Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/160/2010 Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIV/143/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2010 rok:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:
- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.005.502 zł
- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 888.104 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 480.489 zł
- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112.997 zł
§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.821.840 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 518.363 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.931 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 5.931 zł na utrzymanie zieleni w gminie.
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 350.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.969.870 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 518.363 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 858.806 zł.
§ 10. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 8.
§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych ogółem 12.319.207 zł;
w tym: dochody bieżące 11.424.116 zł
dochody majątkowe 895.091 zł
2) plan wydatków budżetowych ogółem 14.622.684 zł
w tym: wydatki bieżące 11.745.723 zł
wydatki majątkowe 2.876.961 zł
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2.303.477 zł zostanie pokryty:
a) wolnymi środkami w wysokości 333.607 zł,
b) przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.969.870 zł,
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1.912.917 zł,
5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.444.247 zł
§ 12. Traci moc załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/143/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 grudnia 2009 roku.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Paweł Karp
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/160/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 361 884,00 5 931,00 2 367 815,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 87 000,00 5 931,00 92 931,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 5 931,00 5 931,00
758 Różne rozliczenia 6 348 841,00 140 765,00 6 489 606,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 837 243,00 133 017,00 3 970 260,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 837 243,00 133 017,00 3 970 260,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 207 229,00 7 748,00 214 977,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 207 229,00 7 748,00 214 977,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 363 250,00 - 15 502,00 347 748,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 362 250,00 - 15 502,00 346 748,00
6208 Dotacje rozwojowe 362 250,00 - 362 250,00 0,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 346 748,00 346 748,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 525 854,00 - 13 796,00 512 058,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 525 854,00 - 13 796,00 512 058,00
6208 Dotacje rozwojowe 525 854,00 - 525 854,00 0,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 512 058,00 512 058,00
Razem: 12 201 809,00 117 398,00 12 319 207,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/160/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 306 360,00 - 186,00 306 174,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 296 360,00 - 186,00 296 174,00
4480 Podatek od nieruchomości 293 148,00 - 186,00 292 962,00
020 Leśnictwo 556,00 186,00 742,00
02095 Pozostała działalność 556,00 186,00 742,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 556,00 186,00 742,00
600 Transport i łączność 1 755 155,00 70 000,00 1 825 155,00
60016 Drogi publiczne gminne 314 628,00 70 000,00 384 628,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 15 000,00 15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 282 254,00 35 000,00 317 254,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 20 000,00 30 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 145 336,00 40 000,00 185 336,00
70095 Pozostała działalność 83 678,00 40 000,00 123 678,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 10 000,00 25 000,00
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 20 000,00
4270 Zakup usług remontowych 38 678,00 20 000,00 58 678,00
750 Administracja publiczna 1 765 423,00 - 39 086,00 1 726 337,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 399 141,00 48 000,00 1 447 141,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 8 000,00 68 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 40 000,00 110 000,00
75095 Pozostała działalność 186 590,00 - 87 086,00 99 504,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 87 086,00 - 87 086,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 143 467,00 30 000,00 173 467,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 141 567,00 30 000,00 171 567,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 10 000,00 25 000,00
4260 Zakup energii 5 000,00 10 000,00 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 10 000,00 15 000,00
757 Obsługa długu publicznego 115 000,00 100 000,00 215 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 115 000,00 100 000,00 215 000,00
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 115 000,00 100 000,00 215 000,00
801 Oświata i wychowanie 5 132 989,00 133 017,00 5 266 006,00
80101 Szkoły podstawowe 2 585 340,00 119 801,00 2 705 141,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 579 100,00 94 301,00 1 673 401,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 500,00 32 500,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 25 000,00 30 000,00
80104 Przedszkola 0,00 3 216,00 3 216,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 3 216,00 3 216,00
80110 Gimnazja 1 684 975,00 10 000,00 1 694 975,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 972 400,00 10 000,00 982 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 754 417,00 33 561,00 787 978,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 589 769,00 - 13 725,00 576 044,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 12 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 250,00 - 15 502,00 346 748,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227 519,00 - 10 223,00 217 296,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 5 931,00 5 931,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 931,00 5 931,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 648,00 41 355,00 146 003,00
4260 Zakup energii 76 000,00 41 355,00 117 355,00
Razem: 14 255 192,00 367 492,00 14 622 684,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/160/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Zadania inwestycyjne na 2010 rok
Lp Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010 z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty inne źródła środki unijne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na budowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa 2.000.906 1.440.527 - 1.440.527 - - Powiat Augustowski
2. 801 80195 6050 Budowa sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo - świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie - studium wykonalności 9.005.000 5.000 5.000 - - - Urząd Gminy Sztabin
3. 900 90001 6050 Nadzór inspektorski inwestycji wodno-kanalizacyjnych 12.000 12.000 12.000 - - - -
4. 900 90001 6058 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji 1.127.994 564.044 - 217.296 - 346.748 Urząd Gminy Sztabin
6059 środki UE
5. 921 92109 6058 Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki I etap 81.207 81.207 31.285 - - 49.922 Urząd Gminy Sztabin
6059 środki UE
6. 921 92109 6058 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy 774.183 774.183 - 312.047 - 462.136 Urząd Gminy Sztabin
6059 środki UE
Ogółem 13.001.290 2.876.961 48.285 1.969.870 0 858.806 x
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/160/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Lp Dział Rozdz. § Nazwa
zadania
inwestycyj-
nego i okres
realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Rok
budżetowy
2010
(8+9+
10+11)
z tego źródła finansowania 2011 r. 2012 r.
Dochody
własne
jst
Kredyty
i
pożyczki
Inne źródła Środki unijne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 801 80195 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządo-
wych w Sztabinie
4.002.500 2.500 2.500 - - 2.000.000 2.000.000 Urząd Gminy Sztabin
2. 801 80195 6050 Budowa bloku żywieniowo - świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządo-
wych w Sztabinie
5.002.500 2.500 2.500 - - 2.500.000 2.500.000 Urząd Gminy Sztabin
3. 900 90001 6058 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej 1.127.994 564.044 - 217.296 - 346.748 563.950 - Urząd Gminy Sztabin
6059
Ogółem 10.132.994 569.044 5.000 217.296 - 346.748 5.063.950 4.500.000 x
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/160/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010-2012
L.p. Program Priorytet Działanie Nazwa Projektu Całkowita wartość projektu 2010 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2011 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2012 r. w tym: dochody wł. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.
1 2 3 4 5 6 7 8
I Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
1. RPO WP Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie 4.002.500 2.500 2.000.000, w tym: 2.000.000, w tym: Urząd Gminy Sztabin
Oś: VI 500.000 500.000
Działanie: 6.1 1.500.000 1.500.000
2. RPO WP Budowa bloku żywieniowo - świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie 5.002.500 2.500 2.500.000 w tym: 2.500.000 w tym: Urząd Gminy Sztabin
Oś: VI 625.000 625.000
Działania: 6.1 1.875.000 1.875.000
II Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
3. PROW Modernizacja budynków świetlic wiejskich we wsiach Jastrzębna Druga, Kamień, Krasnoborki I etap 81.207 81.207, w tym: - - Urząd Gminy Sztabin
OŚ: 3 31.285
Działanie: 322 49.922
4. PROW Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy 774.183 774.183, w tym: - - Urząd Gminy Sztabin
OŚ: 4 312.047
Działanie: 4,1/413 462.136
5. PROW Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i byłej szkoły we wsi Polkowo 150.000 - 150.000 w tym: - Urząd Gminy Sztabin
OŚ: 4 37.500
Działanie: 4,1/413 112.500
IIIRozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej
6. RPO WP Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej 1.127.994 564.044, w tym: 563.950, w tym: - Urząd Gminy Sztabin
Oś: V lub Oś. III Dział. 321 217.296 217.260
346.748 346.690
Ogółem 11.138.384 1.424.434, w tym: 5.213.950, w tym: 4.500.000, w tym: x
565.628 1.379.760 1.125.000
858.806 3.834.190 3.375.000
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXV/160/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2010 r.
Przychody ogółem: 2.821.840
1. Kredyty § 952 2.488.233
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 0
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacjamajątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 333.607
Rozchody ogółem: 518.363
1. Spłaty kredytów § 992 518.363
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0

Wolne środki w wysokości 333.607 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/160/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
L.p. Klasyfikacja budżetowa Podmiot dotowany Kwota dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia między jst Kwota dotacji podmiotowych Kwota dotacji celowych na pomoc finansową
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
1. Dział 750 Rozdział 75095 § 2330 Województwo Podlaskie "Pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz" 504 - -
2. Dział 921 Rozdział 92109 § 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie - 175.000 -
3. Dział 921 Rozdział 92116 § 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie - 240.000 -
4. Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 Powiat Augustowski - budowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - - 1.440.527
5. Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 Urząd Miejski w Augustowie - dofinansowanie kosztów pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Augustowie 3.216 - -
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6. Dział 801 Rozdział 80101 § 2590 Społeczno -Oświatowe Stowarzyszenie "Edukator" Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach - 200.830 -
Razem 3.720 615.830 1.440.527
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/160/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Objaśnienia zmian uchwały budżetowej
Zmiany plany dochodów budżetowych:
Dział 758
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 140.765 zł dotyczy przyznania ostatecznych kwot subwencji.
Zmiany planu wydatków budżetowych:
Dział 010, 020
Zmiany planu wydatków o kwotę 186 zł dotyczy wydatków związanych z opodatkowaniem gruntów gminnych.
Dział 600
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych.
Dział 700
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania zasobu mienia komunalnego.
Dział 750
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.000 zł dotyczy bieżącej działalności urzędu gminy.
Dział 754
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł dotyczy bieżącej działalności jednostek OSP.
Dział 757
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł dotyczy odsetek od kredytów.
Dział 801
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 133.017 zł dotyczy bieżącej działalności jednostek oświatowych.
Dział 900
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.355 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań inwestycyjnych następuje zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w postaci "Modernizacji oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej" o kwotę ogółem 51.545 zł, (w roku 2010-25.725 zł, 2011-25.820 zł.)

Odstępuje się od udzielenia dotacji Województwu Podlaskiemu w kwocie 87.086 zł, na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" oraz "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne".
12.000 zł stanowi nadzór inwestorski nad inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe w wysokości 5.931 zł przeniesione zostają do budżetu gminy.
Następuje zmiana źródeł finansowania inwestycji w postaci "Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej (wraz z rozbudową parkingu) we wsi Jaminy", poprzez zmniejszenie dotacji UE o kwotę 13.796 zł, a zwiększenie udziału własnego o 13.796 zł. Wartość inwestycji ogółem pozostaje bez zmian.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe