Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 112/10 Wójta Gminy Białowieża

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r. stanowiący załącznik Nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

Albert Waldemar Litwinowicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 112/10
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 112/10
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 112/10
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białowieża za 2009r
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 112/10
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie dochodów i wydatków GFOŚiGW na 31 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 112/10
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 112/10
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 16 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2009 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe