

§ 3. 1. Dotację przyznaje się na wniosek osoby prowadzącej szkołę, na okres jednego roku.

2. Wniosek o przyznanie dotacji składa się do Wójta Gminy Radziłów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. W przypadku przedłużenia, zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy, terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało udzielone zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej.

4. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać następujące dane:

1)nazwę i adres osoby prowadzącej szkołę;

2)status prawny osoby prowadzącej szkołę;

3)nazwę i adres szkoły, numer i datę zezwolenia na prowadzenie szkoły;

4)imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby kierującej szkołą;

5)planowaną liczbę uczniów, z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku szkolnego;

6)nazwę banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

7)podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej szkołę

§ 4. 1. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań jednostek wskazanych w § 1, związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą szkoły. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących jednostki wskazanej w § 1, której została przekazana dotacja.

2. Dotacje udzielane są na każdego ucznia ujętego w dokumentacji prowadzonej przez szkołę wskazaną w § 1, w tym uczniów nieobecnych okresowo, jeżeli nie ma przesłanek do ich skreślenia wynikających z przepisów wewnętrznych szkoły i przepisów obowiązujących - przy czym za końcowy termin uczęszczania uznaje się:

1)dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy szkołę,

2)ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do szkoły w przypadku skreślenia w dokumentacji ewidencyjnej uczniów.

3. Dotację przyznaje, cofa a także wstrzymuje Wójt Gminy Radziłów.

4. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o składane do 10 dnia każdego miesiąca informacje o aktualnej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja.

5. Dotacje przekazywane są w 12 transzach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 5. Osoby prowadzące szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 otrzymują z budżetu Gminy dotację ustaloną według następujących zasad:

1. Kwota dotacji na każdego ucznia przysługuje w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

3. Jeżeli na terenie Gminy brak jest przedszkola, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliąszą gminę na prowadzenie przedszkola.

§ 6. Osoba prowadząca przedszkole, o których mowa w § 1 pkt 4 przysługuje dotacja z budżetu Gminy, ustalona według następujących zasad:

1. Kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie wysokości 75%, ustalonych w budżecie Gminy, wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 7. Osoba prowadząca publiczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt. 2 otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.

§ 8. Osoba prowadząca niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 5, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.

§ 9. 1. Osoby prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazja, o których mowa w §1 pkt 3, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nie prowadzenia przez Gminę szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wyskości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

§ 10. 1. Osoby prowadzące niepubliczne szkoły, o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w §1 pkt 6, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę.

2. Osobom prowadzącym niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w ust. 1 przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących,ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę.

3. W przypadku braku na terenie Gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 11. 1. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku:

1)zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę,

2)wykorzystania dotacji na inne cele, niż określone w § 4 pkt 1,

3)w przypadku stwierdzenia uchybień w trybie art. 7 ust. 3 oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. W przypadku nie złożenia informacji o aktualnej miesięcznej liczbie uczniów następuje wstrzymanie wypłaty dotacji.

3. Wysokość dotacji ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany ilości uczniów w ciągu roku i w przypadku zmiany kwot wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy dla szkół.

4. Zmniejszenie lub zwiększenie dotacji następuje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym zmieniła się liczba uczniów lub zmieniła się kwota wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy dla szkół.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub nadmiernie pobrana, traktowana będzie jako nadpłata, która zostanie rozliczona zgodnie z zasadą wynikającą z § 19.

§ 12. 1. Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do sporządzania i przekazywania:

1)informacji o aktualnej liczbie uczniów w szkole, w terminie do 10 dnia po upływie każdego miesiąca wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;

2)pełnej informacji obrazującej wykorzystanie otrzymanych funduszy wg. stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Informacje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów.

§ 13. Aktualną liczbę uczniów w szkole ustala się na podstawie zapisów w księdze uczniów, uwzględniając następujące zasady:

1. Uczniowie wpisani do dnia 15 i wypisani po dniu 15 danego miesiąca są wliczani do aktualnej liczby uczniów za dany miesiąc;

2. Uczniowie wypisani do dnia 15 i wpisani po dniu 15 danego miesiąca, nie są wliczani do aktualnej liczby uczniów za dany miesiąc;

3. W okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia zakończenia roku szkolnego (okres wakacji), przyjmuje się liczbę uczniów, według stanu na dzień zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.

§ 14. 1. Osoba upoważniona przez Wójta Gminy Radziłów, zwana dalej "kontrolującym" ma prawo kontrolować prawidłowość wykorzystania przez szkołę przyznanej dotacji.

2. 2. Kontroli podlega w szczególności:

1)zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby uczniów;

2)fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§ 15. 1. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli, zawierające:

1)numer upoważnienia,

2)imię i nazwisko kontrolującego,

3)nazwę i adres kontrolowanego,temat kontroli,

4)termin ważności upoważnienia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie dotowanej szkoły, w dniach i godzinach obowiązujących w tej szkole.

3. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

4. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub w innych uzasadnionych okolicznościach możliwe jest prowadzenie kontroli na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.

§ 16. 1. Kontrolujący, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, winien zgłosić kontrolę kontrolowanemu oraz organowi prowadzącemu kontrolowanego, podając okres i termin kontroli.

2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący powinien okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Protokół z kontroli stanowi podstawę wszelkich czynności pokontrolnych oraz służy jako dowód w ewentualnym postępowaniu dyscyplinarnym i sądowym, w związku z tym:

1)ustalenia muszą być poparte dokumentami, potwierdzającymi ujawnione nieprawidłowości wraz z powołaniem się na obowiązujące przepisy, które zostały naruszone;

2)protokół nie może zawierać subiektywnych ocen kontrolującego oraz zagadnień, wymagających wyjaśnienia, których zbadanie jest możliwe w jednostce kontrolowanej;

3)sformułowania, zawarte w protokole, a zwłaszcza dotyczące ujawnionych uchybień i nieprawidłowości, winny być ujęte w sposób zwięzły, konkretny i jednoznaczny.

5. Treść poszczególnych części protokołu należy uzgodnić z osobami, odpowiedzialnymi za określone odcinki pracy. Jeżeli osoba odpowiedzialna nie zgadza się z opisem poszczególnych faktów, przedstawionych w protokole, kontrolujący obowiązany jest zbadać zasadność tych zastrzeżeń oraz - w przypadku ich potwierdzenia - wnieść odpowienie poprawki do treści opracowanego protokołu.

6. Protkół z przeprowadzonej kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla kontrolującego i kontrolowanego.

7. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany, a w razie jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli.

8. Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokołu kontroli:

1)protokół kontroli podpisuje kontrolujący, zamieszczając w protokole zapis o odmowie podpisania oraz dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy;

2)odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody we wszczęciu postępowania protokolarnego.

9. W przypadku podpisania protokołu kontroli z zastrzeżeniem, kontrolowany składa Wójtowi Gminy Radziłów szczegółowe ich wyjaśnienie na piśmie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

10. Kontrolowany ma prawo, w terminie 7 dni roboczych od chwili otrzymania protokołu z kontroli, do:

1)zgłoszenia Wójtowi Gminy Radziłów pisemnych zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia kontroli;

2)przedłożenia Wójtowi Gminy Radziłów pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń kontroli.

§ 17. 1. Po podpisaniu protokołu kontroli, kontrolujący opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, zawierający ocenę kontrolowanej działalności, w tym osób odpowiedzialnych za tę działalność, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Projekt wystąpienia pokontrolnego kontrolujący przedkłada Wójt Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli wraz z adnotacją o nie złożeniu wyjaśnień przez kontrolowanego, a w przypadku ich złożenia - z ewentualnymi uwagami do tych wyjaśnień.

3. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Wójt Gminy Radziłów. Podpisane wystąpienie pokontrolne kontrolujący niezwłocznie przedstawia kontrolowanemu.

§ 18. W terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego, kontrolowany obowiązany jest usunąć stwierdzone nieprawidłowości i poinformować o sposobie ich usunięcia Wójta Gminy Radziłów.

§ 19. 1. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Wójt Gminy Radziłów dokonuje w oparciu o dane z informacji z § 12 ust.1 pkt 2, w terminie do 31 stycznia roku następnego.

2. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego, osobie prowadzącej dotowaną szkołę przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.

3. W przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub niewłaściwego jej wydatkowania w toku czynności kontrolnych, termin zwrotu dotacji określa protokół z przeprowadzonej kontroli.

4. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.

5. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę w trakcie roku budżetowego, osoba prowadząca tę szkołe zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości środków z dotacji udzielonej z budżetu Gminy w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 21. Traci moc Uchwała Nr XII/74/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 wrzesnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/263/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 maja 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/263/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 maja 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/263/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 maja 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/263/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 maja 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe