Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/185/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2009 roku ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 287 681 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych o kwotę 3 862 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- ? po stronie dochodów - 13 323 423 zł
- po stronie wydatków - 18 098 884 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/185/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych
Dochody - zwiększenia Wydatki - zwiększenia
Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota
756 75615 O310 200 000 600 60016 4480 200 000
758 75801 2920 80 058 750 75075 4300 7 623
801 80101 4010 48 000
4110 7 342
4120 1 176
80110 4010 20 000
4110 3 050
75831 2920 7 623 4120 490
Razem 287 681 Razem 287 681
Objaśnienia:
- zwiększenia dochodów dotyczą podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych będących własnością gminy, są to grunty pod gminnymi drogami wewnętrznymi- kwota 200 000zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej na skutki przechodzące podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z roku ubiegłego oraz awansu zawodowego nauczycieli oraz planowanego w roku bieżącym wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli - kwota 80 058 zł,
- zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy Nowogród - kwota 7 623 zł
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/185/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
przeniesienie wydatków budżetowych
Wydatki - zmniejszenia Wydatki - zwiększenia
Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota
750 75011 4010 219 750 75011 4040 219
754 75412 4010 957 754 75412 4040 957
852 85212 3110 2686 852 85212 4010 2686
Razem 3 862 Razem 3 862
Objaśnienie zmian:
Przeniesienia wydatków dotyczą zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia pracowników OPS w kwocie 3 862zł
Przewodniczący Rady

Tadeusz Góralczyk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe